Ezra (boek)

Het boek Ezra (Hebreeuws: עזרא, "hulp"; Grieks: Ἔσδρας; Latijn: Esdras) is een van de boeken in de Hebreeuwse Bijbel. "Ezra vormt samen met Nehemia één boek dat in Bijbeluitgaven steeds in tweeën is gesplitst. Het boek Ezra ontleent zijn naam aan de priester Ezra, die de hoofdrol speelt in Ezra 7-10 en in Nehemia 8."[1]

Ezra (boek)
Ezra tijdens het schrijven (Codex Amiatinus)
Ezra tijdens het schrijven (Codex Amiatinus)
Tijd niet vóór 5e eeuw v. Chr.
Taal Hebreeuws, Aramees
Categorie Religieus
Hoofdstukken 10
Vorige boek I en II Kronieken
(in de Tenach Daniël)
Volgende boek Nehemia

Naamgeving

Het boek is genoemd naar de schriftgeleerde Ezra. In de Septuagint wordt het boek Esdras B genoemd, in de Vulgata Esdras I. Onderstaande tabel tracht enig overzicht te geven van de namen in de protestantse wereld, en de namen in Septuagint en Vulgata:

Protestantse naam Septuaginta Vulgata
Ezra Esdras B I Esdras
Nehemia Esdras B II Esdras
3 Ezra Esdras A III Esdras
4 Ezra - IV Esdras

Esdras B bevat dus Ezra en Nehemia samen. Esdras A en B worden ook wel I en II Esdras genoemd, 3 en 4 Ezra zijn apocriefe boeken.

Auteurschap en ontstaan

Oorspronkelijk vormde dit boek samen met het boek Nehemia één boek. Christelijke schrijvers in de vierde eeuw begonnen het als twee afzonderlijke werken te beschouwen. Deze zienswijze vond gehoor en heeft ook in de Hebreeuwse Bijbel ingang gevonden.

In de klassieke rabbinale traditie wordt Ezra als de auteur van dit boek beschouwd. Het boek is vermoedelijk eind vijfde eeuw v.Chr. of later ontstaan.[1]

Inhoud

Dit boek bevat een verslag van de gebeurtenissen aan het eind van de Babylonische ballingschap. De terugkeer vond in verschillende etappes plaats:

koningen van het Perzische Rijk gebeurtenissen volgens boeken Ezra en Nehemia gebeurtenissen volgens (overige) Bijbelboeken
Kores (= Cyrus) (559-530) 1e terugkeer onder Ezra 1 Einde van optreden van de profeet Daniël
Cambyses II (530-522) Niet vermeld
Darius Hystapes (522-486) Herbouw van de tempel Profeten: Haggai, Zacharia
Ahasveros (= Xerxes) (486-465) Ezra 4:6 - Ahasveros, zie ook het boek Ester
Arthahsasta (= Artaxerxes of Arthaxerxes Longimanus) (464-423) Nehemia (en Ezra 2?, zie Ezra 7) keert terug. Optreden van de profeet Maleachi

Het boek bestaat uit enkele hoofdonderdelen:

 1. de geschiedenis van de eerste terugkeer van de ballingen, in het eerste jaar van Kores (536 v.Chr.), tot de voltooiing van de bouw van de tempel, in het zesde jaar van Darius Hystapes (515 v.Chr.), hoofdstuk 1-6.
 2. persoonlijke gegevens over de Schriftgeleerde Ezra (hoofdstuk 7). Veel commentatoren zijn het er over eens dat tussen het slot van hoofdstuk 6 en het begin van hoofdstuk 7 een gat van ongeveer 60 jaar zit.
 3. de geschiedenis van de tweede terugkeer onder Ezra, in het zevende jaar van Artaxerxes Longimanus, en de gebeurtenissen na diens terugkeer te Jeruzalem (hoofdstuk 7-10).

Gedeelten van het boek zijn in het Aramees (hoofdstuk 4:7-6:18, 7:12-26). "Men neemt met enige waarschijnlijkheid aan dat deze delen zijn van een uitgebreidere geschiedenis van de teruggekeerde gemeenschap."[2]

Alternatieve identificaties

Kritiek:

 • De titel van Kores in Ezra 1:1 "koning van de Perzen" werd pas door de kleinzoon van Cyrus de Grote en waarschijnlijk ook naamgenoot Xerxes geïntroduceerd.[3]
 • Hogepriester Eljasib komt voor in Nehemia (Ne 3:1) na het 20e jaar van de regering van Artachsasta (Aramees) (Ne 5:14) en was de (groot)vader van hogepriester Jochanan (Ne 12:22-23).
 • Hogepriester Jochanan wordt genoemd in de "Elephantine brieven" drie jaar voor het einde van de regering van Darius II.[4][5]
 • Vervolgens wordt hij genoemd in Ezra 10:6 na het 7e jaar van de regering van Artachsasta (Ez 7:7).

