Bioplyn

Bioplyn je plyn produkovaný počas anaeróbneho rozkladu organických materiálov. je tvorený hlavne z metánu (CH4) a oxidu uhličitého (CO2). Bioplyn možno využívať na vykurovanie a výrobu elektrickej energie.[1] Bioplyn môže plne nahradiť zemný plyn[2].a je považovaný za jeden z najekologickejších obnoviteľných zdrojov energie.

Výrobu bioplynu možno rozdeliť na 4 fázy[3]:

  • hydrolýza
  • acidogenéza
  • acetogenéza
  • metanogenéza

Môže vznikať aj v prírode rozkladom organického materiálu. Známy je napr. bahenný plyn uvoľňujúci sa pri rozklade organických látok v močiaroch.[1]

Biogas pipes
Uskladnenie bioplynu v tlakových nádobách.

Referencie

  1. a b bioplyn. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6. Zväzok 2. (Bell – Czy), s. 128-129.
  2. Vrtis, N., 2003, Methane digester. in Bortman, M., Environmental Encyclopedia Third Edition Volume 1. A-M. Thomson Gale, Detroit, s. 897
  3. VEVERKA, Miloš. Bioplyn a jeho využitie [online]. . Dostupné online.
Bahenný plyn

Bahenný plyn môže byť:

metán

metán, ktorý sa uvoľňuje pri hnití rastlinnej hmoty v stojatej vode rašeliniska, pozri pod metán a rašelinisko

bioplyn

Biomasa (biológia)

Biomasa je množstvo všetkej (nefosílnej) organickej hmoty na určitej ploche alebo v určitom objeme. Existujú rôzne varianty tejto definície, a to najmä takéto:

Niekedy definícia zahŕňa nielen samotnú živú hmotu (t.j. bunky), ale aj jej výlučky, odpady a podobné produkty.

Niekedy je definícia obmedzená len na suchú biomasu (sušinu)

Niekedy je definícia obmedzená len na živú organickú hmotu (nazahŕňa teda mŕtvu organickú hmotu)

Niekedy je definícia obmedzená len na rastliny a živočíchy a nezahŕňa mikroorganizmy

Niekedy je definícia obmedzená len na hmotu jedinca alebo len na hmotu populácie, teda jedincov jedného druhu.

Energia biomasy má svoj prapôvod v slnečnom žiarení a fotosyntéze, preto ide o obnoviteľný zdroj energie.

Celková hmotnosť biomasy je zvyčajne stanovená vážením, prípadne aj odhadom z objemu alebo dĺžky tela. U čerstvo ulovených organizmov je stanovená živá alebo čerstvá biomasa. Presnejšie je stanovenie biomasy suchej (sušiny) a sušiny bez popola. Energetická hodnota biomasy je stanovená buď spálením v kalorimetri, alebo na základe podielu proteínov, cukrov a tukov.

Biomasa (energetika)

Biomasa je biologický materiál pochádzajúci zo živých alebo nedávno žijúcich organizmov. Najčastejšie odkazuje na rastliny alebo materiály na rastlinnej báze, ktoré sa špecificky označujú ako lignocelulózová biomasa. Ako zdroj energie sa môže použiť priamo spaľovaním za vzniku tepla, alebo nepriamo po premene na rôzne formy biopalív. Premenu biomasy na biopalivo je možné dosiahnuť tepelne, chemicky alebo biochemicky.

Drevo dnes zostáva najväčším energetickým zdrojom biomasy. Príklady zahŕňajú lesné pozostatky (ako sú napr. odumreté stromy, konáre a pne), vetvičky, drevná štiepka. V druhom ponímaní biomasa zahŕňa rastlinnú alebo živočíšnu hmotu, ktorá môže byť prevedená na vlákna alebo iné priemyselné chemikálie vrátane biopalív. Priemyselná biomasa môže byť produkovaná z mnohých druhov rastlín, ako ozdobnica čínska (Miscanthus sinensis), proso, konope, kukurica, topoľ, vŕba, cirok, cukrová trstina, repka olejná, bambus a rôznych ďalších druhov stromov od eukalyptu po palmu olejnú.

Rastlinná energia je produkovaná z plodín špeciálne pestovaných ako palivo, ktoré poskytnú veľké výstupné množstvo biomasy pri malej vstupnej energii. Príkladom takejto rastliny je pšenica, ktorá typicky poskytne 7,5 až 8 ton zrna a 3,5 až 5 ton slamy z hektára. Zrno sa môže použiť na kvapalné pohonné hmoty, slama sa môže spáliť s cieľom produkcie tepla alebo elektriny.

