Zilpa

I Zilpa (hebreo: זִלְפָּה / Zilpāh) dia olona resahina ao amin'ny Bokin'ny Genesisy ao amin'ny Baiboly. mpanompovavin'i Lea vadin'i Jakoba izy sady lasa vady fahefatr'i Jakoba ihany koa araka ny fanomezan-dalan'i Lea. Niteraka an'i Gada sy i Asera izy.

Jereo koa:

Asera

I Asera (hebreo: אָשֵׁר / ʾAsher) dia olona resahina ao amin'ny Baiboly, zanaka fahavalon'i Jakoba. I Zilpa no anaran-dreniny izay mpanompovavin'i Lea vadin'i Jakoba.

Benjamina

I Benjamina (hebreo: בנימין) dia zanaka faha-13 sady faralahin'i Jakoba. I Rahely no anaran-dreniny. I Josefa irery ihany no rahalahy iray reny aminy. Tamin'ny fotoana nahamosarena ny tany dia tsy nalefan-drainy hiaraka amin'ireo rahalahiny folo ho any Egipta hitady sakafo izy fa notazoniny teo aminy. Rehefa tonga tany anefa ireo rahalahiny ireo dia noteren'ilay manampahefana ambony, izay tsy iza fa i Josefa rahalahin'izy ireo ihany izay namidiny taloha. Rehefa tonga tany Egipta i Benjamina vao niseho tamin'ireo rahalahiny amin'izay i Josefa nampahalala ny tenany.

Bila

I Bila (hebreo: בִּלְהָה / Bilhâ) dia olona resahina ao amin'ny Bokin'ny Genesisy ao amin'ny Baiboly. Mpanompovavin'i Rahely vadin'i Jakoba izy nefa lasa vadin'i Jakoba ihany koa araka ny fanomezan-dalan'i Rahely izay kivy noho ny tsy nanany zanaka. I Dana sy i Naftaly no zanany izay nalain'i Rahely ho zanany koa. Raha ny marina dia nanan-janaka ihany i Rahely taty aoriana.

Dana

I Dana (hebreo: דָּן, / Dan) dia lehilahy resahina ao amin'ny Baiboly. Izy no zanaka fahadimin'i Jakoba tamin'i Bila mpanompovavin'i Rahely vadin'i Jakoba. Atao hoe Danita ny taranany.

Dina

I Dina (hebreo: דינה ) dia zanakavavin'i Jakoba tamin'i Lea araka ny Bokin'ny Genesisy ao amin'ny Baiboly.

Niverina any amin'ny tany Kanana niaraka amin'ny vady aman-janany i Jakoba rehefa avy nandany taona maro tao amin'i Labana rafozany. Nividy tany tao amin'ny faritr'i Sikema na Sekema izy honenany (Gen. 33.19). Hitan'i Sekema zanakalahin'ny lehiben'io tanàna io ny hatsaran-tarehn'i Dina ka nalainy an-keriny sy naolany ity zazavavy ity. Raiki-pitia tamin'i Dina izay nampitoeriny tao aminy izy ka niteny tamin-drainy mba hangataka azy ho vady tany amin'i Jakoba.

Nankany amin'i Jakoba sy ireo zananilahy izay tezitra mafy i Hamora rain'i Sekema mba hangataka azy ho vadin-janany sy hanao fanekem-pihavanana aminy. Nitaky ny hanaovana famoràna ny lehilehy rehetra tao Sikema ireo zanak'i Jakoba mba hanatanterahana izany fanekem-pihavanana izany. Nanaiky an'izany i Hamora sy i Sekema ka noforana avokoa ny lehilahy rehetra tao an-tanànany. Kanjo raha mbola tsy sitrana ny fery tamin'ny andro fahatelo dia tonga tany Sikema i Simeona sy i Levy ka namono ny lehilahy tao tamin'ny sabatra sy nandroba ny tanàna ary nitondra an'i Dina nody.

