Handel

Handel – proces gospodarczy polegający na sprzedaży, czyli na wymianie dóbr i usług na pieniądze, bądź na inne towary lub usługi (handel wymienny)[1]. Proces ten jest realizowany przez zawodowych pośredników w celu osiągnięcia zysku.

Do podstawowych funkcji handlu zalicza się:

  • uzgadnianie struktury rodzajowej towarów,
  • kierowanie ruchem towarów w czasie – związane jest to z występowaniem rozbieżności między produkcją a konsumpcją,
  • kierowanie ruchem towarów w przestrzeni – miejsca produkcji określonych dóbr nie pokrywają się z miejscami popytu, spożycia lub zużycia,
  • kształtowanie struktury asortymentowej towarów – poszczególne dobra w czasie przechodzenia ze sfery produkcji do sfery konsumpcji są grupowane według rodzaju zaspokajanych potrzeb.

W zależności od zakresu i rodzaju działalności wyróżnia się handel hurtowy i detaliczny.

Odmianą handlu jest handel zagraniczny (międzynarodowy), czyli międzynarodowa wymiana towarowa pomiędzy przedsiębiorstwami pochodzącymi z różnych państw.

Wojciech Gerson - Gdańsk in the XVII century
Gdańsk

Zobacz też

Przypisy

  1. Prawo rzymskie traktowało to jako umowy bezimienne (łac.contracti innominammi) do ut des (wymiana towarów), facio ut facias (wymiana usług), facio ut des i do ut facias (wymiana towaru za usługę).
Amazon.com

Amazon.com, Inc. [ˈæməzɒn] – amerykańskie przedsiębiorstwo handlowe, spółka akcyjna założona w 1994 w Seattle. Zajmuje się handlem elektronicznym (e-handlem) B2C i prowadzi największy na świecie sklep internetowy.

Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska

Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska (ang. British East India Company, początkowo Angielska Kompania Wschodnioindyjska – English East India Company, potocznie John Company) – korporacja zrzeszająca angielskich inwestorów, z siedzibą w Londynie, działająca od 1600 roku do 1858 roku, głównie na terenie dzisiejszych Indii, także w Azji Południowo-Wschodniej i na Dalekim Wschodzie.

Działalność kompanii zapoczątkowała królowa angielska Elżbieta I, nadając jej przywilej monopolu handlowego z Indiami Wschodnimi. Na terenach kolonizowanych przez Brytyjczyków instytucja ta miała szerokie uprawnienia polityczne i administracyjne, daleko wykraczające poza tradycyjny handel. Mogła utrzymywać własną armię, zawierać układy polityczne i sojusze, wypowiadać wojnę, miała prawo do posiadania własnej waluty i pobierania podatków. Na przestrzeni XVII i XVIII wieku podbiła Indie, budując szereg fortów i faktorii, które zapoczątkowały powstanie aglomeracji takich jak: Surat (1612), Ćennaj (Madras, 1639), Kolkata (Kalkuta, 1690).

W roku 1614 kompania rozpoczęła swą działalność w Chinach, z faktorią w Kantonie (Guangzhou). Działała również na terenie Azji Południowo-Wschodniej, przyczyniając się do powstania Singapuru. W czasie swej działalności z kompanii handlowej przeistoczyła się we władcę Indii[potrzebny przypis]. Do 1760 roku wyeliminowała wpływy francuskie na terenie Indii (rywalizacja z Francuską Kompanią Wschodnioindyjską). Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska była w czasie swej działalności jednym z głównych filarów rozwoju ekonomicznego Anglii i miała ogromny wpływ na imperialną politykę tego kraju.

W roku 1813 rząd brytyjski zniósł monopol kompanii na handel z Indiami, a w roku 1833 zniósł monopol na handel z Chinami, umacniając równocześnie rolę Kompanii w administracji Indiami. Powstanie Hongkongu i rosnąca konkurencja, zwłaszcza w handlu herbatą, pchnęły Kompanię do rozpoczęcia upraw tej rośliny w Indiach. Sprowadzone przez Roberta Fortune’a sadzonki i chińscy specjaliści dały początek indyjskiemu przemysłowi herbacianemu.

W 1858, po powstaniu sipajów, rząd brytyjski przejął władzę w Indiach. Kompania została rozwiązana w roku 1874.

Centrum handlowe

Centrum handlowe, galeria handlowa – budynek, w którym znajduje się wiele sklepów i punktów usługowych.

Digital download

Digital download – sposób zakupu utworu muzycznego, singla (digital single) lub albumu drogą pobierania plików (np. w formacie MP3). Zakup taki może być zrealizowany w sklepie internetowym. Serwisy tego typu to między innymi iTunes Store, Beatport, Junodownload, DJDownload, Trackitdown, Audiojelly, DanceTunes, Traxsource, DJ Tunes lub Napster.