Rastlinná biomasa sa môže degradovať z celulózy na glukózu a výsledný cukor sa môže použiť ako biopalivo prvej generácie. Biomasu možno premeniť na iné použiteľné látky ako napr. metán, pohonné hmoty ako etanol a bionafta. Hnijúce odpadky, poľnohospodársky odpad a odpad po ľuďoch, to všetko uvoľňuje metán – tiež nazývaný „skládkový plyn“ alebo „bioplyn“. Plodiny ako kukuricu a cukrovú trstinu možno fermentovať na etanol. Bionafta, ďalšia pohonná látka, sa dá vyrábať zo zvyškov potravinových produktov ako sú rastlinné oleje a živočíšne tuky.Existuje množstvo výskumov zameraných na riasovú biomasu. Jej výhodou je, že sa nevyužíva ako potravina a môže byť pestovaná 5 až 10-krát rýchlejšie než iné poľnohospodárske plodiny, napr. ako kukurica a sója. Pokosené riasy možno fermentovať na biopalivá ako etanol, butanol, metán, ako aj bionaftu a vodík.

Biomasa sa považuje za obnoviteľný zdroj energie, pretože na regeneráciu využitých zásob je potrebná pomerne krátka doba. V prípade rastlinnej biomasy je dôležité, že sa uhlík vracia späť do prírodného kolobehu prostredníctvom fotosyntézy, takže záťaž prostredia skleníkovými plynmi je veľmi malá. Tento fakt robí z biomasy tzv. neutrálny zdroj emisií CO2 Dominantným zdrojom bioenergie je v súčasnosti pevná biomasa a tento trend by sa nemal v tomto desaťročí v Európe zmeniť. Prudko rastie trh s drobným lisovaným drevným odpadom, tzv. peletami, ktoré sa používajú v individuálnych systémoch vykurovania, ale aj vo veľkých systémoch kombinovanej výroby tepla a elektriny. Výhodou peliet je ich vysoká energetická hustota, štandardizovaná kvalita, jednoduchá doprava a využiteľnosť v automatizovaných vykurovacích systémoch.

Budča

Budča je obec na Slovensku v okrese Zvolen.

Ekosídlisko

Ekosídlisko je špecifický obytný súbor (sídlisko). Problematika takéhoto súboru pozostáva z viacerých kritérií, ktoré musia zodpovedať ekologickej výstavbe a nutnosť komplexného prístupu k tvorbe sídliska s využitím nasledujúcich konceptov:

architektonický koncept: vytvorenie spoločenstva ľudí obývajúcich sídlisko vybudované na základe ekologických kritérií,

ekologický koncept: vytvorenie zariadení na dosiahnutie decentrálnych kolobehov pomocou šetrených technológií.

sociálny koncept: vytvorenie štruktúr pôsobiacich posilňujúco a podporujúco na duševný , duchovný a telesný rozvoj obyvateľov.

Geotermálna energia

Geotermálna energia (z gréčtiny. „Geos“ - „zem“ a „thermal“ znamená „teplo“) je prejavom tepelnej energie zemského telesa, ktorá vzniká rozpadom rádioaktívnych látok a pôsobením slapových síl. Jej povrchovými prejavmi sú erupcie sopiek a gejzírov, horúcich prameňov či parných výronov, súhrnne často označované ako geotermálne procesy.

Obnoviteľný zdroj energie

Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sú také zdroje, ktoré sa prirodzene obnovujú v priebehu ich využívania. Ide o energetické toky, ktoré sa prirodzene vyskytujú v blízkosti zemského povrchu, zásoby, ktoré sa obnovujú aspoň tak rýchlo, ako sú spotrebuvávané. V ich čerpaní možno hypoteticky pokračovať ďalšie miliardy rokov – v podstate kým bude svietiť Slnko. Konkrétne ide o slnečné žiarenie a z toho odvodenú veternú energiu a vodnú energiu, ďalej o energiu prílivu, geotermálnu energiu, biomasu atď.

Technológie obnoviteľných zdrojov energie slnečnú energiu, a veternú energiu.

V roku 2006, približne 18 % celkovej svetovej spotreby energie pochádzalo z obnoviteľných zdrojov energie; 13 % z tradičnej biomasy spôsobmi akým je spaľovanie dreva. Vodná energia bola ďalším najväčším obnoviteľným zdrojom, poskytujúca 3 %, nasledovaná horúcou vodou na vykurovanie ktorá prispela 1,3 %. Moderné technológie, ako geotermálna, veterná, slnečná a energia oceánu spolu tvorili asi 0,8 % konečnej spotreby energie. Technický potenciál pre ich využitie je veľký, presahujúci všetky ostatné dostupné zdroje.Obnoviteľné zdroje sú často kritizované za ich nespoľahlivosť a neestetickosť, ale trh s obnoviteľnými zdrojmi sa napriek tomu rozrastá. Celosvetová kapacita inštalovaného výkonu až 74 223 MW je vo veternej energii, ktorá je rozšírená najmä v niektorých európskych krajinách a USA. Výroba vo fotovoltaickom priemysle dosiahla viac ako 2000 MW, pričom fotovoltaické elektrárne sú obľúbené najmä v Nemecku. Fototermálne elektrárne sú typické pre USA a Španielsko, najväčším takýmto zdrojom je 354 MW blok solárnej (SEGS) elektrárne v Mojavskej púšti. Najväčším geotermálnym zdrojom je The Geysers v Kalifornii s menovitým výkonom 750 MW. Brazília disponuje jedným z najrozsiahlejších programov v odvetví obnoviteľných zdrojov na svete, zahŕňajúci výrobu bioetanolu z cukrovej trstiny. Etanol tu dokonca predstavuje až 18 % národnej spotreby pohonných hmôt v doprave. Podobne je etanol ako biopalivo dosť rozšírený aj v USA.

