Mesi

Provintzia de Casteddu-Istemma.png
Articulu in campidanesu
Provintzia de Casteddu-Istemma.png

Su mesi est un'unidadi de tempus impreada in su calendàriu ca est casi longa commenti unu perìudu de movimentu de sa Luna. Nci funt 12 mesis in un'annu solari.

numune numene numene numene
1 Ghennarzu 4 Aprile 7 Tribulas 10 Santu Gaini
2 Frearzu 5 Masu 8 Agustu 11 Santu Andria
3 Marzu 6 Lampadas 9 Capidanni 12 Nadale
Abrile/Campidanesu

Abrili est su de cuattru mesi de s'annu in basi a su calendariu gregorianu, e est su segundu de su beranu in s'emisferu boreali, de s'atongiu in s'emisferu australi, tenit 30 diis e si ponit in sa primu metadi de unu annu civili.

Segundu calincuna interpretazioni, su nomini benit de s'etruscu Apro, e cussu de su gregu Afrodite, dea de s'amori, a chini fudi dedicau su mesi de arbili. Segundu atras teorias, su nomini benit invecis de su latinu aperire (oberirri) po indicai su mesi auba si "oberrint" matas e froris.

Sa sua traduzioni in lingua inglesa, "April", est impreada comenti nomini propriu.

Crabas

Crabas est una bidda de sa provìntzia de Aristanis de 9.134 bividoris.

D'ognassantu/Campidanesu

D'ognassantu, chi in atras fueddadas sardas ddi narant sandandria, est su de undixi mesis de s'annu segundu su calendariu gregorianu e su terzu e urtimu mesi de s'atongiu in s'emisferu boreali, de su beranu in s'emisferu australi, tenit 30 diis e s'agatat in sa segunda metadi de unu annu civili.

Deximumannu

Deximumannu (connottu fintzas comente Dèximu Mannu, in italianu Decimomannu) est unu comunu de 7.042 abitantes de sa tzittadi metropolitana de Casteddu.

Futei

Futei (nùmene ufitziale in sardu) o Furtei est unu comunu de unos 1.700 bividores de sa provìntzia de Sud Sardigna.

Gennargiu/Campidanesu

Gennargiu est su primu mesi de s'annu in su calendariu gregorianu, contat 31 diis, e est postu in sa primu metadi de unu annu civili.

Gennargiu tenit, segundu s'astrologia, primu su soli in Capricorno, a pustis in Acquario, ma astronomicamenti su soli s'agatat in sa costellazioni de su Sagittario fincias a su 19, dii incuna passat in su Capricorno.

Su nomini gennarigu benit de su deus romanu Gianu (Ianuarius), divinidadi ca castiada is gennas e is pontis, ma prus in generali rappresentada ogna forma de passaggiu e mudanzia (difatis gennargiu est su mesi ca oberit is gennas de s'anni nou). Su calendariu romanu originali fudi prus curzu de su gregorianu (304 diis), poitta is Romanus cunsideranta s'ierru unu tempus senz'e mesis. Est istetiu Numa Pompilio a acciungi gennargiu e freargiu, faendu s'annu oguali a cuddu solari. Peri si Martzu fud'abarrau su primu mesi de s'annu, gennargiu dd'est divenniu de fatu poitta fudi su tempus incuna beniant sceberaus is consolis.

Sa primu dii de s'annu est Cabudanni.

Nominis storicus de su mesi funti, senz'e contai su romanu Ianuarius , su Sassoni Wulf-monath ("mesi de su lupu") e su tremini impreau de Carlu Magnu Wintarmanoth ("mesi de s'ierru"). In finlandesu, ddi nanta tammikuu , est a nai "mesi de sa farnia", mentris in cecu leden , ca bolit nai "mesi de su ghiacciu".

Su primu lunis de gennargiu ddi nanta Handsel Monday in Scozia e in s'Inghilterra settentrionali. In Inghilterra, s'annu agriculu incumenciat cun su Plough Sunday , su dominigu a pustis de s'Epifania.

Sa maggiori etadi in Giapponi beniat festeggiada de su 1948 su segundu lunìs de gennargiu po is chi diventànta bintennis in s'annu nou solari. Oi, est su propriu festa nazional, e est istetia posta su 15 gennargiu de su 1999, candu su guvernu at ciccau de contemperai bisongius economicus a festividadis varias, ciccandu de ddas ponni paris.

In s'Orroda de s'annu pagana, gennargiu acabat in su tempus de s'Imbolc in s'emisferu nord e de su Lughnasadh in cuddu sud.

