Kamɩŋ fenaɣ

Kamɩŋ fenaɣ kɛ fenaɣ hiu nɛ naalɛ ñɩŋa pɩnaɣ taa. Kɛwɛ Aloma fenaɣ ɛsɩntaa nɛ Saŋayɩŋ fenaɣ wayɩ.

Ɛlɛ, paatasɩɣ paʋ kamɩŋ fenaɣ ŋga ka-taa pʋɖɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɛʋ ɛɛnɩɣ lɔŋ lɛ, tɔɔnasɩ tɩŋa tatɩɩpɩta pɩkɩla nɛ mɩla. Kabɩyɛ mba yeki poɖuu hɛɛ pola taa fenaɣ ŋga ka-taa.

1920

Pɩnaɣ 1920 kɛ pɩnaɣ 1920 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ taa lɛ, pɩnaɣ 1920 kɛŋna 20 ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 1919 nɛ 1921 hɛkʋ taa.

1940

Pɩnaɣ 1940 kɛ pɩnaɣ 1940 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ taa lɛ, pɩnaɣ 1940 kɛŋna 40 ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 1939 nɛ 1941 hɛkʋ taa.

1949

Pɩnaɣ 1949 kɛ pɩnaɣ 1949 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ taa lɛ, pɩnaɣ 1949 kɛŋna 49 ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 1948 nɛ 1950 hɛkʋ taa.

1957

Pɩnaɣ 1957 kɛ pɩnaɣ 1957 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ taa lɛ, pɩnaɣ 1957 kɛŋna 57 ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 1956 nɛ 1958 hɛkʋ taa.

1958

Pɩnaɣ 1958 kɛ pɩnaɣ 1958 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ taa lɛ, pɩnaɣ 1958 kɛŋna 58 ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 1957 nɛ 1959 hɛkʋ taa.

1960

Pɩnaɣ '1960 kɛ pɩnaɣ 1960 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ taa lɛ, pɩnaɣ 1960 kɛŋna 60 ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 1959 nɛ 1961 hɛkʋ taa.

1967

Pɩnaɣ 1967 kɛ pɩnaɣ 1967 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ taa lɛ, pɩnaɣ 1967 kɛŋna 67 ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 1966 nɛ 1968 hɛkʋ taa.

1980

Pɩnaɣ 1980 kɛ pɩnaɣ 1980 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ taa lɛ, pɩnaɣ 1980 kɛŋna 80 ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 1979 nɛ 1981 hɛkʋ taa.

1991

Pɩnaɣ 1991 kɛ pɩnaɣ 1991 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ taa lɛ, pɩnaɣ 1991 kɛŋna 91 ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 1990 nɛ 1992 hɛkʋ taa.

1997

Pɩnaɣ 1997 kɛ pɩnaɣ 1997 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ taa lɛ, pɩnaɣ 1997 kɛŋna 97 ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 1996 nɛ 1998 hɛkʋ taa.

2010

Pɩnaɣ 2010 kɛ pɩnaɣ 2010 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ nɛ kʋɖʋm taa lɛ, pɩnaɣ 2010 kɛŋna hiu ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 2000 nɛ 2011 hɛkʋ taa.

2013

Pɩnaɣ 2013 kɛ pɩnaɣ 2013 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ nɛ kʋɖʋm taa lɛ, pɩnaɣ 2013 kɛŋna hiu nɛ naadozo ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 2012 nɛ 2014 hɛkʋ taa.

2014

Pɩnaɣ 2014 kɛ pɩnaɣ 2014 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ nɛ kʋɖʋm taa lɛ, pɩnaɣ 2014 kɛŋna hiu nɛ naanza ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 2013 nɛ 2015 hɛkʋ taa.

Aloma fenaɣ

Aloma fenaɣ kɛ fenaɣ hiu ñɩŋa pɩnaɣ taa. Kɛwɛ Salaŋ fenaɣ ɛsɩntaa nɛ Kamɩŋ fenaɣ wayɩ.

