Høyre

Høyre (H) er et konservativt politisk parti i Norge. Høyre er landets nest eldste partiorganisasjon, dannet like etter Venstre i 1884. Partiet setter folkestyret, eiendomsretten og den personlige frihet høyt. Maktforholdet mellom staten og individet har blitt fremholdt som den ideologiske kjernen i Høyre.[4] Partiet identifiserer seg selv som et borgerlig parti.[5]

Høyre går inn for en åpen markedsøkonomi med skatte- og avgiftslettelser og færre reguleringer, og søker moderasjon i offentlige utgifter. Partiet har også vært opptatt av familien og det sivile samfunnet. Tradisjonelt har partiet vært forsvarsvennlig og støttet norsk medlemskap i NATO og EU.[6] Høyres internasjonalistiske holdning avviker fra en del andre partier i den konservative partifamilien i Europa.[7] Høyre er medlem av IDU og assosiert medlem av EPP.

Partiet har to sideorganisasjoner: Unge Høyres Landsforbund (herunder Høyres studenter) og Senior Høyres Landsforbund. Innenfor rammen av Høyres formålsparagraf vedtar de egne programmer som danner grunnlaget for deres politiske virksomhet. Sideorganisasjonene er representert i Høyres styrende organer på de fleste nivåer.

Erna Solberg har vært partileder siden våren 2004, mens Jan Tore Sanner og Bent Høie er nestledere. Partiets ungdomsorganisasjon, Unge Høyre, ledes av Sandra Bruflot. Tina Bru er leder av Høyres Kvinneforum. I perioden 2017–2021 har Høyre 45 representanter på Stortinget. Trond Helleland og Svein Harberg er henholdsvis parlamentarisk leder og nestleder. Høyre er det nest største partiet på Stortinget, etter Arbeiderpartiet.

Etter stortingsvalget i 2013 dannet partileder Erna Solberg en regjering utgått fra Høyre og Fremskrittspartiet, som i januar 2018 ble utvidet med Venstre. I januar 2019 ble regjeringen igjen utvidet med Kristelig Folkeparti. Erna Solberg fikk da en flertallsregjering, som har 9 statsråder fra Høyre, 7 fra Frp, 3 fra Venstre og 3 fra KrF.

Høyre
Høyre
LederErna Solberg
GeneralsekretærJohn-Ragnar Aarset
Grunnlagt25. august 1884
HovedkvarterStortingsgaten 20,
0161 Oslo
Ungdomsorg.Unge Høyre
Antall medlemmer30 033 (2018)[1]
IdeologiKonservatisme[a]
Politisk posisjonSentrum–høyre[2][3]
Europeisk tilknytningDet europeiske folkepartiet[b]
Internasjonal tilknytningDen internasjonale demokratiske union
Farger          Blått
Slagord«Vi tror på Norge, fordi vi tror på deg»
Nettstedwww.hoyre.no
Representanter:
Stortinget
45 / 169
(2017)
Ordførere
76 / 428
(2015)
Kommunestyrer
1 954 / 10 620
(2015)
Fylkesting
167 / 777
(2015)
Høyres hus
Høyres hus i Oslo sentrum.

Formålsparagraf

«Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.»

Politisk plattform

Høyre presenterer seg som et sosialt reformparti som arbeider innenfor de konstitusjonelle rammer et parlamentarisk demokrati setter. Høyre står i en forholdsvis liberal konservativ tradisjon i Norge, til forskjell fra mer nasjonalt eller religiøst orienterte konservative i Vest-Europa. Partiet har lenge rommet både verdikonservative og mer liberalkonservative fløyer. Fra 1960-årene har de liberalkonservative innslagene blitt mer fremtredende. Høyre i dag bekjenner seg først og fremst til en burkeansk konservativ tradisjon. Liberale rettigheter nedfelt i Grunnloven, som ytringsfriheten, personvernet og næringsfriheten, har således fått en viktig plass i Høyres verdigrunnlag.

Høyres politiske plattform vektlegger blant annet følgende saker:

 • Sikre stabile og gunstige rammevilkår for et fritt og nyskapende næringsliv
 • Lavere skatter og avgifter
 • Økt satsing på samferdsel
 • Økt satsing på forskning
 • Økt fokus på kunnskap og læring i skolen
 • Et sterkt og effektivt forsvar
 • Effektiv håndhevelse av lov og orden
 • Økt satsing på kvalitet og kompetanse i omsorgstjenestene
 • Redusere offentlig intervensjon i privatpersoners liv og virke
 • Fremme respekt, åpenhet og toleranse i samfunnet
 • Verne om klima og miljø
 • Likestille offentlige og private tjenesteytere gjennom fritt offentlig finansiert brukervalg
 • Sette grenser for politikk og prioritere kjerneoppgavene sterkere

Historie

Emil Stang, Trondheim byarkiv
Emil Stang ble Høyres første formann.

Høyres røtter spores gjerne tilbake til den ikke-adelige embedsstanden og borgerskapet, som i kraft av sin administrative erfaring og sosiale status dominerte i norsk politikk frem til rundt 1870.[8]

Det store politiske spørsmålet i Norge i 1880-årene var forfatningsstriden; spørsmålet om kong Oscar II hadde et absolutt veto i grunnlovssaker, eller om det norske Stortinget kunne overprøve det. Mellom 1882 og 1884 ble det etablert såkalte grunnlovsforeninger, uavhengige av hverandre, en rekke steder i landet. Grunnlovsforeningene samlet velgere som mente at kongens veto var endelig, ellers ville det forrykke balansen mellom den lovgivende og utøvende makt. De delte en konservativ tolkning av grunnloven og maktfordelingsprinsippet. Velgere som var av motsatt oppfatning, samlet seg i såkalte 17. mai-foreninger, forløpere til partiet Venstre.[9]

Etter at det landsdekkende partiet Venstre ble dannet den 28. januar 1884, gikk 174 grunnlovsforeninger sammen om å danne De konservative foreningers sentralstyre, også kalt Det konservative parti eller Det konstitusjonelle parti, den 25. august 1884. Navnet «Høyre» ble i begynnelsen brukt nedsettende av politiske motstandere. Høyre hadde ikke like stor organisasjonskontinuitet som Venstre, men mange hadde erfaring fra indremisjonen, avholdsbevegelsen og yrkesorganisasjoner. Emil Stang ble valgt til partiets formann, foran den mer konservative Christian Selmer.[9] Stang slo fast at «Høyre skulle være et sosialt reformparti som arbeidet innenfor de konstitusjonelle rammer et parlamentarisk demokrati setter.»[10] Dette åpnet for samarbeid med den moderate delen av Venstre.[9]

