Confucius

Confucius (Siini kɛlɛʊ taa lɛ孔子 ; pinyin kʊnʊŋ taa lɛ, Kǒng Zǐ ; Wade taa lɛ, K'ung³-tzu³), palʊla-ɩ salaŋ fenaɣ kɩyakʊ 28 pɩnaɣ 551 pʊcɔ palʊlɩ Yesuu Krɩstʊ Zou tɛtʊ nɛ ɛsɩ agoza fenaɣ kɩyakʊ 11 pɩnaɣ 479 pʊcɔ palʊlɩ Yeesu Krɩstʊ Qufu tɛtʊ taa pɩkɛ Shandong kewiyaɣ tɛtʊ hɔɔlʊʊ taa, ɛɛkɛ ɛyʊ yɔɔ lɩmaɣza tʊmɩyɛ tʊ Siini ɛjaɖɛ taa. Ɛ-hɩɖɛ sɔsɔyɛ yɔ Kong nɛ cikpeɖe yɔ Qui, ɛyaa sakɩyɛ ya-ɩ se Zhongni. Ɛkɛ tɔm kɛdɩtʊ ɛyʊ sɔdʊ kpem Siini ɛjaɖɛ taa, nɛ ɛkɛ kajalaɣ wɩlɩyʊ Siini ɛjaɖɛ taa peeɖe.

Walaa taa lɛ paya-ɩ se Kǒngzǐ (孔子) yaa Kǒng Fūzǐ (孔夫子) kɛ Siini ɛyaa cɔlɔ nɛ pʊ-tɔbʊʊ se wɩlɩyʊ Kong nɛ papɩsɩ-ɖɩ latɛŋ kʊnʊŋ taa se Confucius pɩtɩŋna Yeesu ɛgbaɣtɩnaa yɔɔ. Koree ɛyaa ya-ɩ se Kong-ja, Sapɔŋ tɩnaa se Kôshi, Fɩyɛtɩnam ñɩma se Khổng Tử.

Ɛ-hɩɖɛ keeke kɛlɛ Kong Qiu (孔丘), nɛ ɛyaa kpeekpe nɔsɩ taa hɩɖɛ kɔyɔ Zhongni (仲尼). Ɖɔɖɔ ñamtʊ yɔɔ paya-ɩ se Kongfuzi (孔夫子), yaa kɛlɛʊ taa lɛ, Kongzi (孔子). Papɩsɩ-ɖɩ Confucius ɖɩɖɩ ñalɩna Kongfuzi, poluba-ɖɩ kpaɣɖʊ 16 alɩwaatʊ taa pɩtɩŋna Yeesu ɛgbaɣtɩnaa mba paatɩyɩ-wɛ Siini ɛjaɖɛ, nɛ pɩkɛ ɛzɩ koŋ lɛ Matteo Ricci yana-ɩ-ɖɩ.

Confuciustombqufu
Confuciustombqufu

Kong liɖe kaalɩna Song ɛjaɖɛ taa kɛnɛ. Ɛ-cɔzɔ kaakɛ Song ɛjaɖɛ taa you tʊmɩyɛ lɩm ɖʊyʊ, KongFu Jia. Pʊwayɩ pakʊ ɛnɛ ɛnʊ lɛ, ɛ-pɩyalʊ Fang Shu wolo ɛmɛlɩ Lu ɛjaɖɛ taa, peeɖe ɛlaba sɔɔjɛtʊ tʊmɩyɛ piŋ. Ɛ-pɩyalʊ Shu Lianghe tɩŋɩ ɛ-nɔmɔʊ ɖɔɖɔ nɛ ɛla sɔɔjɛtʊ tʊmɩyɛ piŋ. Hɔʊ ŋgʊ kɩ-ɛyaa kaakɛ yoyaa siŋ nɛ Confucius ɛnʊ kɛna Shu Lianghe pɩɣa, kɔɔ ɛpɩsɩ kajalaɣ tʊ weyi ekiza hɔzɩŋ tɔm yɔ.