Fenaɣ ŋga ka-taa kabɩyɛ mba loŋ pola.

Caama

Caama ɛjaɖɛ wɛ tuuɖe kedeŋa ŋga payaɣ se Eerɔpʋ yɔ kɛ-hɛkʊ taa ɖeyi ɖeyi. Caama ɛjaɖɛ kɛ kɩkpɛndɩɣ ajɛya. Caama ɛjaɖɛ wɛ tɛtʊ tʊnɛ tɩ-hɛkʊ taa: hayʊ kiŋ lɛ, Hayʊ teŋu, Taanemarɩkɩ nɛ Palitiki Teŋgu, wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa lɛ, Pɔlɔɔñɩ ɛjaɖɛ nɛ Cɛɛkɩ ɛjaɖɛ, hadɛ kɩŋ lɛ, Otirisi nɛ Suwiisi ajɛya, pɩkazɩ nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊiyɛ taa lɛ Fransɩɩ, Lugizamburi, Pɛlɩsiki nɛ Peyiiba ajɛya. Caama tɛtʊ sɔsɔtʊ kɔyɔ, Pɛrɩlɛɛ, ɖɔɖɔ lɛ, Hamburg, Munich nɛ Polɔɔñɩ. Komina loniye sɔsɔyɛ wɛ Pɛɛrlɛnɩ tɛtʊ taa nɛ Pɔɔnɩ. Tɛtʊ ndu payaɣ se Frankfort-sur-Main yɔ, ndʊ lɛ tɔsʊʊ huu tɛ tɛtʊ.

Ɖooo pɩnzɩ mɩnɩʊ waa 15 taa kɛ caama mba mba pawɛ Caama nɛ hayʊ kɩŋ yɔ, pɛkpɛnda nɛ pɛwɛɛ mbʊ payaɣ se prootɛsɩtaŋ Ɛsɔ sɛtʊ aŋgba yɔ pɩ-taa. Pɩnaɣ 1933 kɛ Naazii waa kpaɣ kehiyaɣ kpelaɣ nɛ pɩla mbʊ hɛɛɛ hɛɛɛ nɛ kedeŋa kpeekpe you naalɛ ñɩŋgʊ paaza. Kedeŋa kpeekpe you naalɛ ñɩŋgʊ tɛma nɛ pahaba Naazii sɔɔjana lɛ, Caama lesi kɩ-tɛtʊ kpeekpe nɛ kɩtɛyɩ nabʊlɛ taa: wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa lɛ, RFA nɛ RDA ñɛwɛɛ Sooviyetiki ajɛya kɩkpɛndɩɣ nesi tɛɛ.

Pɩɩtɛyɩ mbʊ lɛ, koloŋa sɔsɔɔ nakɛyɩ kaakaɣna ajɛya anɛ anaalɛ ahɛkʊ taa nɛ payaɣ-kɛ se Pɛɛrlɛnɩ koloŋa. Pinaɣ 1989 tɛ kamɩŋ fenaɣ taa kɛ koloŋa ŋga kɔyɔka nɛ pɩkɔma aloma fenaɣ 1990 lɛ, hɔɔlɩŋ naalɛ ɛnʊ ɛkpɛndɩ. Caama mba kʊnʊŋ kɛ Caama nɛ euro kɛ pɔtɔkɩ se liidiya.

Caama taa samaɣ kɛ milionaa 81 nɛ peeɖe eyaa kɩlɩna ɖɔʊ kɛ europia ajɛya kɩkpɛndɩɣ aŋgba wena payaɣ se Union européenne yɔ a-taa. peeɖe ɛjaɖɛ ñʊʊdʊ, Ɖoɖoo Angela Merkel, kɛna ɛzɩ Union Eerɔpɩyɛɛ taa sɔdʊʊ sɔsɔʊ kpem yɔ nɛ paa anɩ ɛhaɣ-ɩ ñamtʊ sɩŋŋŋ ɖɔɖɔ.

