Bloem (plant)

Een bloem is het deel van een plant waarin de organen voor geslachtelijke voortplanting bij elkaar staan. Bloemen zijn kenmerkend voor planten die tot de bedektzadigen (Angiospermae) of bloemplanten (Anthophyta) behoren. Bloemen zijn alleenstaand, of staan min of meer gegroepeerd in kenmerkende bloeiwijzen.

De plantengroep bloemplanten omvat zeer uiteenlopende planten, van het lage straatgras tot de hoog opgroeiende paardenkastanje. Als kleinste bloemplant in de Lage Landen wordt de wortelloos kroos (Wolffia arrhiza), van 0,5-1,5 mm groot, beschouwd.

Bloeiwijzen en bloemen vormen een belangrijk middel om plantensoorten te determineren. Linnaeus gebruikte de kenmerken van de bloem oorspronkelijk als leidend voor de taxonomische indeling van het plantenrijk.

Kievitsbloem
Kievitsbloem (Fritillaria meleagris). Er zijn twee bloembladen en een meeldraad verwijderd om een beter zicht te krijgen op de bloemonderdelen.
Rosa canina inflorescence (86)
Lengtedoorsnede bloem van hondsroos (kroonbladen verwijderd)
Wolffia+Spirodela3
Wortelloos kroos en veelwortelig kroos

Algemene opbouw

Het volgende schema laat zien hoe een volledige (perfecte), tweeslachtige of hermafrodiete bloem is opgebouwd uit de bloemdelen. Van buiten naar binnen (dus van beneden naar boven) zijn te onderscheiden:

Vereenvoudigd schema van een volledige bloem
Bluete-Schema
 • bloeiwijze
  • bloemstengel
  • (1) bloembodem
   • bloemdek (perigonium) of
     bloembekleedselen, periant
    • (2) kelkbladen (sepalen)
    • (3) kroonbladen (petalen)
   • (4) meeldraden (androecium)
    • helmdraad (filament)
    • helmknop (anthere)
   • (5) de stamper (pistillum)
    • het vruchtbeginsel (gynoecium)
    • stijl en
    • stempel
Onderdelen van de bloem

Niet alle onderdelen zijn bij elke bloem aanwezig; deze bloemen heten onvolledig of imperfect. Sommige bloemen hebben geen kelkbladen of geen kroonbladen (Noorse esdoorn), of zelfs in het geheel geen kelk- of kroonbladen (bijvoorbeeld wilgekatjes). Bij een aantal families is er geen onderscheid tussen kelkbladen en kroonbladen, maar spreekt men van bloemdekbladen. Ook kunnen de kroonbladen ontbreken, maar zijn er wel gekleurde kelkbladen, zoals bij de kievitsbloem en de bosanemoon.

Soms is er op de bloemstengel een bijkelk (epicalyx) aanwezig. Dit is een krans van kelkachtige blaadjes, die echter niet tot de kelk behoren. Een voorbeeld hiervan is de bijkelk van Muskuskaasjeskruid, die bestaat uit drie lijn- tot lancetvormige blaadjes.

Een bloem, die òf stampers òf meeldraden (maar niet beide) heeft, is een eenslachtige bloem. Een bloem met alleen één of meer stampers is een vrouwelijke bloem; een bloem met alleen meeldraden is een mannelijke bloem. Bij windbestuivers zijn de bloemen vaak eenslachtig.

Een tweeslachtige bloem heeft zowel stampers als meeldraden.

Om de bouw van een bepaalde soort bloem op een beknopte wijze weer te geven wordt de bloemformule gebruikt, aangevuld met het bloemdiagram.

Bloembodem

Aardbei bloembodem vlezig
Aardbei (Fragaria vesca). Lengtedoorsnede van vlezige bloembodem.

De bloembodem is het soms verbrede, maar gewoonlijk sterk verkorte eind van de stengel waarop de delen van de bloem staan ingeplant. In de regel zijn de leden en de knopen niet te onderscheiden. Als onderdelen van de bloembodem zijn te onderscheiden:[1]

 1. de meeldraaddrager (androfoor), waarop de meeldraden zijn ingeplant
 2. de stamperdrager (gynofoor), waarop de stamper(s) staan
 3. de androgynofoor (combinatie van de stamperdrager en de meeldraaddrager)
 4. de schijf, een verdikking die vaak bestaat uit honingklieren

De vorm van de bloembodem en de plaats van de stamper(s) geven aanleiding tot het volgende onderscheid van bloemtypen:

 • onderstandige (hypogynische) bloemen, met de bloembekleedsels en de meeldraden lager ingeplant dan de stampers
 • perigynische bloemen, met vrijstaande stamper
 • bovenstandige (epigynische) bloemen, bloembekleedsel schijnbaar op het vruchtbeginsel geplaatst

Bloembekleedselen

Als er een duidelijk onderscheid is tussen kelk en bloemkroon spreekt men van bloembekleedselen, anders van bloemdek.

