Mar Ejeo


La Mar Ejeo (elinica: Αιγαίο Πέλαγος, turces: Ege Denizi) es un parte de la Mar Mediteraneo entre Elas e Turcia.

Mar Ejeo
Gr-map
Continente: Europa, Asia
Mar: Mar Mediteraneo
Pais: Elas e Turcia
Surfas: 214 000 km²
Anatolia

Anatolia es la penisola la plu ueste de Asia, a sude de la Mar Negra e a norde de la Mar Mediteraneo, cual formi la plu de Turcia moderna. Lo es ance conoseda como "Asia Minor", "Turcia Asian", "la penisola anatolian" o "la plano anatolian".

La rejion es bordada par la Mar Negra a la norde, la Mar Mediteraneo a la sude e la Mar Ejeo a la ueste. La Mar Marmara formi un lia entre la Mares Negra e Ejeo tra la Stretos Bosporo e Dardanelia, e separa Anatolia de Tracia sur la continente european.

Tradisional, on regarda Anatolia como estendente en la este asta un linia entre la Golfo Iskenderun e la Mar Negra asta la Montania Haieren (Haiastan Major). Esta rejion es aora nomida e xef situada en la rejion Anatolia Este de la norde-este estrema de Turcia, e lo converje con la Caucaso – un area cual ia es asorbeda en la rejion Transcaucasia de la Impero Rusce en la sentenio 19. Tal, tradisional, Anatolia es la teritorio cual composa aprosima la du tris ueste de la parte asian de Turcia.

An tal, de pos la Jenoside Haieren e la declara de la Republica Turces en 1923, la Montania Hairen es renomida como Anatolia Este par la governa turces, e on regarda comun Anatolia como sinonim con Turcia asian, cual formi cuasi la intera de la pais; sua bordas este e sude-este es jeneral suposada como egal a la fronteras turces con Sacartvelo, Haiastan, Azerbaidjan, Iran, Irac e Suria, en dirije de orolojo.

La abitores antica de Anatolia ia parla la linguas anatolian, aora estinguida, per cual la lingua elinica ia sustitui jeneral, comensnate en anticia clasica e continuante en la periodos eliniste, roman e bizantian. La turcesi de Anatolia ia comensa su la Impero Seljuk en la tarda de la sentenio 11, e ia continua su la Impero Osmanian entre la temprana de la sentenio 14 e la temprana de la 20. An tal, alga linguas nonturcica es ancora parlada oji par minorias en Anatolia, incluinte curdi, asirian, haieren, arabi, laz, cartuli e elinica.

Balcanes

La Balcanes, acc la Penisola Balcan, es un area jeografial en Europa sude-este con definis variosa, incluinte jeopolitical e istorial. La rejion es nomida per la Montes Balcan cual estende tra tota Balgaria de la borda con Serbia a la costa de la Mar Negra. La penisola es bordida par la Mar Adriatico a la norde-ueste, la Mar Ionio a la sude-ueste, la Mar Ejeo a la sude e sude-este, e la Mar Negra a la este e norde-este. La borda norce de la penisola es variosa definada. La punto la plu alta de la Balcanes es Monte Musala, 2,925 metres.

La conseta de la Penisola Balcan ia es creada par la jeografiste deutx August Zeune en 1808. En la sententio 19, lo ia es videda como sinonim con la provinses vea de la Impero Osmanian en Europa. Lo ia es definada xef par jeopolitica, e no simple jeografia, plu promoveda en la crea de la Rena de Iugoslavia en la sentenio 20 temprana. La bordas natural no tota coresponda con un defini tecnical de la penisola, e alga jeografistes rejeta la idea de un Penisola Balkan, o discute lo como un rejion e no un penisola. De la desenio de 1990, la sinifia ia deveni cualce negativa e relatada a la prosede de "balcani", pd, deveni divideda entre multe nasiones peti e nonstable. Aora, la nom Europa sude-ueste es usada en jornales de novas. Nota ance ce sola la parte de Turcia cual es en Europa es videda como un parte de la Balcanes.