Eerɔpʋ kpeekpe tɔsʊʊ hʊʊ nɔmɔʊ taa lɛ, Caama kɛna ɛjaɖɛ kacalaɣ ñɩnɖɛ nɛ kedeŋa kpeekpe taa lɛ, ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩkɛ naanza ñɩnɖɛ. pɩnaɣ 2011 taa lɛ, Caama kɛna ɛjaɖɛ naalɛ ñɩnɖɛ kɛ wena akpakɩɣ atɔsʊʊ nɛ añɩm nɛ apɛdɩɣ nɛ agbaa yɔ. Ajɛya 28 wena awɛ Union Eerɔpɩyɛɛ yɔ a-taa lɛ, Caama taa koŋ kɛ tʊma ñɩnɩya tɔɖɔɔ, pʊtɔbʊʊ se kɩyɛna fenaɣ pɩnaɣ 2015 kanɛ ka-taa mɩnɩʊ yɔɔ lɛ, ɛyaa ceeke naanza nɛ hɔɔlʊ ɖeke ñɩniʊ na tʊmɩyɛ se pala. Caama tɛtʊ taa ɛyaa hɛza nɛ paalakɩ kʊñɔmɩŋ caaa.

Caama nɛ Eerɔpʋ ajɛya lɛɛna panɩna nɛ ɖama nɛ pɔñɔzɩ kɩgaʊ ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ sɔnɔ se Eerɔpʋ ajɛya kɩkpɛndɩɣ taa yɔ. Ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖɔɖɔ G7 taa, G20 taa, nɛ pɩtasɩna OTAN kɩgaʊ taa. Caama ɛjaɖɛ taa ɖɔɖɔ kɛ Eerɔpʋ hɛkʊ nɛ hɛkʊ liidiya ɖɩkpɛndɩyɛ tɛ koozaɣ sɔsɔɣa wɛɛ, pɩtasɩ ɖɔɖɔ ajɛya kpeekpe t;ɔm ɖɩhʊyɛ nɛ teŋgʊ yɔɔ waɖɛ tɛ kpelaɣ sɔsɔ wɛɛ.

Purkina Fasoo

Purkina Fasoo kɛna Afrɩka‎ nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛta ɛjaɖɛ naɖɩyɛ nɛ payaɣ- ɖooo lɛ se: Hooti Foltaa. Teŋgu tɔcɔɔ ɛjaɖɛ nɖɩ nɛ pɩta kpɛɛɛ. Wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ nɛ hayɩ kɩŋ ɖɔɖɔ lɛ Malii ɛjaɖɛ wɛna kamaɣ yɔɔ; wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa lɛ, Nizɛɛrɩ ɛjaɖɛ nɛ yee hadɛ kɩŋ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa kɔ yɔ, Peenɛɛ ɛjaɖɛ. Purkina Fasoo nɛ hadɛ kiŋ lɛ, Togo nɛ Kana ajɛya wɛna piyele wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ nɛ hadɛ kɩn lɛ, Kootidiivʊwarɩ tɛtʊ.

[

Purkina Fasoo tɛtʊ sɔsɔtʊ kɔyɔ Wagaadugu nɛ tɩwɛ Purkina Fasoo tɛtʊ hɛkʊ taa. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩwɛ Afrɩka‎ ajɛya kpeekpe kpɛndɩɣ ŋgbɛyɛ taa nɛ CEDEAO ñɩnɖɩ taa. Keteŋga kpeekpe taa lɛ, yee pakpaɣ ajɛya hiu wena akɩla kʊñɔŋ taa wɛʊ kɔyɔ, pana ɖɔɖɔ Purkina Fasoo.

