Esaulas

Esaulas – karinis laipsnis Rusijos kazokų kariuomenėje, nuo 1798 m. prilygintas kavalerijos rotmistrui ir pėstininkų kapitonui, o nuo 1884 m. – dabartinio majoro.

Žodis kilęs iš tiurkų jasaul 'viršininkas'. Pradžioje esaulai buvo vado padėjėjai, tai buvo pareigos, analogiškos adjutantui. Laipsnį kazokams įvedė Abiejų Tautų Respublikos karalius Steponas Batoras 1576 m.

Nuo XVI a. tai buvo pareigos kazokų kariuomenėje. Egzistavo tokie esaulai:

  • Generalinis esaulas (Генеральный есаул)
  • Žygio esaulas (Походный есаул)
  • Kariuomenės esaulas (Войсковой есаул)
  • Pulko esaulas (Полковой есаул)
  • Artilerijos esaulas (Артиллерийский есаул)
  • Šimtinės esaulas (Сотенный есаул)
  • Stanicos esaulas (Станичный есаул)

Iki 1884 m. Rusijoje kapitono, rotmistro ir esaulo laipsniai buvo lygūs tarpusavyje ir žemesni už majoro.

1884 m. Rusijos armijoje buvo panaikintas majoro laipsnis, o kapitono, rotmistro ir esaulo laipsniai prilyginti buvusiam majoro laipsniui – rangų lentelėje jie pasislinko viena klase aukštyn. Taip buvo iki Rusijos pilietinio karo pabaigos. Žlugus Baltajai Armijai esaulo laipsnis dingo, kadangi laimėjusioje Raudonojoje Armijoje iš pradžių karininkų laipsnių nebuvo.

Karininkų laipsniai (ir majoro laipsnis taip pat) Raudonojoje Armijoje atsirado tik 1935 m. Esaulo laipsnis į vartoseną nebegrįžo, nes Raudonosios Armijos kazokų dalinių karininkai turėjo standartinius karininkų laipsnius, o ne atskirus kavalerijos ar kazokų karininkų laipsnius, kas buvo būdinga carinės Rusijos armijai.

Rusijos imperijos kazokų laipsniai
Dabartinis laipsnis Kazokų laipsnis
(1884-1917)
pulkininkas pulkininkas
papulkininkis kariuomenės viršila
majoras esaulas
kapitonas paesaulis
vyresnysis leitenantas sotnikas
leitenantas chorunžis
jaunesnysis leitenantas pachorunžis
-
-
viršila vachmistras
vyresnysis seržantas vyresnysis uriadnikas
seržantas -
jaunesnysis seržantas jaunesnysis uriadnikas
jefreitorius prikaznis
eilinis kazokas
Artilerijos generolas

Artilerijos generolas (rus. генерал от артиллерии) – aukščiausias generolo laipsnis Rusijos imperijos artilerijoje 1796–1917 m. Tai II klasės rangas.

Artilerijos generolo laipsnis buvo numatytas 1722 m. „Rangų lentelėje“, o 1763 m. pakeistas bendru generolo anšefo laipsniu. 1796 m. imperatoriaus Pavelo I įsakymu vėl įvestas vietoj generolo anšefo.

Į artilerijos generolą kreipdavosi «Ваше высокопревосходительство».

Artilerijos generolas galėjo eiti šias pareigas:

artilerijos general-inspektorius

karinės apygardos kariuomenės vadas

karinių junginių (korpuso, armijos, fronto) vadas.Laipsnis panaikintas 1917 m. gruodžio 29 d. Liaudies komisarų tarybos dekretu „Apie visų kariškių teisių suvienodinimą“ («Об уравнении всех военнослужащих в правах»).

Generolas feldmaršalas

Generolas feldmaršalas – aukščiausias karinis laipsnis Vokietijos, Austrijos bei Rusijos sausumos kariuomenėje.

Įvestas XVI a. Vokietijoje; Rusijoje – 1699 m. (Petras I).

Carizmo laikotarpiu generolo feldmaršalo laipsnis suteiktas tik 64 asmenims.

Prancūzijoje prilygsta maršalo (maršalas generolas) laipsniui.

Kurį laiką Rusijoje egzistavo generolo feldmaršal-leitenanto laipsnis, kurį turėdavo generolo feldmaršalo pavaduotojas.

Infanterijos generolas

Infanterijos generolas (rus. генерал от инфантерии) – aukščiausias generolo laipsnis Rusijos imperijos pėstininkų kariuomenėje 1796–1917 m. Tai II klasės rangas.