Utwory pobrane w trybie digital download mogą być zabezpieczane systemem DRM, który uniemożliwia tworzenie dodatkowych kopii utworu lub blokuje możliwość odtwarzania utworu na urządzeniu konkurencyjnej marki, aczkolwiek jest to stosowane niemal wyłącznie w przypadku muzyki wydawanej przez wytwórnie należące do dużych kompanii muzycznych, jak Warner Music Group, EMI, Sony Music. W przypadku muzyki wydawanej przez tzw. niezależne wytwórnie muzyczne (małe wytwórnie, sprzedające najczęściej muzykę nieobecną w mediach masowego przekazu) jest to rozwiązanie rzadko stosowane. Sklepy takie jak Beatport, Junodownload czy Trackitdown, sprzedające głównie muzykę pochodzącą z takich wytwórni, raczej unikają stosowania technik DRM.

Trendem, szczególnie wśród wytwórni niezależnych, jest przechodzenie na wydawanie wyłącznie w formacie pobieralnych plików i odejście od fizycznych nośników, jak płyty CD czy płyty winylowe. Pozwala im to na redukcję kosztów związanych z produkcją tychże nośników, co w przypadku produkcji niskonakładowych bywa znaczącym obciążeniem i wpływa negatywnie na rentowność wytwórni. Wiele współczesnych wytwórni z kręgu muzyki elektronicznej i klubowej bądź już odeszło od fizycznych płyt, bądź nigdy ich nie wydawała i od razu powstały jako wytwórnie wydające wyłącznie w formacie digital download, czyli najczęściej plików MP3 lub WAV, a niekiedy także AIFF czy FLAC i innych.

Dystrybucja cyfrowa

Dystrybucja cyfrowa, dystrybucja elektroniczna (ang. digital distribution, content delivery, online distribution, Electronic Software Distribution (ESD)) – metoda bezpośredniego rozpowszechniania treści, takich jak oprogramowanie, filmy, muzyka czy gry komputerowe. Termin ten odnosi się przede wszystkim do dystrybucji za pomocą Internetu, tak więc omija ona tradycyjne metody dostarczania treści, takie jak papier, czy płyty CD/DVD. Jest to łatwa metoda dostarczania dodatków do innych produktów, bardziej znanych jako DLC, które można pobrać z globalnej sieci. Przykładem systemów dystrybucji cyfrowej są takie serwisy jak: Xbox Live Marketplace, PlayStation Store, GOG.com, Origin czy Steam.

Eksport

Eksport (z łac. ex „poza” + portare „nieść”) – sprzedaż towarów lub usług wytwarzanych w danym kraju podmiotom zagranicznym.

Zgodnie z prawem podatkowym krajów należących do Unii Europejskiej eksportem określa się sprzedaż towarów lub usług poza UE. Sprzedaż towarów w obrębie państw należących do Unii Europejskiej to sprzedaż wewnątrzwspólnotowa.

Eksporterowi przysługuje prawo do zastosowania zerowej stawki VAT (po uwzględnieniu przepisów prawa podatkowego).

Georg Friedrich Händel

Georg Friedrich Händel (ang. George Frideric Handel; pol. Jerzy Fryderyk Händel [wym. Hendel], ur. 23 lutego 1685 w Halle, zm. 14 kwietnia 1759 w Londynie) – niemiecki kompozytor późnego baroku, który dokonał syntezy barokowych osiągnięć muzycznych, zwłaszcza niemieckich, włoskich i angielskich. W 1727 roku stał się poddanym Wielkiej Brytanii. Jest narodowym kompozytorem tego kraju. Komponował liczne gatunki muzyki baroku, między innymi opery i oratoria. Händel zaliczany jest do najwybitniejszych twórców muzyki późnego baroku.

Gospodarka

Gospodarka – system gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych zapewniający zaspokojenie potrzeb określonej populacji, współcześnie najczęściej regulowany przez państwo lub rynek.

Gospodarka to całokształt działalności gospodarczej prowadzonej w danym regionie (gospodarka regionalna), kraju (gospodarka narodowa) lub na całym świecie (gospodarka światowa) polegającej na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności.

W ramach gospodarki funkcjonują trzy podstawowe sektory:

rolnictwo – pozyskiwanie użytecznych dla człowieka produktów metabolizmu roślin, zwierząt i innych organizmów (płodów rolnych);

przemysł – przekształcanie materii ożywionej lub nieożywionej (surowców i kopalin) w zdatne do użytku produkty przemysłowe;

usługi – świadczenie czynności zawodowych o charakterze materialnym (np. handel, transport, wytwórstwo rzeczy oznaczonych indywidualnie) lub niematerialnym (np. pomoc prawna, opieka zdrowotna, edukacja), nie będących rolnictwem ani przemysłem.Powyższy podział nie jest ścisły, co skutkuje niekiedy wliczaniem np. budownictwa zarówno do sektora przemysłu, jak i usług.