De kelk

De kelk (calyx)[2] is de buitenste krans van bloembekleedselen van de bloem en staat ingeplant op de bloembodem. De kelk kan bestaan uit kelkbladeren (sepalen) of uit haren die later het vruchtpluis vormen.

De kelkbladeren kunnen vrij staan (losbladige kelk) of min of meer vergroeid (vergroeidbladige kelk) zijn en zo een kelkbuis vormen. De kelk is regelmatig (straalsgewijs symmetrisch of actinomorf) of tweezijdig symmetrisch (zygomorf), bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een spoor of van een onderlip en een bovenlip.

Meestal is de kelk groen, maar deze kan ook gekleurd zijn. De kelk kan blijvend zijn en ook nog aan de vrucht aanwezig, maar de kelk kan ook direct bij de vruchtzetting afvallen of zelfs voordat de bloem geheel geopend is.

De kroon

De kroonbladeren danken hun naam aan het feit dat ze vrijwel bovenaan de bloem zitten, zodat het lijkt alsof het het kroontje van de bloem is. Een kroonblad bestaat uit de nagel (het smalle onderste gedeelte), de plaat (het brede, platte bovenste gedeelte) en soms een spoor (cilindervormige uitzakking van het kroonblad, meestal met nectar). De kroon kan voorzien zijn van een honingmerk, waardoor bijen en dergelijke worden aangelokt.

Bloemen zijn van nature enkelbloemig, gekweekte vormen hebben vaak meer of minder gevulde bloemen. Als er twee kransen van bloembladen zijn, wordt van halfgevuld gesproken. Zijn er meer dan twee kransen van bloembladen dan wordt van gevuldbloemig gesproken.

De pioenroos is een voorbeeld van bloemen waarbij bij gekweekte soorten extreem gevulde bloemen kunnen voorkomen. De roos, als snijbloem, is ook een duidelijk voorbeeld van een gevuldbloemige bloem. Er zijn ook enkelbloemige cultivars van de roos, die wel in tuinen worden aangeplant. Er is ook een oud enkelbloemig ras 'Sepharin Drouin' dat heerlijk geurt en stekelloos is. De hondsroos en de egelantier zijn voorbeelden van enkelbloemige wilde rozen.

Sporofyllen

Er zijn vrouwelijke en mannelijke sporofyllen, die bij eenhuizige planten samen te vinden zijn op één plant. De vrouwelijke sporofyllen zijn gewoonlijk met elkaar vergroeid en vormen de stamper, de mannelijke sporofyllen zijn gewoonlijk goed te herkennen als meeldraden.

Stampers

De binnenste krans heeft één of meer stampers opgebouwd uit één of meer al of niet vergroeide vruchtbladen of carpellen (de vrouwelijke sporofyllen) en vormt

Ook kunnen er één of meer honingklieren (nectarium) aanwezig zijn.

Na de bevruchting groeien de zaadknoppen uit tot zaden, en het vruchtbeginsel tot een vrucht. Op dit algemene patroon zijn er veel variaties.

Meeldraden

Syst-sex
Schema van Linnaeus met 24 klassen:
A: Monandria, B: Diandria, C: Triandria, D: Tetrandria, E: Pentandria, F: Hexandria, G: Heptandria, H: Octandria, I: Enneandria, K: Decandria, L: Dodecandria, M: Icosandria, N: Polyandria, O: Didynamia, P: Tetradynamia, Q: Monadelphia, R: Diadelphia, S: Polyadelphia, T: Syngenesia, U: Gynandria, V: Monoecia, X: Dioecia, Y: Polygamia, Z: Cryptogamia

De meeldraden zijn de mannelijke sporofyllen. Ze produceren het stuifmeel (de microsporen). De meeldraden kunnen op diverse manieren opgesteld staan.

