Nohkixel

E Nohkixel (Speaker Icon.svg„Nohkixel“) oder Nokieksel oder och Nokixel is jet, wo Do jett drin noh kieks. Maach Op, luur erėn, maach zo, un dann bißß de jett schlauer un wejß hingerheer mieh wi füürher. Wem mer jett im Nohkixel söök, dann säät mer och, dat schläät mer noh. Dat Nohschlare, dat kütt von schlaach op, blädder erüm, un kikk noh.

Miehtsdens es e Booch odder ne jannze Püngel Böösher jemejnt. Hückzdaach jėddet Nohkixele nattüürlijj och op Mikrofillme, op CD odder DVD, un sönswie elektronisch; un onnlain im Innternett hammer se och. Do kannß de — wie he bei uns — womööschlish met draan schrieve.

Et jitt dousenderlej spezzjelle Nohkixele for ürrjentjet beshtemmpteß. Zom Bejshpiehl Wöötebööscher, wo De nohluure kannß, wat e Wood inne ner anndere Sprooch hejß, wie t do dann jeshrėvve weed, wadd et för Eijenshaffte hätt, un esu. Dann jiddet Nohkixele fö beshtemmpte Themen, Berejche, wie e för de Kirsch, ei fö Meddikamennte, e för der Bershbou, der Duuden för wie mer t shriev, met Diere, odder Plannze, extra för Pänz, unn ene Houfe mieh.

E Nokixel, wat der Sėnn von de Wööt, also de Bejrėffe, vunn ener Sprooch, verklääere deijt, dat weet öff och en Ennzüklo Pædie jenannt, besönderß wenn et noch besönderß deck, ömfaßßend un vollshtändijj un ußßfüülijj eß. Dat is die Zoot Nohkiksel, die mer för jewöönlish mejnt, wemmer nix söns dobej säät, ich mejn, watt fö ejn jenau jemejnd eß. Dat Woot „encyclopædeija“ kütt uss em ahle Jrieshisch un hejß: „Liehr vun de Bejreffe.“

Mer han norr e Woot förr esu jet, dat eß Lexikon. Kütt ussem ahle Jrieshisch un heiß — jenau — „Wööterboch.“ Jez opjepaß. Wenn De „Lexikon“ vun hinge lißß, weed „Nokixel“ drußß. Wo jidd et dann suu jet? Da siit mer widder wat uns uns Jöttlijje Sprooch för e Wunder iß, do driehß de ejnfach e Woot eröm un nix hätt sish verändert.

Websigge

GNU Lizännz för n fräije Dokementazjon

Di „GNU Lizännz för_n fräije Dokementazjon“ häijsj_en orrinal_änglish de „GNU Free Documentation License“, un dat veed fö_jwööhnlisj affjekööz_alß „GNU_FDL“, un_och „GFDL“.

Dat eß äijn fun fille su_ne Lizzänze fö fräij Enhallde, un seshe en jebreushlijje. Se weed fun dä Free Software Foundation, mir dääten saren, de Fräij_ßoffwär_Shtifftung, erußjejovve. Dat eß en Daachorjanisazjon för dat GNU Projäkk, saren se.

Wänn_ennen Uerhevver als_ennen Lizänzjävver sing Werrək unger de GNU_FDL errußdeijdt, dann jidd_er zimmlish_fill Rääshde wigger, wi dat dat jbruch wääde darrəff. Ed_eß älaup, dat Werrək ze Kopeere, ze Forbräijde un wigger_ze_jävve, ze Foränndere. Dat darrəff mer och kommärzjäll maache. Dofüür moßß dä Lizänznämmer de Lizänbedingunge ennhallde. Dad_eß, de jannze Autoore und Shriivere mößße jenanndt sinn, un wat bäij_em Änndere un Wiggershriive erus_kütt, dat moßß widder unger dä GNU_FDL shtonn. Wä sesh nid_ann_de Lizänbedingunge hallde däijdt_ä folliert automattish all di Rääshte uß dä Lizzännz.

De GNU Lizännz för_n fräije Dokementazjon eß urshrünglish jemaadt woode, öm So_n Dokkumänte wi de Hanndböösher, uß däm GNU-Projäkk med_en äänlijje Lizänz fodäijle ze künne, wi de ßoffwär sellver. Domet sůll jaranteert wääde, dat denne iier Ėnhallde fräij för Jeede ze hann sinn, un de Rääshde esu övverdrare wääde künne wi se jebruch wääde, jannz dä Bewääjung för_n fräije ßoffwäer iirem Jäijß äntspräshend. Esu wi di GNU_FDL' för Dokementazjon, jiddet för de ßoffwäer de GNU GPL — de GNU General Public License.

De jrüüzte Sammlung med Ėnhallde, di unger dä GNU_FDL lizzänseert sinn, fingk mer en däm fräije Nohkixel met däm Nahme Wikkipedija. Do sinn inzwesche mieh wi_m Millijuhn Sigge met Täxxte — och Atikkelle jenanndt — in jood_övver Hundort Shprooche. Jraad dat di GNU_FDL in däm un äänlijje Projäkkte bebruch weed, hädd_en de läzde Joohre och Krittik draan jebraadt. Für allem sull se för iire Zwäck jet komplizėerd sin, och wäm_mer se met anndere vergläijshe däät, di jät jönger sinn. Dat mer emmer dä jannze Lizänztexx wiggerjävve mööt, shtüüert väm_me janz koote Täx_Shtök övvernämme well. Ußßerdämm jiddet se orijinaal_forbindlish blos_en änglish, enß affjesinn vun su_n inofizjälle Övversäzunge.

Dröm fingk mer mieh un mieh de äijnfachere Lizenze fon Creative Commons. Di han suja de ungerschiidlijje Shtaate iier nazjonaale Jesäzze med_bedaach. Ed eß allordingkß totaal ůnpraktish, wäm_mer forsööke däät, för su_e Projäkk wi de Wikkipedija de Lizänz ze wääßelle. Dröm eß de Free Software Foundation draan, dat se winnishßtens e paa vun dä Blötsche fun dä GNU_FDL' ußbüjele donn, un en neu Faßßung oplääje. Of_mer dat_to_met kommpatibel met dä Creative_Commons Lizännz CC-BY-SA hinkrijje weed, ess_ävver non_nėt_klooh.

OmegaWiki

Dat OmegaWiki ess en ellëtronesch Wööterbooch em Internet. Et weed jän med OW affjekööz. Ed eß em Opbou, un sůll enß e Nohkixel wääde, wo mer alle Wööter en alle Sprooche medd en Äklierong en alle Sprooche, un dänne ier Övversäzong en alle Sprooche nohluure künne sull. Un noch enne Houfe mieh Ennfommazjone un Daate zo jedem Woot.

En ander Schprohche

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.