Tsy nahafaly an'i Jakoba izany zavatra nitranga izany ka niala ilay toerana nonenany izy sy ireo vady aman-janany mba tsy hiharan'ny valifaty. Nankany amin'i Josefa any Ejipta i Dina sy ny fianakavin'i Jakoba rehetra taty aoriana. Tamin'ny nanomezan'i Jakoba tsodrano farany ireo zanany alohan'ny hahafatesany dia mbola nampahatsiahivin'i Jakoba an'ireo zananay roalahy ny zavatra nataony.

Fokon'i Asera

Ny fokon'i Asera dia iray amin'ireo foko roa ambin'ny folon'i Israely. Isan'ireo foko lazaina hoe very ny fokon'i Asera.

Fokon'i Gada

Ny fokon'i Gada dia iray amin'ireo foko roa ambin'ny folon'i Israely.

Gada

I Gada (hebreo: גָּד‬ / Gad) dia olona resahina ao amin'ny Baiboly, zanaka fahafiton'i Jakoba sady zanany tamin'i Zilpa mpanompovavin'i Lea vadiny izay mbola tsy afa-niteraka. Tantaraina ao amin'ny toko faha-30n'ny Bokin'ny Genesisy ny nahaterahany. Atao hoe Gadita ny taranany.

Isakara

I Isakara (hebreo: יִשָּׂשכָר‬ / Yissakhar) dia olona resahina ao amin'ny Baiboly. Zanaka fahasivin'i Jakoba izy sady zanany fahadimy tamin'i Lea. Mety ho avy amin'ny aranan'i Isakara ny anaran'i Jodasy Iskariota, ilay mpianatra namadika an'i Jesoa.

Jakoba (patriarka hebreo)

I Jakoba dia lehilahy iray voalaza ao amin'ny Baiboly fa zanak'i Isaka sy rahalahin'i Esao. Isan'ireo Patriarka nanao fanekena tamin'Andriamanitra izy. I Jakoba dia antsoina koa hoe Israely taorian'ny fitolomany tamin'ny anjelin'Andriamanitra ka ireo taranany dia atao hoe Israelita na Zanak'i Israely.

Nanompo an'Andriamanitra tokana izy (monoteisma) ka nandova ny fampanantenana natao tamin'ireo razany dia ny hanana taranaka maro izay homena tany mahavokatra, dia ny Tany Kanana. Nanambady efatra izy ka niteraka an'ireo zanilahy nipoiran'ny foko roa ambin'ny folo. Niharan'ny fanandevozana tany Egipta ny taranany alohan'ny honenan'izy ireo any amin'ny tany nampanantenaina azy. Tsy ny Baiboly ihany no ahitana ny tantaran'i Jakoba fa ny boky masina sasany toy ny Kor'any koa.

Nampirafy i Jakoba ka ireto ireo vehivavy niterahany: i Lea sy i Rahely sy i Zilpa ary i Bila. Ny roa voalohany, izay mpirahavavy zanak'i Labàna, no tena vadiny fa ny roa farany dia mpanompo vaviny.

Ireto avy ireo zanak'i Jakoba tamin'ireo vehivavy efatra ireo:

i Lea niteraka an'i Robena, i Simeona, i Levy, i Joda, i Isakara ary i Zebolona (na Zabolôna);

i Bila niteraka an'i Dana sy i Naftaly (na Neftaly);

i Zilpa niteraka an'i Gada sy i Asera;

i Rahely niteraka an'i Josefa sy i Benjamina. Izy ireo no nanjary razamben'ny foko roa ambin'ny folon'i Israely. Tsy nanana zanakavavy afa-tsy i Dina i Jakoba izay zanany tamin'i Lea.

Joda (zanak'i Jakoba)

I Joda (hebreo: יְהוּדָה‎ / Yehudah) dia lehilahy voaresaka ao amin'ny Bokin'ny Genesisy ao amin'ny Baiboly. Zanaka fahefatr'i Jakoba tamin'i Lea izy, dia i Jakoba zanak'i Isaka. Izy ilay nandresy lahatra ireo rahalahiny hivarotra an'i Josefa tamin'ireo Ismaelita mpividy olona fa tsy hamono azy (Gen. 36.26-27); izy no niantoka ny hampodiana an'i Benjamina faralahin'i Jakoba eo amin-drainy mba hahafahana mitondra azy any Egipta, araka ny sitrapon'ilay manampahefana egiptiana (izay tsy iza fa

i Josefa ihany); izy no nano-lotena tamin'io manampahefanagejtpsiana io mba ho tazomina ho solon'i Benjamina voampanga ho nangalatra nefa tokony hampodina any amin-drainy.

