ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈသွင် တီႈ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း Gregorian လႄႈ Julian ယဝ်ႉ။

ဝၼ်းပွႆး

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႒

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႔

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႖

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႗

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႑႑

 • ဝၼ်းၵူၼ်းၸဵပ်းပူၺ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ - World Day of the Sick (Instituted by Pope John Paul II)

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႑႒

 • ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မျၢၼ်ႇမႃႇ)

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႑႓

 • ဝၼ်းဢွမ်လူမ်းလုမ်ႈၾႃႉ - World Radio Day (UN, UNESCO)
 • ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႑႔

 • ဝၼ်းဝႄႇလႅၼ်ႇတၢႆး - World Valentine Day

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႑႕

 • ဝၼ်းၵႅၼ်ႇသႃႇတေႃႈၼမ်ႉလီလုမ်ႈၾႃႉ - World Cholangiocarcinoma Day

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႐

 • ဝၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်းထမ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း - World Day of Social Justice (UN)

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႑

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႒

 • ဝၼ်းဢမ်ႇမီးၶၢဝ်ႇငၢဝ်း - A Day Without News

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႗

 • ဝၼ်းၸုမ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ - World NGO Day
 • ဝၼ်းၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း (မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ) - ဝၼ်းၸၼ် ဝူင်ႈထီႉသၢမ်
 • လိူၼ်ပိုၼ်းၶိူဝ်းၵူၼ်း မိူင်းဢၽရိၵ (မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ)

ငဝ်ႈ

ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ
ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်

1805

1805

1813

1813

1816

1816

1817

1817

1818

1818

တူၼ်ႈတီး

ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး (IPA: [to᷆n tí]), (မၢၼ်ႈ: တောင်ကြီးမြို့), (ဢင်းၵိတ်ႉ: Taunggyi), (သဵင်ဢွၵ်ႇ [Tonti]) ၼႆႉ မီးၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး၊ ၸႄႈမိူင်းတႆး၊ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇသေ ပဵၼ်ဝဵင်းပၵ်းလုမ်း ၸႄႈမိူင်းတႆး ၶႃႈဢေႃႈ။ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ မိူင်းတႆးသေ မီးတီႈ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တႃႇၸီႇလႄႈ ၵဵင်းတုင်၊ မီးၽၢႆႇႁွင်ႇ ဝဵင်းၺွင်ႇသူၺ်ႇလႄႈ ၼွင်ႁၢႆးယႃး (ၼွင်ဢၢင်းလေး)။ ပီ 2014 ႁူဝ်ၵူၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီး380,665 ၵေႃႉ။ ၼွၵ်ႈသေ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ ဝဵင်းမေႃႇလမႅင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ ထီႉႁႃႈ။ တူၼ်ႈတီးၼႆႉ မီးတီႈတၢင်ႉသုင် 4712 ထတ်း။ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇလူၺ်ႈ ပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း ဢၼ်ပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းတႆးသေတႃႉ ၵူၼ်းယူႇသဝ်းတီႈတူၼ်ႈတီး ၵမ်ႈၼမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႆး။ ၼွၵ်ႈသေတႆး မီးထႅင်ႈ မၢၼ်ႊ၊ ဢၢင်းသႃး လႄႈ ပဢူဝ်း ၶဝ်ၵေႃႈ ယူႇသဝ်း ၶူၼ်းၶဝ်းလေႃးလႄးၵၼ်ဝႆႉ။ ၸင်ႇၼႆႉတႄႉ လႆႈႁၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇၶဝ်ၵေႃႈ ၶဝ်ႈမႃးယူႇသဝ်းတင်းၼမ်။

တႃႈလိူဝ်ႇ (မိူင်းတႆး)၊ ဝဵင်း

ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ (IPA: [tɑ᷆ lɤ̀]), (မၢၼ်ႈ: တာလေမြို့), (ဢင်းၵိတ်ႉ: Tarlay), (သဵင်ဢွၵ်ႇ [Taaloe]) ၼႆႉ မီးၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၸႄႈမိူင်းတႆး၊ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇသေ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်မီးၸၼ်ႉ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းဢၼ်ၼိူင်ႈယဝ်ႉ။

မိူင်းပွၵ်ႉ၊ ဝဵင်း

ဝဵင်းမိူင်းပွၵ်ႉ (IPA: [mɤ́ŋ pɔ᷇k]) ; (မၢၼ်ႈ: မိုင်းပေါက်မြို့), (ဢင်းၵိတ်ႉ: Mong Pauk), (သဵင်ဢွၵ်ႇ [Moeng Pauk]) ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းပၵ်းလုမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပွၵ်ႉ ၼႃႈလိၼ်တွၼ်းမၢႆသွင် ဢၼ်မီးၼႂ်း ၊ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပွၵ်ႉ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင်၊ ၸႄႈမိူင်းတႆး၊ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇသေ ပဵၼ်ဝဵင်း ဢၼ်မီးၸၼ်ႉၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

