Urnemarkskulturen

Urnemarkskulturen (engelsk Urnfield culture, tysk Urnenfelderkultur) er et samlenavn for en rekke kontinentale kulturgrupper som levde i Sentral-Europas bronsealder fra tiden mellom rundt 1300 f.Kr. til omkring 700 f.Kr. Navnet kommer av at gravskikken endret seg fra å gravlegge de døde direkte i bakken til isteden å kremere disse, for deretter å legge levningende i en urne, og begrave denne.

I et område som dekket nåværende Ungarn via en bue over til Østerrike, Tsjekkia og Sør-Tyskland og videre til østlige Frankrike ble det alminnelig med gravfelt bestående av urnegraver. Gravene kunne ligge både på flat mark og i lave hauger. I Nord-Europa kalles den samme perioden ofte for yngre bronsealder.

Urnenfelder panoply
Typiske gravgaver fra Urnemarkskulturen.
Cultures, 1200 BC
Kart over Europa omkring 1200 f.Kr. som viser utbredelsen av urnemarkskulturen (markeret med rødt). Det sentrale, lavendelblå området («Knovitz-kulturen») regnes normalt også med til urnemarkulturen.

Kronologi

En detaljert kronologi for urnemarkskulturen har blitt utarbeidet med utgangspunkt i en viktig gravplass ved Hallstatt i Østerrike.

Innen bestemte områder som sydvestlige Tyskland regner man begynnelsen til 1200-tallet f.Kr. (begynnelsen av Ha A), men man gjennomførte allerede kremasjoner i den såkalte bronse D Riegsee-fasen. Ettersom forandringen fra mellomste bronsealder til urnemarkskulturen var gradvis er det spørsmål om definisjon om også vil inkludere denne fasen i kronologien. Urnemarkskulturen dekker fasene Hallstatt A og B (Ha A og B) i Paul Reineckes kronologi, noe som ikke skal sammenblandes med Hallstattkulturen (Ha C og D) i tidlig jernalder som er den kultur som kommer etter urnemarkskulturen. Fasene Ha A og Ha B tilsvarer med fasene III-IV i Oscar Montelius' periodeinndelning for nordisk bronsealder. Hva som de enkelte forfattere inkluderer i Reineckes Bronse D varierer i henhold til den enkeltes oppfatning og den omtalte region.

Urnemarkskulturen er inndelt i følgende faser:

Fase Datering
Bronse D 1300-1200 f.Kr.
Ha A1 1200-1100 f.Kr.
Ha A2 1100-1000 f.Kr.
Ha B1 1000-800 f.Kr.
Ha B2 900-800 f.Kr.
Ha B3 800-750 f.Kr.

Eksistensen av Ha B3 er omdiskutert ettersom materialet utelukkende består av kvinnegraver. 100-årsinndelingen viser at inndelingen i høyeste grad er skjematisk. Fasene er basert på topologiske endringer og det betyr at de ikke er helt tidsrettet. Flere dendrokronologiske og radiokronologiske dateringer er ytterst påkrevende.

Opprinnelse

UrnfieldCulture
Urnemarkskulturens framvekst.

Urnemarkskulturen vokste fram fra den eldre høygravskulturen. Endringen er gradvis i keramikken og begravningsmaterialet. I visse deler av Tyskland eksisterte kremasjoner og jordbegravninger samtidig. I visse graver er det blitt funnet både keramikk fra høygravskulturen og sverd fra urnemarkskulturen eller keramikk fra begge kulturene. I kulturens sørlige områder dukker kulturen i henhold til skjemaet overfor mens kulturene lengre nord begynner først i fasen Ha A2.

16 spenner deponert i en myr i Ellmoosen (Tyskland) dekker hele den kronologiske perioden fra Bronse B til tidlig Ha A. De viser at det var kontinuitet i de rituelle tradisjonene. Ved Loire, Seine og Rhône, inneholder vadesteder deponier fra den sene neolittiske perioden fram til urnemarksperioden.

Opprinnelsen til kremasjonsritene kan bli sett på Balkan hvor det er vanlig i den østlige høygravskulturen. Visse kremasjoner kan finnes i ur-Lausitzkulturen og Trzcinieckulturen. Det finnes ingen tegn på kulturbrudd, verken mellom høygravskulturen og urnemarkskulturen, eller mellom urnemarkskulturen og den senere Halstattkulturen eller ikke lengre fram til jernalderens La Tène-kulturen.

Spredning og lokale grupper

Urnemarkskulturen kan finnes fra vestlige Ungarn via Alpene til atlanterhavskysten ned til nordøstlige Spania. Lokale grupper skiller seg ut spesielt i ulik bruk og utformingen av keramikken.