Frem til 1905 søkte Høyre å bevare personalunionen med Sverige, forutsatt Norges likestilte rolle. Partiet motsatte seg derfor Venstres mer utfordrende politikk av hensyn til sikkerhets- og handelspolitiske interesser. Stang var statsminister i rene Høyre-regjeringer 1889–1891 og 1893–1895, i et forsøk på å utbre en forsonende holdning til Sverige. Et lignende forsøk på en såkalt samlingspolitikk ble utøvd av statsminister Francis Hagerup 1895–1898 og 1903–1905. For å skape et bredere parlamentarisk grunnlag, gikk Høyre og moderate Venstre-folk sammen i valgsamarbeidet Samlingspartiet foran stortingsvalget i 1903. Samlingspartiet hadde front mot Venstres sosiale og unionspolitiske radikalisme og det fremvoksende sosialdemokratiet. Samlingspartiet ønsket forhandlinger med Sverige fremfor ensidig norsk aksjon i konsulatsaken. Prosjektet overlevde ikke i det etterunionelle politiske klimaet, men fikk sin arvtager i samarbeidet med Frisinnede Venstre noe senere.

I årene rundt 1900 tok Høyre initiativ til å bygge ut et moderne samferdselsnett, med veier og jernbane. Etter første verdenskrig ble det i første rekke Høyres oppgave å gjenreise statens finanser. På 1920-tallet gikk Norge inn i parikrisen i forsøket på å gjenopprette kroneverdien etter gullstandarden, og både stat og kommuner slet med stor gjeld. Statens finanser var først i 1936 blitt så gode at Høyre-regjeringen anså det forsvarlig å iverksette eget prinsippvedtak fra 1923 om innføring av alderstrygd.

Fra 1935 startet en langvarig periode hvor Arbeiderpartiet styrte, og de borgerlige partiene var lite samlet. Med Kings Bay-saken i 1963 endret dette seg da Høyres John Lyng maktet å danne en regjering, riktignok kortvarig. Fra og med 1965 var borgerlige samlingsregjeringer igjen vanlig med Høyre som deltaker, men ikke i lederrollen. Per Borten (Sp) og Lars Korvald (KrF) ble statsministre i de to første relativt varige, borgerlige regjeringer etter krigen. Først med den såkalte høyrebølgen i Europa fikk norske Høyre igjen stor oppslutning, under trioen Erling Norvik som partileder, Jo Benkow som parlamentarisk leder og Kåre Willoch som statsministerkandidat. Partiet kritiserte regjeringen for å føre dårlig krisepolitikk, og tok til orde for liberalisering av mediepolitikken, åpningstidene osv.

Kåre Willoch Official Portrait
Kåre Willoch, statsminister 1981–1986.

Valget i 1981, hvor Høyre fikk 31,7 %, var Høyres beste siden valget i 1924. Partiets viktigste politiker på 1980-tallet var Kåre Willoch, som var statsminister fra 1981 til 1986. I 1980-årene hadde partiet også sin historiske toppnotering i antall betalende medlemmer, som da var omkring 100 000 personer.

Ved valget i 1997 fikk Høyre 14,3 % – det til da dårligste valget siden 1945. Partiet gjorde imidlertid et godt valg i 2001, og kom i regjering sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre. I 2005 gjorde partiet nok et dårlig valg, og fikk det historisk dårligste resultatet på 14,1 %.

Utover 1980-tallet og særlig 1990-tallet oppstod et stort, konkurrerende høyreparti med Fremskrittspartiet, som Høyre lenge strevde med å avklare sitt forhold til. Med FrPs vekst økte presset på Høyres kompromissvilje. Høyre satt i regjering med partier til venstre for seg selv på den politiske skala, mens Fremskrittspartiet markerte mer rendyrkede høyresaker i opposisjon. Først etter gjenvalget av Jens Stoltenbergs regjering i 2005 ble det realitet i fremstøt for borgerlige samling som også omfattet Fremskrittspartiet.

Oppslutningen om Høyre har variert betraktelig. Størst andel velgere hadde Høyre i 1894 da 49,4 % stemte Høyre; da var det dog kun to partier å velge mellom. Høyre har aldri hatt rent flertall på Stortinget. Høyre gikk betydelig tilbake i mellomkrigstiden, bl.a. som følge av at nye partier kom til. Fra 1945 til 1970 økte partiets oppslutning jevnt og sikkert for så å skyte fart etter valget i 1973.

Etter 2009 etablerte Høyre seg som det klart største partiet på borgerlig side med over 25% oppslutning i stortingsvalgene i 2013 og 2017. Høyres leder Erna Solberg ble statsminister i 2013, og ble gjenvalgt i 2017. I 2019 ble regjeringen utvidet til en flertallsregjering.

Partiledelse

Ledere[11]

 

Parlamentariske ledere

 

Generalsekretærer

Regjeringsdeltagelse

Erna Solberg Norges Bank Årstale (191341)
Erna Solberg, statsminister 2013–d.d.

