ලෙකීමා සුළි කුණාටුව

ලෙකීමා සුළි කුණාටුව දැනටත් සක්‍රීයව පවතින සුළි කුණාටුවකි.

ලෙකීමා සුළි කුණාටුව
Typhoon Lekima (Hanna)
Typhoon (JMA scale)
Category 4 super typhoon (SSHWS)
Lekima 2019-08-08 0232Z
Typhoon Lekima at peak intensity on August 8
FormedAugust 2, 2019
DissipatedCurrently active
Highest winds10-minute sustained: 195 km/h (120 mph)
1-minute sustained: 240 km/h (150 mph)
Lowest pressure920 hPa (mbar); 27.17 inHg
Fatalities80 total
Damage$3.47 billion (2019 USD)
Areas affectedCaroline Islands, Philippines, Taiwan, Ryukyu Islands, East China, Malaysia
Part of the 2019 Pacific typhoon season

ආශ්‍රිත

වෙන භාෂාවලින්

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.