 1. Als er evenveel of minder meeldraden zijn als bloemkroonbladeren:
  • epipetaal (meeldraden tegenover kroonbladen),
  • episepaal (meeldraden tegenover kelkbladen)
 2. Als er tweemaal zoveel meeldraden zijn als bloemkroonbladeren:
  • obdiplostemoon (binnenste krans van meeldraden tegenover kroonbladen en buitenste tegenover kelkbladen) of
  • diplostemoon (binnenste krans van meeldraden tegenover kelkbladen en buitenste tegenover kroonbladen) ingeplant zijn.

In sommige gevallen zijn de meeldraden van verschillende lengte.

 • De meeldraden heten tweemachtig als er twee korte en twee lange meeldraden zijn.
 • De meeldraden heten viermachtig als er twee korte en vier lange meeldraden zijn.

Onder helmstijlige bloemen verstaat men de bloemen waar de meeldraden vergroeid zijn met de stamper. Dit is bijvoorbeeld het geval bij kaasjeskruid (Malva).

De volgorde van rijping van de meeldraden kan zijn:

 • centripetaal (van de buitenste naar de binnenste) of
 • centrifugaal (van de binnenste naar de buitenste).

Classificatie

In de 18e eeuw plaatste Linnaeus bloemen in een schema, op basis van hun reproductie-organen. Dit schema is sinds lang verlaten. Er bestaan nu verschillende soorten indelingen.

Bloeiwijze

Bloemen kunnen alleenstaand zijn - elk op een aparte bloemstengel - of gegroepeerd in een bloeiwijze, bijvoorbeeld in een aar, zoals bij smalle weegbree (Plantago lanceolata), of in een scherm, zoals bij fluitenkruid (Anthriscus sylvestris).

Soms zitten de bloemen zo dicht op elkaar, dat het lijkt alsof ze samen één bloem vormen: een hoofdje. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het zandblauwtje (Jasione montana) (in de klokjesfamilie) en bij samengesteldbloemigen, zoals de paardenbloem (Taraxacum officinale) en de zonnebloem (Helianthus annuus).

Alleenstaande bloemen kunnen naargelang de inplanting op de stengel worden onderscheiden in eindstandig (of schijnbaar eindstandig) of okselstandig:

 • okselstandig bloemen ontspringen in de bladoksel, de hoek tussen het blad en de stengel, zoals bij de brem (Sarothamnus scoparius),
 • eindstandige bloemen zitten op het einde van de hoofdas van de plant, bijvoorbeeld bij de tulp en de kievitsbloem,
 • schijnbaar eindstandige bloemen ontspringen in een bladoksel aan de top van een stengel, waardoor ze op het eerste gezicht als eindstandig worden gekenmerkt. De bloemhoofdjes van gifsla (Lactuca virosa) zijn schijnbaar eindstandig.

Bestuiving en bevruchting

Hemerocallis zweefvliegen

Zweefvliegen op een Hemerocallis

Geranium macrorrhizum ongelijke rijping stempel meeldraad

Rijpe meeldraden en onrijpe nog gesloten stempel (protandrie) van de Geranium macrorrhizum

Corylus avellana Hazelnoot male flowers

Mannelijke bloeiwijze van de hazelaar. Door de langwerpige, open vorm van de bloeiwijze wordt het stuifmeel makkelijk door de wind meegenomen.

"Bestuiving" en "bevruchting" zijn twee verschillende begrippen. Bestuiving kan leiden tot bevruchting maar dat hoeft niet. Na bestuiving moeten de spermacellen uit de stuifmeelkorrel via de stuifmeelbuis naar de eicel gebracht worden en moeten de kern van de spermacel en de kern van de eicel met elkaar versmelten, wat het moment van bevruchting is. In de lucht zitten zeer veel verschillende stuifmeelkorrels en alleen een specifieke combinatie van stuifmeelkorrel en stempel geeft bevruchting. Dit voorkomt bij kruisbevruchters kruisbevruchting tussen soorten of nauw-verwante planten, zodat deze soort-echt blijven.