Cosini mediteranean

La cosini mediteranean es la comables e metodos de prepara par la poplas de la Mar Mediteraneo. La idea de la cosini mediteranean ia orijina con la libro A Book of Mediterranean Food (1950) par la scrivor sur cosini Elizabeth David, an si el ia scrive xef sur cosini franses. El e otra scrivores incluinte la istoriste tunisi Mohamed Yassine Essid defini la tre elementos xef de la cosini como la oliva, la trigo e la uva, furninte olio de oliva, pan e pasta e vino; otra scrivores asentua la diversia de la comable de la rejion e nega ce lo es un conseta usosa. La area jeografial covreda segue la distribui de la olivo, como ia nota David e Essid.

Cultur misenean

La cultur misenean ia es la fase final de la eda de bronze en Elas antica, en la periodo de 1600 a 1100 aec. Lo represente la sivilia avansada prima en Elas continental, con statos palasial, organiza urban, obras de arte, e un sistem de scrive. Entre la sentros de potia cual ia emerji, la plu notable ia es los de Pilo, Tirinto, e Midea en la Peloponeso, Orcomeno, Tebas, e Atina en Elas sentral, e Iolco en Tesalia. La loca la plu grande ia es Misene, en la Argolida, pos cual la cultur de esta eda ia es nomida. Colonias misenean e influeda par misene ia apare ance en Epiro, Macedonia, la isolas de la mar Ejeo, la costa de Anatolia, la Levante, Cipros, e Italia.

La miseneanes ia introdui alga inovas en la campos de injenia, arciteta, e sustrutur militar, e comersia tra areas vasta de la Mediteraneo ia es esensal per la economia misenean. Sua scrive silabal, la linial B, ofre la arcivos prima scriveda de la lingua elinica e sua relijio, cual ja inclui alga dios cual pote es ance trovada en la panteon olimpial. Elas misenean ia es dominada par un sosia de gerores elite e ia es composada par un rede de statos palasial cual ia developa sistems sosial, political, e economial con ierarcias rijida. A la culmina de esta sosia ia es la re, conoseda como la wanax (pronunsiada "uanah").

La cultur misenean ia mori con la colasa de la eda de bronze en la Mediteraneo este, seguenteda par la "edas oscur", un periodo sin arcivo cual resulta en Elas antica, do cambias sinifiante ia aveni de sosias sentrida en la palasios a formas de organiza desentralida, con un usa estendeda de fero. Teorias variosa ia es proposada per la fini de esta sivilia, incluinte la invade de la elinicas dorica o la ativias de la "poplas de la mar". Otra teorias inclui desastres natural e cambias de clima. La periodo misenean ia deveni la ambiente istorial de multe leteratur e mitos elinica, incluinte la epica de la gera troian.

Egipte antica

Egipte antica ia es un sivilia de Africa norde-este, consentrada longo la estende basa de la rio Nilo, en lo cual oji es Misre. Lo es un de la ses sivilias global cual ia apare autonom. La sivilia egiptian ia segue Egipte preistorial e ia fusa sirca 3150 aec (como diseda par cronolojia normal egiptian) con la uni political de Egipte Alta e Egipte Basa sur Menes (ci on identifia comun con Narmer). La istoria de Egipte antica ia aveni como un serie de renas stable, cual ia es separada par periodos de nonstabilia relativa cual es nomida la Periodos Media: la rena vea de la temprana de la eda de bronze, la rena media de la media de la eda de bronze e la rena nova de la tarda de la eda de bronze.

Egipte ia ateni la zenite de sua potia en la rena nova, en la periodo de Ramses, cuando lo ia egali la Impero Hitita, la Impero Asirian e la Impero Mitani, pos cual lo ia entra un periodo de declina lenta. Egipte ia es invadeda o concistada par un serie de potias stranjer, per esemplo la cananes, la libis, la nubis, la asirianes, la babilonianes, la farsis acemenan, e la macedonsces en la Periodo Media Tre e la Periodo Tarda de Egipte. En la tempo seguenta la mori de Alexandro la grande, un de sua jenerales, Ptolemeo 1, ia institui se como la renor nova de Egipte. Esta Rena Ptolemeo elinica ia governa Egipte asta cuando, sur Cleopatra 7, lo cade a la Impero Roman e ia deveni un provinse roman.

