Hɛbra kʊnʊŋ

Hɛbra kɛ kʊnʊŋ ŋgʊ kɩlɩna hɛkʊ nɛ hayi kɩŋ pilinzi nzɩ sɩ-dɛ nɛ sémitique mba kʊnʊmɩŋ taa kɛ Canaa mba agbeɣlaa taa. Kʊnʊŋ ŋgʊ kɩñɔtɩna kpaagba kpam nɛ kɩwɛ ɛzɩ phénicien ŋgʊ nɛ araméennes kʊnʊŋ nɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ Arabɩɩ kʊnʊŋ yɔ. kʊnʊŋ ŋgʊ mba panɩʊ kʊ yɔ patalɩɩ ɛyaa miiliyɔɔ waa lutozo nɛ pʊyɔɔ mbʊ yɔ.

Hebrew alphabet
Hebra masɩ

Amarna yaa Tel-Amarna, wɛna ɖama nɛ Egipiti kpaɖʊ hɩʊ nɛ naanza pʊcɔ ɖakpaɖʊ tɛ ɛgbaɣdɩyɛ. Masɩ nasɩyɛ lɩna nɛ Canaan. Pamazɩ nɛ Akkadien taa, canaʊ taa ɛgbaɣdɩyɛ kʊnʊŋ. Kʊnʊŋ ŋgʊ kɩwɛna tɔm nɛ tɔmpee sakɩyɛ kɛ sémitique wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa kʊnʊmɩŋ weyi pɔyɔɔdʊʊ Canaan yɔ.

Ɖɩkatʊ yɔɔdaasɩɩ nasɩyɛ nɛ sɩmakɩ Hɛbra kʊnʊŋ paɣtʊ, mbʊ pʊwɩlɩʊ se pʊcɔ matʊ alʊwatʊ lɛ yɔɔdɔɔ wɛtʊ kɛwɛ nɛ pɔyɔɔdʊʊ Hɛbra tɔm kɛ Canaan ɛjaɖɛ pʊcɔ Hɛbra mba maɣmaɣ caɣʊ Canaan taa.Masɩ nzɩ sɩdalɩna Hɛbra mba cɔlɔ, ɛlɛ pʊdɔma Apirou wɛtʊ taa, Apirou mba kɛ ɛyaa mba padasɩm-wɛ camɩyɛ yɔ ɛlɛ paya-wɛ hɩla wena awɛzɩ Hɛbra mba hɩla yatʊ yɔ.

EMH IMG 6482
Les dix commandements en écriture hébreu

Hɛbra mba takayaɣ kɩɖeɖea taa tɔm kɛ palabɩna tʊmɩyɛ kɛ tɔm kpɩtʊ alʊwatʊ taa yaa Hɛbra paɣtʊ hɔkʊ taa kɛ Synagogue kɛ payaɣ se massorétique tɔm. Massoret tɔbʊʊ se polɩŋ taa cɛlʊʊ. Kɩ-tɛ tɔm cɔlʊʊ kɛ wazaɣ tɔmɩyɛ sɩɩŋ kɛ kpaɖɩŋ sakɩyɛ taa. Ɖooo canaʊ awɩyaa sosaa kɛ kpaɖʊ lutozo pʊcɔ palʊlʊ Yeesu pʊwolo pɩtalɩ Maccabées waa, Daniel tɔm takayaɣ 167 pʊcɔ Krɩstʊ mba kpaɖʊ kɛ pʊwɛ kaɖɛ se paɖʊ hɔlɩŋ ndɩ ndɩ.

