Hasɩyaɖɛ fenaɣ

Hasɩyaɖɛ fenaɣ kɛ fenaɣ lʋbɛ ñɩŋa pɩnaɣ taa. Kɛkɛ Mɩsɩkʋm fenaɣ ɛsɩntaa nɛ Kɩyɛɛna fenaɣ wayɩ.

Fenaɣ ŋga ka-taa kɛ kabɩyɛ mba yakɩ hasɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩkɛna kɩjɛyʋ kɛ ɛvalʋ se ɛkʋ haɣ pʋcɔ ɛlʋ.

1920

Pɩnaɣ 1920 kɛ pɩnaɣ 1920 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ taa lɛ, pɩnaɣ 1920 kɛŋna 20 ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 1919 nɛ 1921 hɛkʋ taa.

1940

Pɩnaɣ 1940 kɛ pɩnaɣ 1940 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ taa lɛ, pɩnaɣ 1940 kɛŋna 40 ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 1939 nɛ 1941 hɛkʋ taa.

1949

Pɩnaɣ 1949 kɛ pɩnaɣ 1949 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ taa lɛ, pɩnaɣ 1949 kɛŋna 49 ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 1948 nɛ 1950 hɛkʋ taa.

1957

Pɩnaɣ 1957 kɛ pɩnaɣ 1957 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ taa lɛ, pɩnaɣ 1957 kɛŋna 57 ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 1956 nɛ 1958 hɛkʋ taa.

1958

Pɩnaɣ 1958 kɛ pɩnaɣ 1958 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ taa lɛ, pɩnaɣ 1958 kɛŋna 58 ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 1957 nɛ 1959 hɛkʋ taa.

1960

Pɩnaɣ '1960 kɛ pɩnaɣ 1960 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ taa lɛ, pɩnaɣ 1960 kɛŋna 60 ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 1959 nɛ 1961 hɛkʋ taa.

1967

Pɩnaɣ 1967 kɛ pɩnaɣ 1967 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ taa lɛ, pɩnaɣ 1967 kɛŋna 67 ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 1966 nɛ 1968 hɛkʋ taa.

1980

Pɩnaɣ 1980 kɛ pɩnaɣ 1980 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ taa lɛ, pɩnaɣ 1980 kɛŋna 80 ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 1979 nɛ 1981 hɛkʋ taa.

1991

Pɩnaɣ 1991 kɛ pɩnaɣ 1991 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ taa lɛ, pɩnaɣ 1991 kɛŋna 91 ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 1990 nɛ 1992 hɛkʋ taa.

1997

Pɩnaɣ 1997 kɛ pɩnaɣ 1997 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ taa lɛ, pɩnaɣ 1997 kɛŋna 97 ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 1996 nɛ 1998 hɛkʋ taa.

2010

Pɩnaɣ 2010 kɛ pɩnaɣ 2010 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ nɛ kʋɖʋm taa lɛ, pɩnaɣ 2010 kɛŋna hiu ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 2000 nɛ 2011 hɛkʋ taa.

2013

Pɩnaɣ 2013 kɛ pɩnaɣ 2013 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ nɛ kʋɖʋm taa lɛ, pɩnaɣ 2013 kɛŋna hiu nɛ naadozo ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 2012 nɛ 2014 hɛkʋ taa.

2014

Pɩnaɣ 2014 kɛ pɩnaɣ 2014 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ nɛ kʋɖʋm taa lɛ, pɩnaɣ 2014 kɛŋna hiu nɛ naanza ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 2013 nɛ 2015 hɛkʋ taa.

Alizeerii

Alizeerii ɛjaɖɛ kɛ Afrika nɛ kɩ-hayi kiŋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ. Ɖɩwɛ ajɛya wena akpɛndaa nɛ payaɣ-yɛ se Maagrɛɛbʊ yɔ a-taa. Alizeerii ɛjaɖɛ tɛtʊ sɔsɔtʊ payaɣ se Alizee. Tɩwɛ Alizeerii nɛ kɩ-hayi kiŋ Mediteranee teŋgu cɔlɔ kpam. Tɛtʊ ndʊ tɩkɩlɩna samaɣ wɛnaʊ. Afrika kpeekpe taa lɛ, Alizeerii tɛtʊ kɩlɩna walʊʊ. Tɩwalaa pɩtalɩ ɛzɩ kilomɛtanaa agbaba ɛzɩ 2 381 741 mbʊ yɔ.