Handel elektroniczny

Handel elektroniczny (e-handel, ang. e-commerce) – rodzaj handlu, prowadzony w internecie. To proces zawierania transakcji handlowych za pomocą internetu (lub innych sieci komputerowych) niezależnie od wykorzystywanych narzędzi czy środków. Towary i usługi są zamawiane przez te sieci, ale płatność i ostateczna dostawa zamówionego towaru lub usługi może być dokonana w sieci lub poza siecią. Transakcje mogą być dokonywane pomiędzy przedsiębiorstwami, osobami indywidualnymi, instytucjami rządowymi lub innymi organizacjami prywatnymi i publicznymi.

Do popularnych form handlu elektronicznego należą: sklepy internetowe, portale aukcyjne, serwisy ogłoszeniowe. Przedsiębiorstwa oraz instytucje korzystają także z platform przetargowych lub transakcyjnych.

Sam termin e-commerce wszedł do powszechnego użycia dopiero w 1997 roku, a wykreowany został przez IBM[potrzebny przypis].

Handel ludźmi

Handel ludźmi – nazwa przestępczego procederu, będącego współczesną formą niewolnictwa.

Początkowo pod tym pojęciem rozumiano wyłącznie handel kobietami, zmuszanymi do prostytucji, jednak znaczenie pojęcia uległo znacznemu rozszerzeniu i obejmuje wszelkie działania skierowane na wyzysk ludzi, niezależnie od płci i wieku, naruszające prawo do decydowania o sobie. Wyzysk ten związany jest zazwyczaj z użyciem przemocy, co jest dla ofiar ogromnym obciążeniem fizycznym i psychicznym. Ofiary handlu żywym towarem w efekcie traumatycznych przeżyć często doświadczają chorób psychicznych i popadają w różne formy uzależnień. Wobec ofiar stosowane są działania naruszające ich seksualność, indywidualną wolność i cielesną nienaruszalność. Pozostałe czyny karalne, których dopuszczają się agresorzy wobec ofiar, to naruszenia prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza wobec cudzoziemców.

Handel zagraniczny

Handel zagraniczny – odpłatna wymiana towarów lub usług z partnerami mającymi siedzibę poza granicami państwa.

Handel zagraniczny w wąskim znaczeniu odnosi się jedynie do dóbr materialnych sprzedawanych za granicę lub kupowanych za granicą. W szerokim znaczeniu obejmuje obroty majątkowo-kredytowe oraz obroty bieżące, na które oprócz wymiany składają się zakup i sprzedaż za granicę usług, dóbr niematerialnych oraz zobowiązania wynikające z ruchu ludności poza granicę, utrzymywania placówek dyplomatycznych za granicą i inne.

Za szerokim ujęciem handlu zagranicznego przemawiają następujące argumenty:

daje możliwość alternatywnych zastosowań posiadanych zasobów ekonomicznych kraju we wszystkich dziedzinach międzynarodowego podziału pracy,

dopiero po uwzględnieniu wszystkich elementów wymiany z zagranicą można dokładnie określić jej rolę w gospodarce państwa,

poszczególne elementy składowe całego obrotu gospodarczego są substytucyjne i komplementarne i są równorzędnymi źródłami wpływów dewizowych. Dlatego powinny być rozpatrywane łącznie.

ITunes Store

iTunes Store – sklep online utworzony przez Apple Inc., sprzedający pliki, które są dostępne przez aplikację iTunes.

Otwarty jako iTunes Music Store 28 kwietnia 2003 roku, potwierdził skuteczność internetowych sklepów muzycznych. Przez iTunes Store można obecnie nabyć teledyski, programy telewizyjne, filmy, gry wideo (iPod nano oraz iPod Classic) oraz aplikacje dla iPhone i iPoda touch, jako dodatki do muzyki. Do stycznia 2007, sklep sprzedał ponad 2 miliardy piosenek, do 9 kwietnia – 2,5 miliarda, a do sierpnia – 3 miliardy piosenek, co stanowiło około 80% światowej sprzedaży muzyki przez Internet. W styczniu 2009 roku liczba sprzedanych piosenek na całym świecie przekroczyła 6 miliardów. iTunes Store jest także najpopularniejszym internetowym sklepem oferującym filmy (do 11 kwietnia 2007 sklep sprzedał ich ok. 2 miliony). W USA iTunes Store jest trzecim pod względem wielkości sprzedawcą muzyki w ogóle. Zamówione pliki zostają przysłane wraz ze wskazówkami ich użycia, ustanowionymi przez FairPlay, wersję zarządzania prawami cyfrowymi należącą do Apple.