မိူင်းမိတ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်း

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ (IPA: [mɤ́ŋ mi᷆t]), (မၢၼ်ႈ: မိုးမိတ်မြို့နယ်), (ဢင်းၵိတ်ႉ: Mongmit Township), (သဵင်ဢွၵ်ႇ [Zewaeng Moengmit]) ၼႆႉပဵၼ်ႄၸႄႈဝဵင်းဢၼ်မီးၼႂ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ၊ ၸႄႈမိူင်းတႆး၊ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇသေ တီႈပၵ်းလုမ်း ၸႄႈဝဵင်းတႄႉ ပဵၼ်တီႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈယဝ်ႉ။

မိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၸဝ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄးသေ ဝၢႆးၼႆႉ ၸင်ႈဢဝ်ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ သွင်ၸႄႈဝဵင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တင်ႈပဵၼ်ၸႄႈတွၼ်ႈယဝ်ႉ။

မိူင်းယၢင်း၊ ဝဵင်း

ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း (မၢၼ်ႈ: မိုင်းယန်း), (ဢင်းၵိတ်ႉ: Mongyang), (သဵင်ဢွၵ်ႇ [Moengyaang]) ၼႆႉ မီးၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း၊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင်၊ ၸႄႈမိူင်းတႆး၊ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇသေ ပဵၼ်ဝဵင်းသၢပ်ႇလႅၼ်လိၼ်မိူင်း ဝဵင်းၼိူင်ႈဢေႃႈ။။ တီႈပၵ်းသဝ်းဝဵင်းတႄႉ မီးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း၊ ပွတ်းဢွၵ်ႇၽၢႆႇႁွင်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယၢၼ်မွၵ်ႈ ႑႐႒ ၶီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇဢေႃႈ။

မၢၼ်ႈတူင်ႈ၊ ဝဵင်း

ဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ (IPA: [mɑ᷆n to᷆ŋ]), (မၢၼ်ႈ: မန်တုံ), (ဢင်းၵိတ်ႉ: Manton), (သဵင်ဢွၵ်ႇ [Maantong]) ၼႆႉ မီးၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး၊ ၸႄႈမိူင်းတႆး၊ မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇၶႃႈဢေႃႈ။

မၢၼ်ႈပဵင်း၊ ဝဵင်း

ဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း (IPA: [mɑ᷆n péŋ]), (မၢၼ်ႈ: မဘိမ်း), (ဢင်းၵိတ်ႉ: Mabein), (သဵင်ဢွၵ်ႇ [Maanbaeng]) ၼႆႉ မီးၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း၊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး၊ ၸႄႈမိူင်းတႆး၊ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၶႃႈဢေႃႈ။

ယၢင်း၊ ၸႄႈမိူင်း

ၸႄႈမိူင်းယၢင်း (မၢၼ်ႈ: ကရင်ပြည်နယ်), (ဢင်းၵိတ်ႉ: Kayin State), (သဵင်ဢွၵ်ႇ [Zemoeng Yaang]) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸႄႈမိူင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ တီႈ မိူင်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၸႄႈလူင်ၼႆႉ ပဵၼ် ဝဵင်းၽဢၢၼ်ႇယဝ်ႉ။

ၼမ်ႉၸၢင်၊ ၸႄႈဝဵင်း

ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် (IPA: [na᷇m ʦɑ̌ŋ]), (မၢၼ်ႈ: နမ့်စန်မြို့နယ်), (ဢင်းၵိတ်ႉ: Namsang Township), (သဵင်ဢွၵ်ႇ [Zewaeng Namzaang]) ၼႆႉ မီးၼႂ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်၊ ၸႄႈမိူင်းတႆး၊ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇသေ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်မီးၸၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းဢၼ်ၼိူင်ႈယဝ်ႉ။ ဝဵင်းပၵ်းလုမ်းတႄႉ ပဵၼ် ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ယဝ်ႉ။

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
လိူၼ်ဢင်းၵိတ်ႉ
ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ မၢတ်ႉၶျ် ဢေႇပရႄႇ
မေႇ ၵျုၼ်ႇ ၵျူႇလၢႆႇ ဢေႃးၵၢတ်ႉ
သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ
ဝၼ်း လႄႈ လိူၼ်
ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ
ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ
မၢတ်ႉၶျ်
ဢေႇပရႄႇ
မေႇ
ၵျုၼ်ႇ
ၵျူႇလၢႆႇ
ဢေႃးၵၢတ်ႉ
သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ
ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ
ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ
တီႇသႅမ်ႇပႃႇ
ၵပ်းၵၢႆႇ

ၼႂ်း​လိၵ်ႈ​တၢင်ႇဢၼ်

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.