Guerrilla

Guerrilla (Spaans: oorlogje) is een term uit de krijgswetenschap en heeft betrekking op een gewapend conflict waarbij ongeregelde strijders een reguliere krijgsmacht trachten te ontregelen en uit te putten, terwijl vanwege het verschil in vuurkracht een rechtstreekse confrontatie door die strijders zoveel mogelijk wordt vermeden. De term guerrilla wordt ook wel gebezigd om de organisatie aan te duiden die de guerrilla voert.

Belangrijke bijdragen aan de literatuur over de guerrilla zijn geleverd door de ervaringsdeskundigen Mao Zedong en Che Guevara. Guerrilla is een van de oudste vormen van asymmetrische oorlogsvoering.

Krijgswetenschap

M1A1 abrams front

..Gebieden
..Taktieken
..Lijsten

Voorbeelden

Guerrilla's kwamen al voor in de Oudheid. De nomadische Scythen verzetten zich in de tijd van Darius de Grote op deze wijze vanuit Centraal-Azië tegen het Perzische Rijk en later tegen het Macedonische Rijk van Alexander de Grote.

Latere voorbeelden zijn het verzet in Atjeh tegen de Nederlandse kolonisatiepogingen, het verzet in China tijdens de Japanse bezetting (1937-1945), de acties van Joegoslavische, Griekse, Franse en Russische partizanen tijdens de Tweede Wereldoorlog, de strijd van de Vietminh tegen de Fransen en van de Vietcong tegen Amerikaanse troepen in de Vietnamoorlog, alsmede de rebellie onder Fidel Castro op Cuba in de jaren vijftig. Ook de Taliban in Afghanistan maakt gebruik van de guerrillatactiek.

Tactiek

Een centraal leerstuk in de guerrilladoctrine is het bereiken van een tijdelijk en plaatselijk overwicht tegen een vijand die qua mankracht en vuurkracht veruit superieur is. Zo worden de vijandelijke verbindingen ontregeld door konvooien in een hinderlaag te laten lopen en worden aanvallen uitgevoerd op geïsoleerde militaire posten. Men slaat toe en lost vervolgens schijnbaar op in het niets voordat vijandelijke versterkingen op het gevechtsveld arriveren. Een voorwaarde voor een succesvolle guerrilla is een moeilijk begaanbaar gebied met heuvels, dichte bossen of moerassen met een slecht wegennetwerk.

Een andere voorwaarde is de steun van de bevolking, waarin, zoals Mao Zedong het formuleerde, de strijders 'als een vis in het water' moeten bewegen. De bevolking moet zorgen voor schuilplaatsen, bevoorrading, inlichtingen. Ook vormt de bevolking een bron van nieuwe rekruten. Aan de bereidheid om zich aan te sluiten bij de guerrilla dragen vaak beide strijdende partijen bij. De guerrilla doet dat door de ‘gewapende propaganda’, dat wil zeggen door de voorbeeldwerking van geslaagde acties tegen de troepen van het regeringsleger, respectievelijk de buitenlandse bezettingsmacht. Laatstgenoemden maken bij de bestrijding van de guerrilla niet zelden ook burgerslachtoffers of gaan zich te buiten aan represailles, wat de bereidheid tot het opnemen van de wapens tegen hen vergroot. Sommige groeperingen lokken om die reden ook opzettelijk represailles uit, bijvoorbeeld door aanslagen te plegen op hoge militairen of politici.

De 'gewapende propaganda' kan van beslissende strategische betekenis worden als de krachtsverhoudingen tussen de beide strijdende partijen erdoor fundamenteel worden gewijzigd. Zoiets heeft zich voorgedaan tijdens de bovengenoemde Cubaanse revolutie. Na aanvankelijke tegenslagen boekten de rebellen enkele spectaculaire successen, waarna een sneeuwbaleffect in werking trad en steeds meer burgers zich bij de opstandelingen aansloten.

Een belangrijke voorwaarde voor succesvolle 'gewapende propaganda' is dat de bevolking zich kan vinden in de doelstellingen van de guerrilla. Dat ondervond Che Guevara tijdens zijn campagne in Bolivia in 1967. De plaatselijke bevolking toonde geen enkel begrip voor de acties van Guevara en dat leidde uiteindelijk tot diens ondergang.