La susede de la sivilia de Egipte anitca ia veni partal de sua capasia per ajusta a la constrinjes de la rio Nilo per cultiva. La inonda perdisable de la vale fertil ia produi un suprapasa de cultivas, cual ia suporta un popla plu densa, e crese sosial e cultur.

Elas

Elas (ance conoseda como Grecia; la nom ofisial es Ellinikí Dhemokratía, o Ellada en elinica moderna) es un pais en Europa. La area es sirca 131 940 cilometres cuadrida e la cuantia de popla, en la anio 2006, ia es sirca 10 688 058 persones. La site capital es Atina. La lingua major es elinica.

Lo ia es un republica ("Dhemocratia") de 1973, ma la bandera es inspirada par la bandera de Danmarc, de do la casa real ia veni ultima. La ministro xef es Antónis Samarís (Nea Dhimocratía / Republic Nova). Presente, la pais es en un crise economial.

La istoria de Elas es un de la plu longas de mundo. On regarda la pais como la cuna de la sivilia ueste, como la loca de nase de la democratia, la filosofia ueste, la Juas Olimpial, la leteratur ueste, la istoriografia, la politica, la prinsipes matematical e siensal e la drama ueste. La elinicas ia es prima unida su Filipo 2 de Macedonia en la sentenio 4 aec. Sua fio Alexandro la Grande ia concista la plu de la mundo vea, estendente la cultur elinica de la Mediteraneo este a la Rio Indo. Ajuntada par Roma en la sentenio 2 aec, Elas ia deveni un parte de la Impero Roman e sua seguor, la Impero Bizantian. La sentenio 1 ec iia vide la institui de la Eglesa Ortodox Elinica, cual ia formi la identia elinica moderna e ia transmete la tradisiones elinica a la mundo ortodox. Cadente en la domina osmanian en la sentenio 15, la nasion moderna de Elas ia emerji en 1830 pos la gera de autonomia.

Elas antica

Elas antica es la periodo de la istoria de Elas de la Eda oscur de Elas (1200 aec) e la invade dorica asta la anio 146 aec e la concista roman de Elas pos la batalia de Corinto. On considera lo como la funda cultural de la sivilia ueste. La cultur de Elas ia ave un influe grande en la Impero Roman, cual ia estende lo tra sua teritorios en Europa. La sivilia de la elinicas antica ia influe en la lingua, la politica, la instrui, la filosofia, la siensa e la arte. Lo ia es la orijina de la Renase en la sentenios 15 e 16 en Europa ueste e ia reapare en la sentenios 18 e 19 en Europa e America.

La sivilia elinica ia es comersial, maral e estendosa. La jeografia ia fa un rol xef: la cualias fisical de la penisola de la Balcanes, multe montaniosa, ia difisili la cultiva e la comunicas interna. Par contrasta, la costa grande ia favore la estende ultramar. La presa demografial causada par la invades de poplas diversa ia influe esta fenomeno de estende.

Fenisia

Fenisia (𐤊‏𐤍‏𐤏‏𐤍‏) es el nm de un teritorio antica de Asia sude-ueste, cuna de la sivilia fenisia-punica, cual ia estende a tota partes de Levante, en la costa este de la Mar Mediteraneo.

Istoria de Europa

La istoria de Europa covre la poplas ce abita Europa de la Preistoria asta oji. Alga de la sivilias la plu conoseda de la preistoria european ia es la minoan e la micenean, cual ia flori en la eda de bronze asta cuando los ia cade en 1200 aec.