Nowe piosenki są dodawane do katalogu iTunes każdego dnia, podczas gdy iTunes Store jest aktualizowany w każdy wtorek. Sklep posiada obecnie ponad 13 000 000 piosenek (dostępnych we wszystkich wersjach narodowych iTunes Store). Apple publikuje dodatkowo "Single of the Week" i zazwyczaj "Discovery Download" we wtorki, które później są dostępne za darmo przez najbliższy tydzień.

Aby kupić plik w sklepie, użytkownik musi zapłacić kartą iTunes albo kartą kredytową, zamieszkując Australię, Austrię, Belgię, Brazylię, Kanadę, Danię, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Irlandię, Włochy, Japonię, Luksemburg, Holandię, Nową Zelandię, Norwegię, Hiszpanię, Polskę, Portugalię, Szwecję, Szwajcarię, Wielką Brytanię lub Stany Zjednoczone. Mieszkańcy innych krajów mogą pobierać jedynie darmowe podcasty i zapowiedzi.

Import

Import (z łac. in „do” + portare „nieść”) – zakup towarów lub usług za granicą w celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym (krajowym).

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego w Polsce importem można określić zakup towarów lub usług w krajach spoza Unii Europejskiej (np. Stany Zjednoczone, Chiny), przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. W przypadku zakupu towarów lub usług w krajach Unii Europejskiej należy mówić o zakupie wewnątrzwspólnotowym. Mianem importu kapitału określa się również napływ kapitału do kraju z zagranicy.

Przy transakcji importu towarów, podatnik otrzymuje poza fakturą dokumenty celne (SAD lub PZC):

SAD, jeżeli zgłoszenie celne składane jest w formie papierowej.

Poświadczone Zgłoszenie Celne (PZC), gdy zgłoszenie celne dokonywane jest w formie elektronicznej. Za moment otrzymania dokumentu PZC uznaje się moment jego pobrania ze strony organu celnego.Import towarów podzielony jest na procedurę uproszczoną i procedurę normalną (ogólną). Przy procedurze uproszczonej, podatnik musi wykazać VAT zarówno po stronie zakupu i sprzedaży (w deklaracji VAT za okres kiedy powstał dług celny). Natomiast przy procedurze ogólnej, podatnik zobowiązany jest do wpłacenia VAT bezpośrednio do urzędu celnego lub firmy dokonującej odprawy. Naliczony VAT podatnik wykazuje w deklaracji VAT po stronie zakupów, za okres w jakim powstał ten dług.

Jarmark

Jarmark (niem. Jahrmarkt – targ doroczny) – rodzaj targu średniowiecznego o znaczeniu ponadlokalnym, będącego centrum wymiany towarów handlu dalekosiężnego.

Polska Marynarka Handlowa

Polska Marynarka Handlowa (PMH) – określenie polskiej marynarki handlowej (cywilnej).

Powiat polkowicki

Powiat polkowicki – powiat w Polsce (na północnym zachodzie województwa dolnośląskiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Polkowice.

Podstawowe gałęzie gospodarki – handel; przemysł: chemiczny, hutniczy, motoryzacyjny, skórzany, wydobywczy rud miedzi; usługi, turystyka.

W skład powiatu wchodzą:

gminy miejsko-wiejskie: Chocianów, Polkowice, Przemków

gminy wiejskie: Gaworzyce, Grębocice, Radwanice

miasta: Chocianów, Polkowice, Przemków

Targ

Targ – forma sprzedaży i kupna towarów, która odbywa się na wydzielonej przestrzeni, w określonym czasie. Często związana z pewną tradycją lub formalnymi zasadami handlowymi. Miejsce, gdzie odbywa się targ, nazywane jest targowiskiem, placem targowym lub targiem.

Targowisko

Targowisko, inaczej: targ, bazar (pers. bāzār) – wydzielony teren przeznaczony do handlu, zazwyczaj na otwartej powierzchni (plac targowy).

Targowiska mogą mieć charakter spontaniczny lub zorganizowany. W tym drugim przypadku teren przeznaczony do handlu może mieć wyznaczone płatne stanowiska dla osób oferujących swoje towary. Targowiska umożliwiają swobodny, bezpośredni kontakt handlowca z klientem i bezpośrednie negocjowanie ceny. W pewnym sensie rozwinięciem idei targowiska są giełdy, które od targowisk różnią się w zasadzie tylko bardziej sformalizowanym stylem negocjowania cen.

Według danych z 31 grudnia 2010 r. w Polsce było 2235 stałych targowisk oraz 6913 targowisk sezonowych i miejsc wyznaczanych na ulicach i placach.

Wojskowa Centrala Handlowa

Wojskowa Centrala Handlowa – polskie przedsiębiorstwo państwowe działające w okresie PRL.

W innych językach

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.