Infanterijos generolo laipsnis buvo numatytas 1722 m. „Rangų lentelėje“, o 1763 m. pakeistas generolo anšefo laipsniu. 1796 m. imperatoriaus Pavelo I įsakymu vėl įvestas vietoj generolo anšefo.

Į infanterijos generolą kreipdavosi «Ваше высокопревосходительство».

Infanterijos generolas galėjo eiti šias pareigas:

pėstininkų general-inspektorius

karinės apygardos kariuomenės vadas

karinių junginių (korpuso, armijos, fronto) vadas.Laipsnis panaikintas 1917 m. gruodžio 29 d. Liaudies komisarų tarybos dekretu „Apie visų kariškių teisių suvienodinimą“ («Об уравнении всех военнослужащих в правах»).

Kapitonas poručikas

Kapitonas poručikas (rus. Капитан-поручик) – armijos ir laivyno karininkų laipsnis Rusijos imperijoje XVIII a.

Kavalerijos generolas

Kavalerijos generolas (rus. генерал от кавалерии) – aukščiausias generolo laipsnis Rusijos imperijos kavalerijoje 1796–1917 m. Tai II klasės rangas.

Kavalerijos generolo laipsnis buvo numatytas 1722 m. „Rangų lentelėje“, o 1763 m. pakeistas bendru generolo anšefo laipsniu. 1796 m. imperatoriaus Pavelo I įsakymu vėl įvestas vietoj generolo anšefo.

Į kavalerijos generolą kreipdavosi «Ваше высокопревосходительство».

Kavalerijos generolas galėjo eiti šias pareigas:

kavalerijos general-inspektorius

karinės apygardos kariuomenės vadas

karinių junginių (korpuso, armijos, fronto) vadas.Laipsnis panaikintas 1917 m. gruodžio 29 d. Liaudies komisarų tarybos dekretu „Apie visų kariškių teisių suvienodinimą“ («Об уравнении всех военнослужащих в правах»).

Majoras

Majoras (angl. major, vok. Major, rus. майор) – vyresniojo karininko laipsnis, vyresnis už kapitoną ir žemesnis už papulkininkį ar pulkininką leitenantą. NATO laipsnių lentelėje atitinka OF-3 klasę.

Kai kuriose kariuomenėse majorais vadina kai kuriuose puskarininkius specialistus (pvz., sutrumpinus sergeant major).

Šiuolaikinėse karinių laipsnių lentelėse majoras laikomas ketvirtojo lygio (O-4 lygis) karininko laipsniu arba kitur (taip pat ir NATO sistemoje) – trečiojo lygio karininko laipsniu. Laivynuose majoro atitikmuo yra lieutenant commander arba kapitonas leitenantas.

Oberhofmeisteris

Oberhofmeisteris (rus. обер-гофмейстер) – rūmininko, vadovavusio Rusijos imperatoriaus dvaro tarnautojams ir tvarkiusio dvaro finansus, pareigos ir laipsnis.

Pagal 1722 m. Rangų lentelę buvo priskirtas II klasei, atitiko armijos infanterijos generolą.

Paesaulis

Paesaulis (rus. подъесаул) – Rusijos armijos kazokų karininkas, kurio laipsnis žemesnis už esaulą (tuometinės Rusijos kariuomenės kapitono atitikmenį), bet aukštesnis už sotniką (poručiką). Kitose kariuomenės rūšyse paesaulio laipsnį atitiko štabskapitonas, o nekazokų kavalerijoje – štabsrotmistras.

Iki 1884 m. paesaulis atitiko dabartinį vyresnįjį leitenantą, po to – dabartinį kapitoną.

Paesauliai būdavo esaulų pavaduotojai ir vadovaudavo šimtinėms nesant esaulo.

1884 m. Rusijos armijoje buvo panaikintas majoro laipsnis, o kapitonas, rotmistras ir esaulas prilyginti buvusiam majorui. Tuomet žemesnieji laipsniai pasislinko aukštyn, ir paesaulis tapo dabartinio kapitono atitikmeniu, o sotnikas – vyresniojo leitenanto. Taip buvo iki Baltosios Armijos žlugimo, kadangi Raudonojoje Armijoje pradžioje nebuvo karininkų laipsnių, o vėliau juos atkūrus neprireikė ypatingų kavalerijos ir kazokų laipsnių.