I Joda, fa tsy i Robena lahimatoa, no nahazo ny tsodranon'i Jakoba ho lehiben'ireo zokiny izay tsy nanaja an-drain'izy ireo satria i Robena namadika an-drainy noho ny nadriany tamin'i Bila vadin-drainy ary i Simeona sy i Levy nahatezitra an-drainy tamin'ny namonoan'izy ireo ny lehilahy rehetra tao Sikema.

Josefa (zanak'i Jakoba)

I Josefa (hebreo: יוֹסֵף‬ / Iosef) dia olona voatantara ao amin'ny Baiboly. Zanak'i Jakoba sy i Rahely izy. I Benjamina no rahalahy iray reny aminy. Manana rahalahy folo hafa tsy iray reny aminy izy. Namidin'ireo rahalahiny izay nialona azy izy nefa lasa manampahefana tany Egipta taty aoriana. Nantsoiny honina any Egipta ny fianakaviany, fantatra amin'ny hoe Zanak'i Israely, tamin'ny fotoana nahamosarena ny tany manontolo. Taorian'ny nahafatesany sy ilay Farao natoky azy no nanombohan'ny fahasahiranan'ny Zanak'i Isaraely izay nandevozin'ny Egiptiana. Manana ny fomba fitantarany an'i Josefa koa ny boky masin'ny silamo atao hoe Kor'any.

Lea (vadin'i Jakoba)

I Lea (hebreo : לֵאָה / Leah ) dia vehivavy resahina ao amin'ny Bokin'ny Genesisy ao amin'ny Baiboly, vadin'i Jakoba voalohany izy. I Labana no rainy ary i Rahely, izay mbola vadin'i Jakoba ihany koa, dia zandriny iray tampo aminy. Niteraka zazalahy enina tamin'i Jakoba izy, dia i Robena, i Simeona, i Levy, i Joda, i Isakara ary i Zebolona -- sy zazavavy iray, dia i Dina.

Levy (zanak'i Jakoba)

I Levy (hebreo: לֵּוִי‎ / Levi na Lewi) dia olona resahina ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny Genesisy. Zanakahahy fahatelon'i Jakoba izy. I Lea no anaran-dreniny (Gen. 29.31-34). Ny taranak’i Levy no atao hoe fokon'i Levy na Levita izay nisahana ny asam-pisoronana tao amin’ny Zanak’i Israely.

Zafin’i Abrahama sy i Isaka i Levy. Nizara ho fianakaviana telo ny taranak’i Levy tamin’ny andron’ny fahandevozana tao Ejipta, dia ny fianakavian’i Gersona sy ny an’i Kehaty (na Kohaty) ary ny an’i Merary. I Levy no rain’i Iokebeda (vehivavy) izay niteraka an’i Miriama sy i Mosesy ary i Arona tamin’i Amrama (zafin’i Levy). I Robena sy i Simeona sy i Joda sy i Isakara ary i Zebolona no rahalahiny iray reny aminy ary i Dina no anabaviny iray reny aminy.

Nandray anjara tamin’ny famonoana ireo lehilahy tao an-tananan-dry Sikema (na Sekema), noho ity farany nandry an-keriny tamin’i Dina, izy niaraka tamin’i Simeona (Gen. 34.25-26) ka nozonin-drainy noho izany (Gen. 49.7).Nisahana ny anjara asa mpisorona sy ny fitsarana sy ny fampitana ny fahalalana (indrindra ny fahalalana ny Torah) amin’ny Israelita rehetra ny Levita ka miaro azy ny foko 11 sisa.

I Mosesy no Levita fantatra indrindra teo amin’ireo Hebreo; rahalahiny I Arona izay nanjary mpisoronabe voalohany teo amin’i Israely.