Statsministre fra Høyre

Høyres deltagelse i regjeringer

Valghistorikk

Høyre Electoral results (1945-2009)
Høyres oppslutning i stortingsvalgene 1945–2009.
Norwegian parliamentary election 2009 map H votes
Høyres oppslutning etter fylke i stortingsvalget i 2009.
Stortingsvalg 1900–2017[12]
Årstall Andel av stemmene Mandater
1900 40,8 %
31 / 114
1903 44,8 % 1)
47 / 117
1906 32,7 %
37 / 123
1909 41,4 %
64 / 123
1912 33,0 %
24 / 123
1915 28,7 %
21 / 123
1918 30,4 %
49 / 126
1921 33,4 %
57 / 150
1924 32,5, %
54 / 150
1927 24,0 %
31 / 150
1930 27,4 %
44 / 150
1933 20,2 %
31 / 150
1936 21,3 %
36 / 150
1945 17,0 %
25 / 150
1949 18,3 %
23 / 150
1953 18,6 %
27 / 150
1957 18,9 %
29 / 150
1961 20,0 %
29 / 150
1965 21,1 %
31 / 150
1969 19,6 %
29 / 150
1973 17,4 %
29 / 155
1977 24,8 %
41 / 155
1981 31,7 %
53 / 155
1985 30,4 %
50 / 157
1989 22,2 %
37 / 165
1993 17,0 %
28 / 165
1997 14,3 %
23 / 165
2001 21,2 %
38 / 165
2005 14,1 %
23 / 169
2009 17,2 %
30 / 169
2013 26,8 %
48 / 169
2017 25,0 %
45 / 169

1) Høyre, Moderate Venstre og Samlingspartiet

      Kommunestyrevalg 1928–2015[13][14]
Årstall Andel av stemmene
1928 14,2 %
1931 16,3 %
1934 12,1 %
1937 14,3 %
1945 9,7 %
1947 13,9 %
1951 15,2 %
1955 16,7 %
1959 18,6 %
1963 19,8 %
1967 19,3 %
1971 17,9 %
1975 21,8 %
1979 29,2 %
1983 25,9 %
1987 23,3 %
1991 21,5 %
1995 20,2 %
1999 21,4 %
2003 18,1 %
2007 19,3 %
2011 28,0 %
2015 23,2 %
2019 20,1 %
      Fylkestingsvalg 1975–2015[15][16]
Årstall Andel av stemmene
1975 22,6 %
1979 29,9 %
1983 26,4 %
1987 23,7 %
1991 21,9 %
1995 19,9 %
1999 21,3 %
2003 17,8 %
2007 18,8 %
2011 27,6 %
2015 23,4 %
2019 20,3 %

Stortingsvalgene: For 1906 Samlingspartiet, som bestod av Høyre og Moderate Venstre-krefter. For 1909-1936 medregnet stemmer på felleslister med Frisindede Venstre.

Kommunevalgene: Inkluderer ikke stemmer avgitt ved flertallsvalg før 1967 og ikke stemmer som tilfalt borgerlige felleslister der Høyre var med i en rekke kommuner.

Fylkesvis fordeling av Høyres innvalgte stortingsrepresentanter siden 1973:

Fylke 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017
Østfold 1 2 3 3 2 1 1 2 1 1 3 2
Akershus 3 4 5 5 5 4 3 5 4 4 7 6
Oslo 5 6 7 7 5 5 4 5 3 4 6 6
Hedmark 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oppland 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Buskerud 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2
Vestfold 2 3 4 3 2 2 1 2 1 1 2 3
Telemark 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Aust-Agder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vest-Agder 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2
Rogaland 2 3 3 4 3 2 2 3 2 3 4 4
Hordaland 3 5 5 5 4 2 2 4 3 3 6 5
Sogn og Fjordane 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Møre og Romsdal 1 2 3 3 2 1 1 2 1 1 2 3
Sør-Trøndelag 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2
Nord-Trøndelag 1 1 1 1 1 1 1
Nordland 1 2 4 3 2 1 1 2 1 1 2 2
Troms 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1
Finnmark 1 1 1 1 1 1 1 1
Norge 29 41 53 50 37 28 23 38 23 30 48 45

Mandattall uthevet med fet skrift markerer at partiet har fått et utjevningsmandat.

Statsråder for Høyre i Erna Solbergs regjering

Stortingsrepresentanter

Høyre har 45 stortingsrepresentanter i perioden 2017-2021:[17]