 • Knovízkulturen i vestlige og nordlige Böhmen, sydlige Thüringen og nordøstlige Bayern.
 • Milavcekulturen i sydøstlige Böhmen.
 • Velatice-Baierdorf i Mähren og Østerrike
 • Čaka i vestlige Slovakia
 • Nordøstlige Bayern-gruppe inndeles i en nedre bayersk og øvrig pfalzisk gruppe.
 • Unstrutgruppen i Thüringen er en blandning av Knovízkulturen og en sydtysk urnemarkskultur.

Sydtysk urnemarkskultur:

Nedre Rhen urnemarkskultur:

 • Nedre hessisk gruppe
 • Nord-nederlandske-westfaliske gruppe
 • Nordvestlige gruppe i den nederlandske deltaregionen.

Stundom er det en spredning av gjenstander skarpt avgrenset, noe som kan bety en form for politisk strukturer, kanskje stammer. Metallarbeidene er betydelig mer spredt enn keramikk som ikke viser den samme avgrensningen. Det kan bety at keramikk ble laget av spesialister på bestemte verksteder og spredte sine varer over et stort område.

Begravelser

Urnfield burial
En typisk begravning fra Urnemarkskulturen i den siste fase av bronseladeren i Sentral-Europa.

I løpet av høygravsperioden var det vanlig å legge sine døde ubrente i gravhauger, gjerne flere stykker i samme grav. Det stemmer iallfall for det øvre sjikt i samfunnet.

I urnemarksperioden gravla man i enkelgraver, selv om det fortsatt ble reist noen gravhauger. I den tidligste fasen gravde man menneskeformede graver, i blant med steinbelagte gulv der de kremerte restene ble spredt. Senere ble urnegraver det vanligste. Noen forskere mener at dette markerer et fundamentalt skifte i menneskenes tro eller myter om livet og etterlivet.

Størrelsen på urnegravfeltene varierer. I Bayern inneholder de flere hundre graver, men det største gravfeltet i Baden-Württemberg i Dautmergen inneholder bare 30 graver. De døde ble plassert på et gravbål kledd i sine mest personlige smykker. Ofte er det også spor etter matoffer. De kremerte beinlevningene er mye større enn i den romerske perioden, noe som betyr at man brukte mindre ved. Ofte er beinene som er samlet sammen ikke komplette.

De fleste urnemarkfeltene ebbet ut ved slutten av bronsealderen med unntak for de som lå i nedre Rhen som fortsatt ble anvendt i den tidlige jernalderen (Ha C og iblant til og med D).

Gravenes utformning

De kremerte beinene kunne bli plassert i enkle groper. I noen tilfeller var konsentrasjonen av bein tett, noe som kan tyde på at de opprinnelig var oppbevart i beholdere av organisk materiale. Om beinene var plassert i urner var de ofte dekket av en flat skål eller stein. I en spesiell type begravelse var urnen dekket av et kar både nedentil og oventil. Ettersom gravene aldri overlappet hverandre kan de ha vært markert med en form for markering i tre eller stein.

Gravgaver

Urnen som inneholdt de kremerte beinene med fulgt av andre og mindre beholdere av keramikk som skåler eller kopper. De kan ha inneholdt mat. Gravurnen ble oftest plassert i midten og ofte har de øvrige beholderne ikke blitt plassert på bålet og brent. Gaver av metall er barberkniver, våpen som har blitt ødelagt (bøyd eller brukket), armbånd, smykker for halsbånd eller tilsvarende, nåler til spenner. Metallgravgaver ble mer sjeldent i slutten av urnemarkperioden mens andelen av andre typer gaver økte. Brente dyrebein blir ofte funnet, de kan ha blitt plassert på bålet som mat. Bein fra mår i gravene i Seddin kan ha tilhørt klesdrakter. Rav eller glasshalsbånd (Pfahlbautönnchen) må regnes som luksusgaver.

Overklassens begravelser

Overklassen ble plassert i kammer bygd av tre, sjelden i steinkister eller kammer med steinbelagte gulv under gravhauger eller kiste. Gravene inneholdt spesielt fint bearbeidet keramikk, dyrebein, vanligvis flesk, iblant gullringer eller tepper, og i noen spesielle tilfeller små minatyrvogner. Noen av disse rike gravene inneholdt restene av flere personer. I disse tilfellene ses restene av kvinner og barn som offergaver. Inntil vi vet mer om de sosiale status og utstrekning i den sene bronsealderen skal man tolke disse funnene med forsiktighet. Mot slutten av urnemarkskulturen ble noen kropper brent på stedet og deretter dekket av en gravhaug, tilsvarende begravelsen av Patroklos som ble beskrevet av Homer og begravelsen av Beowulf (dog med et tillegg av skipbegravelse). I løpet av den tidlige jernalderen ble det igjen vanlig å begrave de døde ubrente.