Er zijn verschillende barrières tegen kruisbevruchting tussen soorten. Deze kunnen door de bouw van de bloem komen, maar er zijn ook genetische barrières. Deze kunnen sporofytisch of gametofytisch van aard zijn. Gametofytisch: de reactie van het stuifmeel hangt af van het genotype van de haploïde kernen van het stuifmeel en het genotype van de moeder, waardoor de stuifmeelbuis al of niet kan uitgroeien. Sporofytisch: de reactie van het stuifmeel hangt niet af van het genotype van de haploïde kernen van het stuifmeel maar van het genotype van de vader en het genotype van de moeder. Eenslachtige bloemen aan aparte vrouwelijke en mannelijke planten geeft doorgaans een zeer goede bescherming. Ook tweeslachtige bloemen kunnen zelfbevruchting tegengaan, doordat het stuifmeel en de stamper niet tegelijk rijp zijn, zoals bij de Geranium macrorrhizum of doordat de helmhokjes van de meeldraden ver van de stamper verwijderd zijn. Plantensoorten die afhankelijk zijn van bestuiving door insecten of dieren hebben hun bloemen daarop aangepast door felle kleuren, nectarproductie en/of sterk geuren. Bij bestuiving door insecten is vaak sprake van een speciale bloemvorm, waardoor bezoekende insecten gemakkelijk met stuifmeel in aanraking komen. Ook hebben bloemen soms een ingewikkelde bouw waardoor alleen een specifiek insect de bloem kan bestuiven, of lijken de bloemen op het betreffende insect waardoor het insect wil paren en zo de bloem bestuift. Als voorbeeld van bestuiving door dieren is de kolibrie zeer bekend. Door de speciale bouw kan de kolibrie in de lucht stil blijven hangen.

Bloemvorm

Naar van de vorm van de individuele bloemen onderscheidt men:

De kroonbladen kunnen vrij of vergroeid zijn. Vergroeide kroonbladen kunnen trechtervormig (gentiaan), radvormig (vlambloem), klokvormig (klokje), kroesvormig (dophei) of buisvormig zijn (tabaksplant) . Ook kunnen de kelk- en kroonbladen (wilgenkatjes) of alleen de kroonbladen (iep) ontbreken. In het laatste geval kunnen de kelkbladen zich omvormen tot kroonbladachtige blaadjes (wildemanskruid).
Uitzondering: De bloemen van de composieten en van sommige vlinderbloemigen zijn op het eerste zich ook radiaal symmetrisch, doch het betreft hier een bloemhoofdje, een samengestelde bloem; de individuele bloempjes kunnen wel regelmatig zijn.
Bracted Spiderwort (Tradescantia or Cow Slobber)

Regelmatige bloem, drie kroonbladen (eendagsbloem)

Chelidonium majus vlaštovičník větší 2

Regelmatige bloem, vier kroonbladen (stinkende gouwe)

Geranium palustre flower close up 1 AB

Regelmatige bloem, vijf kroonbladen (moerasooievaarsbek)

Ranunculus ficaria Flowers closeup 02

Regelmatige bloem, talrijke kroonbladen (gewoon speenkruid)

Gentiana acaulis1

Regelmatige bloem, trechtervormig vergroeid (Kochs gentiaan)

Phlox adsurgens 1

Regelmatige bloem, radvormig vergroeid (vlambloem)

Campanula barbata07

Regelmatige bloem, klokvormig vergroeid (Campanula barbata)

EricatetBlüte3

Regelmatige bloem, kroesvormig vergroeid (dophei)

Nicotiana tabacum 003

Regelmatige bloem, buisvormig vergroeid (gewone tabaksplant)

Salix reticulata (Netz-Weide) IMG 7758

Regelmatige bloem, geen kelk- en kroonbladen (Salix reticulata)

Ulmus-glabra-flowers

Regelmatige bloem, geen kroonbladen (ruwe iep)

Pulsatilla vulgaris a1

Regelmatige bloem, kroonbladachtige kelkbladen (wildemanskruid)

 • Tweezijdig symmetrisch of zygomorf: Boven- en onderzijde van de bloem zijn verschillend, waardoor er slechts één symmetrieas is. De kroonbladen kunnen vrij of (gedeeltelijk) vergroeid zijn.
  • Lipbloem: tweezijdig symmetrische bloem met een goed ontwikkelde onderlip (1-lippig) zoals bij de bijenorchis, of met zowel een onderlip als een bovenlip (2-lippig), zoals bij de witte dovenetel;
  • Gemaskerde bloem: een tweelippige bloem waarvan de onderlip de bloemopening volledig afsluit, zoals bij de weegbree- en de helmkruidfamilie; bijvoorbeeld de grote leeuwenbek.
  • Vlinderbloem: vijf gedeeltelijk vergroeide kroonbladen, omgevormd naar een vlag (1 kroonblad), twee zwaarden (2 kroonbladen) en een kiel (2 vergroeide kroonbladen). Deze vorm is typisch voor de vlinderbloemigen, zoals de lathyrus.
  • Lintbloem: één lintvormig kroonblaadje, zoals bij de composietenfamilie.
Ophrys apifera flower1