Hɛbra kʊnʊŋ kɛ ɛsɔ kɩlaʊ tɛ kʊnʊŋ nɛ kɩ-wɛ ndɩ nɛ kʊnʊŋ ŋgʊ samaɣ yɔɔdʊʊ. Ɖɩkatʊ koŋ tɔm pe wena ɛzɩ palakɩnɛ yɛɛ tʊmɩyɛ kɩlaʊ hɔlʊʊ taa yɔ. Nɛ ɖɩnaɣ se kʊnʊŋ ŋgʊ kɩwɛna tɩlasɩ kɛkɩlaʊ nʊmɔʊ taa. Takayaɣ kɩɖeɖea wɛna tɔm pe kudokɩŋ lutozo nɛ kudokɩŋ naalɛ kɛ hapax, (tɔm pe wena alɩɣ tɔm kʊyʊm yɔ), pamaɣ tɔm pe anaa kɛ Hɛbra lɩla 500 yeke yɔ. Nɛ ɖɩmaɣzɩ kɔyɔ canaʊ alɩwaatʊ kʊɖʊmtʊ ndʊ tɩyɔɔ lɛ Krɛsɩ yɔɔdaɣ kɛwɛna tɔm pe 120000.

Flickr - Government Press Office (GPO) - HEBREW TEACHING CLASS
Hebrew class at Beit Haole Ulpan in Holon

Mbʊlɛ, ɖɩkpa se Hɛbra kɩlaʊ sɩma tɔlɩm pazɩ mbʊ yɔ kʊhʊlʊmʊ nɛ kɩkpɛɛdʊ nɛ kɩsɛɛmʊ nɛ pɔlɔɔ. Tɔm tɔɔbʊʊ lɩzɩʊ wɛɛ ndɩ ndɩ.

Laŋhɩzɩyɛ

Laŋhɩzɩyɛ, tɔmʊʊ ŋgʊ paya kɩ-hɩɖɛ pɩwɩlɩɣ se ɖiɣɖiɣ caɣʊ wɛɛ ɖɔɖɔ ñaŋga ñaŋga fɛyɩ, ɖama kʊyɩnaʊ fɛyɩ, you fɛyɩ nɛ ɖɔɖɔ tɔm fɛyɩ. Pɩwɩlɩɣ se samaɣ hɛkʊ taa nɩnaʊ wɛɛ nɛ politiki wɛ ɖɔɖɔ camɩyɛ. Ehoye ɖɔkʊ ɖɩ-nɔɔ yɔɔ Olivier piliŋga mbʊ wɩlɩɣna se laŋhɩzɩyɛ wɛɛ.

Samaɣ ɛsɩnda nɛ kɛ-tɛ paɣtʊ taa lɛ, laŋhɩzɩyɛ tɔmpiye wɩlɩɣ ɛzɩma nɩnaʊ wɛɛ ɛyaa hɛkʊ taa yaa samaɣ hɛkʊ taa kɛ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa yɔ. Ɛlɛ pɩɩcoɖuu se paayou, ɛlɛ panɩna ɖama camɩyɛ ɖiɣɖiɣ nɛ paayeki se natʊyʊ ɛkɔɔ pɩcaɣ pɔ-yɔɔ ɖama hɛkɩŋ taa pɩtɩŋna kajalaɣ taa lɛ, ɖama yɔɔdɩnaʊ. Pɩlɩna pʊyɔɔ lɛ, laŋhɛzɩyɛ kɛ ajɛyɛ hɛkɩŋ taa kɛ ɛyaa sakɩyɛ lɩmaɣza nɛ aŋgba ndɩ ndɩ ɛzɩ ONU ŋgbɛyɛ ŋgʊ kɩlʊkɩ se laŋhɛzɩyɛ ɛwɛɛ paale ɛjaɖɛ ɖɩ-taa.