Ɖooo lɛ, Fransɩɩ ɛjaɖɛ kakpacayaɣna-ɖɩ picɔ ɖɩkɔɔ ɖɩhiu ɖɩ-tɩ yɔɔ wɛʊ kɛ pɩnaɣ 1960. Papaazɩɣ yaʊ se Purkina Fasoo yɔ pideleɖi; Thomas Sankara kewiyaɣ taa kɛ papɩsɩnaa mbʊ kɩyɛna fenaɣ nanza pɩnaɣ 1984.

Ŋ̃ʊndɩna mba peɖiya Purkina Fasoo ɛjaɖɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩna sɔnɔ yɔ, mba yɔ: Maurice Yaméaogo (1960-1966), Sangoulé Lamizana (1966 1980 ), Saye Zerbo (1980 to 7 Kamɩŋ fenaɣ 1982), Jean-Baptiste Ouédraogo (1982 to 11 Kamɩŋ fenaɣ 1983), Thomas Sankara (1983—1987), Blaise Compaoré (1987-2014), Honoré Traoré, ɛkɛna Blaise Compaoré lone taa caɣyʊ nɛ fenasi naalɛ ɖeke ɛlaba nɛ Yacouba Isaac Zida ñakpaɣ nɛ ɛlɛ la kɔzɔɖɔna naalɛ nɛ eyebina Michel Kafando, Gilbert Diendéré. Kpana salaŋ fenaɣ 2015 nɛ nnsɩɩna saŋayɩŋ fenaɣ 2015 ɖɔɖɔ lɛ, ɛnʊ cɔŋna ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ nɛ pɔtɔ caca nɛ palɩzɩ weyi lɛ, ɛɛkɛ Purkina Fasoo ñʊʊdʊ.

Pɩnaɣ

Pɩnaɣ kɛna alɩwaatʊ taa alɩwaayʊʊ nakʊyʊ nɛ kɩkɛna fenasɩ hiu nɛ naalɛ. Pʊtɔɔbʊʊ se pɩnaɣ taa lɛ, kpɩtaŋ 52 wɛna. Yee pɛtɛyɩ pɩnaɣ hɛkʊ taa kɛ nabʊlɛ taa kɔyɔ fenasɩ looɖo wɛna nɛ yee pɩkɛ nabʊnza taa pɛtɛyaa kɔyɔ panaɣ fenasɩ naadozo. Pɩnaɣ taa fenasɩ kɔyɔ:

kɔlaɣ fenaɣ

lɛlaɣ fenaɣ

lakɩŋ fenaɣ

ɖomaɣ fenaɣ

agoza fenaɣ

mɩsɩkʊm fenaɣ

hasɩyaɖɛ fenaɣ

kɩyɛɛna fenaɣ

salaŋ fenaɣ

aloma fenaɣ

kamɩŋ fenaɣ

saŋayɩŋ fenaɣPʊtɔbʊʊ se, pɩnaɣ taa lɛ fenasɩ naadozo wɛ tɔm naanza taa. Pɩnaɣ taa fenasɩ looɖo ñɛwɛ tɔm nabʊlɛ ɖeke. Kabɩyɛ taa lɛ pɩnaɣ hɔɔlʊʊ kʊɖʊmʊʊ wɛ ɛzɩ payaɣʊ se yolum nɛ lʊŋgɩyɛ yɔ. Kabɩyɛ taa lɛ evebu yaa pɛlɔ pɩnzɩ pakalʊ nɛ palabɩ-ɩ sɔnzɩ.

Saŋayɩŋ fenaɣ

Saŋayɩŋ fenaɣ kɛ fenaɣ hiu nɛ naalɛ ñɩŋa pɩnaɣ taa. Kɛwɛ Kamɩŋ fenaɣ ɛsɩntaa nɛ Kɔlaɣ fenaɣ wayɩ.