Konfuzius-1770
Konfuzius-1770
Confucius lɩmaɣzɩyɛ tɩnaa ŋgbɛyɛ

Confucius lɩmaɣzɩyɛ tɩnaa ŋgbɛyɛ, Rújiā (儒家) (pʊ-tɔbʊʊ se masɩma lɔŋ sukuli) nɛ Rúxué (儒学) pʊ-tɔbʊʊ se masɩma lɔŋ wa wɩlɩtʊ, pɩkɛ sukuli naa taa sukuli nakʊyʊ ŋgʊ kʊ-tʊmɩyɛ kaakɛ yaa kʊñɔŋnaɣ ɛyʊ yɔɔ lɩmaɣzɩyɛ tɔm yɔɔ, ɛyʊ fitenum yɔɔ, politiki tɔm yɔɔ nɛ Ɛsɔ sɛtʊ tɔm yɔɔ Siini ɛjaɖɛ taa yɔ. Tɔm tɩwala pɩtalɩ kpaɣɖɩŋ hiu mbʊ yɔ kpaɣ nɛ Kongfuzi (pʊ-tɔbʊʊ se wɩlɩyʊ Kong) ɛyʊ yɔɔ lɩmaɣzɩyɛ tɔm (pɩnaɣ 551 ŋtalɩ 479 pʊcɔ palʊlɩ Yeesu Krɩstʊ), pasɩmɩ-ɩ Wɩsɩ Ɖɩlɩyɛ ajɛyɛ taa taa nɛ latɛŋ hɩɖɛ ɖɩnɛ yɔ Confucius.

Kpaɣnɛ kpaɣɖʊ 9 hɛkʊ taa lɩmaɣza ndɩ ndɩ lɩɩ paya-yɛ se Confucius maɣzɩm kɩfam ((Lǐxué 理学, Dàoxué 道学, Xīnxué 心学, ŋgbaɣ nɖɛɛ) nɛ apɩsɩ paɣtʊ ɛyaa kpeekpe cɔlɔ kpaɣɖʊ 13 wɛɛ taa. Quinq kewiyaɣ kɩɖɛzaɣ alɩwaatʊ taa lɛ, Hànxué (漢学) lɩɩ, ndɔnjɔɔlɩyɛ pɩlɩna Confucius lɩmaɣzɩyɛ yɔɔ, pʊwayɩ kpaɣɖʊ 20 alɩwaatʊ taa lɛ Confucius lɩmaɣza kɩfana ñalɩɩ. Kpaɣ ɖooo pɩ-tɛ alɩwaatʊ ndʊ mbʊ Siini ɛjaɖɛ wɛ Confucius lɩmaɣza ndɩ ndɩ taa, Tao ñɩna wɛɛ nɛ Puda ñɩna wɛɛ ɖɔɖɔ, kɛlɛ Confucius ñɩna wakaɣnaɣ.

Ɖɔɖɔ ɛzɩ Confucius caʊʊ ɖoŋ piŋ Azii nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa kiŋ papɩzɩɣ pamaɣzɩ-kʊ nɛ Platon nɛ Yeesu pa-ñɩmba Wɩsɩ Ɖɩɖʊyɛ taa ajɛyɛ taa. Ɛtatɩyɩ Ɛsɔ sɛtʊ ŋgbɛyɛ naɖɩyɛ kiɖe, kɛlɛ ɛ nɛ ɛ-tɔm mʊyaa palɩzɩ lɩmaɣza sakɩyɛ pɛ-tɛ alɩwaatʊ, pɛlɛzɩ ɛyaa fetenum nɛ pɛ-tɛ caɣyɛ nɛ ɖama ɛzɩ sɔnzɩ tɩyɛ.