Representant Født Bosted Valgkrets Periode Komite Merknader
Ingjerd Schou 1955 Spydeberg Østfold 4. Utenriks- og forsvarskomitéen
Tage Pettersen 1972 Moss Østfold 1. Familie- og kulturkomitéen
Jan Tore Sanner 1965 Bærum Akershus 8. Statsråd. Vara møter
Tone W. Trøen 1966 Eidsvoll Akershus 2. Stortingspresident
Nils Aage Jegstad 1950 Vestby Akershus 2. Transport- og kommunikasjonskomitéen
Henrik Asheim 1983 Bærum Akershus 2. Finanskomitéen Fraksjonsleder
Turid Kristensen 1966 Lørenskog Akershus 1. Utdannings- og forskningskomitéen
Hårek Elvenes 1959 Bærum Akershus 2. Utenriks- og forsvarskomitéen
Ine Marie Eriksen Søreide 1976 Oslo Oslo 5. Utenriksminister. Vara møter
Nikolai Astrup 1978 Oslo Oslo 3. Statsråd. Vara møter
Michael Tetzschner 1954 Oslo Oslo 3. Utenriks- og forsvarskomitéen Fraksjonsleder
Heidi Nordby Lunde 1973 Oslo Oslo 2. Arbeids- og sosialkomitéen Fraksjonsleder
Mudassar Kapur 1976 Oslo Oslo 2. Finanskomitéen Innpisker
Stefan Heggelund 1984 Oslo Oslo 2. Energi- og miljøkomitéen
Kristian Tonning Riise 1988 Stange Hedmark 1. Arbeids- og sosialkomitéen
Olemic Thommessen 1956 Lillehammer Oppland 5. Kommunal- og forvaltningskomitéen Fraksjonsleder
Trond Helleland 1962 Drammen Buskerud 6. Utenriks- og forsvarskomitéen Parlamentarisk leder
Kristin Ørmen Johnsen 1953 Drammen Buskerud 2. Familie- og kulturkomitéen Fraksjonsleder
Kårstein Eidem Løvaas 1967 Nøtterøy Vestfold 2. Næringskomitéen
Lene Westgaard-Halle 1979 Larvik Vestfold 1. Energi- og miljøkomitéen
Erlend Larsen 1965 Sandefjord Vestfold 1. Helse- og omsorgskomitéen
Solveig Sundbø Abrahamsen 1963 Seljord Telemark 2. Transport- og kommunikasjonskomitéen
Svein Harberg 1958 Grimstad Aust-Agder 3. Kontroll- og konstitusjonskomitéen Fraksjonsleder
Ingunn Foss 1960 Lyngdal Vest-Agder 2. Justiskomitéen
Norunn Tveiten Benestad 1956 Kristiansand Vest-Agder 2. Kommunal- og forvaltningskomitéen
Bent Høie 1971 Stavanger Rogaland 5. Statsråd. Vara møter
Tina Bru 1986 Sandnes Rogaland 2. Energi- og miljøkomitéen Fraksjonsleder
Sveinung Stensland 1972 Haugesund Rogaland 2. Helse- og omsorgskomitéen Fraksjonsleder
Margret Hagerup 1980 Time Rogaland 1. Arbeids- og sosialkomitéen
Erna Solberg 1961 Bergen Hordaland 8. Statsminister. Vara møter
Ove Trellevik 1965 Sund Hordaland 2. Kommunal- og forvaltningskomitéen
Peter Christian Frølich 1987 Bergen Hordaland 2. Justiskomitéen Fraksjonsleder
Torill Eidsheim 1970 Meland Hordaland 2. Helse- og omsorgskomitéen
Tom-Christer Nilsen 1969 Askøy Hordaland 1. Næringskomitéen
Frida Melvær 1971 Askvoll Sogn og Fjordane 1. Justiskomitéen
Helge Orten 1966 Midsund Møre og Romsdal 2. Transport- og kommunikasjonskomitéen Fraksjonsleder
Marianne Synnes 1970 Ålesund Møre og Romsdal 1. Utdannings- og forskningskomitéen
Vetle Wang Soleim 1993 Smøla Møre og Romsdal 1. Finanskomitéen
Linda Hofstad Helleland 1977 Klæbu Sør-Trøndelag 3. Næringskomitéen Fraksjonsleder
Mari Holm Lønseth 1991 Trondheim Sør-Trøndelag 1. Kommunal- og forvaltningskomitéen
Elin Agdestein 1957 Steinkjer Nord-Trøndelag 2. Finanskomitéen
Margunn Ebbesen 1962 Brønnøy Nordland 2. Næringskomitéen
Jonny Finstad 1966 Vestvågøy Nordland 1. Transport- og kommunikasjonskomitéen
Kent Gudmundsen 1978 Tromsø Troms 2. Utdannings- og forskningskomitéen Fraksjonsleder
Frank Bakke-Jensen 1965 Båtsfjord Finnmark 3. Statsråd. Vara møter
Bente Stein Mathisen 1956 Asker Akershus 2. Kontroll- og konstitusjonskomitéen Vara for statsråd Sanner
Mathilde Tybring-Gjedde 1992 Oslo Oslo 1. Utdannings- og forskningskomitéen Vara for utenriksminister Søreide
Astrid Nøklebye Heiberg 1936 Oslo Oslo 2. Helse- og omsorgskomitéen Vara for statsråd Astrup
Aleksander Stokkebø 1994 Stavanger Rogaland 1. Finanskomitéen Vara for statsråd Høie
Liv Kari Eskeland 1965 Stord Hordaland 1. Energi- og miljøkomitéen Vara for statsminister Solberg
Marianne Haukland 1989 Alta Finnmark 1. Familie- og kulturkomitéen Vara for statsråd Bakke-Jensen

Stortingsrepresentanter 2013-2017

Høyre hadde 48 stortingsrepresentanter i perioden 2013-2017:

Representant Født Bosted Valgkrets Periode Komite Merknader
Ingjerd Schou 1955 Spydeberg Østfold 3. Kommunal- og forvaltningskomitéen
Bengt Morten Wenstøb 1963 Fredrikstad Østfold 1. Arbeids- og sosialkomitéen
Eirik Milde 1958 Halden Østfold 1. Energi- og miljøkomitéen
Jan Tore Sanner 1965 Bærum Akershus 7. Kommunal- og moderniseringsminister Statsråd
Sylvi Graham 1951 Oppegård Akershus 2. Utenriks- og forsvarskomitéen
Tone W. Trøen 1966 Eidsvoll Akershus 1. Helse- og omsorgskomitéen
Bente Stein Mathisen 1956 Asker Akershus 1. Arbeids- og sosialkomitéen
Henrik Asheim 1983 Bærum Akershus 1. Kirke-, utdannings- og forskningskomitéen
Nils Aage Jegstad 1950 Vestby Akershus 1. Transport- og kommunikasjonskomitéen
Mette Tønder 1969 Nittedal Akershus 1. Familie- og kulturkomitéen
Ine Marie Eriksen Søreide 1976 Oslo Oslo 4. Forsvarsminister Statsråd
Nikolai Astrup 1978 Oslo Oslo 2. Transport- og kommunikasjonskomitéen
Michael Tetzschner 1954 Oslo Oslo 2. Kontroll- og konstitusjonskomitéen
Kristin Vinje 1963 Oslo Oslo 1. Kirke-, utdannings- og forskningskomitéen
Mudassar Kapur 1976 Oslo Oslo 1. Kommunal- og forvaltningskomitéen
Stefan Heggelund 1984 Oslo Oslo 1. Arbeids- og sosialkomitéen
Gunnar Gundersen 1956 Åsnes Hedmark 3. Næringskomitéen
Olemic Thommessen 1956 Lillehammer Oppland 4. Stortingspresident
Trond Helleland 1962 Drammen Buskerud 5. Utenriks- og forsvarskomitéen Parlamentarisk leder
Anders B. Werp 1961 Øvre Eiker Buskerud 2. Justiskomitéen
Kristin Ørmen Johnsen 1953 Drammen Buskerud 1. Helse- og omsorgskomitéen
Svein Flåtten 1944 Sandefjord Vestfold 4. Finanskomitéen
Kårstein Eidem Løvaas 1967 Nøtterøy Vestfold 1. Familie- og kulturkomitéen
Torbjørn Røe Isaksen 1978 Porsgrunn Telemark 2. Kunnskapsminister Statsråd
Svein Harberg 1958 Grimstad Aust-Agder 2. Familie- og kulturkomitéen
Ingunn Foss 1960 Lyngdal Vest-Agder 1. Næringskomitéen
Norunn Tveiten Benestad 1956 Kristiansand Vest-Agder 1. Kirke-, utdannings- og forskningskomitéen
Bent Høie 1971 Stavanger Rogaland 4. Helse- og omsorgsminister Statsråd
Siri A. Meling 1963 Eigersund Rogaland 3. Finanskomitéen
Arve Kambe 1974 Haugesund Rogaland 2. Arbeids- og sosialkomitéen
Tina Bru 1986 Sandnes Rogaland 1. Energi- og miljøkomitéen
Erna Solberg 1961 Bergen Hordaland 7. Statsminister Statsminister. Partileder
Øyvind Halleraker 1951 Bømlo Hordaland 4. Utenriks- og forsvarskomitéen
Peter Christian Frølich 1987 Bergen Hordaland 1. Justiskomitéen
Torill Eidsheim 1970 Lindås Hordaland 1. Transport- og kommunikasjonskomitéen
Sigurd Hille 1950 Bergen Hordaland 1. Finanskomitéen
Ove Trellevik 1965 Sund Hordaland 1. Næringskomitéen
Bjørn Lødemel 1958 Hornindal Sogn og Fjordane 2. Kommunal- og forvaltningskomitéen
Helge Orten 1966 Midsund Møre og Romsdal 1. Transport- og kommunikasjonskomitéen
Elisabeth Røbekk Nørve 1951 Ålesund Møre og Romsdal 3. Helse- og omsorgskomitéen
Linda Hofstad Helleland 1977 Klæbu Sør-Trøndelag 2. Kulturminister Statsråd
Frank Jenssen 1969 Trondheim Sør-Trøndelag 1. Kommunal- og forvaltningskomitéen
Elin Agdestein 1957 Steinkjer Nord-Trøndelag 1. Utenriks- og forsvarskomitéen
Odd Henriksen 1965 Fauske Nordland 1. Energi- og miljøkomitéen
Margunn Ebbesen 1962 Brønnøy Nordland 1. Justiskomitéen
Elisabeth Aspaker 1962 Harstad Troms 3. Utenriks- og forsvarskomitéen
Kent Gudmundsen 1978 Tromsø Troms 1. Kirke-, utdannings- og forskningskomitéen
Frank Bakke-Jensen 1965 Båtsfjord Finnmark 2. EU- og EØS-minister Statsråd
Hårek Elvenes 1959 Bærum Akershus 1. Justiskomitéen Vararepresentant for Sanner
Heidi Nordby Lunde 1973 Oslo Oslo 1. Finanskomitéen Vararepresentant for Søreide
Solveig Sundbø Abrahamsen 1963 Seljord Telemark 1. Finanskomitéen Vararepresentant for Isaksen
Sveinung Stensland 1972 Haugesund Rogaland 1. Helse- og omsorgskomitéen Vararepresentant for Høie
Erik Skutle 1990 Bergen Hordaland 1. Kontroll- og konstitusjonskomitéen Vararepresentant for Solberg
Torhild O. Aarbergsbotten 1969 Ørland Sør-Trøndelag 1. Energi- og miljøkomitéen Vararepresentant for Helleland
Laila Davidsen 1974 Alta Finnmark 1. Næringskomitéen Vararepresentant for Bakke-Jensen

