Wiyaʊ kʊyʊm kewiyitu

Wiyaʊ kʊyʊm kewiyitu (krɛkɩ kʊnʊŋ taa mono pʊ-tɔbʊʊ se yeke, arke pʊ-tɔbʊʊ ɖoŋ nɛ pɩtɩŋa payi pʊ-tɔbʊʊ se kʊyʊm yeke kewiyaɣ ɖoŋ) pɩkɛ politiki lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɖɩnaɣ se ɛyʊ kʊyʊm yeke tɩɣya kewiyaɣ ɖoŋ tɩŋa, ɛnʊ payaɣ se monark pʊ-tɔbʊʊ menɖeke matɩna kewiyaɣ. Siŋŋ taa lɛ pɩtɛkɛ kewiyitu ɖɔɖɔ pɩtɛkɛ peyebinam kewiyaɣ, kaawɛ ɖooo lɔŋ menɖeke men-kewiyaɣ kɩlɩzasɩ tɛ, kpaɣ ɛzɩ Gaulois waa awiyaa tɛ mbʊ yɔ, yaa Feeniizi awiyaa tɛ ɖɔɖɔ. Montesquieu tɔm kpou cɔlɔ lɛ pɩtɛ kewiyaɣ pasɩma-kɛ nɛ mbʊ yɔ se ɛyʊ kʊyʊm koŋ ñazɩna, kɛlɛ e-kewiyaɣ ŋga kɛwɛna paɣtʊ nɛ pamakɩ-ɩ.

Portrait of King Rama X
Portrait of King Rama X

Menɖeke men-kewiyaɣ pɩsɩ ɛjaɖɛ kewiyaɣ paɣtʊ sɔsɔtʊ tɛ lɛ pɩkɛ alɩwaatʊ ndʊ wiyaʊ kʊyʊm kewiyitu sʊʊ ɛjaɖɛ paɣtʊ taa, palɩzɩɣ lɩmaɣza nɛ paɣtʊ wɛɛ nɛ ɛyaa cɔŋna tɩsɩndaa mbʊ pʊyɔɔ yɔ patayɩɣ peeɖe paa weyi lɛ nɛ ɛ-paɣtʊ kpaɣ ɛzɩ yee ɛjaɖɛ ɛsʊʊ you nɛ ɛjaɖɛ lɛɛɖɛ kɔyɔ yaa you nakʊyʊ ɛwɛ ɛyaa hɛkɩŋ taa yaa Mars paɣtʊ natʊyʊ haɣ-ɩ kewiyitu kpeekpe yɔ, mbʊ lɛ wiyaʊ kʊyʊm ɛnʊ e-kewiyitu pɩsɩɣ kɩbɩndʊ nɛ payaɣ-tʊ se kpɛŋgbɛzɛmɩtʊ (ɛzɩ Room sɔdɩŋ kaalakʊ tɔm naa sɔsɔtʊ ɖeɖe yɔ).

Wiyaʊ kʊyʊm kewiyitu pɩsɩɣ paɣtʊ lɩzɩyaa ñɩŋa lɛ yee kewiyaɣ ñʊʊ tʊ weyi ɛjaɖɛ ñʊʊ tʊ ñalɩza ɛwɛɛ kɔyɔ, kɛna paɣtʊ lɩzɩyaa nɔɔ yɔɔ ɖɛyʊ, pɩ-tɛ alɩwaatʊ ndʊ tɩ-taa lɛ, kpɛŋgbɛzɛmʊʊ ŋgʊ kɛʊna ɛjaɖɛ ñʊʊ, tɔm yasɩyʊ nɛ tɔm yɔɔ kandɩyʊ ɛsɩndaa wobinau yɔɔ lʊɖaa yeke tɩyɩɣna paɣtʊ tɔm (kpaɣ ɛzɩ AŋglɩtɛɛrɩƐsɩpañɩPɛlɛzɩɩkɩ ajɛyɛ taa mbʊ yɔ.