Alizeerii ɛjaɖɛ sɩna Tuniizii nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ nɛ hayi kiŋ. Wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa ɖeyi ɖeyi lɛ, Liibii ɛjaɖɛ; piyele nɛ hadɛ kiŋ lɛ, Nizɛɛrɩ nɛ Malii ajɛya. Wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ nɛ hadɛ kiŋ lɛ, Moritaanii nɛ Sahara wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ ɖeyi ɖeyi lɛ, Marɔkɩ ɛjaɖɛ. Alizeerii taa ɛyaa laba kʊñɔŋ siŋŋ. Palʊba lʊbɩyɛ ɖɔɖɔ siŋŋ nɛ poyoo yoŋ sakɩyɛ nɛ pʊcɔ pɛwɛɛ pa-tɩ yɔɔ hasɩyaɖɛ fenaɣ kɩyakɩŋ kagbaanzɩ ñɩŋgʊ, wiye pɩnaɣ 1962 taa.

Alizeerii ɛjaɖɛ wɛ kedeŋa kpeekpe ajɛya kpɛndʊʊ ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ se ONU ŋgbɛyɛ yɔ ɖɩ-taa. Alizeerii ɛjaɖɛ nɖɩ, ɖɩwɛ ɖɔɖɔ Afrika ajɛya kpɛndʊʊ ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ ɖɩɖɩ se Union africaine yɔ ɖɩ-taa, pɩ nɛ ɖama nɩnaʊ ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖɩɩtɩŋɩɣ nɔɔyʊ wayɩ nɛ kpaɣnɛ ɖooo kɩ-tɩ yɔɔ wɛʊ pɩnaɣ 1962 taa yɔ, Alizeerii ɛjaɖɛ sʊ Ligue arabe ŋgbɛyɛ taa. Lɛlaɣ fenaɣ, pɩnaɣ 1989 taa kɛ Alizeerii nɛ Maagrɛɛbʊ ajɛya palaba nɔɔ nɛ patʊlɩ kɩgaʊ ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ sɔnɔ se Union du Maghreb arabe (UMA) yɔ. Ɛjaɖɛ nɖɩ, ɖɛwɛ ɖɔɖɔ Mediiteranee ŋgbɛyɛ kɩkpɛndʊʊ taa pɩnaɣ 2008 taa.

Alizeerii kaŋgalafʊ nimaɣ paɣzɩɣna +213 nɛ liidiye nɖɩ pɔtɔkɩ peeɖe yɔ, payaɣ-ɖɩ se Alizeerii Dinar.

Fenaɣ

Fenaɣ ɖeke koŋ kɛŋna wombu pʋcɔ tɛtʋ nɛ pɩta yɔ. Wondu sɔsɔtʋ ndʋ tɩwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, tɩ-taa lɛ, payaɣ Fenaɣ se, Tɛtʋ I. Ɛlɛ, paakpakɩɣ-kɛ se kɛkɛ tɛtʋ. Ŋgaa lɛ wonuu kagbaanzɩ n̄ɩŋʋ ŋgʋ kɩkɩlɩ paɣlʋʋ mbʋ mbʋ pʋcɔ wɩsɩ nɛ pɩta yɔ. Ka-walanzɩ kɛ kilomɛtɛnaa 3.474. Fenaɣ posina tɛtʋ ɛzɩ kilomɛtɛnaa 384.400 mbʋ yɔ.

Halɩ nɛ sɔnɔ mbʋ yɔ, Fenaɣ ɖeke koŋ kɛŋna wombu pɩfɛyɩ tɛtʋ yɔɔ cɩna nɛ ɛyʋ pɩzɩ ɛfɛyɩ nɩŋgbaŋaɣ pɩ-taa yɔ. Weyi ɛcalɩ fɛyʋʋ naŋgbaŋaɣ fenaɣ taa yɔ, payaɣ-ɩ se Neil Armstrong. Ɛkɛ mba pɛyɛlɩɣ ɛsɔmɩnʋʋ tɛɛ yɔ pa-taa lɛlʋ. Hasɩyaɖɛ fenaɣ kɩyakʋ 20 n̄ɩŋʋ wiye, pɩnaɣ 1969 n̄ɩŋa taa ɛfɛyɩ nɩŋgbaŋaɣ ka-taa. Ɛ-wayɩ lɛ, ɛyaa hiu nɛ kʋɖʋm lɛlaa woba ɖɔɖɔ ka-taa. Patɩŋa pɛkɛ ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ se "Apollo" yɔ ɖɩ-taa n̄ɩma.