Voor het vergroten van de vuurkracht is de guerrilla aangewezen op buitgemaakte wapens. Ook worden wel wapens geleverd door buitenlandse mogendheden die de guerrilla steunen of door de internationale wapenhandel.

Strategie

Een strategisch doel van de guerrilla kan zijn ondersteuning te geven aan een reguliere oorlog. Een voorbeeld hiervan zijn de acties van de Russische partizanen tegen de Duitse troepen in de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen kan een guerilla de bevoorrading zware schade toebrengen, ook dwingt het de vijand troepen in te zetten die elders nodig zijn.

Een ander doel van de guerrilla kan zijn een einde te maken aan buitenlandse overheersing of aan een binnenlands regime. Voorbeelden hiervan zijn de oorlogen in het kader van de dekolonisatie van Vietnam, Indonesië en de Portugese koloniën in Afrika, respectievelijk de verdrijving van de Cubaanse dictator Batista door Fidel Castro en Che Guevara. Ook Joegoslavië wist zich tijdens de Tweede Wereldoorlog onder Tito volledig zelfstandig van de Duitsers te bevrijden door middel van guerrillatactieken. Dit is het enige bezette land dat tijdens deze oorlog zichzelf op eigen kracht wist te bevrijden van de overheerser.

Een mengvorm van de beide doelen lag ten grondslag aan de operaties onder leiding van de Britse kolonel T.E. Lawrence, beter bekend als Lawrence of Arabia, tijdens de Eerste Wereldoorlog in het Midden-Oosten. De Britten zagen deze operaties als een welkome bijdrage aan de eindoverwinning op de Turken, terwijl de Arabieren zo een einde wilden maken aan de Turkse overheersing.

De guerrilla is gericht op het verzwakken van de tegenstander, niet op het veroveren van gebied. De vijandelijke oorlogsvoering zal gehinderd worden en schade oplopen door de aanhoudende overvallen, terwijl vijandelijke represailles hier vaak niet tegen opwegen. Bovendien zal dit de moreel omlaaghalen doordat de aanvallen onzekerheid en angst bij de vijandelijke soldaten opwekt, met muiterij, deserties en dienstweigering tot gevolg. Dit kan zich uiteindelijk vertalen in politieke druk om met de guerilla tot een vergelijk te komen en de dure strijd te stoppen. Ook internationaal kan de vijand onder druk komen te staan.

Wel kan in gebieden waar de steun van de bevolking groot genoeg en de dreiging van vijandelijke acties beperkt is, sprake zijn van een vorm van bestuur door de guerrilla. Dan ontstaan er een of meerdere partizanenrepubliekjes. De guerrilla zal meestal als overheid trachten te functioneren en hervatting van het normale leven trachten te stimuleren. Het moreel wordt indien mogelijk hoog gehouden door het uitgeven van een krant en soms zelfs theaters of bioscopen. Belastingheffing van burgers kan helpen de oorlog te financieren. De republiekjes zijn echter altijd klein en provisorisch, en de guerrilla is er vaak op voorbereid de biezen te pakken wanneer de tegenstander te dichtbij komt. Gebeurt dit, dan verdwijnt de guerrilla, om na enige tijd ergens anders weer opnieuw te beginnen.

Op den duur kunnen aanhoudende guerrilla-acties de vijand uitputten, diens moreel ondermijnen en uiteindelijk, zoals de geschiedenis aantoont, de overwinning binnen bereik brengen. Als de kracht van de guerrilla groot genoeg is kan deze overgaan in een reguliere oorlog. Ook komt het voor dat wat als een reguliere oorlog begon, overgaat in een guerrilla, bijvoorbeeld als het vijandelijke overwicht te groot blijkt.

Repressailles

Een guerilla is moeilijk te bestrijden, vooral wanneer deze de steun van de bevolking geniet. Directe aanvallen hebben vaak weinig nut daar de guerillastrijders meestal hun biezen al hebben gepakt om elders nogmaals toe te kunnen slaan. Ook kan het voorkomen dat op de strafexpeditie is geanticipeerd en de guerilla een hinderlaag heeft opgezet. Een guerilla kan echter op zijn beurt ook worden uitgeput, hoewel daar meestal veel tijd in zal gaan zitten.