Ɛyʊ fetenum taa lɛ, laŋhɛzɩyɛ kɛ maɣzɩm taa mbʊ pɩwɛ kpayɩ kpayɩ yɔ pɩkɛ tɩ ɖɔkʊ pɩyʊ nɛ pɩtasɩ lɛ, leleŋ wɛtʊ nɛ camɩyɛ hɛɛɛ wɛtʊ. Pɩkɛ pɩyʊ mbʊ pɩwɛ ɛyʊ taa yɔ nɛ lɛlʊ yɔ, nɛ pɩkɛ ñʊʊ yabɩtʊ pɩyʊ mbʊ pɩha ɖoŋ se ɖɩpɩzɩɣ ɖɩsɛʊ ɖama Pax vobis Latɛŋ kʊnʊŋ taa, tɩ yɔɔ wɛʊ, Arabɩɩ kʊnʊŋ taa lɛ, salaam, shalom Hɛbra kʊnʊŋ taa) yaa fezuu caɣʊ lɩmaɣzɩyɛ. Laŋhɛzɩyɛ yɔɔdɩtʊ nɛ ɛpaɖaɣ (you, ñaŋga ñaŋga laɣsɩ, tɔm, pana ŋgbaɣ nɖɛɛ mbʊ yɔ) kɛnɛ kɔɔnaɣ laɣsɩ nzɩ sɩtɩna Ɛsɔ sɛtʊ aŋgba ndɩ ndɩ nɛ politiki naa sakɩyɛ lɩmaɣza.

Wayi wayi pɩnzɩ sɩ-nɛ sɩ-taa, patʊlɩ laŋhɛzɩyɛ sukuli kɩtɛzɩŋ ɛzɩ ONU laŋhɛzɩyɛ sukuli Costa Rica (UPEACE), Brasilia sukuli kɩtɛzɩɣ (UNIPAZ) yaa Namur sukuli kɩtɛzɩɣ, kedeŋga kpeekpe samaɣ laŋhɛzɩyɛ tʊmɩyɛ ɖɩlaɖɛ Verdun.

Aŋgba sakɩyɛ ñɔɔ ajɛyɛ taa paale. Kpaɣ ɛzɩ Fransɩɩ mbʊ yɔ laŋhɛzɩyɛ ŋgbɛyɛ ñɔɔ pɩnaɣ 1948 lɛlaɣ fenaɣ kɩyakʊ 22 taa. Ŋgbɛyɛ nɖɩ kɛnɛ kajalaɣ ONG Fransɩɩ taa, nɖɩ ɖɩhɛzɩɣ tɔm naa yɔ nɛ ɖiwiziɣ naa evebiyaa yɔɔ kɛnɛ. Hendu teyaa sakɩyɛ kpaɣ patɩ ɖɔɖɔ nɛ pɛcɛlɛ laŋhɛzɩyɛ tɔmʊʊ pɩlɩna pa-laɣsɩ nɛ pa-tʊma ɛzɩ Pablo Picasso nɛ ɛ-laŋhɛzɩyɛ ehoye, John Lennon nɛ ɛ-hendu ndʊ lɛ, maɣzɩ, yaa Carl Fredrik Reuterswärd nɛ ɛ-tɛ sɩɣkpeɣleɣ ŋga pasɩ Niyuu Yɔrɩkɩ ONU kuduyuu nɔnɔɔ taa mbʊ yɔ.

Moyen-Orient tɛtʋ wandamm

Tɛtʋ ndʋ payaɣ se Moyen-Orient yɔ, tɩwɛ kpaɣna Mediteranee teŋgu pɔɔ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ hɔɔlʋʋ taa nɛ tiwolo Iiran ɛjaɖɛ kamaɣ yɔɔ nɛ tɩɖɛɛ Pakisitaanɩ ɛjaɖɛ nɛ Afganistani ɛjaɖɛ pɛ-hɛkʋ taa.

Moyen-Orient tɛtʋ hɔɔlʋʋ sɔsɔʋ wɛ Aazii tɛtʋ wandamm taa. Ɛlɛ, tɩ-hɔɔlʋʋ cikpeluu nakʋyʋ sʋ Afrɩka nɛ hayi kiŋ hɔɔlʋʋ taa.

Ajɛya ndɩ ndɩ wena awɛ Moyen-Orient tɛtʋ taa yɔ, a-hɩla yɔ :

Iranɩ

Izrɛɛlɩ

Palɛsɩtiini

Yɔrdaanii

Irakɩ

Siirii

Liibaŋ

Arabii-Sahʊditi

Yemɛnɩ

Omaɣ

Emiratɩ arabʋ aaa kɩkpɛndʋ

Kataarɩ (Qatar)

Pareyɩnɩ (Bahreïn)

Kowɛɛtɩ

Egipiti

Turikii

Pakisitaanɩ

AfganistaniHalɩ Etazuunii ɛjaɖɛ taa ɛyaa ñɔtɔŋ se Moritaanii nɛ Marɔkɩ nɛ Alizeerii nɛ Tuniizii nɛ Liibii pa-ajɛya wɛ ɖɔɖɔ Moyen-Orient tɛtʋ taa.