Papulkininkis

Papulkininkis – karinis laipsnis, analogiškas pulkininkui leitenantui ir žemesnis už pulkininką ir aukštesnis už majorą.

Priešdėlis pa- rodo, kad šis karininkas per vieną lygį žemesnis už pulkininką arba jo pavaduotojas. Šis karinio laipsnio pavadinimas būdingas slavų tautoms.

Premjermajoras

Premjermajoras (rus. премьер-майор) – vyresniojo karininko laipsnis Rusijos imperijos kariuomenėje XVIII a. Rangų lentelėje buvo priskirtas VIII klasei. Vyresnis laipsnis buvo papulkininkis, o žemesnis – sekundmajoras.

Pagal 1716 m. statutą majoro laipsnis buvo padalintas į premjermajora ir sekundmajorą.

Premjermajoras pulke vadovavo rikiuotės ir inspekciniams reikalams. Vadovavo pirmajam pulko batalionui, o nesant pulko vado – vadovavo pulkui.

1797 m. abu majorų laipsniai buvo pakeisti vieningu majoro laipsniu.

1827 m., kai Nikolajus I įvedė žvaigždutes kaip skiriamuosius ženklus, dar egzistavo atsargos sekundmajorai ir premjermajorai, tad atsargos sekundmajorų epoletai buvo pažymėti viena žvaigždute, o atsargos premjermajorų ir tiesiog majorų – dviem žvaigždutėmis.

Pulkininkas

Pulkininkas – aukštesniojo karininko laipsnis, kuris egzistuoja beveik visų pasaulio šalių kariuomenėse. Tai vienas seniausių karinių laipsnių, kurio kilmė siekia Romos imperiją.

Šiais laikais pulkininko laipsnis paprastai yra aukščiausias karinis laipsnis iš žemesnių už generolų laipsnius. Pulkininko laipsnis yra aukštesnis už pulkininko leitenanto ar papulkininkio ir žemesnis už generolo majoro. Kai kuriose šalyse tarp generolo majoro ir pulkininko yra brigados generolas.

Daugelyje Vakarų Europos šalių pulkininko laipsnis vadinamas:

colonel (D. Britanija ir kitos anglakalbės šalys),

Kolonel (Nyderlandai)

colonnello (Italija),

coronel (Ispanija, Portugalija, Brazilija)Šie tos pačios kilmės žodžiai kildinami iš žodžio kolona (kareivių kolona).

Slavų ir baltų valstybėse pulkininko laipsnio pavadinimas kilęs iš žodžio pulkas:

plukovník (Čekija ir Slovakija)

pułkownik (Lenkija)

polkovnik (Rusija, Slovėnija, Bulgarija)

polkovnyk (Ukraina)

pukovnik (Serbija)

pulkvedis (Latvija)Nemažai šalių turi kitokius šio laipsnio atitikmenis:

Oberst (Vokietija, Austrija, Skandinavijos šalys)

Överste (Švedija)

Aluf Mishne (Izraelis)

taisa (Japonija)

sangčva (sangchwa) (Šiaurės Korėja)

syntagmatarhis (Graikija)

taeryong (Pietų Korėja)

pun ake (Tailandas)

albay (Turkija)

eversti (Suomija)

Rotmistras

Rotmistras (rus. ротмистр, angl. ir vok. Rittmeister) – kavalerijos karininkas kai kurių Europos šalų ar carinės Rusijos kariuomenėje, kurio laipsnis yra analogiškas pėstininkų kapitonui (ir kazokų esaului).

Rusijos kariuomenėje įvestas XVII a. ketvirtą dešimtmetį. Paskutiniai Rusijos daliniai, kuriuose buvo rotmistrai, buvo baltieji. Pradžioje Raudonojoje Armijoje karininkų laipsnių nebuvo.

Iki 1884 m. Rusijoje kapitono, rotmistro ir esaulo laipsniai buvo lygūs ir žemesni už majoro. 1884 m. Rusijos armijoje buvo panaikintas majoro laipsnis, o kapitono, rotmistro ir esaulo laipsniai prilyginti buvusiam majoro laipsniui – rangų lentelėje jie pasislinko viena klase aukštyn. Majorai Raudonojoje armijoje vėl atsirado tik 1935 m.

Vokietijoje šis laipsnis buvo panaikintas 1945 m., Austrijos policijoje ir žandarmerijoje – 1978 m., Lenkijoje (rotmistrz) – 1947 m., Danijoje (ritmester) – 1951 m.