Een tactiek, die succesvol is toegepast door de Britten tijdens de Boerenoorlogen, de Russen tijdens de Tweede Tsjetsjeense Oorlog, en het Iraakse leger in de strijd tegen ISIL, is de guerillabeweging systematisch zijn bewegingsruimte en terrein te verkleinen. Dit kan door middel van een langzame maar gestage opmars waarbij de tijd wordt genomen om het veroverde gebied uit te kammen op zoek naar guerillastrijders. Verzetshaarden worden omsingeld, belegerd, en volgens dezelfde methode gestaag veroverd. Het leger vormt bovendien een goed bewaakt en aaneengesloten front waardoor guerilla-strijders niet door de linies kunnen sluipen om alsnog te infiltreren. Hierbij hoeft men niet per se het gehele gebied te heroveren. Men kan er ook mee volstaan de guerilla te verdrijven uit de bewoonde gebieden waardoor deze naar onherbergzame en afgelegen gebieden wordt verbannen waar de guerilla of weinig kwaad kan of honger en dorst zal lijden. Een voorbeeld hiervan is de Marokkaanse politiek jegens Polisario.

Een andere mogelijkheid is de guerillabeweging te isoleren van de bevolking. Dit kan door een charme-offensief bij de plaatselijke bevolking, het nalaten van harde represailles die de bevolking in de armen van de guerilla kan drijven, diens ideologie te weerleggen, en de bevolking op allerlei manieren te helpen door bijvoorbeeld scholen en werkverschaffingsprojecten te stichten. Hierdoor zal de guerilla afgesneden worden van steun en rekruten, en langzaam doodbloeden. Soms kan een regering een amnestieregeling afkondigen of tot een vergelijk proberen te komen met de guerilla door bijvoorbeeld een autonomieregeling. Hierdoor kan men zich van het leeuwendeel van de opstandelingen ontdoen en blijft nog een kleine groep radicalen over om militair mee af te rekenen. De Filippijnse regering heeft deze politiek met succes gevoerd jegens Moro opstandelingen in Mindanao. Een andere mogelijkheid is het afkondigen van harde straffen voor personen die de guerilla helpen, het nemen van burgergijzelaars, of gevangen guerilla's te vernederen of publiekelijk te executeren, hoewel dit ook averechts kan werken en de bevolking in de armen van de guerilla kan drijven. Bovendien worden deze methoden gezien als oorlogsmisdaad.

Etymologie

Het Spaanse woord guerrilla is een verkleinvorm van guerra en betekent dus eigenlijk oorlogje of kleine oorlog. Een deelnemer aan een guerrilla heet een guerrillero. In het Engels wordt de term al van het begin van de negentiende eeuw af ook wel gebezigd om de guerrillastrijder aan te duiden.

Literatuur

  • Ernesto Che Guevara, La guerre de guérilla, Maspero, Paris, 1967
  • Général V. N. Giap, Guerre du peuple armée du peuple, Maspero, Paris, 1968
  • Mao Tse-toeng, Guerrilla-oorlogvoering, De Bezige Bij, Amsterdam, 1965
American Guerrilla in the Philippines

American Guerrilla in the Philippines is een Amerikaanse oorlogsfilm uit 1950 onder regie van Fritz Lang.

Buenaventura (Colombia)

Buenaventura is een stad en gemeente in Colombia in het departement Valle del Cauca. De stad is de belangrijkste havenstad aan de westkust van Colombia, aan de Grote Oceaan. Meer dan 60 % van de Colombiaanse export gaat via Buenaventura.

De stad, genoemd naar de heilige Bonaventura, werd in eerste instantie op 14 juli 1540 door Juan de Ladrilleros op het Isla de Cascajal gesticht, maar werd in 1600 verwoest door de oorspronkelijke bewoners van die regio. Later is de stad herbouwd. In 2005 telde Buenaventura 292.947 inwoners.

Door drugshandel en de aanwezigheid van guerrilla en paramilitairen staat de stad bekend als zeer gevaarlijk. Het aantal moorden in 2010 was 24 keer hoger dan in New York.

Che - Guerrilla

Guerrilla is een biografische dramafilm over Che Guevara van regisseur Steven Soderbergh. De film verscheen in 2008 als vervolg op/tweede deel van The Argentine. Beide films heten ook wel Che: Part One en Che: Part Two.

Soderbergh werd voor beide films samen genomineerd voor de Gouden Palm op het Filmfestival van Cannes, waar hoofdrolspeler Benicio Del Toro daadwerkelijk de prijs voor beste acteur kreeg (ook voor beide titels samen).

