کرتاسه

کرتاسه که پالئوزوئیک دوره آخرین چلّه بی‌یه. اینتا دوره نو گیاهون مونند دونه دار، چرده ریز دارون، بند واش و گندم بینه. کیسه‌دارون پیدا بیّن پستوندارون و جفتدار و خزنده پرنده‌ئون، دایناسورون نابود بیّن هم اینتا دوره دله اتفاق دکته.

نگارخنه

Velociraptor dinoguy2
Triceratops BW
Eomaia NT
Coloborhynchus piscator jconway
زمین شناسی دوره ئون

زمین شناسون اینتاسر که خوانه راحت تر و بهتر زمین سر تحقیق هکنن ونه تاریخ ره چندتا دوره تقسیم کننه.

مر

مَر (که بعضی جائون مهر ونگ بزه وونه)، (به فارسی: مار) اتا حیوون نوم هسه که خزندگون رج دله جا گیرنه. ونه خراک ویشتر گل هسه. هم ونه زهردار تی (بامشی مر واری)، هم ونه بی‌زهر تی دره (ئو مر واری).

ملیجه

ملیجه (به انگلیسی: Ants) اتا حیوون نوم هسه که حشرات رج دله جا گیرنه و فارسی دله وه ره مورچه گنّه.

بقیه زوون‌ئون

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.