Lipbloem, 1-lippig (bijenorchis)

Lamium album4 ies

Lipbloem, 2-lippig (witte dovenetel)

Antirrhinum majus 003

Gemaskerde bloem (grote leeuwenbek)

Lathyrus flower numbers

Vlinderbloem (Lathyrus), 1 = vlag; 2 = zwaarden; 3 = kiel

Ray-floret

Lintbloem (composietenfamilie)

Bijzondere vormen

Een cephalium of bloemhoofd, wordt gevonden op de top van cactussen van het geslacht Melocactus. In dit bloemhoofd komen de echte bloemen en later de vruchten voor. Het bloemhoofd wordt in de loop van de tijd steeds groter.

Bloemkleur

Een hele reeks van pigmenten zorgt voor de verschillende bloemkleuren. De meeste zijn anthocyanen, maar de fel gele kleuren zijn meestal flavonoïden. Ook komen carotenoïde pigmenten voor. Het menselijk oog ziet echter andere kleuren dan een insectenoog. Insecten, met name bijen, zien kleuren die het menselijk oog alleen onder ultraviolet licht kunnen zien. Zo zijn honingmerken voor het menselijk oog niet altijd zichtbaar, maar wel onder een uv-lamp.

Bloembewegingen

Open en dichtgaan

Blume mit Schmetterling und Biene 1uf
Rudbeckia fulgida

Sommige bloemen gaan dicht als het donker wordt. Niet alle bloemen hebben het vermogen om open en dicht te gaan. De zonnebloem eenmaal open kan zich niet meer sluiten terwijl de paardenbloem, ook een composiet, dit wel kan. De zonnebloem heeft wel de mogelijkheid om de bloem naar beneden te laten hangen en zo de bloempjes en later de ontwikkelende zaden tegen regen te beschermen.

Bloemen die dit vermogen wel hebben openen zich 's ochtends na het opkomen van de zon en sluiten 's avonds. Ook bij regenachtig weer zijn deze bloemen veelal gesloten. Aan de onderkant van de kelk en bloembladen, bij de aanhechting op de bloembodem, zit een zogenaamd scharnier dat deze bewegingen mogelijk maakt.

Meedraaien met de zon

Veel bloemen hebben het vermogen om met de zon mee te draaien, zodat het hart van de bloem altijd op de zon gericht is. 's Nachts draait de bloem dan terug. De zonnebloem is hier een goed voorbeeld van.

Bloemaantasting

Meidoorn aangevretenknop
Door rups aangevreten bloemknop van meidoorn

Een bloem kan evenals een blad aangetast worden door ziekten en plagen.

 • Er zijn schimmels, zoals Botrytis (grauwe schimmel), die de bloemknop en kroonbladen kunnen aantasten. De schimmel die vruchtrot bij aardbei veroorzaakt, dringt tijdens de bloei de verdikte bloembodem al binnen, maar geeft pas later bij de vruchtvorming vruchtrot.
 • Insecten, zoals rupsen vreten aan de bloemknop, maar ook zijn er insecten die het voedsel opzuigen, zoals thrips.
 • Virussen kunnen worden overgebracht door aanraking van de bloem of via zuigende insecten. Een virus vermeerdert zich in de plant, hetgeen verkleuringen van de kroonbladen tot gevolg heeft. Bij de tulp geeft dit gestreepte bloemen. De beruchte tulpomanie was gebaseerd op viruszieke bloembollen.

Bloemen verzorgen

Verlenging van bloeiperiode

Sommige planten vormen direct zaad wanneer ze beginnen met bloeien. Hierdoor wordt alle energie van de plant in de zaadvorming gestoken en de verdere bloemknopvorming vindt niet meer plaats. De bloemknoppen die zich heel klein in de oksels bevinden, kunnen zich dan niet meer ontwikkelen.