Materiell kultur

Keramikk

Karamikk er vanligvis velgjort med en jevn ytre og med en kraftig buet profil. Noen former synes å være imitasjoner av prototyper av metall. Bikoniske sylindriske halser er spesielt karakteristisk. Det finnes visse inngraverte dekorasjoner, men vanligvis er yttersiden slett og fin. I byggverk på påler i Sveits har man funnet innristninger dekorert med tinnfolier. Keramikktørkeovner var allerede kjent (Elchinger Kreuz, Bayern), noe som blir indikert av de standardiserte karene. Andre kar inkluderer kopper som er gjort med utbanket bronse med hanker som er naglet på (type Jenišovice) og store gryter med korsformete vedheng. Treskip har bare blitt bevart i vannrike sammenheng, naturlig nok, som i Auvernier (Neuchâtel), men kan også ha vært mer utbredt.

Verktøy

Typiske bronseverktøy har vært bredbladete økser med sokkel. I nord ble det fortsatt brukt økser laget av stein.

Våpen

Det bladformete sverdet fra urnemarkskulturen kunne bli brukt for hogg i kontrast til stikksverdene fra den tidligere høygravskulturen. Vanligvis hadde de en ansats. Skjeftet var også gjort i bronse. Det ble gjort for seg og inneholdt en annen legering. Disse sverdene er kjent fra Bronse D (Rixheimsverd). Andre sverd hadde skjefter som muligens var laget av tre, bein eller av horn.

Rustninger som skjold, brystplater (cuirass), leggbeskyttere og hjelmer er ekstremt sjeldne og er knapt funnet i noen graver. De beste eksempler på bronseskjold kommer fra Plzeň i Böhmen og har et naglet håndtak. Tilsvarende våpen har blitt funnet i Tyskland, vestlige Polen, Danmark, De britiske øyer og Irland. Vi antar at de er blitt laget i nordlige Italia eller i de østlige delene av Alpene og har vært etterligninger av skjold av tre. I myrer på Irland har det blitt funnet lærskjold (Clonbrinn, Co. Wexford). Brystplater av bronse har vært kjent siden Bronse D. Ni stykker komplette brystplater har blitt funnet i Saint Germain du Plain, Marmesse, Haute-Marne (Frankrike) og fragment i Albstadt-Pfeffingen (Tyskland). Bronesplater (phalerae) kan ha hatt påsydd lærbeskyttelse. Leggbeskyttere med rikt dekorerte bronse er kjent fra Kloštar Ivani? (Kroatia) og i Paulusgrotten i nærheten av Beuron (Tyskland).

Vogner

Omkring et dusin vogner med fire hjul og bronseinnlegninger som har blitt gravd ned er kjent fra den urnemarksperioden. De finnes blant annet i Hart an der Alz, Mengen, Poing, Königsbronn, Tyskland og St. Sulpice i Sveits. I Alz har vognen blitt lagt på bålet, deler av bein festet seg på de delvis sammensmeltede metallakslene. Hestebitt i bronse (i en del) er funnet fra samme periode. Hestebitt i to deler er bare funnet i senere periode og kan komme av østlig innflytelse. Hjuleikere av tre og bronse er kjent fra Stade, Tyskland. Et hjul helt i tre har blitt gravd ut i Corcelettes, Sveits og i Wasserburg-Buchau, Tyskland (80 cm i diameter).

I Milavče i nærheten av Domažlice, Böhmen, er en miniatyrbronsevogn med fire hjul lastet med en stor gryte (30 cm i diameter) inneholdt en kremasjon. Denne spesielt rike graven var dekket av en gravhaug. Vognen fra Acholshausen (Bayern) inneholdt en mannsgrav.

Slike vogner er også kjent fra nordisk bronsealder. Vognen fra Skallerup i Danmark inneholdt også en kremasjon, og Osebergfunnet fra norsk jernalder hadde også en vogn i graven. I Peckatel Mecklenburg i Tyskland har man funnet en grytevogn og andre kostbare gravgaver sammen med et ubrent skjelett (Montelius III/IV). Et annet eksempel kommer fra Ystad i Sverige. Eksempler i sørøstlige Europa finnes i Kanya i Ungarn og Orăştie i Romania. Miniatyrvogner i leire, noen ganger sammen med en and, er kjent siden den midterste bronsealderen (Dupljaja, Vojvodina, Serbia).

Lausitzkulturens vogn fra Burg (Brandenburg, Tyskland) har tre hjul på en aksel på hvilket en and balanserer. Graven i Gammertingen (Kr. Sigmaringen, Tyskland) inneholdt to fatninger av horn som sannsynligvis har tilhørt en minatyrvogn tilsvaende til den i Burg, sammen med seks eikehjul.