Kirsten Nelson

Kirsten Nelson (Oklahoma, 27 de su mesi de ladamini de su 1966) est una attrici stadunitensi, prus nomenada a su pubblicu po su rolu de Karen Vick in sa serie televisiva Psych, trasmittia in USA Network.

Lanusèi

Lanusèi [1]) (fintzas Lanusè) est una citadi [2] de 5.728 bividoris. Est sedi de munsignori (Diocesi di Lanusei), de tribunali e de sa ASL (ASL n°4 di Lanusei) cun s'uspidali.

S'importàntzia istoriga de su cleru in sa citadi est deppia a innantis de totu a sa presentzia de is Salesianus, ca in Lanusèi anti postu sa prima domu insoru de sa Sardigna su 14 de su mes'e Lampadas de su 1902. Sa Diocesi di Lanusei incluit peri comunus a foras de sa Provìntzia de Nùgoro, Biddeputzi, Sàdili, Seulu, Iscalepranu e Istersili ca funti in Provìntzia de Casteddu. In Lanusèi nci funti medas ofitzius e unu de is osservatorius astronomicus publicus prus mannus de s'Italia, su "Osservatorio Astronomico F. Caliumi", in pitzu de su Monti Armidda a prus o mancu 1100 m.

In Lanusèi est nasciu Cristoforo Mameli ca in su 1849 est istetiu ministru de sa publica istrutzioni in su guvernu de su Regnu de Sardigna ( est sa funtzioni prus arta mai tenta fincias a immoi de unu bividori de Lanusei) e a pustis senatori e deputau de su Regnu de s'Italia.

Luna

Sa Luna est s'ùnicu satelliti naturali de sa Terra, su segundu satelliti de su Sistema Solari po densidadi (agoa de Io), su de cincu po mannesa e su prus mannu apetus a su praneta de cosa sua. Oi si pensat chi sa Luna s'est formada po mori de unu atumbu catastròficu intra sa Terra e unu praneta mannu circa cummenti a Marte, chi is scientziaus nant Theia, agiumai 4,6 milliardus de annus fait, mancai cancunu naressit siat prus bècia.

Tenit unu volumi de 0,0203 bortas de su volumi de sa Terra, est a nai agiumai una parti de cincuanta, una massa chi est su 1,23%, e s'aceleratzioni de gravidadi in sa superfitzi de cosa sua est de 1,62 m/s2, agiumai una de ses partis de sa de sa Terra.Sa Luna est in rodatzioni sìncrona cun sa Terra, est a nai chi ddi ammustrat sempri sa propia faci. Est su segundu corpus celesti prus luxenti me in su celu de sa Terra. Mancai pàrriat crara po mori de su celu nieddu a ingìriu, su colori de cosa sua est scuru meda, agiumai cummenti s'asfaltu. A pitzu de issa si podint biri logus prus iscurus, tzerriaus maria (dae su latinu po mari), terras prus artas a crateris de atumbu.

Sa Luna est atesu agiumai 384 402 km dae sa Terra, in una òrbita ellìtica de 27,321 dies terrestras. S'atratzioni gravidatzionali de cosa sua a pitzu de sa Terra causat fenòmenus cummenti is mareas. Su fatu chi sa mannesa angulari de cosa sua siat agiumai sa propia de sa de su Soli causat su fenòmenu de is eclissis solaris, ma custu no at continuai po sempri: sa gravidadi de sa Luna fait rallentai sa Terra andendi prus atesu issa e totu, e in su benidori at a essi prus atesu de cantu siat oi, parrendi prus pitica in celu.

Sa Luna est s'unicu corpus de su celu bisitau dae is umanus, e at tentu e tenit grandu importàntzia po totus is culturas umanas fintzas dae s'antichidadi

Mes'e argiolas/Campidanesu

Su Mes'e argiolas est su settimu mesi de s'annu segundu su calendariu gregorianu e su segundu mesi de s'istadi in s'emisferu boreali, de s'ierru in s'emisferu australi, tenit 31 diis e si ponit in sa segunda metadi de unu annu civili.

Su mesi est istetiu nomenau aicci in onori de Giulio Cesare, nasciu su 13 de custu mesi. Primu, in su calendariu de Romolo, ddi narànta Quintile.

Mes'e idas-Paschixedda/Campidanesu

Su Mes'e idas o Paschixedda est su de doxi e ùrtimu mesi de s'annu segundu su calendàriu gregorianu,

tenit 31 diis e s'agatat in sa segunda metadi de unu annu civili.

Fiat su dècimu mesi de su calendàriu romanu (de custu benit su nomini in medas lìnguas), ca incumentzàt cun su mesi de martzu.