Mar Marmara

La Mar de Marmara (turces: Marmara Denizi), ance conoseda como Propontis en la eda antica, es un mar interna, completa en la bordas de Turcia, cual junta la Mar Negra e a Mar Ejeo, donce separante la partes asian e european de Turcia. La Streta Bosporo junta lo a la Mar Negra e la Streta Dardanelia junta lo a la Mar Ejeo. La mar es la mar la plu peti en la mundo, con un area de 11,350 km2 e estendes de 280 km par 80 km. La profunda la plu grande es 1370 metres.

La Mar es nomida per la Isola Marmara, cual es rica en marmo, de la elinica μάρμαρον (marmaron).

Mar Negra

La Mar Negra es un mar ensircada par tera, con area de 436 400 km2, volum de 547 000 km3, e profondia masima de 2212 m.

Lo es bordada a la norde par Rusia e Ucraina, a la ueste par Balgaria e Romania, a la este par Sacartvelo, e a la sude par Turcia. A la sude es la montanias de Turcia norde e a la este es la Montes Caucaso.

La Mar Negra vacui tra la Streta Bosporo, la Mar Marmara e la Streta Dardenelia, a la Mar Ejeo, cual es un parte de la Mar Mediteraneo. Alga rios vacui a la Mar Negra, incluinte la Rio Don, Rio Dnepr e Rio Danubio.

Mares, golfos, e stretas

Mares major

Mar Atlantica

Mar Pasifica

Mar Indian

Mar Artica

Mar AntarticaSibir

Mar Cara (norde de Sibir ueste)

Mar Laptev (norde de Sibir sentral)

Mar Sibirsce este (norde de Sibir este)

Mar Txucotca (norde de Sibir este e Alaska ueste)

Streta Bering (entre Sibir e Alaska)

Mar Ohotsc (ueste de la penisola de Camtxatca)Asia este

Streta Soya (entre Hokkaido e Sahalin)

Mar Japanes (norde e ueste de Japan)

Mar Seto (mar interna de Japan, entre Honshu e Shikoku)

Streta Corean (entre Japan e Corea)

Baia Corea (朝鲜湾, Cháoxiǎn Wān, entre Xina e Corea Norde)

Mar Bohai (渤海, Bó Hǎi, este de China, ueste de Baia Corean)

Mar Jala (黄海, Huáng Hǎi, entre Xina e Corea)

Mar Xines Este (东海, Dōng Hǎi, este de Xina)

Mar Xines Sude (南海, Nán Hǎi, sude de Xina, Este de Vietnam, Ueste de Pilipinas)

Golfo Tai (sude-este de Tai)Pilipinas

Mar Pilipinas (este de Pilipinas)

Mar Sulu (entre Pilipinas e Borneo)

Mar Sibuyan (mar interna de Pilipinas, este de Mindoro)

Mar Visayas (mar interna de Pilipinas, este de Panai)

Mar Bohol (mar interna de Pilipinas, entre Bohol e Mindanao)

Golfo Moro (ueste de Mindanao)

Streta Mindoro (ueste de Mindoro)

Streta Balabak (entre Palauan e Borneo)

Streta Luzon (norde de Luzon)Indonesia

Mar Sulawesi (norde de la Selebes)

Mar Djava (entre Djava e Borneo)

Mar Timor (entre Timor e Australia)

Mar Banda (entre Malucu e Timor)

Mar Savu (entre Flores e Savu)

Mar Flores (norde de Flores)

Mar Seram (norde de Seram)

Streta Makasar (entre Borneo e Sulawesi)

Streta Sumba (entre Sumba e Flores)

Streta Ombai (entre Alor e Timor)

Streta Kalimasa (entre Sumatra e Borneo)

Streta Sunda (entre Sumatra e Djava)

Streta Malak (entre Malasia e Sumatra)Australia e Papua Gine Nova

Mar Arafura (entre Australia e Papua indonesian)

Golfo Carpentaria (norde de Australia)

Mar Coral (entre Australia norde-este e Papua Gine Nova)

Mar Bismarck (norde de Papua Gine Nova e Britan Nova)