Als tijdig de oude bloemen van de planten worden verwijderd, kunnen deze veel langer bloeien. Bij de volgende planten is dit het geval:

Bronnen, noten en/of referenties
 1. Lanjouw, J. etal. (1968) De bloembodem (receptaculum). p. 46
 2. Lanjouw, J. et al. (1968) De kelk (calyx). p. 49.
 • Lanjaouw, J. e.a. (1968) Compendium van de Pteridophyta en Spermatophyta. (Voortzetting van Pulle's Compendium). Academische Paperback. A. Oosthoek's Uitgeversmaatschappij NV.
 1. Lanjouw, J. etal. (1968) De bloembodem (receptaculum). p. 46
 2. Lanjouw, J. et al. (1968) De kelk (calyx). p. 49.
Bedektzadigen

De bedektzadigen (wetenschappelijke naam: Angiospermae; ook wel bloemplanten of Anthophyta) zijn binnen de landplanten (Embryophyta) de belangrijkste groep. Naar schatting bestaan er 369.000 soorten. Ze worden gekenmerkt door bloemen en doordat ze zich voortplanten door middel van zaden in vruchten.

In traditionele classificaties bestonden de zaadplanten, Spermatophyta (of Phanerogamae) uit twee groepen:

de naaktzadigen, Gymnospermae en

de bedektzadigen, Angiospermae.Het verschil is dat bij de naaktzadigen de zaden niet in een vruchtbeginsel maar 'naakt' liggen, bijvoorbeeld in een dennenkegel op de kegelschubben.

De naam "bedektzadigen" is een vertaling van de wetenschappelijke naam Angiospermae.

Beschrijvende plantkunde

De beschrijvende botanie of fytografie houdt zich bezig met terminologie ten behoeve van de botanische beschrijving van (de organen van) planten, varens en mossen en is een belangrijk onderdeel van de plantenmorfologie.

Bloei

Bloei kan verwijzen naar:

Algenbloei

Bloem (plant)

Bloei (hoorspel) (1971), een hoorspel van Bob Verstraete

Bloem

Bloem kan verwijzen naar:

Bloem (plant)

Snijbloem, een bloem voor een boeket

Bloem (keuken), fijn gemalen meel

De Bloem, een korenmolen in Amsterdam

Bloem (band), een Nederlandse band uit begin jaren tachtigPersonen

Met Bloem als voornaam

Bloem de Ligny, een Nederlandse artieste

Met Bloem als Familienaam

Marion Bloem, een Nederlands schrijfster

J.C. (Jacques) Bloem, een Nederlands dichter

Jordi Bloem, een Nederlands weerpresentator

Met Bloemen als Familienaam

Karin Bloemen, een Nederlandse artieste

Ted-Jan Bloemen, een Canadese langebaanschaatser met een Nederlandse achtergrond

Botanische woordenlijst

Hieronder staat een lijst van botanische - begrippen. Zie ook voor terminologie: beschrijvende plantkunde - , waar de begrippen in samenhang worden gepresenteerd. Wanneer een in deze lijst genoemd begrip niet apart wordt beschreven dan wordt doorverwezen naar een tekstgedeelte waarin het begrip wordt uitgelegd.

Elandsgracht

De Elandsgracht in Amsterdam is een gedempte gracht tussen de Prinsengracht en de Singelgracht in de Jordaan in het stadsdeel Amsterdam-Centrum. Brug nr. 169 over de Singelgracht en brug nr. 107 over de Lijnbaansgracht verbinden de Elandsgracht in de richting van de Kinkerstraat. De Elandsgracht is een deel van de grachtengordel (west). Evenwijdig aan de Elandsgracht loopt de Elandsstraat. Aan de voormalige gracht liggen woonhuizen, winkels, cafés en restaurants, in het midden zijn parkeerplaatsen.

Te noemen gebouwen:

Het Hoofdbureau van Politie ligt aan de Elandsgracht 117 / hoek Marnixstraat 260-262

Op de hoek Elandsgracht / Lijnbaansgracht ligt Elandsgracht 113 en daarnaast antiekcentrum De Looier

Aan de Elandsgracht 70 ligt het buurtcentrum 't Claverhuis.Een deel van de Elandsgracht bij de hoek met de Prinsengracht heet sinds enkele jaren het Johnny Jordaanplein. Hier staan beelden van vier bekende Jordanese muzikanten: Johnny Jordaan, Tante Leen, Manke Nelis en Johnny Meyer, en het duo Jan & Mien. Er zijn plannen om ook een beeld van Willy Alberti te plaatsen.