Ordførere

I valgperioden 2015-2019 har Høyre ordføreren i 76 kommuner og fylkesordføreren i Akershus, Vestfold, Vest-Agder og Nord-Trøndelag.

Medlemmer

Den 31. desember 2017 hadde Høyre 29 614 medlemmer, som fordelte seg slik på fylkeslagene:[18]

Fylkeslag Medlemstall
Akershus 4 160
Oslo 4 140
Vestland 3 283
Rogaland 2 480
Trøndelag 2 056
Vestfold 1 813
Buskerud 1 690
Nordland 1 452
Møre og Romsdal 1 430
Østfold 1 298
Vest-Agder 1 127
Troms 911
Telemark 833
Aust-Agder 826
Oppland 816
Hedmark 741
Finnmark 485

Referanser

 1. ^ Bergens Tidende: Meir gøy på ytre fløy
 2. ^ McDonald, Michael D., Mendes, Silvia M. og Kim, Myunghee (2007). «Cross-temporal and cross-national comparisons of party left-right positions». Electoral Studies (engelsk). 26 (1): 69. doi:10.1016/j.electstud.2006.04.005.
 3. ^ Lane, Jan-Erik og Ersson, Svante (2008). «The Nordic Countries: Compromise and Corporatism in the Welfare State». I Colomer, Josep M. Comparative European Politics (engelsk) (3 utg.). London og New York: Routledge. s. 261. ISBN 978-1-134-07354-2.
 4. ^ «Den ideologiske kjernen i Høyre». Intervju med Francis Sejersted, første gang sendt 25. mars 1979. NRK. Besøkt 14. januar 2019.
 5. ^ Notaker, Hallvard (2013). «Høyres ideologiske spenninger». Norsk statsvitenskapelig tidsskrift. 29 (2): 111–119. ISSN 0801-1745.
 6. ^ Koritzinsky, Theo (1970). Velgere, partier og utenrikspolitikk. Analyse av norske holdninger 1945–1970. Oslo: Pax forlag. s. 140–144.
 7. ^ Hooghe, Liesbeth, Marks, Gary og Wilson, Carole J. (2002). «Does Left/Right Structure Party Positions on European Integration?». Comparative Political Studies (8): 965–989.
 8. ^ Kaartvedt, Alf (1984). Høyres historie. Drømmen om borgerlig samling, 1884–1918. Oslo: Cappelen. s. 9–17. ISBN 82-02-04990-3.
 9. ^ a b c Kaartvedt, Alf (1984). Høyres historie. Drømmen om borgerlig samling, 1884–1918. Oslo: Cappelen. s. 32-57. ISBN 82-02-04990-3.
 10. ^ «Høyres historie». Høyre. Arkivert fra originalen 12. april 2013. Besøkt 17. april 2013.
 11. ^ Lederens tittel var «formann», og for nestlederne «viseformann», frem til omkring 1990.
 12. ^ Statistisk sentralbyrå: stortingsvalgresultater
 13. ^ Statistisk sentralbyrå: kommunestyrevalgresultater
 14. ^ Valgresultat.no: Kommunestyrevalg 2015
 15. ^ Statistisk sentralbyrå: fylkestingsvalgresultater
 16. ^ Valgresultat.no: Fylkestingsvalg 2015
 17. ^ Høyre: Stortingsgruppens komiteverv 2017-2021
 18. ^ «Landsmøtedokument 2018» (PDF). Høyre. Besøkt 14. januar 2019.