Mar Solomon (entre la Isolas Solomon e Papua Gine Nova)

Streta Torres (entre Australia e Papua Gine Nova)

Golfo Papuan (sude de Papua Gine Nova)

Baia Australian Grande (Great Australian Bight, sude de Australia)

Mar Tasmanian (norde-este de Tasmania)

Streta Bass (entre Australia e Tasmania)Asia sude

Mar Andaman (esta de la Isolas Andaman)

Golfo Bengala (entre India e Mianmar)

Baia Palk (entre India e Srilanca)

Golfo Mannar (entre India e Srilanca)

Mar Lakshadib (ueste de Srilanca)

Mar Arabi (entre India e Arabia)

Golfo Persian (o Golfo Irani, entre Arabia e Iran)

Streta Hormuz (la abri de Golfo de Iran)

Golfo Umani (entre Uman e Iran)

Mar Roja (entre Arabia e Africa)

Streta Mandeb (la abri de Mar Roja)

Golfo Acaba (la parte norde-este de Mar Roja)

Golfo Suways (la parte norde-ueste de Mar Roja)

Golfo Aden (entre Iaman e Somalia)Africa

Streta Mosambic (entre Mosambic e Madagasicara)

Golfo Ginean (sude-ueste de Nijeria e Camerun)Europa sude

Mar Mediteraneo (entre Europa sude e Africa norde)

Streta Jibraltar (entre Espania e Maroco)

Mar Alboran (entre Espania e Maroco)

Mar Baleares (entre Espania e la Isolas de Baleares)

Mar Sardinian (entre Sardinia e la Isolas de Baleares)

Golfo Leon (sude de Frans)

Mar Liguria (norde de Corsica)

Mar Tireno (ueste de Italia)

Streta Sisilian (entre Sisilia e Tunis)

Golfo Tunis (ueste de Tunis)

Mar Adriatico (entre Italia e Corvatsca)

Mar Ionio (entre Italia e Elas)

Mar Ejeo (entre Elas e Turcia)

Mar Libian (entre Libia e Criti)

Golfo Sirte (norte de Libia)

Mar Cilicia (entre Turcia e Cipros)

Mar Levante (Mar Mediteranean este)Europa este

Mar Negra (norde de Turcia)

Mar Marmara (entre Turcia european e Turcia asian)

Streta Dardanelia (entre la Mar Ejeo e la Mar Marmara)

Streta Bosporo (entre la Mar Negra e la Mar Marmara)

Mar Azov (Sude de Ucraina)

Mar Caspio (entre Rusia, Cazacstan, Azerbaijan, Iran, e TurcmenistanEuropa ueste

Mar Norsce (ueste de Noria)

Mar Norde (Europa norde-ueste)

Mar Eres (entre Er e Britan)

Mar Celta (sude de Er)

La Manga (streta entre England e Frans)

Golfo Biscaia (este de Frans, norde de Espania)Europa norde

Mar Baltica (norde de Deutxland e Polsca, sude de Sveria e Suomi)

La Kattegat (streta entre Noria e Danmarc)

La Skakerrak (streta entre Sveria e Danmarc)

Golfo Botnia (entre Sveria e Suomi)

Golfo Suomi (entre Suomi e Este)

Golfo Riga (entre Este e Latvia)

Mar Barents (norde de Noria e Rusce)

Mar Blanca (sude de la penisola de Colscia)America Norde

Streta Bering (entre Alaska e Rusia)

Golfo Alaskan (sude de Alaska)

Streta Hecate (ueste de Columbia Brites)

Mar Salix (sude-ueste de Columbia Brites, norde-ueste de Washington)

Mar Beaufort (norde de Alaska e Yukon)

Baia Hudson (norde de Canada sentral)

Baia James (sude de Baia de Hudson, entre Ontario e Quebec)

Baia Fose (sude-ueste de Isola de Baffin)

Streta Hudson (entre Quebec e Isola de Baffin)

Baia Ungava (norde de Quebec)

Baia Baffin (entre Labrador e Gronland)