Flower

Flower kan verwijzen naar:

Bloem (plant), in het Engels flower genoemd

Flower (computerspel), een computerspel uit 2009

Flower (film), een film uit 2017 van regisseur Max WinklerSinglesFlower (single van Soundgarden), single uit 1989

Flower (single van Kylie Minogue), single uit 2012PersonenWilliam Henry Flower, Brits zoöloog

Ann Flower, Nederlands honderdplusser

George 'Buck' Flower, Amerikaans acteur en filmproducent

Gilly Flower, Brits actrice

Co Flower, Vlaamse cabaretière met als echte naam Maria Van Hoorenbeeck

Hans Flower, Vlaams pianist met als echte naam Gaston De Vester

Flower Tucci, Amerikaanse pornoster

Leliana

Leliana is een zeer zeldzame voornaam in Nederland. Het is een vernoeming naar de bloem/plant Lelie. De volledige naam staat echter aan de basis van de verengelste uit het Nederlands overgenomen naam Lelie-ann. Deze naam is door emigranten meegenomen.

Lijst van straten in Huizen

Dit is een lijst van straten in Huizen (provincie Noord-Holland) en hun oorsprong/betekenis.

Look-zonder-look

Look-zonder-look (Alliaria petiolata, synoniem: Alliaria officinalis of Sisymbrium alliaria) is een algemeen voorkomende plant die behoort tot de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae). Binnen de kruisbloemenfamilie is de soort gemakkelijk te herkennen aan de witte bloemen, het blad en de geur. Na het wrijven van een blad komt er een geur vrij die volgens sommigen op uien lijkt, maar door de meeste mensen als knoflook wordt aangeduid. De plant dankt hieraan ook zijn naam; het ruikt naar look maar is botanisch niet verwant aan look.De botanische naam Alliaria is afgeleid van het woord voor knoflook. De plant werd reeds in de 16e eeuw genoemd door Bock en Fuchs. Overigens verspreiden niet alleen de bladeren, maar ook de zaden en wortels deze geur.

De plant is volgens sommige bronnen een- of tweejarig en volgens andere bronnen twee- of meerjarig. De meest waarschijnlijke oorzaak van deze verschillen is dat de plant tweejarig is, maar dat een enkele plant er een jaar extra over doet om bloemen te krijgen, terwijl een ander exemplaar uitgezaaid in een tuin, in vruchtbare grond en zonder concurrenten in één jaar uitgroeit tot een volwassen plant.

Zoals bij alle soorten uit de kruisbloemenfamilie hebben de bloemen vier kroonbladeren. Bij look-zonder-look zijn de kroonbladeren tweemaal zo lang als de kelkbladeren. De plant kan 0,2–1 m hoog worden. De hauwen zijn lang, de bladeren aan de voet van de plant zijn lang gesteeld. De bovenste bladeren zijn hartvormig en onregelmatig getand.

De stelen zijn niet vertakt, en gaan meestal recht omhoog. De bloeitijd is van april tot juni.

De favoriete standplaats is op vochtige, voedselrijke grond in loofbossen, langs bospaden en beken, liefst enigszins in de schaduw, dus vaak aan de zoom van parken en bossen en in heggen.

Mike Mago

Michiel Thomassen, beter bekend als Mike Mago is een Nederlandse muziekproducer en diskjockey. Hij maakte voornamelijk naam na zijn hitsingle Outlines in samenwerking met de Canadese band Dragonette.

Verder heeft Thomassen ook een eigen label genaamd BMKLTSCH RCRDS.

Plantenmorfologie

Plantenmorfologie of fytomorfologie is de studie van de vormen, zoals de organen, bij planten. De plantenmorfologie bestudeert de bouw van organen en de afgeleiden daarvan (wortel, stengel en blad) en van de orgaanstelsels (zoals bloemen, vruchten, vertakking, bladstand, knopligging). In wijdere zin omvat het ook de histologie en de cytologie van planten. Bij beschrijvend morfologisch onderzoek wordt getracht een "type" te ontdekken of een gemeenschappelijk bouwplan voor de soorten op te stellen. Zo kan dus een samenvatting gegeven worden van homologieën, en van evolutionair te verklaren overeenkomsten.

In andere talen

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.