Saŋayɩŋ tʋbʋʋ se ɛvalʋ weyi ɛtɛma ɛ-tɛ pɩnzɩ naadozo lʋbʋ yɔ ɛ-tɛ sɔnzɩ.

Fenaɣ ŋga ka-taa kɛ kabɩyɛ mba yeki papaɣ kamɩŋ pɩkɩlɩ ɛzɩ Kamɩŋ fenaɣ maɣmaɣ taa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɛʋ ɛɛtasɩɣ nɩʋ lɔŋ lɛ, tɔɔnasɩ tɩŋa tatɩɩpɩta pɩkɩla nɛ mɩla.

Simbaabuwee

Simbaabuwee kɛna Afrika nɛ hɛkʊ nɛ hɛkʊ taa ɛjaɖɛ naɖɩyɛ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa lɛ, Afrika nɛ Hadɛ kiŋ ɛjaɖɛ nɛ Pɔcɩwaanaa ɛjaɖɛ pɛwɛna, wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa lɛ, Moozambiki ɛjaɖɛ piyele nɛ hayi kiŋ lɛ Sambii ɛjaɖɛ.

Simbaabuwee nɛ Sambɛɛzɩ pɛhɛkʊ taa kamaɣ lɛ, kɛwɛ kpayɩ kpayɩ mbʊ pʊyɔɔ yɔ Sambɛɛzɩ pɔɔ tɛyɩna ajɛya anɛ a-hɛkʊ taa.

Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛtʊ sɔsɔtʊ yɔ Harare nɛ tɩwɛna ɛjaɖɛ nɖɩ nɛ ɖɩ-hayi nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa. Pakalɩ ɛyaa kɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖi-taa lɛ pɛwɛ ɛzɩ ɛyaa miliyɔɔnaa 1,6 yɔ.

Kʊnʊmɩŋ weyi pakɩlɩɣ yɔɔdɩɣ nɛ pawɩlɩʊ sukulinaa taa ɖɔɖɔ yɔ ɛnʊ lɛ: Aŋgilisi, Sonaa, Sindebele. Liidiye nɖi ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɛyaa tɔkaɣ yɔ nɖɩ lɛ Simbabuwee tɔɔlaarɩ pʊcɔ pɩkɔɔ pɩtalɩ ɖomaɣ fenaɣ 2009, alɩwaatʊ ndʊ pɛlɛɣzɩ-ɖɩ nɛ amerika tɔɔlarɩ yɔ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩwɛ Afrika kpeekpe ajɛya kɩkpɛndɩɣ ŋgbɛyɛ taa.

Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖooo lɛ Grandɩ-Pretaañɩ kakpacayaɣna-ɖɩ nɛ pɩla mbʊ ɖɔdɔ mbʊyɔ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩlɛɛzɩɣ hɩla ndɩ ndɩ kpaɣna ɖooo ɖɩwɛʊ ɖɩ-tɩ yɔɔ kamɩŋ fenaɣ 11 pɩnaɣ 1965. Paɖa-ɖɩ yaʊ se Rodeezii nɛ Hadɛ kiŋ pʊwayɩ lɛ, Rodeezii, pɩtasɩ lɛ payaa-ɖɩ ɖɔɖɔ se Simbaabuwee-Rodeezii.

Ɖooo ɖomaɣ fenaɣ 17 pɩnaɣ 1980 taa kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩkpaɣ hɩɖɛ kpaagbaa ñɩnɖɛ se Simbaabuwee. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖi-ñʊʊtʊ payaɣ se Robert Mugabe nɛ ɛwɛ kpelaɣ yɔɔ ɖooo 1087 piyele nɛ kewiyaɣ ñʊʊtʊ yɔ Morgan Tsvangirai. Kewiyaɣ ñʊʊtʊ ɛnɛ ɛwɛ kpalaɣ yɔɔ lɛlaɣ fenaɣ 11 pɩnaɣ 2009.

Kʋnʋmɩŋ lɛɛŋ

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.