King of Swaziland
King of Swaziland
Elizabeth II in Berlin 2015
Elizabeth II in Berlin 2015

Tʊkaɣ ŋga kɛwɛ kpɛŋgbɛzɛmɩtʊ kewiyaɣ nɛ menɖeke me-kewiyaɣ paɣtʊ ñɩŋa yɔ lɛ se keekee taa lɛ payaɣ kpɛŋgbɛzɛmɩtʊ ñɩŋa lɛ ɛyʊ kʊyʊm ñazɩna paa ndʊ tɩ-taa ɛnʊ tɩna kewiyitu kpeekpe kpaɣ ɛzɩ paɣtʊ lɩzʊʊ kewiyaɣ ɖoŋ, paɣtʊ tʊmɩyɛ labɩnaʊ kewiyaɣ nɛ tɔm hʊtʊ paɣtʊ kewiyaɣ ɛtɩya tɩ-tɩŋna payi. Eɖiyuu ɛjaɖɛ ɛ-maɣmaɣ ɛ nɛ ɛ-ɛjaɖɛ taa ɛ-lɩm ɖʊyaa nɛ pɩtasɩna ɛ-lɔŋ tasɩyaa, ɛhʊʊ tɔm nɛ kʊjɔmɩŋ taa paɣtʊ naa nɛ kpamɩŋ taa paɣtʊ naa (mbʊ payaɣ se tɔm hʊtʊ kɩtɛyɩtʊ, paa nɩgbaŋʊʊ hɔm tɔm ndʊ yɔ wiyaʊ lɩzɩna pɩ-paɣtʊ, nɛ ɛlɩzɩɣ paɣtʊ naa lalaa naa mba kpaɣ ɛyaa weewee tɩnaa, hɛkʊ nɛ hɛkʊ tɩnaa nɛ pɩkɔzɩnam waa pa-tɩŋa payi pɔcɔŋna kedizasɩ sɔsɔsɩ ɖeɖe yɔ.

Map of monarchies
Map of monarchies
Otto von Bismarck

Otto Eduard Leopold, sɔsɔ von Bismarck, palʊla-ɩ Schönhausen tɛtʊ taa ɖomaɣ fenaɣ kɩyakʊ 1 pɩnaɣ 1815 nɛ ɛsɩ hasɩyaɖɛ fenaɣ kɩyakʊ 30 pɩnaɣ 1898 Friedrichsruh, ɛkɛ Prusse ɛjaɖɛ taa ɛyʊ sɔsɔ nɔyʊ nɛ Caama. Peyeba se ɛkɛ cɛjɛ Bismark pɩnaɣ 1865, nɛ pʊwayɩ ɛkɛ ɖɔɖɔ Bismark-Schönhausen awimpɩɣa pɩnaɣ 1871 nɛ wiyaʊ kɛ Lauenburg pɩnaɣ 1890.

Ɛkɛ cenje taa Prusse Kewiyaɣ ɛjaɖɛ taa ɛjaɖɛ ñʊʊ tʊ nɛ ɛkɛ ɖɔɖɔ ɛjaɖɛ samaɣ lɩm ɖʊyʊ pɩnaɣ 1862 ŋtalɩ 1890, ɛkɛ ɖɔɖɔ Caama nɛ Hayi ajɛyɛ kɩkpɛndʊʊ tɔm hʊya ñʊʊ tʊ pɩnaɣ 1867 ŋtalɩ 1871, pʊcɔ ɛsʊ kajalaɣ tɔm hʊya tʊmɩyɛ ɖeɖe Caama Ampiiri kɩfalʊ taa pɩnaɣ 1871, tʊmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɛwɛɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ pɩnaɣ 1890, ɛlɛ ɛɖɔka ɛjaɖɛ samaɣ lɩm ɖʊyʊ tʊmɩyɛ nɛ ɛjaɖɛ ñʊʊ tʊ tʊmɩyɛ mbʊ Prusse tɛtʊ taa. Ɛlaba tʊmɩyɛ siŋ Caama ɛjaɖɛ kpɛndʊʊ alɩwaatʊ taa.

Ɛ-tʊmɩyɛ paɣzɩtʊ alɩwaatʊ taa lɛ, Bismarck la ɛ-tɩ hɩɖɛ naɖɩyɛ nɛ ɛkandɩɣ Junkers waa ñɩm yɔɔ, pɩkɛ Prusse tɛtʊ natʊyʊ ndʊ ɛ-maɣmaɣ ɛɛwɛ tɩ-taa yɔ ɖooo politiki labʊ alɩwaatʊ taa yɔ. Pakpa-ɩ Prusse ɛjaɖɛ samaɣ lɩm ɖʊyʊ tɛtʊ ndʊ tɩ-ñʊʊ tʊ pɩnaɣ 1862. Prusse ɛjaɖɛ paɣtʊ maʊ taa lɛ ɛlʊbɩna tɩ yɔɔ wɛʊ tɩna se ɛha ɖoŋ wiyaʊ kʊyʊm kewiyitu lɩmaɣza.