Litteratur

 • Danielsen, Rolf (1984). Høyres historie. Borgerlig oppdemmingspolitikk 1918–1940. Oslo: Cappelen. ISBN 82-02-04991-1.
 • Kaartvedt, Alf (1984). Høyres historie. Drømmen om borgerlig samling, 1884–1918. Oslo: Cappelen. ISBN 82-02-04990-3.
 • Notaker, Hallvard (2012). Høyres historie. Opprør og moderasjon, 1975–2005. Oslo: Cappelen. ISBN 82-02-39029-X.
 • Notaker, Hallvard (2013). «Høyres ideologiske spenninger» (PDF). Norsk statsvitenskapelig tidsskrift. 29 (2): 111–119. ISSN 0801-1745. Arkivert (PDF) fra originalen 19. mai 2016.
 • Seip, Jens Arup (1980). Dyd og nødvendighet. Høyres historie gjennom hundre år, 1880–1980. Oslo: Gyldendal. ISBN 82-05-12480-9.
 • Sejersted, Francis (2003) [1984]. Høyres historie. Opposisjon og posisjon, 1945–1981 (2 utg.). Oslo: Pax. ISBN 82-530-2563-7.

Eksterne lenker

Portal: Konservatisme

Bent Høie

Bent Høie (født 4. mai 1971 i Randaberg) er en norsk politiker (H). Han har siden 16. oktober 2013 vært helse- og omsorgsminister i Erna Solbergs regjering. Høie har vært innvalgt på Stortinget fra Rogaland siden 2000 og partiets 2. nestleder siden 2010. Han ledet Stortingets helse- og omsorgskomité 2009–2013 og Høyres programkomité foran stortingsvalget i 2013. I Stortingsvalget 2017 var han Høyres førstekandidat i Rogaland. Han er utnevnt til fylkesmann i Rogaland med tiltredelse i 2021.

Elisabeth Aspaker

Elisabeth Vik Aspaker (født 16. oktober 1962 i Harstad) er en norsk politiker (H). Fra 2017 er hun fylkesmann i Troms, og fra 2019 er hun den første fylkesmann i Troms og Finnmark.

Aspaker ble utnevnt til fiskeriminister i Erna Solbergs regjering 16. oktober 2013. Hun var også nordisk samarbeidsminister. Aspaker var innvalgt på Stortinget fra Troms fra 2005 til 2017. Hun var vararepresentant i periodene 1989–1993 og 1997–2001. Hun har sittet i sentralstyret til Europabevegelsen i Norge. I juni 2014 ble Aspaker utnevnt til fylkesmann i Troms, en stilling hun tiltrådte i 2017, etter utløpet av stortingsperioden.Aspaker har studiekompetanse fra Heggen videregående skole fra 1981, utdanning som allmennlærer fra Tromsø lærerhøgskole fra 1984 og etterutdanning i mediefag og matematikk fra året etter. Hun studerte ledelse og organisasjon ved Høgskolen i Harstad 2001–2004. Hun var deltidsansatt ungdomssekretær i Troms Høyre 1983–1985, lærer ved Skånland sentralskole på Evenskjer 1985–1986, bistandspolitisk sekretær i Høyres Studieforbund 1987–1989 og lærer ved Seljestad ungdomsskole 1990–2001. I perioden 1995–1999 hadde hun permisjon fra lærerstillingen for å være fylkesvaraordfører i Troms.

Aspaker var personlig sekretær for statsråd Else Bugge Fougner i Justis- og politidepartementet 1989–1990, politisk rådgiver for statsråd Kristin Clemet i Utdannings- og forskningsdepartementet 2001–2004 samt statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet 2004–2005. På Stortinget har hun vært medlem av Stortingets justiskomité 2005–2009 og medlem av Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité 2009–2013.

Hun var 2. visepresident i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1996–1999. Aspaker startet sin politiske løpebane som leder i Harstad Unge Høyre 1980–1981, leder i Troms Unge Høyre 1983–1984 og nestleder i Unge Høyre 1986–1990. I 1990-årene ledet hun flere sentrale utvalg i partiet, foruten å være partiets 2. nestleder 1994–1998.

Elisabeth Røbekk Nørve

Elisabeth Røbekk Nørve (født 29. mars 1951 i Borgund på Sunnmøre) er en norsk politiker (H).

Hun er datter av industriarbeiderne Johan E. Røbekk og Mary Paula Solevåg. Hun er gift og har barn. Etter grunnskolen gikk hun ut i arbeid som hushjelp. Nørve har siden hatt en lang og variert yrkespraksis innenfor ulike serviceyrker. Hun har vært blant annet butikksjef og selvstendig næringsdrivende. I tillegg har hun vært rådgiver for NHO i Møre og Romsdal. Ved siden av arbeid har Nørve tatt diverse yrkesrettede kurs.I 1995 ble Nørve valgt til leder i Ålesund Høyre og medlem av Ålesund bystyre og formannskap. Hun var også medlem av Møre og Romsdal fylkesting og fylkesutvalg 1995–2001. Nørve var innvalgt på Stortinget fra Møre og Romsdal 2001–2005 og 1. vararepresentant i perioden 2005–2009, men rykket opp til fast representant idet representanten Petter Løvik døde i 2007. 2009–2017 var Nørve innvalgt på Stortinget på eget mandat. Hun satt i Stortingets sosialkomité 2001–2005, Stortingets næringskomité 2007–2013 og Stortingets helse- og omsorgskomité 2013–2017.Hun var 1. nestleder i Møre og Romsdal Høyre 2004–2009 og fungerende leder 2007–2008.

Erna Solberg

Erna Solberg (født 24. februar 1961 i Bergen) er en norsk politiker (H). Hun har vært Norges statsminister siden 16. oktober 2013, partileder i Høyre siden 2004 og innvalgt på Stortinget fra Hordaland siden 1989.

