කුඹල් කර්මාන්තය


කුඹල් කර්මාන්තය යනු, කුඹල් භාණ්ඩ තැනීමෙහි පිඟන් මැටි භාවිතමය ක්‍රියාව වන අතර,[1] එහි ප්‍රධාන වර්ග අතර මැටිබඳුන්, දැඩි මෘත්තිනා භාණඩ සහ පෝසිලේන් අඩංගු විය හැක.

Potter at work, Jaura, India
ඉන්දියාවෙහි මධ්‍ය ප්‍රදේශ්හි, ජවුරාහී, කුඹල්කරුවෙක් සිය කර්මාන්තයෙහි නියැලෙමින්.
Conner-prairie-pottery-rack
නොපුළුස්සන ලද "අමු" කුඹල් භාණ්ඩ කොනර් ප්‍රෙයරි ලිවිං හිස්ට්‍රි කෞතුකාගාරයෙහි සාම්ප්‍රදායික වියැළීම් මැස්සෙහි

ආශ්‍රිත

  1. 'පොටරි සයන්ස්: මෙටීරියල්, ප්‍රොසෙස් ඇන්ඩ් ප්‍රොඩක්ට්ස්.' ඇලන් ඩින්ස්ඩේල්. සීමාසහිත එලිස් හෝර්වුඩ් සමාගම, 1986.

වෙන භාෂාවලින්

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.