Streta Davis (sude de Baia de Baffin, entre Labrador e Gronland)

Mar Labrador (este de Labrador)

Golfo San Laurent (entre Quebec e Newfoundland)

Baia Fundy (entre Nova Scotia e Nova Brunswick)

Golfo Maine (este de Maine)

Baia Delaware (entre Delaware e Nova Jersey)

Baia Chesapeake (este de Maryland e Virginia)

Mar Gronlandes (este de Gronland)

Streta Fram (entre Gronland e Svalbard)

Streta Dansce (entre Gronland e Island)America sentral

Mar Caribe (este de America sentral, norde de America Sude, sude de la Antiles grande, e ueste de la Antiles peti)

Mar Sargasso (sude-este de SUA)

Streta Florida (entre Florida e Cuba)

Golfo Mexican (este de Mexico)

Baia Campeche (Mexico, entre Campeche e Veracruz)

Golfo Venezuelan (norde de Venezuela)

Golfo Paria (entre Venezuela e Trinidad)

Golfo Panama (ueste de Panama)

Golfo California (entre Sonora e Baja California)America Sude

Golfo Guayaquil (ueste de Ecuador)

Mar Grau (ueste de Peru)

Mar Txilan (ueste de Txile)

Golfo Corcovado (ueste de Los Lagos, Txile)

Golfo Penas (ueste de Aisen, Txile)

Streto Magallanes (Txile, Tera de Foco)

Mar Scotia (sude-este de Tera de Foco)

Mar Arjentina (este de Arjentina)

Golfo San Jorge (este de Arjentina sude-sentral)

Golfo San Matias (este de Arjentina sentral)

Mediteraneanisme

Mediteraneanisme es un ideolojia cual clama ce la cultures mediteranean ave cualias distinguida de otras.

Giuseppe Sergi, un antropolojiste de la sentenio 20 temprana, ia declara ce la popla mediteranean ia es "la plu grande raza... derivada no de la popla negra no de la blanca... un reserva autonom en la familia umana". Sua teorias de cualias razal no es suportada par antropolojistes.

La faxisme italian ia adere forte inisial a un varia simil de mediteraneanisme cual ia declara ce un lia ia esiste entre tota la cultures e poplas mediteranean, frecuente ponente la popla e cultur mediteranean supra otra cultures. Esta forma de mediteraneanisme ia oposa la teoria razal nordiciste cual ia es comun en Europa norde, sentral e norde-ueste cual ia categori Europa sude o la popla mediteranean como inferior a la popla nordica.

Nimfa de acua

En mitolojia elinica, la nimfas de acua (elinica: Νηρηΐδες Nereides, sg. Νηρηΐς Nereis) ia es la 50 fias de Nereo e Doris. Los ia acompania comun Poseidon, la dio de la mar, e ua pote es amin e aidosa a marinores.

Preistoria de la popla PIE (Teoria Balcan)

Esta article descrive la preistoria de la popla PIE de la vista de la Teoria Balcan. (Per discutes sur la preistoria de la popla PIE (Teoria Curgan) o la preistoria de la popla PIE (Teoria Anatolian), per favore vade ala.)

La poplas "pre-PIE" (pre-proto-indo-european) ia parla un varia de dialetos, prima en la refujia de la Balcanes. Pos la fini de la eda glasial, los ia estende se a la norde, ueste, e este, probable seguente la animales migrante. La cuantia de popla ia es poca e sperdeda tra la taiga, e la cultures ia es xasores-coliores de la tipos de la paleolitica.

A la mesma tempo, popla de la area de Frans sude e Espania norde (pd la Montes Pirineo) estende se ance, per la plu parte a Frans norde, Beljia, e Britan. Lo es posible ce los ia parla un colie de linguas relatada a un asendente distante de Euscara.

E en la este, en Rusia, xef a ueste de la Urales, la popla ci ta deveni la asendentes de la parlores de la linguas uralica ia estende a la norde, ueste, e este, a Scandinavia, la area de la Mar Baltica, Rusia norde, Bielarus, e ance a Sibir ueste, Cazacstan, e Ucraina este.