Jern

En jernring fra Vorwohlde (Tyskland) som er datert til 1500 f.Kr. er det tidligste funnet av jern i Sentral-Europa. I løpet av den senere delen av bronsealderen ble jern benyttet til å dekorere hjaltet på sverd (Schwäbisch-Hall-Gailenkirchen, Unterkrumbach, Tyskland) og kniver (Dotternhausen, Plettenberg, Tyskland) og som nåler. Anvendingen av jern som våpen og i domestiserende miljø begynte først i den senere Hallstattkulturen. En vid spredning av jern til verktøy begynte å bli anvendt i La Tène-kulturen.

Bosetninger

Antallet bosetninger økte sterkt sammenlignet med den tidligere høygravskulturen. Dessverre har svært få blitt skikkelig gravd ut og undersøkt. Befestede bosetninger, ofte på høydedrag eller hvor elven har bøyd seg er typisk for urnemarkskulturen. De er sterkt befestet, steingjerder eller palisader av tømmer. Utgravninger av åpne bosetninger er sjeldne, men de viser store hus 3-4 sideganger med påler og vegger i tre og leire. Grophus (hus under bakkenivå) er også kjent, men de ble kanskje brukt som kjeller eller stabbur.

Åpne bosetninger

Husene besto av en eller to ganger. Noen var ganske små, 4,5 x 5 meter som Runder Berg (Bad Urach, Tyskland), 5-8 meter lange som ved Künzig (Bayern, Tyskland), andre opp til 20 meter lange. De ble bygd med trepåler og vegger av tre og leire. Ved Velatice-bosetningen i Lovčičky (Mähren) har 44 hus blitt gravd fram. Store klokkeformede forsvarsgroper er kjent fra Knovízkulturen. Bosetningen i Radonice (Louny) hadde 100 groper. De har trolig blitt benyttet til å oppbevare korn og demonstrerte en betydelig overskuddsproduksjon.

Bygg på påler

Ved sjøen i sørlige Tyskland og Sveits ble flere bygg på paler oppført. De besto av enkle hus med et rom og gjort av tre og leire eller av tømmer. Bosetningen i Zug i Sveits ble ødelagt av brann og gir viktig innsikt i materiell kultur og bosetningenes organisasjon. De har også gitt dendrokronologiske dateringer.

Befestede bosetninger

Fornalderborger eller befestede bosetninger på høydedrag ble vanlig i urnemarksperioden. Ofte bygde man ved et bratt berg slik at bare en del av høyden trengte å befestes. Avhengig av hvilket material som fantes i området bygde man en mur av stein eller en tosidig tømmervegg fylt med jord og stein eller en ren palisade av tømmer. Andre bosetninger dro nytte av elvens krumming eller et myrområde som en eventuell fiende ville ha hatt problemer med å ta seg over.

På et befestet høydedrag ved Hořovice i nærheten av Beroun (CR) var femti hektar omkranset av steinmurer. De fleste bosetninger var dog mindre. Metallarbeid er konsentrert til de befestede bosetningene. På Runder Berg i nærheten av Urach i Tyskland har man funnet 25 støpeformer i stein.

Det har ikke blitt påvist egne boliger for en øverst klasse, men det er for få bosetninger som er blitt undersøkt.

De befestede bosetninger er blitt tolket som sentrale steder. Noen forskere ser på framveksten av fornalderborger som et tegn på økende krigføring. De fleste fornalderborgene ble oppgitt ved slutten av bronsealderen.

Deponier

Deponier eller forråd var meget vanlig i løpet av urnemarkskulturen. Skikken ble oppgitt ved slutten av bronsealderen. Forrådene ble ofte deponert ved elver eller våte steder som myrer. Ettersom disse stedene lå vanskelig tilgjengelig var de antagelig ment som offergaver. Andre deponier inneholdt enten brukne eller bøyde bronsegjenstander, som antagelig var tenkt omsmeltet og gjenbrukt. Ettersom forrådene fra den sene urnemarksperioden ofte inneholdt den samme rekken av gjenstander var det antagelig en måte å lagre for et liv etter dette. I elven Trieux, Côtes-d'Armor har det blitt funnet komplette sverd sammen med et stort antall horn fra hjort, noe som kan ha hatt en religiøs betydning.

Kult

Kyffhäuser-grottene i Thüringen inneholdt skjeletter uten hodeskaller og både bein fra mennesker og dyr, noe som har blitt fortolket som offergaver. Andre deponier har innholdt frø, flettet fibertau, og bronsegjenstander som økser, smykker og nåler. Ith-grotten i Niedersachsen har avslørt tilsvarende materiale.