Che - The Argentine

Che - The Argentine is een biografische dramafilm uit 2008 over Che Guevara van regisseur Steven Soderbergh. Ze kreeg datzelfde jaar een vervolg genaamd Guerrilla. Beide films heten ook wel Che: Part One en Che: Part Two.

Soderbergh werd voor beide films samen genomineerd voor de Gouden Palm op het Filmfestival van Cannes, waar hoofdrolspeler Benicio Del Toro daadwerkelijk de prijs voor beste acteur kreeg (ook voor beide titels samen). Del Toro won voor zijn rol in The Argentine tevens een Goya Award, evenals productie-ontwerper Antxtón Gómez.

Computerspelindustrie

De computerspelindustrie is de verzamelnaam voor bedrijven die zich bezighouden met het ontwikkelen en verkopen van computerspellen voor zowel pc's als spelcomputers. De eerste commerciële spellen werden verkocht in de jaren 70 van de twintigste eeuw, en in de loop der jaren is het uitgegroeid tot een industrie met een omzet van 10 miljard euro. In de industrie zijn duizenden mensen werkzaam, niet alleen de programmeurs maar ook tekenaars, componisten en spelontwerpers.

Computerspelontwikkelaar

Een computerspelontwikkelaar is een softwareontwikkelaar of -bedrijf dat is gespecialiseerd in het ontwikkelen van computerspellen. Met een computerspelontwikkelaar wordt ofwel een persoon of een bedrijf bedoeld. Een computerspelbedrijf heeft vaak werknemers die elk gespecialiseerd zijn op een specifiek aspect van computerspelontwikkeling, zoals kunst, programmering, ontwerp of testen.

Dylan McGrath

Dylan Thomas McGrath (Dublin, 4 augustus 1977) is een Ierse chef-kok en restauranteigenaar. Hij was de eigenaar van het voormalige Michelinster-winnende Mint Restaurant in Dublin. Hij heeft onder meer meegewerkt aan de tv-programma's Guerrilla Gourmet en The Pressure Cooker.

Guerrilla Cambridge

Guerrilla Cambridge (voorheen SCE Cambridge Studio) was een Brits computerspelontwikkelaar opgericht in juli 1997 toen Sony Computer Entertainment Europe de ontwikkelingsstudio Millennium Interactive kocht. De ontwikkelaar is vooral bekend om het maken van de MediEvil-serie op de originele PlayStation, en de PlayStation Portable. Op 10 januari 2013 Sony Computer Entertainment herstructureerde Cambridge Studio om te werken met Guerrilla Games, om Killzone spellen te maken voor de PlayStation Vita. Sony Computer Entertainment veranderde de naam van SCE Cambridge Studio naar Guerrilla Cambridge en is nu een zuster studio van Guerrilla Games.

Op 12 januari 2017 werd bekend dat Sony Guerrilla Cambridge gaat sluiten en alle werknemers worden ontslagen.

Guerrilla Games

Guerrilla Games is een first party computerspelontwikkelaar gevestigd in Amsterdam, Nederland, en een volledige dochteronderneming van Sony Interactive Entertainment. Er werken momenteel ongeveer 270 personen, en de onderneming wordt geleid door Hermen Hulst.

De ontwikkelaar is vooral bekend om zijn Killzone-serie, die exclusief voor PlayStation is. Het meest recente spel in de serie, Killzone: Shadow Fall, werd voor het eerst uitgebracht in Noord-Amerika op 15 november 2013. Op 18 augustus 2010 tijdens een persconferentie op Gamescom in Keulen, Duitsland, maakte directeur Hermen Hulst bekend dat Guerrilla Games' volgende titel een geheel nieuwe intellectuele eigendom zou zijn, waarmee het Guerrilla's eerste spel is dat niet gebaseerd is op de Killzone-serie sinds ShellShock: Nam '67. Het spel werd officieel aangekondigd op Sony's E3 2015-persconferentie als Horizon Zero Dawn.

Guerrilla Girls

Guerrilla Girls is een groep anonieme, feministische, vrouwelijke kunstenaars die zich ten doel hebben gesteld seksisme en racisme in de kunstwereld te bestrijden. De groep is in 1985 in New York City opgericht met als missie het aan het licht brengen van de ongelijkheid der geslachten en rassen binnen de kunst. Leden staan er om bekend gorillamaskers te dragen om anoniem te blijven. Het idee gorillamaskers te dragen ontstond nadat een van de leden het woord guerrilla abusievelijk verkeerd spelde. De leden gebruiken namen van overleden, vrouwelijke kunstenaars om hun eigen identiteit te beschermen.