Is nòminis in sardu funti duus, mes'e idas, bolit nai ca cussu est su mesi ca nci funti is idas, mentis Paschixedda est sa di ca est nàsciu Gesùs Cristu, in logudoresu e nugoresu ddi nanta "Nadale".

Sa Crèsia cristiana celebrat sa Paschixedda de Gesùs su 25 de su mes'e idas.

Mes'e ladamini/Campidanesu

Sumes'e ladamini est su decimu mesi de s'annu segundu su calendariu gregorianu e su segundu mesi de s'atongiu in s'emisferu boreali, de su beranu in s'emisferu australi; tenit 31 diis e s'agatat in sa segunda metadi de unu annu civili.

In sardu su nomini benit de s'agricoltura, poitta in cussu tempus si ponit su ladamini in su sartu.

Su nomini in medas lìnguas benit de su latinu october , poitta fudi s'ottavu mesi de su calendariu romanu, ca incumenciàda cun su mesi de martzu. S'imperatori Commodo iat fatu una reforma ponendu a su mesi unu de is titulus suus, Invictus , ma a pustis ca si fudi mortu sa reforma est istetia lassada stai.

In su calendariu persianu currespundiat a su mesi de Mehr (fincias a su 22) e a pustis a su de Aban .

In su calendariu rivoluzionariu francesu su mes'e ladamini currespundiat a duus mesis: a su Vendemmiaiu fincias a su 22/24 de su mes'e ladamini, a pustis a Brumaiu.

Psych

Psych est una serie televisiva stadunitensi produsia de su 2006.

Criada de Steve Franks e interpretada de James Roday, sa serie tenit comenti protagonista Shawn Spencer, unu piccioccu de s'ingenitu istintu de castiu ca fait finta de essi unu sensitivu po podiri averiguai in totus is casus paris cun sa polizia.

Sa serie est trasmittia in prima bisura in is Stadus Unius de USA Network de su 7 de su mesi de argiolas de su 2006. In Italia est trasmittia in prima bisura in su digitali terrestri de su 19 de gennargiu de su 2008, primu de Steel e a pustis de Joi, mentris in craru est trasmittia de Rete 4 de su 7 de su mesi de lampadas de su 2008.

Samatzai

Samatzai (nòmene antigu Santu Maccari) est una bidda posta in sa Sardigna de giossu, in su territòriu de sa provìntzia de Sud Sardigna, tenit 1.746 personis e est a 30 km de sa capitali sarda, Casteddu.

Santu Srabadoi de Sinnis

Santu Srabadoi de Sinnis est una biddighedda de sa provìntzia de Aristanis posta a intru de su territòriu de su comuni de Crabas.

S'agatat in sa pati meridionalli de sa penìsua de su Sinnis a mesu caminu intra de s'istàniu de Crabas e sa laguna de Mistras. Po ddu arribai si sighit po 8,5 kilometrus s'istrada chi de Crabas betit a Sant'Uanni de Sinnis. Sa bidda est populada iscetis fachi a sa primu chida de su mesi de cabudanni, po sa festa de su santu chi ddi giait nòmini. Po su restu de s'annu no est bìvida de nemus.

Simaghis

Simaghis est una bidda de sa Provìntzia de Aristanis, s'agatat a 12 metros in pitzu de su mare e tenet 2.157 bividores.

Timothy Omundson

Timothy Michael Omundson (St. Joseph, Missouri, 29 de su mesi de argiolas de su 1969) est unu attori stadunitensi, forsis prus nomenau po is suus rolus de axudu comenti Sean Potter in sa serie televisiva CBS Giuigi Amy , Eli in sa serie sindacau Xena: Warrior Princess , e comenti Carlton Lassiter in sa serie Psych de sa USA Network.

At peri recitau in su film Disney Channel Original Sa scoffa de is irlandesus in su 2001..

Tortolì

Tortolì ò medas voltas puru Tòrtuelie o Tòrtuele (italianu : Tortolì) est una bidda de 10.310 bividoris. Est sa bidda prus manna de s'ogliastra, e est connotta po is ispiaggias.

Cun s'aeroportu e su portu est beni collegara su "Continenti" .

Tzittadi metropolitana de Casteddu

Sa tzittàdi metropolitana de Casteddu est una tzittadi metropolitana de sa Sardinnia chi at postu su DDL n. 176 de su mesi de gennàrgiu de su 2015, presentàu de sa Giunta regionali. In totu, ìat a contài una superfitzi de 1 114 km², e una populatzioni in ui bivint 422.308 personas; de custas, su 36,53% ìant a istài in Casteddu.

Àteras limbas

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.