Nyderlandų armijoje Ritmeester, o norvegų – Rittmester yra kapitono analogas tankų ir mechanizuotų pėstininkų daliniuose.

Sekundmajoras

Sekundmajoras (rus. секунд-майор) – 1731–1796 Rusijos imperijos kariuomenėje buvęs karininko laipsnis, aukštesnis už kapitono, bet žemesnis už premjermajoro.

Sekundmajorai būdavo premjermajorų pavaduotojai arba vadovaudavo batalionams. Vėliau premjermajoro ir sekundmajoro laipsnius pakeitė vienas majoro laipsnis.

Senato registratorius

Senato registratorius (rus. сенатский регистратор) – valdininkų rangas carinėje Rusijoje, įvestas 1764 m. ir rangų lentelėje priskirtas XIII klasei (kuriai iki 1884 m. priklausė armijos paporučikis). Panaikintas 1834 m.

Senato registratoriai buvo smulkūs valdininkai, dažniausiai Senate.

Sotnikas

Sotnikas (rus. сотник, angl. sotnik) – kavalerijos karininkas Rusijos kazokų kariuomenėje, kurio laipsnis analogiškas pėstininkų leitenantui. Nuo 1884 m. jis ėmė atitikti dabartinį vyresnįjį leitenantą.

Rusijoje IX-XVII a. sotnikas buvo šimtinės vadas.

Ukrainos nacionaliniuose daliniuose XX a. pradžioje ir Antrojo pasaulinio karo metais vermachto kazokų daliniuose – leitenanto analogas.

Titulinis patarėjas

Titulinis patarėjas (rus. титулярный советник) – IX-os klasės (pagal rangų lentelę) Rusijos valdininkų rangas, atitinkąs armijos štabskapitoną, kavalerijos štabsrotmistrą, kazokų paesaulį ir laivyno leitenantą.

Nuo 1845 m. šį rangą gavęs valdininkas kartu gaudavo ir asmeninę bajorystę. Iki tol ją suteikdavo kartu su XIV-os klasės valdininko rangu.

Valstybės patarėjas

Valstybės patarėjas – valdininkų laipsnis Rusijos imperijoje. Įvestas 1724 m. Rangų lentelėje buvo priskirtas V klasei (jai be valstybės patarėjo dar priklausė brigadininkas bei kapitonas komandoras). Į valstybės patarėjus būdavo kreipiamai „Ваше Высокородие“. Valstybės patarėjo rangą galėdavo gauti valdininkai, išdirbę 5 m. turėdami žemesnį kolegijos patarėjo rangą. Šio rango valdininkai užimdavo departamentų vicedirektorių, vicegubernatorių pareigas.

Vyresnysis leitenantas

Vyresnysis leitenantas – jaunesniojo karininko laipsnis, vyresnis už leitenantą, žemesnis už kapitoną. Atitinka kitų šalių laipsnius pirmasis leitenantas, premjerleitenantas, poručikas. Arba tiesiog leitenantą, kadangi kai kuriose šalyse leitenanto laipsnis yra paslinktas aukštyn ir užima vyresniojo leitenanto vietą.

Štabsrotmistras

Štabsrotmistras (rus. штабс-ротмистр) – Rusijos armijos kavalerijos karininkas, kurio laipsnis žemesnis už rotmistrą (kapitoną), bet aukštesnis už leitenantą. Kitose kariuomenės rūšyse štabsrotmistro laipsnį atitiko štabskapitonas, o kazokų kariuomenėje – paesaulis.

Štabsrotmistro laipsnis Rusijos armijoje įvestas 1801 m. Tuo metu šį laipsnį gaudavo eskadronų vadų pavaduotojai rikiuotei dragūnų, o vėliau ir kituose kavalerijos daliniuose.

Iki 1884 m. Rusijoje štabsrotmistro laipsnis buvo tarpinis tarp rotmistro ir sotniko.

1884 m. Rusijos armijoje buvo panaikintas majoro laipsnis, o kapitonas ir rotmistras prilyginti buvusiam majorui (Majorai Raudonojoje Armijoje vėl atsirado tik 1935 m.). Tuomet žemesnieji laipsniai pasislinko aukštyn, ir štabsrotmistras tapo dabartinio kapitono atitikmeniu, o sotnikas – vyresniojo leitenanto.

Pareiginių laipsnių lentelė Rusijos imperijoje (1722–1917) metais

Kitomis kalbomis

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.