Som kommunal- og regionalminister fra 2001 til 2005 arbeidet hun særlig for et styrket velferdstilbud innenfor rammen av færre og sterkere kommuner, og regionalt samarbeid på tvers av fylkeskommunene. Hun reformerte også den norske asyl-, flyktning- og innvandringspolitikken, og etablerte en fungerende praksis for rask behandling av asylsøknader uten grunnlag. Siden hun tiltrådte som partileder i 2004 og parlamentarisk leder i 2005, har Solberg særlig betonet den sosiale delen av – og det verdimessige grunnlaget for – Høyres politikk. Partiet har også tatt en mer utpreget pragmatisk kurs.Etter stortingsvalget i 2009 har oppslutningen rundt Høyre som parti og Solberg som statsministerkandidat steget betraktelig på meningsmålingene. Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 ble Høyres beste siden 1979. Foran stortingsvalget i 2013 var det et uttalt mål for Høyre å danne en koalisjonsregjering mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre med Solberg som statsminister. Valgresultatet gjorde det mulig for Erna Solberg å danne en regjering utgått fra Høyre og Fremskrittspartiet med en bindende avtale med støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti.

Erna Solbergs regjering

Erna Solbergs regjering er siden 16. oktober 2013 Norges regjering, med statsminister Erna Solberg som regjeringssjef.

I begynnelsen utgikk den fra Høyre (H) og Fremskrittspartiet (Frp). Den ble også kalt Høyre–Frp–regjeringen og den «blåblå» regjeringen, og baserte seg på en samarbeidsavtale med Venstre (V) og Kristelig Folkeparti (KrF). Den 17. januar 2018 ble regjeringen utvidet med Venstre og ble da kalt den «blågrønne» regjeringen. Den 22. januar 2019 ble regjeringen utvidet med Kristelig Folkeparti. Dermed ble Solberg-regjeringen den første borgerlige flertallsregjering siden 1985.

Regjeringen tiltrådte etter den borgerlige valgseieren ved stortingsvalget i 2013, og fikk fornyet tillit etter stortingsvalget 2017.

Frisinnede Venstre

Frisinnede Venstre var et konservativt politisk parti i Norge. Partiet ble dannet i 1909, i all hovedsak av den mest konservative og nasjonalistiske fløyen i Venstre. Frisinnede Venstre hadde også klare liberalistiske innslag, og la stor vekt på åndsfrihet, individualisme, klassisk økonomi og motstand mot absolutte holdninger, spesielt i avholdssaken og målsaken. Partiet stod også for en strengere offentlig sparepolitikk og større skattelettelser enn Høyre. Frisinnede Venstres velgergrunnlag var trolig svært sammensatt, men lederskapet var preget av mindre forretningsdrivende og sysselsatte i frie yrker i byene.Frisinnede Venstre samarbeidet nært med Høyre, og fungerte som fast koalisjonspartner i tidsrommet 1908–1940. De to partiene stilte ofte felleslister ved valg, og Frisinnede Venstre ble etter hvert oppfattet som et haleheng til Høyre. Fra 1920-årene hadde mange av Frisinnede Venstres ledende skikkelser koblinger til propagandaorganisasjonen Fedrelandslaget. I 1932 skiftet partiet formelt navn til Frisinnede Folkeparti. I løpet av 1930-årene smeltet partiorganisasjonen gradvis sammen med Høyre, i 1936 mistet partiet sin siste representasjon på Stortinget, og var i praksis forsvunnet. Partiet ble ikke gjenreist etter den andre verdenskrig, men gikk inn i Høyre.

Ine Marie Eriksen Søreide

Ine Marie Eriksen Søreide (født 2. mai 1976 i Lørenskog) er en norsk politiker (H). Hun ble den 20. oktober 2017 utnevnt som Norges utenriksminister, etter å ha vært forsvarsminister i fire år.

Ingjerd Schou

Ingjerd Schou (født 20. januar 1955 i Sarpsborg) er en norsk politiker (H). Hun har vært innvalgt på Stortinget fra Østfold siden 2009, og var også innvalgt i perioden 2001–2005. Schou var sosialminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering 2001–2004. Hun var Stortingets fjerde visepresident fra 2013 til 2017. Hun er medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen.

Jan Tore Sanner

Jan Tore Sanner (født 6. mai 1965 i Bærum) er norsk politiker (H). fra 17. januar 2018 er han kunnskaps- og integreringsminister i Erna Solbergs regjering. Han har vært nestleder i Høyre siden 2004 og innvalgt på Stortinget fra Akershus siden 1993. Sanner var fast møtende vararepresentant på Stortinget 1989–1990 og leder i Unge Høyre 1990–1994. Sanner var 2. nestleder i Stortingets finanskomité 2005–2013 og Høyres finans- og næringspolitiske talsmann. Han var kommunal- og moderniseringsminister 2013–2018.

Linda Hofstad Helleland

Linda Cathrine Hofstad Helleland (født 26. august 1977 i Klæbu) er en norsk politiker (H) som siden 2001 har vært stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag. Hun var kulturminister i Erna Solbergs regjering fra 2015 til 2018 og barne- og likestillingsminister fra 2018 til 2019. Hun er fra 2017 visepresident i World Anti-Doping Agency. Hun giftet seg i 2006 med stortingsrepresentant, senere parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland fra Buskerud.

Lydkassett

Lydkassett er et lagringsmedium spesielt beregnet på innspilling og gjengivelse av lyd. Kassettene ble introdusert i 1963. I 1965 begynte masseproduksjon av kassetter og ferdiginnspilte kassetter som inneholdt musikk. Til å begynne med var det flere typer lydkassetter, blant annet Stereo 8, men etter hvert ble den såkalte kompaktkassetten (Compact Cassette) fra Philips enerådende. Den ble siden avløst av CD-plater som ble stadig vanligere i bilspillere og i bærbare musikkanlegg. Nest etter LP-platen var kompaktkassetten det viktigste lagringsmediet for musikk frem til de digitale mediene overtok.

Kassetten består av et magnetbånd som beveger seg mellom to spoler. Spolene blir drevet av en motor i avspilleren. Båndet er beskyttet av et plastikklokk, bortsett fra på bunnen av kassetten, der båndet blir avlest av spilleren.

Det er viktig at båndet blir trukket forbi lydhodet med jevn og riktig hastighet. En capstan er en metallstang festet i et svinghjul. Capstan går inn i ene hullet i kassetten og en gummirulle presser båndet mot capstan.

