فرهنگنومه

شمه توننی اته فرهنگ نامه دله اته خله چیز پیدا هکنین . فرهنگنامه اته کتاب دره هنته واژه نامه واری اما ونه دله هم معنی واژه ره گنه و هم ته ره خله ونه چیز وسه سراغ دنه . مثلا همیتا سایت اته فرهنگنامه دره !

صفاریون

صَفّاریون اتا سیستانی سلسله بی‌یه که بتونسته ایران ِبعضی جاهان ره بَییره. ونه نیشتنگاء زَرَنگ بی‌یه و ونه شائون شه ره ساسانیون ِزک‌زا دونستنه. وشون سلسله ِموسس نوم یعقوب لیث بی‌یه که اتبار تبرستونیون جه هم دَرهکته.

بقیه زوون‌ئون

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.