Ajɛya wena awɛ Moyen-Orient tɛtʋ taa awɛna sɔnzɩ ndɩ ndɩ sakɩyɛ. Ajɛya ana, alakɩ ɖɔɖɔ Pɛɛrɩsɩ (Perse) nɛ Turikii nɛ Aarabʋ nɛ Kuridi (Kurde) nɛ Juwifu (Juives) pa-ajɛya taa sɔnzɩ.

Kʋnʋmɩŋ weyi pakɩlɩɣ yɔɔdʋʋ ajɛya wena awɛ Moyen-Orient tɛtʋ taa yɔ ɛnʋʋ yɔ Iiraɣ ɛjaɖɛ kʋnʋŋ nɛ Turikii ɛjaɖɛ taa kʋnʋŋ nɛ Arabɩɩ kʊnʊŋ nɛ Hɛbra kʊnʊŋ.

Pɩnaɣ 1902 taa pacalɩ Moyen-Orient tɛtʋ hɩɖɛ haʋ. Sɔɔja sɔsɔ Alfred Mahan hana tɛtʋ ndʋʋ hɩɖɛ ńɖɩ. Sɔɔja sɔsɔ ɛnʋ, ɛkɛ Amerika tɛtʋ taa tʋ.

Safiiri

Ñɩɣlɩm pɩyɛ naɖɩyɛ wɛɛ nɛ payaɣ-ɖɩ se safiiri. Ɖɩwɛ ɛzɩ ñɩɣlɩm pɛ wena payaɣ se koorindɔɔ tɛ sɛɛmɩ (gemme du corindon) waa yɔ. Safiiri ñɩɣlɩm pɛ ana apɩzɩɣ awɛɛna tɔlɩm ndɩ ndɩ. Ɛlɛ, aapɩzɩɣ awɛɛna tɔlɩm kɩsɛmɩm. Ñɩɣlɩm pɛ wena payaɣ se rubii] waa yɔ, aɖeke awɛŋna tɔlɩm kɩsɛmɩm. Ɖajaa Jacques Louis ñɩnɩna nɛ ɛna se safiiri ñɩɣlɩm pɩyɛ nɛ korindɔɔ ñɩɣlɩm pɩyɛ pɛkɛ ñɩɣlɩm pɛ kʊɖʊma. Ɖajaa Jacques Louis kɛ Bournon tɛtʊ taa tʊ.

Soowa (Shoah)

Soowa (Hɛbra kʊnʊŋ taa lɛ, שואה pʊtɔbʊʊ se azɛyʊʊ), pɩkɛ Yuda ɛyaa samaɣ ɖɩzɩɣ. Caama ɛyaa ɖɩzaɣna Yuda ɛyaa mba, nɛ ɛyaa mba pakʊwa yɔ patalɩ ɛyaa miiliyɔɔ naa kɩgbanzɩ nɛ loɖo hɛkʊ taa mbʊ yɔ yaa ɖɩkpaɣ Yuda ɛyaa natozo Eerɔpʋ taa kɔyɔ pakʊ ɛyaa naalɛ mbilim yaa kedeŋga taa Yuda mba mɩnʊʊ yɔɔ lɛ, ɛyaa hiŋ nanza, kɛ kedeŋga kpeekpe you naalɛ ŋgʊ alɩwaatʊ taa.