Palʊla Otto von Bismarck ɖomaɣ fenaɣ kɩyakʊ 1 pɩnaɣ 1815 Schönhausen. Ɛ-caa kɔyɔ Ferdinand von Bismarck, ɛlɛ kaakɛ sɔɔja sɔsɔ nɛ ɛwɛna tɛtʊ Prusse ɛjaɖɛ taa. E-ɖoo kɔyɔ Wilhelmine Mencken ɛlɛ kaakɛ politiki abalʊ nɔyʊ pɛlɔ. Ɛ-cɔzɔ kaakɛ Jean-Jacques Rousseau tɔm yɔɔ tisiyu yaa ɛgbaɣtʊ. Otto kaawɛna ɖalʊ kʊyʊm Bernhard (pɩnzɩ 1810-1893) nɛ kɔʊ kʊyʊm Malwina (pɩnzɩ 1827-1908).

Pɩnaɣ 1816, ɛ-ñɩma kʊyɩ pɛɖɛɛ nɛ Kniephof Poméranie nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa kiŋ, ɛlɛ petikizi pɛ-tɛtʊ ndʊ paawɛna-tʊ Schönhausen yɔ. Otto la ɛ-pɩjatʊ peeɖe. E-ɖoo sɩm wayi pɩnaɣ 1839 lɛ, Bismarck kpaɣ ɛ-ñɩma tɛtʊ Kniephof. Ɛpɩsɩ haɖʊ, ɛ-nɛ ɛ-ɖalʊ Bernhard weyi ɛkɩlɩ-ɩ nɛ pɩnzɩ kagbanzɩ yɔ pahayɩ Kniephof, Külz nɛ Jarchlin tɛtʊ Poméranie wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa, Naugard kantɔɔ taa. Pʊkɔma pɩnaɣ 1841 lɛ palɩzɩ Berbhard se ɛkɛ Nauguard egeetiye lɔŋ tasɩya ñʊʊ tʊ, mbʊ tɩna nɛ pɛtɛyɩ pazɩ tɛtʊ, Bernhard cɔŋnɩna Jarchlin tɛtʊ yɔɔ nɛ Otto cɔŋna Külz nɛ Kniephof tɛtʊ yɔɔ. Pa-caa sɩba pɩnaɣ 1845 taa lɛ, Otto ɖanɩɣ kpaɣʊ cɛjɛtʊ ɖɩɣa taa Schönhaussen, Stendal kantɔɔ taa.

Pɩtɩŋna Moritz von Blanchenburg yɔɔ, pɩkɛ ɛtabalʊ nɔyʊ weyi ɛkatɩ-ɩ Gymnasium zum Grauen Kloster, Bismarck ɖʊ tabalɩyɛ ɛ-nɛ pɔtɔdɩyɛ tʊ Adolf von Thadden-Trieglaff. Ɛnɛ ɛnʊ ɛ-ɖaŋ kɛlɛ Marie Blanckenburg, Moritz pɛlɔ. Paa Marie nɛ Otto pɔsɔɔlɩ ɖama kɔyɔ, Marie tɔsɔɔlɩ se ɛyɔdɩ ɛ-tɛ nesi ɖɔkʊ ɖʊnaʊ tɔm. Kɛlɛ ɛwalɩ Trieglaff aloma fenaɣ taa pɩnaɣ 1844. Nesi ɖɔkʊʊ sɔnzɩ wiye lɛ ɛsɩɩ ɛtabalʊ Johanna von Puttkamer Bismarck cɔlɔ.

Otto nɛ Johanna pakpaɣ pawalɩ ɖama nɛ palʊlɩ piyaa naatozo. Marie (1848-1926), ɛlɛ walɩ Kuno zu Rantzau, Herbert (1849-1904), ɛlɛ kpaɣ halʊ Marguerite von Hoyos nɛ Wilhelm (1852-1901) ɛlɛ kpaɣ halʊ Sibylle von Arnim-Kröchlendorff.

Kʋnʋmɩŋ lɛɛŋ

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.