Okrem využívania obnoviteľných zdrojov vo veľkých projektoch, sú vhodné aj pre malé ostrovné prevádzky, často vo vidieckych a odľahlých oblastiach, kde je ale energia nevyhnutná pre ľudský rozvoj. V Keni sú napríklad najrozšírenejšie malé (20 – 100 W) solárne zdroje v domácnostiach – predá sa tu zhruba 30 000 kusov týchto systémov.Klimatické zmeny, rastúce ceny ropy a zvyšujúce sa vládne podpory podmieňujú neustály vznik novej legislatívy a komercializáciu. Európski lídri sa v marci 2007 zhodli na spoločnom postupe, podľa ktorého do roku 2020 dosiahne celosvetová výroba energie z obnoviteľných zdrojov 20 %. Ďalej sa zhodli na znížení emisií oxidu uhličitého, ktorý sa považuje za jednu z príčin globálneho otepľovania. Investičný kapitál putujúci do obnoviteľných zdrojov sa vyšplhal z 80 miliárd dolárov v roku 2005 na rekordných 100 miliárd v roku 2006. Takáto úroveň investovania posunula to, čo bolo kedysi považované za alternatívne zdroje energie, výrazne do popredia. Veterné elektrárne boli prvé, ktoré dosiahli 1 % celkovej výroby, solárne však nezaostávajú výraznejšie. Do obnoviteľných zdrojov investujú aj veľké svetové spoločnosti ako BP, General Electric, Sharp, či Royal Dutch Shell.

Slnečná energia

Slnečná energia alebo solárna energia je energia získaná zo Slnka. Na Zem dopadá vo forme žiarenia. Skladá sa z tepelnej a svetelnej energie. Prichádza vo forme elektromagnetických vĺn.

Stirlingov motor

Stirlingov motor je piestový tepelný stroj, v ktorom sa energia pre pracovný cyklus privádza prestupom tepla z vonkajšieho zdroja. Vo väčšine prípadov sa teplo získava spaľovaním, ide o motor s vonkajším spaľovaním

Ukladanie energie do stlačeného vzduchu

Ukladanie energie do stlačeného vzduchu (CAES) sa spája s kompresiou vzduchu, ktorý je neskôr použitý ako zdroj energie. Pri zariadeniach väčšej kapacity, môže byť uložený počas periód s nízkym dopytom po energii a použitý počas periód s vyšším dopytom (špičkový odber). Alternatívne sa môže využívať na pohon pracovných nástrojov alebo dokonca vozidiel (pozri aj: tlaková nádoba).

Veterná energia

Veterná energia je energia, ktorá má bohatý potenciál v celosvetovom meradle, pričom ponúka možnosti centralizovanej ako aj decentralizovanej výroby. V EÚ majú najväčší potenciál oblasti v blízkosti Atlantického pobrežia, na Slovensku v horských oblastiach, ale aj na Podunajskej nížine (potenciál v nových štátoch EÚ nie je dostatočne zmapovaný).

Vodná energia

Vodná energia je technicky využiteľná potenciálna, kinetická alebo tepelná energia všetkého vodstva na Zemi. Na elektrinu sa premieňa vo vodných elektrárňach.

Voda je na Zemi a v jej atmosfére v neustálom pohybe. V dôsledku aktivity Slnka sa odparuje z vodných plôch, vytvára oblaky pary a padá k Zemi vo forme dažďa alebo snehu. Energia tohto vodného cyklu je veľmi účinne využívaná vodnými elektrárňami alebo vodou poháňanými mechanickými strojmi. Voda je obnoviteľný energetický zdroj, ktorého využívanie nezaťažuje atmosféru žiadnymi emisiami. Dá sa využiť na okamžité pokrytie spotreby energie (výroba elektriny v prietokovej elektrárni) a je možné ho využiť aj na uskladňovanie energie (v prečerpávacej elektrárni, ktorá v čase menšej spotreby ukladá energiu čerpaním vody do zásobnej nádrže nad turbínami).Vodná energetika je vo svetovom meradle druhým najväčším zdrojom elektrickej energie a do roku 2030 môžeme očakávať nárast množstva vyrobenej elektrickej energie až na 4259 TWh ročne.

Volvo V70

Volvo V70 je kombi vyššej strednej triedy, ktoré od roku 1996 vyrába švédska automobilka Volvo Personvagnar. Je blízko podobný so sedanmi S60, S70 a S80, rovnako ako s modelmi Cross Country (XC) a XC70 s pohonom všetkých kolies.

Od jeho počiatkov, prešlo Volvo V70 tromi generáciami, pričom druhú navrhol dizajnér Peter Horbury.

Zoznam elektrární na Slovensku

Zoznam elektrární na Slovensku predstavuje súhrn významných elektrární.

V iných jazykoch

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.