Pɔyɔɔdʊʊ ɖɔɖɔ se mɩŋ ñaɣzɩɣ kɩlaʊ yaa Yuda ɛyaa mɩŋ ñaɣzɩɣ kɩlaʊ yaa Caama mɩŋ ñaɣzɩɣ kɩlaʊ yaa Eerɔpʋ taa Yuda mba kʊʊ. Tɔm kɛdɩyaa nɛ kʊnʊmɩŋ kpɛlɛkɩyaa yaa tɩlɩyaa hɛkʊ taa wɛ ndɔnjɔɔlɩyɛ siŋ kɛ tɔmpiye nɖɩ palabɩna nɛ tʊmɩyɛ keeke yɔ.

Yuda mba, Caama maɣmaɣ wɩlɩ-wɛ niye se pɛkɛ po-koyondina mba pɩfɛyɩ palabɩ-wɛ pʊdɔdɩyɛ wɛɛ pɩkpɛndɩna pa-lɩmaɣza nɛ po-tomnaɣ, ñɔɔsɩ kpa-wɛ halɩ pɩkɔɔ pɩtalɩ pasɩ poloñi tɛtʊ cipketu ndʊ tɩ-taa kaawɛ Yuda mba yɔ nɛ soofiyetiki kɩkpɛndʊʊ ŋgʊ pʊɖɔkɩna-kʊ yɔ kɩ- taa.

Pakʊ-wɛ nɛ malɩfa naa kɛ Wɩsɩ ɖɩlɩyɛ hɔɔlʊʊ taa nɛ paya hɩɖɛ se soowa malɩfa pɛɛ tɛ ŋgʊ. Tʊma ɖoŋ ñɩnaa labʊ nɛ tɔɔnaɣ kɩɩtalʊʊ pɩlɩŋ weyi ɛ-taa pakʊɣa-wɛ, pakʊɣa-wɛ nɛ fefekiŋ fefekiŋ lɔɔɖaa taa yaa fefekiŋ kuduyiŋ tɛɛ ɖenɖe pɔtɔyɩtaɣ-wɛ yɔ. Hɔɔlʊʊ ŋgʊ kɩ-taa tomnasɩ nzɩ pataapiŋ yɔ pañazaɣ-sɩ mɩŋ siɖaa tɔlɔɔŋ taa nɛ pamɩzɩɣ pɔ-tɔlɔma.

Yuda mba tɛ tɔyɩtʊ kedeŋga kpeekpe you naalɛ ŋgʊ alɩwaatʊ taa lɩna ɛzɩma tʊma sɔsɔna tʊmɩyɛ labʊ cɔlɔ nɛ kpelasi taa tʊma laɖaa nɛ lɛɣtʊ laɣsɩ cɔlɔ, mbʊ piyeba nɛ Caama pɩzɩ kɩɖɩzɩ samaɣ ŋga, tɔmʊʊ ŋgʊ kɩɩsɔʊ ɛjaɖɛ yɔɔ kpoyi. Ɖama tɛyʊʊ kʊñɔŋ alɩwaatʊ, pɩtɛ you ŋgʊ kɩñɩnaɣ ɖɩzɩɣ samaɣ ŋga katafɛyɩna sɔɔjɔnaa yaa politiki nakʊyʊ tɛ ɖoŋ, pɩtɛkɛ mbʊ yɔ kʊyaa yaa pʊdɔdɩyɛ fɛyɩ tɩnaa kaamaɣzɩna tʊ.

Halaa, piyaa (halɩ pɩkpɛndɩna piyaa cɩɩ cɩɩ waa) nɛ akpadɩyaa pagba patɩŋga nɛ pakʊ sakɩyɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ abalaa sɔsaa. Piyaa ma-ñʊʊ sɩba waa mba patɔyɩtɩ-wɛ patalɩ piyaa 1500000. Pʊcɔ Yuda ɛyaa tɛ kʊʊ alɩwaatʊ yaa kʊʊ alɩwaatʊ wayɩ lɛ, pewilaɣ po-wonduu taa ɖoŋ nɛ paɖɩzɩɣ ɖɔɖɔ pɛ-ɛjaɖɛ tɛ ɛsakuliye nɛ Ɛsɔ sɛtʊ tʊmɩyɛ.

Kʋnʋmɩŋ lɛɛŋ

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.