Alternatief:

Apocriefen

Er zijn ook de boeken 3 Ezra (1 Esdras) en 4 Ezra (2 Esdras; 3 Esdras in de Russisch-orthodoxe Kerk). Deze boeken komen wel in de Septuagint voor, maar door zowel katholieken als de meeste protestanten worden ze als apocrief beschouwd. Slechts de Oosters-orthodoxe Kerken en Oriëntaals-orthodoxe Kerken accepteren 3 Ezra als canoniek. 4 Ezra wordt deels als canoniek beschouwd door de Ethiopisch-orthodoxe Kerk; er werd veel uit geciteerd door de kerkvaders, met name door Ambrosius. Verder zijn er nog de Apocalyps van Ezra (pseudepigrafisch) en het Visioen van Ezra (apocrief), die beide gelijkenis vertonen met 4 Ezra.

Zie ook

Externe links

Bronnen, noten en/of referenties
 1. a b Inleiding op Ezra in de Nieuwe Bijbelvertaling
 2. C. C. Torrey (1896) in Stade's "Zeitschrift," Supplement
 3. Roman Ghirshman, Iran (1954), Penguin Books, p 191.
 4. James B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, Princeton University Press, third edition with supplement (1969), p. 492.
 5. Bezalel Porten (Author), J. J. Farber (Author), C. J. F. Martin (Author), G. Vittmann (Author), The Elephantine Papyri in English (Documenta Et Monumenta Orientis Antiqui, book 22), Koninklijke Brill NV, The Netherlands, 1996, p 125-153.
 1. a b Inleiding op Ezra in de Nieuwe Bijbelvertaling
 2. C. C. Torrey (1896) in Stade's "Zeitschrift," Supplement
 3. Roman Ghirshman, Iran (1954), Penguin Books, p 191.
 4. James B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, Princeton University Press, third edition with supplement (1969), p. 492.
 5. Bezalel Porten (Author), J. J. Farber (Author), C. J. F. Martin (Author), G. Vittmann (Author), The Elephantine Papyri in English (Documenta Et Monumenta Orientis Antiqui, book 22), Koninklijke Brill NV, The Netherlands, 1996, p 125-153.
Bijbelboeken
Thora:Genesis · Exodus · Leviticus · Numeri · Deuteronomium
Jozua · Rechters · Ruth · 1 en 2 Samuel · 1 en 2 Koningen · 1 en 2 Kronieken · Ezra · Nehemia · Tobit · Judit · Ester · 1 Makkabeeën · 2 Makkabeeën
Job · Psalmen · Spreuken · Prediker · Hooglied · Wijsheid (van Salomo) · (Wijsheid van Jezus) Sirach
Grote profeten:Jesaja · Jeremia · Klaagliederen · Baruch · Ezechiël · Daniël
Kleine profeten:Hosea · Joël · Amos · Obadja · Jona · Micha · Nahum · Habakuk · Sefanja · Haggai · Zacharia · Maleachi
De deuterocanonieke boeken zijn cursief weergegeven.


Evangeliën:Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes
Handelingen:Handelingen van de apostelen
Brieven van Paulus:Romeinen · 1 Korintiërs · 2 Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · 1 Tessalonicenzen · 2 Tessalonicenzen · 1 Timoteüs · 2 Timoteüs · Titus · Filemon
Hebreeën
Katholieke brieven:Jakobus · 1 Petrus · 2 Petrus · 1 Johannes · 2 Johannes · 3 Johannes · Judas
Apocalyptiek:Openbaring van Johannes
Apocalyptiek

Apocalyptiek is een verzamelnaam voor een omvangrijke serie werken die tussen de tweede eeuw v.Chr. en de tweede eeuw n.Chr. verschenen en die worden gekenmerkt door typische reflecties op het einde van de wereld en andere mysterieuze zaken. De term wordt gebruikt vanaf de tweede eeuw n.Chr., waarschijnlijk afgeleid van het openingswoord van de Openbaring van Johannes: Αποκάλυψις (Apokalupsis, "openbaring").

Ezra

Ezra kan verwijzen naar:

Bijbelse betekenisEzra (boek) - het Bijbelboek Ezra

Ezra (film), een Indiase horrorfilm uit 2017 onder regie van Jay K.

Ezra (priester) - De priester Ezra, een naam die voorkomt in een lijst van Juda’s nakomelingen. Jether, Mered, Efer en Jalon worden als zonen van Ezra aangeduid. — I Kronieken 4:1, 17.

Ezra (Bijbels tijdschrift) van de VBSOverigeEzra Mahon Bagley, Amerikaans componist, kornettist en trompettist

Ezra Mishan, Brits econoom

Ezra Pound, Amerikaans dichter, criticus, vertaler en uitgever.

Ezra Sims, Amerikaans componist en muziekpedagoog.

Ezra Warner, Amerikaans uitvinder

Ezra van Groningen, Nederlands acteur

George Ezra, Brits singer-songwriter

Gideon Ezra, Israëlisch politicus en veiligheidsbeambte

In andere talen

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.