Fransɩɩ kʊnʊŋ

Fransɩɩ kɛ Ɛndɩ-Ɛropa kʊnʊŋ ŋgʊ kɩlɩnɛ Romanɩɩ cejewaa taa yɔ. Fransɩɩ ñɔɔ Fransɩɩ ɛjaɖɛ taa kɛ doo caanaɔ luwarɩ yɔɔdasɩɩ ndi-ndi taa, kɩ-kɛ nɛ hayʊ kɩŋ kʊnʊŋ, nɛ mbʊ nɛ sɔnɔ yɔ ɛyaa miiliyɔɔ waa mɩnɩŋ naalɛ hɩŋ lʊbɛ nɛ nanaaza kedeŋa yɔ cɩna yɔɔdʊʊ kɛ, nɛ ɛyaa miiliyɔɔ naa mɩnɩʊ nɛ hɩʊ nɛ naalɛ yɔɔdʊʊ kɛ paaɖoye nɛ mba palʊlɩ-wɛ nɛ panɩʊ nɛ pɔyɔɔdʊʊ kɛ yɔ papa kɛ miiliyɔɔ naa hɩŋ lʊbɛ nɛ nzina miiliyɔɔ waa hɩŋ lʊbɛ. Pɩnaɣ 2014 ɖɩnaɣ se kedeŋa kpeekpe taa lɛ sukulɩ pɩya cɩkpema nɛ sɔsɔsɩ mba pɛkpɛlɛkʊ anɩsaayɩɩ taa yɔ pɛkɛ miiliyɔɔ waa hɩŋ lʊbɛ nɛ lʊbɛ.

Fransɩɩ kʊnʊŋ kɛ ɛjaɖɛ ɖoŋ waɖɛ kɛ Fransɩɩ ɛjaɖɛ taa, ɖoo pɩnaɣ 1992 kɛ kʊnʊŋ ŋgʊ kɩ-kɛ Fransɩɩ ɛjaɖɛ kpeekpe kʊnʊŋ, ɖɩnaɣ-tʊ Fransɩɩ ɛjaɖɛ ɖɔkʊʊ paɣtʊ takayaɣ hɔɔlaɣ naalɛ ŋga taa. Kɩ-kɛ ɖama lɩmaazaɣ lɛɣzɩʊ pʊyʊ pɩɩŋ nɛ ɖɔɖɔ Fransɩɩ ɛjaɖɛ ɛzakʊliye nʊmɔʊ taa kedeŋga taa. Fransɩɩ kʊnʊŋ pɔzɩ ñɩnʋʊ sakɩyɛ kɩ-hɔɔlʊʊ taa mbʊ kihiɣ kɩ-tɩ nɛ kɩwɛɛ camɩyɛ yɔ nɛ hasɩyaɖɛ fenaɣ kɩyakʋ 3 wiye pɩnaɣ 1996 taa paɣtʋ. Tɩ-yɔɔ pɩtɩŋɩɣna nɛ Fransɩɩ kʋnʋŋ ɖɛɛna ɛsɩndaa.

Kedeŋa kpeekpe kʊnɩmɩŋ sɔsɔŋ loɖo taa lɛ Fransɩɩ wɛ, ajɛyɛɛ kigbɛndʊʊ nɔɣ kʊɖʊmaɣ taa lɛ kɩ-nɛ Englɩsɩɩ tɔm palakɩna tʊmɩyɛ, kɩ-kɛ ɖɔɖɔ kʊnʊŋ sɔsɔʊ kɛ tʊma ndɩ-ndɩ taa paa ɛjaɖɛ ndɩ ɖɩ-taa paa ekeetiye ndɩ ɖɩtaa, kɩwɛ ɖɔɖɔ Eerɔpʋ ajɛyaa kigbɛndʊʊ nɔɣ kʊɖʊmaɣ taa. Ɖoo pʊwayi caanaʊ Fransɩɩ kewiyaɣ alɩwaatʊ taa tɔm hʊʊ pɩlɩŋ nɛ awiya piya kʊnʊŋ, Wp/kbp/Ruusii (Russie)|Ruusii]] tɛtɛ ñʊŋtɩnaa sɔsaa, Ɛspaañɩɩ nɛ Ɛŋglɛtɛɖɩɩ awiyaa nɛ Caama pɛtɛ awiyaa piyaa, kʊnʊŋ ŋgʊ kɩyeba se Ɛŋglɛtɛɖɩɩ, Caama nɛ Ɛspaañɩɩ pɛwɛna ɖama nɛ tabalɩyɛ sɔsɔyɛ pɩŋ.