Wɩlɩyʊ ɛnʊ ɛ-tɔm mʊyaa kajalaɣ mba mba pakpa se ɛyʊ yɔɔ lɩmaɣzɩyɛ tʊmɩyɛ tɩnaa nɛ papɩsɩ layaa Confucius cɔjɔ kpamɩŋ taa.

Lao Tseu

Lao Tseu kɛ abalʋ sɔsɔ nɔɔyʋ tɛ hɩɖɛ. Lalaa yayɩ size Laozi yaa ɛzɩ Lao Zi. Ɛkɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Siini ɛjaɖɛ yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa pɩɣa yaa ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɛyʋ. Ɛjaɖɛ Siini tɛtʋ taa lɛ, paya-ɩ size Tàishàng lǎojn. Pʋtɔbʋʋ tobi kɛlɛ size "Ɛsɔnaa taa Ɛsɔ sɔsɔ Lao", papɩzɩʋ paya-ɩ ɖɔɖɔ size Siini ɛjaɖɛ taa ɔgɔlɩmɩyɛ sɔsɔɖɛ.

Fransɩɩ kʊnʊŋ taa lɛ pɛcɛlɛyɩ hɩɖɛ size maatɛŋ tɛ Ɛsɔ. Ɛ-hɩɖɛ maɣmaɣ kɛlɛ Li Er. Paa pɩla ɛzɩma yɔ, pɔtɔma size ɛɛkɛ lɔnzɩnɖʋ tʋ sɔsɔ nɔɔyʋ yaa n̄amtʋ lɔn tɩlɩʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɛlɛ, yee pamaɣzʋʋna pɛtɛ taa sɔnzɩ taa kɔyɔɔ, ɛkɛ Confucius kpaɖʋ yaa wɛɛ taa. Pɩɩkɛ kpaɖɩŋ yaa wɛɛɛ loɖo (6) n̄ɩnɖɛ hɛkʋ nɛ hɛkʋ nɛ pɩcɔ palʋlʋʋ Yesu Krɩstʋ nɛ kagbanzɩ (5) n̄ɩŋgʋ tɛ hɛkʋ nɛ hɛkʋ ɖɔɖɔ nɛ pɩcɔ palʋlʋʋ Yesu krɩstʋ.

Pɩɩkɔɔ pɩsɩna kpaɖɩŋ kpiziuɖe tɛ wɛɛ taa yaa yoliheeɣye nɛ kpiziuɖe yaa lʋŋheeɣye taa. Ɖajaa Lao Tseu kɛ lɩzɩyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɛnʋ lɩzana mbʋ payaɣna Fransɩ kʋnʋŋ taa size "taoïsme". Taoïsme kɛna Ɛsɔ tɔm kpɛlɛkʋʋ hɔɔlɩŋ nɩyɛ nɛ ɛyʋ yɔɔ lɩmaɣza tɩlɩʋ tʋma. Ɛlakɩ lɔnzɩnɖɛ tʋma kpɛlɛkʋʋ.

Sakɩyɛ tɔŋ size, paa pɩla ɛzɩma yɔ, ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size "pays de Chu" ɖɩ-taa palʋla-ɩ kɛ Zhou ajɛɛ kewiisi taa. Ɛzɩma ɛnʋ ɛzɩ, caanaʋ takayasɩ taa ɛ-tɔm tɔɖʋ yaa pɔtɔyɔdɩ ɛ-tɔm pʋɖɔɔ yɔɔ lɛ, patɩla-ɩ pɩtɩŋgɩna kewyaɣ hʋʋ ŋgʋ payaɣna Fransɩɩ kʋnʋŋ taa size "dynastie Han" yɔ.