I Levy no lohan’ny fianakavian’ny mpisorona ka noho izany dia tsy nahazo anjara tany manokana tamin’ny fizarana tany tao Kanana ny fokon’i Levy (ny Levita). Nisy tanàna miisa 48 anefa nonenany sy nananany fahefana ara-politika sy ara-toekarena eran’ny tanin’i Israely. Nanana tombotsoa manokana ny Levita ka hita hatrany amin’ny fanompoana ao amin’ny sinagoga mandraka ankehitriny izany.

Naftaly

I Naftaly na Neftaly (hebreo: נַפְתָּלִי‬ / Naftali) dia lehilahy resahina ao amin'ny Bokin'ny Genesisy ao amin'ny Baiboly; zanaka fahenin'i Jakoba sady zanany faharoa tamin'i Bila mpanompovavin'i Rahely. I Rahely vadin'i Jakoba no nanome anarana an'i Naftaly.

Rahely

I Rahely (hebreo רָחֵל / raḥel) dia vehivavy resahina ao amin'ny Bokin'ny Genesisy ao amin'ny Baiboly. Vadin'i Jakoba faharoa izy sady zokin'i Lea izay mbola vadin'i Jakoba koa sady samy zanak'i Labana. Roa ny zanany dia i Josefa sy i Benjamina.

Robena

I Robena na Reobena (hebreo: ראובן / Reʾuben na Reʾuven) dia zanak'i Jakoba voalohany tamin'i Lea araka ny fitantaran'ny Baiboly ao amin'ny Bokin'ny Genesisy.

I Robena no niangavy ireo rahalahiny mba tsy hamono an'i Josefa fa hanipy azy ao amin'ny lavaka fantsakana. Tamin'ny dian'izy ireo tany Ejipta dia nieritreritra ny hamonjy an'i Benjamina i Robena nefa i Josefa, izay lasa mpitantan-draharaha tao Ejipta nefa tsy fantatr'izy ireo, dia nandidy ny tsy maintsy hahatongavan'i Benjamina any Ejipta. Tsy nanaiky ny hampitondra an'i Benjamina an'i Robena i Jakoba. Na dia lahimatoa aza i Robena dia tsy izy no mpitarika ireo rahalahiny ireo. Tsy nankasitraka azy i Jakoba rainy noho izy nanao firaisana ara-nofo tamin'ny Bilha (iray amin'ireo vadin'i Jakoba, ilay niteraka an'i Dana sy i Naftaly) araka ny Bokin'ny Genesisy sy ny Bokin'ny Deoteronomia (Gen. 35.22 sy 49.3-4; Deo. 21.17). I Robena no razamben'ny fokon'ny Robenita izay nonina tao Misora.

Simeona (zanak'i Jakoba)

I Simeona (hebreo: שִׁמְעוֹן‬ / Shim'ôn na Shime‘ôn) dia zanaka faharoan'i Jakoba amin'ireo zanakalahiny roa ambin'ny folo izay zanany tamin'i Lea araka ny Bokin'ny Genesisy. Namaly faty ny anabaviny izy sy i Levy, dia ilay anabaviny atao hoe Dina izay naolan'ny zanaky ny mpanjaka tao Sikema. Novonoin'i Simeona sy i Levy tamin'ny sabatra ny lehilahy rehetra tao amin'io tanàna io. Tsy nankasitraka izany i Jakoba rain'izy ireo (Genesis 34.25-29).

Tamin'ny nivarotana an'i Josefa tamin'ireo mpividy olona sy taorian'ny nahalasa mpanapaka an'i Josefa tao Ejipta dia naniraka nampaka an'i Benjamina rahalahin'izy ireo tany amin'i Jakoba i Josefa izay tsy fantatr'izy ireo tamin'izay, ka i Simeona no notazomina tsy navela handeha mandra-pahatongan'i Benjamina any Ejipta.

Isan'ny taranak'i Simeona i Jodita, ilay vehivavy ivon'ny resaka ao amin'ny Bokin'i Jodita.

Zebolona

I Zebolona na Zabolôna (hebreo: זְבֻלוּן‬ na זְבוּלֻן‬ na זְבוּלוּן‬ / Zeḇulun na Zevulun) dia zanak'i Jakoba fahenina, zanany farany tamin'i Lea araka ny Baiboly.

Amin'ny tenim-pirenena hafa

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.