Fransɩɩ wɛtʊ, kʊ-hʊʊ taa nɛ kɩ-paɣtʊ takayasɩɩ kɛ lɔŋzɩndaa nabɛyɛ tʊmɩyɛ, ɛzɩ lɔŋzɩndaa sɔsaa yaa tɩ-yɔɔ wɛʊ sʊkʊlɩ naa, yaa Académie Française, paya-kʊ se akademii kʊnʊŋ. Paa ɛzɩmtaa kɔyɔ kɩ-yɔɔdʊʊ wɛna waɖɛ nɛ ɛyaa sakɩyɛ sɔɔlɩ- kʊ yɔɔdʊʊ lɛlɛɛyɔ nɛ kɩ-kɛ Rabelais nɛ Molière pɛtɛ kʊnʊŋ sɔsɔʊ, ɖoŋlɛɖɛ lɛ Molière kʊnʊŋ maɣmaɣ kɛlɛ.

Kɩyɛɛna fenaɣ

Kɩyɛɛna fenaɣ kɛ fenaɣ luutozo ñɩŋa pɩnaɣ taa. Kɛwɛ Hasɩyaɖɛ fenaɣ ɛsɩntaa nɛ Salaŋ fenaɣ wayɩ.

Fenaɣ ŋga ka-taa kɛ kabɩyɛ mba tɔkɩ kɩyɛɛna kazandʋ nɛ paɖʋʋ cɩmɩŋ kɛ pa-akpema yɔɔ.

Mɩsɩkʋm fenaɣ

Mɩsɩkʋm fenaɣ kɛ fenaɣ loɖo ñɩŋa pɩnaɣ taa. Kɩwɛ Agoza fenaɣ ɛsɩntaa nɛ Hasɩyaɖɛ fenaɣ wayɩ.

Ɛlɛ, paatasɩɣ mɩsɩ kʋm fenaɣ ŋga ka-taa, pokozuu kokozuu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɛʋ ɛɛtasɩɣ nɩɣ Ɖomaɣ fenaɣ taa se poɖuu.

Pɩnaɣ

Pɩnaɣ kɛna alɩwaatʊ taa alɩwaayʊʊ nakʊyʊ nɛ kɩkɛna fenasɩ hiu nɛ naalɛ. Pʊtɔɔbʊʊ se pɩnaɣ taa lɛ, kpɩtaŋ 52 wɛna. Yee pɛtɛyɩ pɩnaɣ hɛkʊ taa kɛ nabʊlɛ taa kɔyɔ fenasɩ looɖo wɛna nɛ yee pɩkɛ nabʊnza taa pɛtɛyaa kɔyɔ panaɣ fenasɩ naadozo. Pɩnaɣ taa fenasɩ kɔyɔ:

kɔlaɣ fenaɣ

lɛlaɣ fenaɣ

lakɩŋ fenaɣ

ɖomaɣ fenaɣ

agoza fenaɣ

mɩsɩkʊm fenaɣ

hasɩyaɖɛ fenaɣ

kɩyɛɛna fenaɣ

salaŋ fenaɣ

aloma fenaɣ

kamɩŋ fenaɣ

saŋayɩŋ fenaɣPʊtɔbʊʊ se, pɩnaɣ taa lɛ fenasɩ naadozo wɛ tɔm naanza taa. Pɩnaɣ taa fenasɩ looɖo ñɛwɛ tɔm nabʊlɛ ɖeke. Kabɩyɛ taa lɛ pɩnaɣ hɔɔlʊʊ kʊɖʊmʊʊ wɛ ɛzɩ payaɣʊ se yolum nɛ lʊŋgɩyɛ yɔ. Kabɩyɛ taa lɛ evebu yaa pɛlɔ pɩnzɩ pakalʊ nɛ palabɩ-ɩ sɔnzɩ.

Kʋnʋmɩŋ lɛɛŋ

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.