I løpet av Knovizkulturen har man funnet skjæremerker og spor etter ild på menneskebein i groper i bosetningene. Det har blitt tolket som bevis på kannibalisme. Kanskje var det vanlig med en rituell amputering av menneskelik. Måneformede leirfigurer (ildbukk) kan ha hatt en religiøs betydning. Vannfugler som ender, gjess og lignende ble i stort antatt lagd bilder og figurer av. Koblingen av vannfugler og vann har øyensynlig hatt en oversanselig betydning. Stundom er vannfuglene kombinert med sirkler, et såkalt sol-bark-motiv.

Økonomi

Kyr, griser, sauer, og geit ble holdt foruten hester og hunder, og kanskje også gjess. Kyrne var ganske små med en høyde på rundt 1,20 over manken. Hestene var ikke mye større med sine 1,25 meter.

Å felle skog var meget vanlig i denne perioden. Enger og åpne marker ble antagelig skapt for første gang i denne perioden, noe som er understøttet av pollenanalyser. Det førte til økt erosjon og sedimentavleiring i elvene.

Hvete og bygg ble foredlet sammen med ertevekster og hestebønner. Valmuefrø ble benyttet som olje og som medisin. Hirse og havre ble foredlet for første gang i Ungarn og Böhmen, rug var allerede foredlet mens det enda lengre vest bare var en brysom uvekst. Lin synes å ha fått mindre betydning, kanskje for at ull ble brukt til klær. Hasselnøtter, epler, pærer, slåpebær og eikenøtter ble samlet inn. Noen rike graver inneholdt siler, som kan ha blitt brukt til å sile vin som ble importert fra sør, men støttende bevis for dette mangler.

I Lausitzkulturens i Zug finnes det rester av en buljong gjort av hvete og hirse, og i nedre Rehn har brød bli lagt på bålet og brent fragmenter av dette har blitt funnet.

Ull ble benyttet for å spinne, og funn av veveutstyr viser at det var vanlig, og bronsenåler ble brukt til å sy.

Etnisk spredning

Ettersom det ikke finnes noen skrevne kilder er det ukjent hvilket språk som ble snakket av urnemarkskulturen. Noen forskere har antatt at de var forgjengerne til keltiske språk. Materiale som er funnet i de områder hvor senere kulturer snakket keltisk eller «Galatoi» av greske skribenter (som selv aldri var der) har blitt nevnt som holdepunkt, men det er blitt bestridd av andre forskere. Det er fortsatt ikke mulig å trekke noen konklusjoner.

Se også

 • Urnemarkskulturens tallsystem
 • Bronsealderen
 • Nordisk bronsealder
 • Europeisk bronsealder

Litteratur

 • Burenhult, G. (red), 1999. Arkeologi i norden, del 2. Natur och Kultur. Stockholm
 • J. M. Coles/A. F. Harding, The Bronze Age in Europe (London 1979).
 • G. Weber, Händler, Kieger, Bronzegießer (Kassel 1992).
 • Ute Seidel, Bronzezeit. Württembergisches Landesmuseum Stuttgart (Stuttgart 1995).
 • Konrad Jażdżewski, Urgeschichte Mitteleuropas (Wrocław 1984).
 • Association Abbaye de Daoulas (eds.), Avant les Celtes. L'Europe a l'age du Bronze (Daoulas 1988).

Portaler: Arkeologi | Historie

Bronsealderen

Bronsealderen er en betegnelse på en periode i menneskets historie som fant sted mellom steinalderen (noen steder «kobberalderen») og jernalderen. Bronsealderen begynte da menneskene gikk over fra å lage sine verktøy av stein (som i steinalderen) til å lage noen av dem av bronse. Bronsealderen ble avløst av jernalderen da jern ble tatt i bruk som viktigste materiale for verktøy og våpen.

Bronse var det mest avanserte materialet man hadde for tilvirkning av redskap, våpen og smykker på den tiden. Bronse er en legering som består av ca. 90 % kobber og 10 % tinn. Den var svært kostbar, og man brukte derfor fortsatt en mengde steinredskaper helt fram til romersk jernalder.

Oppdelingen av oldtiden i tre perioder; stein-, bronse- og jernalder, ble opprinnelig formulert av den danske arkeologen Christian Jürgensen Thomsen. Denne oppdelingen kalles treperiodesystemet. I andre deler av verden inklusivt større deler av Afrika sør for Sahara har utviklingen tatt andre retninger og andre klassifiseringssystem blir benyttet.

Klimatisk var bronsealderen relativt mild, særlig i Europa. Det var gode tider for jordbruk og langveis handel vitner om økte overskudd i bonde- og landsbysamfunnene. Oppfinnelsen av hjulet kan ha vært en konsekvens av bronsealderen, det ble brukt både til produksjon av keramikk og til transport av mennesker og varer. Vogner spiller en viktig religiøs rolle i Norden og Sentral-Europa i bronsealderen.