Lao Tseu kɛ mba pɛkɛna Ɛsɔ tɔm kpɛlɛkʋʋ hɔɔlɩŋ nɩyɛ tɩna nɛ ɛyʋ yɔɔ lɩmaɣza tɩlɩʋ tʋma palaɖaa tɛ Ɛsɔ. Mbʋ yɔ, ɛnʋ kɛnɛ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlɩzɩyʋ. Ɛ-tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlaɖaa payaɣna Fransɩ kʋnʋŋ taa size "taoïstes" waa. Ɛ-ɛjaɖɛ Siini taa peeɖe lɛ, paya-ɩ size Tàishàng lǎojūn pʋtɔbʋʋ size Ɛsɔ kɩlɩm Lao, paya tobi Fransɩ kʋnʋŋ taa «Seigneur suprême Lao».

Pama ɖajaa sɔsɔ Lao Tseu ɛnɛ ɛtɛ sɩɣʋʋ kpelaɣ. Pama-ɩ nɛ tandaʋ kʋlʋmʋʋ nakʋyʋ ɛ-tamaɣ tɛɛ. Ŋna-ɩ ŋtɔŋ size akpadɛyʋʋ mɛwɛna mɛ-ɛsa. Ɛkɛ,

Tao ŋgbɛyɛ tɩnaa lɩmaɣzɩyɛ

Tao ŋgbɛyɛ tɩnaa lɩmaɣzɩyɛ (Siini kʊnʊŋ taa lɛ, 道教, pinyin kʊnʊŋ taa lɛ dàojiào, pʊ-tɔbʊʊ nɔmɔʊ wɩlʊʊ, pɩkɛ Siini ɛjaɖɛ taa paɣtʊ sɔsɔtʊ naatozo taa paɣtʊ lɛɛtʊ tɩ nɛ Confucius nɛ Pudaa, patɩŋa keŋkeŋ pɔɖɔŋ Tao lɩmaɣzɩyɛ yɔɔ kɛnɛ.

Tɔmpiye Tao maɣzɩm kpeɣluu takayasɩ sakɩyɛ, tɑkayasɩ mayaa, ɛsɔ yɔɔ tisitu nɩ ndɩ nɛ laɣsɩ ndɩ ndɩ nɛ halɩ ɖɔɖɔ kɩbɩnjaazɩ wɛtʊ naa sakɩyɛ ndʊ tɩha ɖama nɛ ɛsɛ lɛlʊ nɛ lɛlʊ yɔ, pɛkɛdʊʊ kɔyɔ pɩtalɩ pɩnzɩ 2500 mbʊ yɔ. Tao waa liɖe lɩna Han waa kewiyaɣ kɩɖɛzaɣ tɛ (pɩnzɩ -206 ŋtalɩ 220).

Sima Qian (pɩnzɩ -145 ŋtalɩ -86) ɛkɛ Siini ɛjaɖɛ tɔm kɛtɩtʊ caa. Ɛñɩnaɣ ɛɖanɩ maʊ ɛyʊ yɔɔ tɔm pɩcɛlɩna ɛyaa mba pama pɔ-yɔɔ kpeuu yaa cɛtɩm tɔm yaa tovonum tɔm ɖooo wɛɛ kɩbɩna taa nɛ, pa-taa kɛlɛ ɖooo awiyaa sɔsɔna tɔm, kɛlɛ pɩkɛ tʊmɩyɛ piŋ kɛ nɔmɔʊ sukuli ŋgʊ kɩ-taa ɛyaa kiɖeɖema (Zhuangzi, Laozi).

Pɩkɔma pɩnaɣ 1934 lɛ Marcel Granet ma se ɛna nɛ ɛtɩlɩ Siini maɣzɩm, pana aseɣɖe tɔm kɩbandʊ, kɛlɛ patapɩzɩɣ se pama tɔm kɩkɛtɩtʊ pɩlɩna ɛyʊ yɔɔ maɣzɩm tɔm yɔɔ ɛzɩ ɖɔɖɔ pamaʊ ajɛyɛ lɛɛna yɔɔ ɛzɩ Siini yɔ.

Kʋnʋmɩŋ lɛɛŋ

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.