Colonistes de Anatolia ia porta la tecnolojia de cultiva a la area cual es aora Elas, do los fundi la cultures Cultur Sesclo, Cultur Dimini, etc, sirca 7000 aec. Los ia es probable relatada a la popla de la Mar Ejeo, ci ta deveni la minoanes de Criti. Otra colonistes ia ariva ance, de un loca en la Levante, a la costa de Iliria (aora Xciperia), e posible a la partes sude de Italia, portante un otra cultur cultivante, la cultur de vasos cardian.

De la cultivores en Elas norde-este, la xasores-coliores pre-PIE en Balgaria e partes de Romania (longo la Danubio basa) ia aprende la siensa de cultiva e ia comensa crese rapida como la "cultur prima de la neolitica temperada". Parlante alga de la dialetos pre-PIE, los ta deveni la fundores de un popla PIE "nova", la asendente plu direta de la linguas indo-european moderna.

La cultur de esta popla PIE ia estende a ueste e este. En la ueste, lo ia segue la Danubio a la rejion cual es aora Magiar e ultra lo a Txesco, Slovensco, Osteraic e Deutxland, un area cual es ja abitada par sua relatas distante de xasores-coliores.

La popla cual ia migra a la este ia segue la costa norde de la Mar Negra, traversa la stepes de Ucraina, e move longo la Rios Dnistr, Bug, Dnepr, e Donets. Los ance ia asorbe sua relatas xasor-colior ja en la Ucraina e ia aprende un otra stilo de vive de los.

Car la cultivores de la Balcanes ia parla un colie de dialetos de PIE cual ia es adotada par la xasores-coliores ja en la areas a cual la cultivores migra, la "suprastrato" no es tro distante de la "sustrato", cual esplica la asentia de indicas forte de sustratos non-PIE en multe de la desendentes de PIE. Cuando los ia estende a areas ja abitada par la popla atlantica, uralica, e (plu tarde) otras, influes de sustratos deveni plu clar.

En la Balcanes, do la cultures orijinal de PIE - la Starcevo-Koros-Cris en la ueste de 7000 aec e la Karanovo a la este de 6000 aec - ia domina, otra grupos e cultures ia developa. Plu tarde, cultures como la Vinča-Turdas (5700 a 4500 aec) en lo cual es aora Serbia, e la Hamangia (5200 a 4500 aec) longo la costa balcan de la Mar Negra, ia developa.

Plu tarde, cuatro etnicos - la dacianes a la norde, la tracianes a la este, la ilirianes a la ueste, e la proto-elinicas a la sude (Macedonia e Elas norde) - ia continua crese. Pos 2000 aec, la elinicas ta entra Elas sude e ia prende controla de la penisola intera, la costa ueste de Anatolia, e la isolas de la Ejean, deslocante o asorbente la poplas ejean, incluinte la minoanes (e ance adotante alga de sua cultures).

Roma antica

Roma antica (en latina: Antiqua Rōma) ia es un unia political cual ia nase de la estende de la site de Roma, cual, en sua epoca culminante, ia estende de la Rena Unida asta la Sahara e de la Penisola Iberian asta la Eufrates. A la comensa, pos sua fundi (753 aec), Roma ia es un monarcia etrusca. Plu tarda, (509 aec), lo ia es un republica latina, e en 27 aec ia converti a un impero. A la periodo de brilia masima, lo ia es conoseda como pax romana per sua state de armonia cual ia domina en la rejiones su domina roman, un periodo de ordina e ricia cual la Impero ia conose su la dinastia de la Antoninos (96–192), e a grado min alta, su la Severos (193–235). Lo furni elementos esensal per la developa de la Ueste, e plu tarda de la Este.

Tracia

Tracia ia es un pais antica ueste de la Mar Negra e norde de la Mar Ejeo, aora divideda entre Turcia european, Balgaria, e Elas norde-este.

En otra linguas

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.