Bronsealderens sammenbrudd

Bronsealderens sammenbrudd er en karakterstikk som er gitt av de historikere som ser overgangen i Midtøsten og den østlige delen av Middelhavet fra sen bronsealder til tidlig jernalder som et voldelig, plutselig og kulturelt sammenbrudd. Palassøkonomiene rundt Egeerhavet og i Anatolia, som karakteriserte den sene bronsealder, ble erstattet, etter et opphold, av isolerte landsbykulturer i det som kalles for den antikke mørke tidsalder.

Mellom 1206 og 1150 f.Kr. forstyrret det kulturelle sammenbruddet kongedømmene i den mykensk kultur, det hettittiske riket i Anatolia og Syria, og det egyptiske riket i Syria og Kanaan,, handelsveger ble brutt eller forstyrret, og det oppsto et tap av lese- og skrivekyndighet. Den første fasen av denne perioden, bortimot hver eneste by mellom Troja og Gaza ble ødelagt ved vold og ofte etterlatt ubebodd, eksempelvis Hattusa, Mykene og Ugarit. Fra antikkens Hellas til oldtidens Egypt raste det sosiale og politiske systemet sammen.

Den gradvise avslutningen på den mørke tidsalder som fulgte førte til framveksten av syrisk-hittittiske og armenske kongedømmer på midten av 900-tallet f.Kr., og framveksten av det nye assyriske riket.

Elpkulturen

Elpkulturen (ca 1800 til 800 f.Kr.) er en arkeologisk bronsealderkultur i nordlige Nederland som hadde keramikk av lav kvalitet kjent under den nederlandske betegnelsen «Kümmerkeramik» (også «Grobkeramik») som en markør. Den innledende fasen er karakterisert av gravhauger (1800-1200 f.Kr.), sterkt knyttet til den samtidige gravhaugene i nordlige Tyskland og i Skandinavia, og tilsynelatende beslektet med høygravkulturen (tysk Hügelgrabkultur) i Sentral-Europa (1600-1200 f.Kr.). Denne fasen var fulgt av en påfølgende endring som omfattet urnemarkskulturen med kremasjon som gravskikk (1200-800 f.Kr.).

Gammeleuropeisk hydronymi

Gammeleuropeisk hydronymi (tysk: Alteuropäische Hydronymie) er et nettverk av elvenavn i Sentral- og Vest-Europa, som ifølge Hans Krahe stammer fra et tidlig pregermansk og prekeltisk indoeuropeisk språk. Navnene dateres av Krahe til det 2. årtusen f.Kr.

Hainburg an der Donau

Hainburg an der Donau er en by i bezirk Bruck an der Leitha i den østerrikske delstaten Niederösterreich. Byen ligger ved elven Leithas utløp i Donau og er den østligste by i Østerrike. Med sin 2,5 kilometer lange bymur, tre porter og 15 tårn i behold fra det 13. århundre har Hainburg en av de eldste og best bevarte byfestninger i Europa.

Høygravkulturen

Høygravkulturen (engelsk: Tumulus culture, tysk: Hügelgräberkultur) er en gravskikk som var dominerende i Sentral-Europa i deler av bronsealderen (ca. 1600 f.Kr. til 1200 f.Kr.). Den etterfulgte Úněticekulturen. Kjerneområdet var det området Úněticekulturen holdt til i, samt Bayern og Württemberg. Det ble etterfulgt av Urnemarkskulturen.

Som navnet tilsier er høygravkulturen preget av praksisen med å begrave de døde under gravhauger.

Indoeuropeere

Indoeuropeere er de folk som snakket indoeuropeiske språk. I dag er det en språkfamilie som dominerer Europa, og opphavet til de ulike europeiske språkene, de keltiske, germanske, baltiske slaviske, latin, gresk og andre har likheter som viser at de har et felles opphav, og kan ikke forklares på noen annen måte. Opphavet er det indoeuropeiske språket, og opphavet til indoeuropeisk er urindoeuropeisk. I henhold til den bredt aksepterte Kurgan-hypotesen spredte indoeuropeiske språk og kultur seg i flere stadier fra urindoeuropeisk opprinnelse i et område på de pontiske steppene i Eurasia og til vestlige og sentrale Europa, og til sørlige Asia. Denne prosessen begynte med innføringen av kveg på de euroasiatiske steppene en gang i tiden rundt 5 200 f.Kr. og førte til en ny form kultur og levevis. Mellom 4 500 og 2 000 f.Kr. spredte indoeuropeiske folk, som omfattet flere særskilte kulturer, seg over de pontiske steppene, og inn i Europa og Asia.