Båndet har fire spor, to for hver side, slik at man har mulighet for stereolyd. Sporet lengst til høyre er for venstre kanal. Spor nummer to fra høyre er til høyre kanal. Ved monoinnspilling blir høyre halvdel av båndet benyttet. Med denne teknikken kan stereo og monoinnspilte bånd spilles av både på stereo og monomaskiner. Når båndet er spilt til enden, vendes kassetten horisontalt og den andre halvdelen av båndet kan spilles.

Michael Tetzschner

Michael Christian von Tetzschner (født 9. februar 1954 i København) er en norsk advokat og politiker (H).

Nikolai Astrup (politiker)

Nikolai Eivindssøn Astrup (født 12. juni 1978 i Oslo) er en norsk politiker (H). Fra 17. januar 2018 er han statsråd i Erna Solbergs regjering, først var han utviklingsminister; fra 22. januar 2019 er han Norges første digitaliseringsminister. Han har vært innvalgt på Stortinget fra Oslo siden 2009 og var leder i Oslo Høyre fra 2012 til 2018. Astrup var nestleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget og Høyres miljøpolitiske talsperson fra 2009-2015. I 2013 ble han Høyres parlamentariske nestleder, en posisjon han ble gjenvalgt til etter valget i 2017. Fra 2016-2017 ledet han Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Fra 2017 til 2018 var han leder i Stortingets finanskomité. Han er dessuten engasjert i EU-saken: Han var tidligere leder i Høyres EU-utvalg og var i perioden 2012-2013 nestleder i Europabevegelsen.

Astrup er blant landets mest formuende politikere, i 2014 Stortingets rikeste med en bokført formue på 257 millioner.

Norges kommuner

Norges kommuner er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge og deler pr. 1. januar 2018 landet inn i 422 geografiske administrative/politiske områder. Kommunene har ansvar for en rekke basisoppgaver som grunnskole, kulturskole, barnehager, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og tekniske tjenester. Kommunegrensene brukes i tillegg av en rekke andre etater og selskaper.

Kommunene ble innført med formannskapslovene fra 1837 og landet ble delt i 392 geografiske områder med basis i prestegjeldene. Antallet kommuner toppet seg i 1930 med 744 kommuner. Kommunene endret seg og overgangen fra vannbasert til landbasert kommunikasjon endret mange grenser. Etter Schei-komiteens arbeid ble en rekke kommuner lagt ned og slått sammen slik at man i 1967 hadde 454 kommuner. En del kommunegrenser ble senere flyttet tilbake, men siden har også kommuner blitt slått sammen slik som ved sammenslåingen mellom Harstad og Bjarkøy 1. januar 2013. I 2014 ble det lansert en kommunereform, og den første sammenslåingen skjedde 1. januar 2017 da Andebu, Sandefjord og Stokke kommuner ble slått sammen til nye Sandefjord. Den 8. juni 2017 vedtok Stortinget at antall kommuner skal reduseres til 354. I desember 2017 vedtok Stortinget å oppheve ett av sammenslåingsvedtakene slik at antallet vil bli 356. Kommunesammenslåingene skal være gjennomført senest 1. januar 2020.Det er stor forskjell i innbyggertallet kommunene imellom. Den minste kommunen er Utsira med 208 innbyggere og den største er Oslo med 673 469 innbyggere (pr. 1. januar 2018).

Per-Kristian Foss

Per-Kristian Foss (født 19. juli 1950 i Oslo) er en tidligere politiker for Høyre og i perioden 2014–2017 en av fem riksrevisorer utpekt av Stortinget. Foss har vært en av Høyres mest sentrale politikere fra 1970- til 2000-tallet som formann i Unge Høyre 1973–1977, stortingsrepresentant for Oslo 1981–2013, leder i Oslo Høyre 2000–2004, Norges finansminister 2001–2005 og nestleder i Høyre 2002–2008. Som stortingsrepresentant har han også bekledd flere sentrale politiske verv. Foss har vært heltidspolitiker det meste av sitt voksne liv, men har også vært journalist, tidsskriftsredaktør og konsulent.

Trond Helleland

Trond Helleland (født 10. juli 1962 i Kvam i Hordaland) er en norsk politiker (H), som har vært innvalgt på Stortinget fra Buskerud siden 1997. Han var vararepresentant i perioden 1989–1997. I Stortingsvalget 2017 var han Høyres førstekandidat i Buskerud.

Unge Høyre

Annen bruk av forkortelsen: «UH» brukes i utdanningsektoren som forkortelse for universiteter og høyskoler.Unge Høyres Landsforbund (UHL) er ungdomsorganisasjonen til partiet Høyre. Unge Høyre har forløpere tilbake til 1890-årene og ble etablert som landsdekkende organisasjon den 21. februar 1922. Høyres studenter er siden 2013 innlemmet i Unge Høyres organisasjon. Unge Høyre er per 2013 landets nest største politiske ungdomsorganisasjon med over 5 500 medlemmer med betalt kontingent. Leder av Unge Høyre er fra 2018 Sandra Bruflot. Generalsekretær fra 2017 er Maria Barstad Sanner.

Unge Høyre definerer sitt ideologiske ståsted som konservativt eller liberalkonservativt. Unge Høyre baserer sin politikk på troen på enkeltmenneskets ukrenkelige frihet og ansvar for eget liv, aksept for forskjellighet og begrenset offentlig inngripen for å konsentrere statens ressurser om grunnleggende oppgaver.

Vestlandet

For den nye fylkeskommunen fra 1. januar 2020, se Vestland.Vestlandet er en landsdel som omfatter de fire fylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Frem til 1900-tallet inngikk også fylkene Aust-Agder og Vest-Agder, men disse regnes nå som en egen landsdel (Sørlandet). De fire fylkene samarbeider i Vestlandsrådet. Vestlandet har 22 byer og består av 120 kommuner fordelt på 15 distrikter. De største byene i landsdelen er Bergen (252 772 innbyggere), Stavanger (130 100), Sandnes (59 869), Ålesund (51 474) og Haugesund (44 536).Vestlandet har 26,1 % av folketallet og 18,1 % av arealet i Fastlands-Norge (Norge utenom Svalbard og Jan Mayen).

Høyres organisasjon
Høyres hus i Oslo

På andre språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.