Guerrilla Radio

Guerrilla Radio is een single van de Amerikaanse rockband Rage Against the Machine. Het is de eerste single van het album The Battle of Los Angeles, uitgebracht in 1999. Guerrilla Radio kreeg een Grammy Award voor Best Hard Rock Performance.

Het doel van de single is een statement te maken over de democratie in de VS, die te verwaarlozen zou zijn.

Guerrilla gardening

Guerrilla gardening is een activiteit die erop is gericht om meer groen in stedelijke omgevingen te realiseren. Dit wordt bereikt door met behulp van kortdurende acties tuintjes aan te leggen op plekken in steden met weinig of geen groen. Guerrilla gardening is niet-commercieel en draait uitsluitend op vrijwilligers. In verschillende landen zijn er organisaties actief in guerrilla gardening.

Guerrillamarketing

Guerrillamarketing is een marketingtechniek die poogt om met beperkte middelen een groot resultaat te bereiken. Guerrillamarketing is erop gericht om in een zeer korte tijd veel media-aandacht of aandacht van publiek te behalen. Veelal zijn deze kosten een fractie van de kosten die dure campagnes met zich meenemen.

Omdat het vaak om ludieke, veelzeggende acties of een bijzondere stunt gaat, is guerrillamarketing snel en effectief. Op deze wijze bereiken ondernemingen een groot publiek. Hierbij zijn blogs, radio en televisie bij een goede stunt graag bereid om de campagne te melden als nieuws of curiositeit. Dit maakt dat de kosten voor een guerrilla actie voor ondernemingen laag zijn in verhouding met het resultaat hiervan.

De term guerrillamarketing is afkomstig uit de oorlogsvoering waar het Spaanse woord guerrilla gebruikt wordt om een bepaald type oorlog te beschrijven waarbij kleine groepen strijders een veel groter leger effectief weet te bestrijden. De overeenkomst tussen situaties in het bedrijfsleven waar een kleine organisatie een veel grotere organisatie (vaak de marktleider) probeert te bevechten, leidt ertoe dat ook hier de term guerrilla gebruikt wordt. Maar het zijn niet alleen de kleine organisaties die van guerrillamarketing technieken gebruikmaken. Ook grote organisaties beseffen dat guerrillamarketing soms effectiever is dan dure meer traditionele marketingcampagnes.

Hoewel de term guerrillamarketing relatief nieuw is, wordt het al langere tijd toegepast. Om aan de vraag van ludieke campagnes te voldoen zijn er de laatste jaren veel bureaus bij gekomen die zijn gespecialiseerd in guerrillamarketing. Deze marketingvorm wordt gezien als vervanger van traditionele marketing.

Junglecommando

Het Junglecommando was een guerrillacommando in Suriname. Het stond onder leiding van Ronnie Brunswijk en het voerde eind jaren tachtig een guerrilla tegen het Surinaamse leger onder leiding van Desi Bouterse.

Gedurende de Binnenlandse Oorlog beheerste het Junglecommando een groot gebied in Oost-Suriname.

Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog

De Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog (Spaans: Guerra de la Independencia Española, Catalaans: Guerra del Francès) (1808 - 1814) was een gewapend conflict tussen de Spanjaarden, Portugezen en Britten aan de ene kant en de Fransen onder Napoleon aan de andere kant. Het woord "guerrilla" stamt van deze oorlog. Door de zwakte van Spanje tijdens deze periode werd het proces van onafhankelijkheid van Latijns-Amerika in gang gezet.

De oorlog hield het hele Iberisch Schiereiland in zijn greep en wordt in andere talen daarom ook wel de "oorlog van het schiereiland" genoemd (Engels: Peninsular War, Portugees: Guerra Peninsular). In het Catalaans wordt naar de oorlog verwezen met Guerra del Francès, de "Franse oorlog", terwijl men het in Frankrijk heeft over de Spaanse Campagne.