Italikere

Italikere er et indoeuropeisk folkeslag og stammer som bosatte seg på Den italienske halvøya, inkludert Sicilia og Sardinia, i forhistorisk tid og før-romersk tid. Navnet betyr «av eller fra Italia», men det var også andre urfolk i Italia på den samme tiden som hverken var lingvistisk eller etnisk beslektet. En bedre definisjon er derfor de som snakket italiske språk, i motsetning til eksempelvis etruskere som ikke snakket italisk eller et indoeuropeisk språk. Av de italiske språkene var de to grupper, latino-faliskiske språk (latin, falisk), og oskisk-umbriske språk (eller sabelliske språk) (oskisk, umbrisk, sabinsk, etc).

Italikerne kom til Italia antagelig i tiden rundt 1200 til 1000 f.Kr. nordfra over Alpene. Tidligere antok man germanere og keltere var nært beslektet med italikerne, men nyere studier av indoeuropeiske språk tyder på at italikere sto nærmere keltiske språk enn germanske i den felles urnemarkskulturen.

Italikerne ble påvirket i stor grad av først etruskerne, og deretter av grekerne, spesielt etter at greske kolonister slo seg ned i det sørlige Italia. I tiden før Romerriket var Den italienske halvøya delt i ulike språk og dialekter, forskjellig kulturelt og politisk, men med Romerrikets erobring, fullført i løpet av 100-tallet f.Kr. fikk Italia en felles og veldefinert nasjonal karakter, skjønt de fleste oldtidsfolkene er fortsatt forankret i stedsnavn for de ulike romerske regioner: Latium, Campania, Puglia, Bruttium, Lucania, Samnium, Picenum, Umbria, Etruria, Venetia, og Liguria.

Keltere

Keltere er et moderne begrep for å beskrive de stammer i Europa som snakket et keltisk språk. Begrepet blir benyttet i utvidet betydning for å beskrive dagens etterkommere av disse folkene, særlig av de som deltar i keltisk kultur.

De historiske keltere var en ulik gruppe av stammesamfunn i jernalderens Europa. Før-keltisk kultur ble dannet i tidlig jernalder (1200 f.Kr. – 400 e.Kr.) i det sentrale Europa (Hallstatt-perioden, navngitt etter et arkeologisk sted i dagens Østerrike). I senere jernalder (La Tène-perioden) hadde kelterne, eller den keltiske kultur, strukket seg over et omfattende landområde: så langt vest som Irland og Den iberiske halvøy, så langt øst som Galatia (det sentrale Anatolia i dagens Tyrkia), og så langt nord som Skottland.

Den tidligste direkte bevitnelse på et keltisk språk er inskripsjoner på lepontisk, et nå utdødd språk i Alpene, fra begynnelsen av 500-tallet f.Kr. Keltiske språk på det europeiske kontinentet er attestert kun i inskripsjoner og stedsnavn. Keltisk språk på De britiske øyer er kjent fra rundt 300-tallet e.Kr. i oghaminskripsjoner. Den litterære tradisjonen begynner med gammelirsk fra rundt 700-tallet. Sammenhengende tekster i tidlig irsk litteratur, som Táin Bó Cúailnge (Cooleys krøttertyveri), ble bevart i manuskripter på 1100-tallet.

På begynnelsen av det første årtusen e.Kr., etter Romerrikets erobringer og ekspansjon og folkevandringene av germanske folk, ble keltisk språk og kultur begrenset til De britiske øyer, og kontinentale keltiske språk døde stort sett ut i løpet av 500-tallet. «Det keltiske Europa» i dag viser til de landområder som omgir Irskesjøen, foruten også Cornwall og Bretagne på begge sider av Den engelske kanal. Galicia (Spania), og det nordlige og midtre Portugal (sammen med Galicia, deler av oldtidens Gallacea) og Asturias (i det nordlige Spania) er også klart sett på som keltiske områder, men uten et bevart keltisk språk.

Lausitzkulturen

Lausitzkulturen eksisterte i yngre bronsealder og eldre jernalder (1300 f.Kr. – 500 f.Kr.) i østlige Tyskland (Lausitz), mesteparten av Polen, deler av Tsjekkia (Mähren) og Slovakia samt deler av Ukraina.

Lausitzkulturen utgjorde en del av urnemarkskulturen, og bestod av to grener:

Den vestlige gren, som utviklet seg fra Únětice-kulturen og ble etterfulgt av Billendorfkulturen i østlige Tyskland.

Den østlige gren, som utviklet seg fra Trzciniec-kulturen og ble etterfulgt av Pommernkulturen i Polen. Den var i begynnelsen nokså ensartet, men ble med tiden stykket opp i mindre regionale grupper.Fra halvparten av det 8. århundre f.Kr. begynte kulturens befolkning å reise befestede bosetninger, blant annet Biskupin i Polen. Karakteristisk for Lausitzkulturen var bronsevarer, hovedsakelig pyntegjenstander som fibulaer, nåler, håndsmykker og forskjellige typer anheng.

