චිත්තාවේග

චිත්තාවේග යනු දැඩි කැමැත්ත හෝ අකමැත්ත මත බැඳුනු දැඩි මානසික ක්‍රියාවලියක් ඇති හැඟීම් වේ.

වෙන භාෂාවලින්

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.