Een Frans leger trok in 1808 Spanje binnen met het excuus koninkrijk Portugal te willen bezetten. Dit bracht in heel Spanje veel verzet teweeg. De oorlog brak uit op 2 mei 1808 toen de burgemeester van Móstoles, Andrés Torrejón, een officieel bevel uitvaardigde om de Spaanse koning Ferdinand VII te helpen, die door Napoleon werd vastgehouden. Na hevige gevechten door heel Spanje werden de Franse troepen in 1813 uiteindelijk door Arthur Wellesley uit Spanje verdreven. Door de nederlagen in Spanje, de Slag bij Leipzig en later de slag om Parijs werd Napoleon gedwongen om troonsafstand te doen en werd hij verbannen naar Elba.

Street art

Street art is een kunstvorm gerelateerd aan de graffitibeweging. Onder street art vallen diverse illegaal of legaal aangebrachte kunstuitingen aan de openbare weg die niet onder de pure graffiti vallen en evenmin tot de officiële kunst behoren. Street art komt voor in de vorm van stickers, sjabloondruk en posters, maar ook eigenmachtig geplaatste beelden, muurschilderingen en mobielen vallen hieronder.

Het grote verschil tussen graffiti en andere street art is dat het bij graffiti vaak primair om decoratieve naamtags gaat (en dus om de makers) en dat bij street art meestal de afbeeldingen en de boodschap erachter belangrijker zijn. Het kwaliteitscriterium voor graffiti is de moeilijkheidsgraad en voor street art de originaliteit en uitdrukkingskracht. Veel makers van street-art werken anoniem en verspreiden afbeeldingen zonder tekst of signatuur.

Het verschijnsel is ontstaan in de jaren '70 en werd toen gebruikt om politieke standpunten duidelijk te maken. Later verdween het fenomeen weer naar de achtergrond en het dook pas weer op in de late jaren 90. Dit keer als een zuivere kunstvorm (zie straatgrafiek) waarbij de straat, zoals bij het Memory Brick project in Gorinchem, als tentoonstellingsruimte dient. Een andere vorm van street art is wildbreien (guerrilla-knitting) waarbij straatobjecten zoals palen van verkeersborden of bomen aangekleed worden met kleurrijk gebreid textiel. Een verdere variant is het wildtuinieren (guerrilla gardening), waarbij men zonder toestemming stukken onbenutte grond in steden beplant met bloemen of struiken.

Een voorbeeld van street art of guerrilla art in Amsterdam is de saunaman maar zeker ook Zene. Internationaal is Banksy een bekende artiest binnen deze beweging.

Tweede Boerenoorlog

De Tweede Boerenoorlog van 1899-1902 (ook bekend als de Tweede Vrijheidsoorlog, Zuid-Afrikaanse Oorlog of Anglo-Boerenoorlog) was een oorlog tussen de Nederlandstalige Boeren van de Zuid-Afrikaansche Republiek (Transvaal) en de Oranje Vrijstaat enerzijds, en het Britse Rijk anderzijds.

De oorlog was het gevolg van jarenlange spanningen tussen de Boeren en de Britten. Hoewel het begon met conventionele oorlogvoering stapten de Boeren na de verovering van hun hoofdsteden over op guerrillatactieken, waarna de Britten terugsloegen met de tactiek van de verschroeide aarde en een van de eerste grootschalige gebruiken van concentratiekampen, waardoor er aan de zijde van de Boeren veel burgerslachtoffers zijn gevallen.

De oorlog resulteerde in een pyrrusoverwinning voor het Verenigd Koninkrijk en luidde het einde in van de onafhankelijke Boerenrepublieken.

Vrijkorps

Met vrijkorps werden tot de 20e eeuw:

paramilitaire eenheden van gedemobiliseerde militairen en/of

spontaan ontstane vrijwilligerslegers, bestaande uit leden van de schutterij of exercitiegenootschappen en/of

rondtrekkende eenheden van gedeserteerde huurlingen aangeduid.Het heeft ook de betekenis van zogenaamde guerrilla-eenheid, een in tijden van oorlogschaos los van het opperbevel opererende legereenheid.

In Duitsland waren vrijkorpsen actief vanaf de 18e eeuw die vaak bestonden uit "eigen" vrijwilligers, overlopers, deserteurs of gestraften. Hun grootte varieerde van een compagnie tot maximaal 1000 man. Vrijkorpsen dienden vaak binnen de infanterie of artillerie maar vrijwel nooit in de cavalerie.

In andere talen

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.