Ligurere

Ligurere (gresk: Λίγυες) var et indoeuropeisk folk i oldtiden som har gitt navn til Liguria, en region i nordvestlige Italia. Det er lite som er kjent om det gamle liguriske språket. Det er antatt at det var indoeuropeisk med sterkt keltisk slektskap. Kun en del personnavn og stedsnavn er bevart, de med endelsen -asca eller –asco har betydningen «landsby». På grunn av den sterke keltiske (galliske) innflytelsen på deres språk og kultur, var de allerede i antikken kjent som kelto-ligurere (gresk: Κελτολίγυες, Keltolígues).

Sarmizegetusa Regia

Sarmizegetusa Regia (gresk: Ζαρμιζεγεθούσα, Zarmizegethousa) var en romersk koloni i Dakia som ble opprettet etter de dakiske krigene, som var to korte kriger mellom Romerriket og Dakia i keiser Trajans keisertid. Stedet lå på en 1200 meter høy topp i fjellene i nærheten av dagens by Orăștie i fylket Hunedoara i Romania. Kolonien er en festning, som var kjernen i et forsvarssystem som omfattet seks citadeller.

Før romerne erobret stedet var det hovedstaden i oldtidens dakiske rike og var det viktigste militære, religiøse senteret til dakerne før den romerske erobringen. Bygget på 100-tallet f.Kr. viser denne festningen, sammen med fem andre (Costești-Blidaru, Costești-Cetățuie, Căpâlna, Piatra Roșie, og Bănița), en uvanlig sammensmeltning av militære og religiøse arkitektoniske teknikker og konsepter fra sen europeisk jernalder. De omfattende og relativt godt bevarte levningene ble i 1999 listet av UNESCO som en del av verdens kulturarv.

Urkeltisk

Urkeltisk er det urspråket som alle keltiske språk stammer fra. Urkeltisk, også kalt for førkeltisk eller felleskeltisk, er det rekonstruerte stamspråket til alle kjente keltiske språk. Dets ordforråd kan med sikkerhet bli rekonstruert på grunnlag av komparativ metode av historielingvister. Urkeltisk er en gren av den vestlige delen av den indoeuropeiske språkfamilien, sammen med andre grener av italiske språk, germanske språk, og baltoslaviske språk. Det nøyaktige slektskapet mellom disse tidlige språkgrenene er noe uklart, og blir stadig diskutert blant lingvister. Hallstattkulturen, i den vestlige utkanten av urnemarkskulturen tidlig på 1000-tallet f.Kr., kan være et arkeologisk samsvar med de første urkeltiske talerne.

Rekonstruksjonen av urkeltisk er en forskningsprosess som blir gjort nå. Mens fastlandskeltiske språk representerer god bekreftelse for fonologi og en del morfologi (språklig formlære), er det nedskrevne materialet fortsatt for skrint og magert til at det tillater en sikker rekonstruksjon av syntaks. Likevel er den fullstendige setninger blitt nedtegnet på gallisk og keltiberisk, de eldste vesentlige keltiske litteraturen som er funnet i gammelirsk, det tidligste nedtegnelsene fra øykeltiske språk.

Viksøhjelmene

Viksøhjelmene (også Veksøhjelmene) er to hjelmer fremstillet av bronse som ble funnet i sensommeren 1942 i Brøns Mose nær landsbyen Veksø på Sjælland.

Villanovakulturen

Villanovakulturen var den tidligste kulturen i den tidlige jernalderen i sentrale og nordlige Italia mellom elvene Po og Tiber som fulgte uavbrutt fra bronsealderens terramarekulturen og overgikk på 600-tallet f.Kr. til en økende orientalsk kultur påvirket av greske handelsmenn og som ble fulgt uten avbrudd av den etruskiske kulturen.

Úněticekulturen

Úněticekulturen (tysk Aunjetitz) er den tidligste bronsealderkulturen i Sentral-Europa og dateres til omkring 2400 f.Kr.-1800 f.Kr. Kulturen er oppkalt etter et arkeologisk funn i Tsjekkia, vest for Praha. Kulturen var hovedsakelig utbredt i Mähren og Böhmen i Tsjekkia, i sørlige Tyskland, i vestlige Slovakia og i Polen. Handel med bronsegjenstander hadde øyensynlig stor betydning, og noen av disse gjenstandene nådde også Norden.

Úněticekulturen avløste Traktbegerkulturen (engelsk Beaker culture) og ble etterfulgt av Høygravkulturen (engelsk Tumulus culture).

På andre språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.