Al-Khwarizmi

Muhammad Ibn Mūsā al-Khuwārizmī, walaa taa lɛ, patʊɣʊ nɛ paya se Al-Khwarizmi. Palʊla-ɩ pɩnzɩ 780 wɛɛ taa, e-liɖe kɛ Khiva tɛ Khzarezm ageeta taa, peeɖe paha-ɩ hɩɖɛ nɖɩ. Lone nɖɩ payaɣ sɔnɔ se Uzbɛkɩstaɣ. Ɛyʊ ɛnʊ ɛsɩba pɩnaɣ 850 cɔlɔ mbʊ yɔ Bagdad tɛtʊ taa. Ɛɛkɛ tʊzɩyɛ laɖʊ yaa ɛɛkɛ lɛɣtʊ ɛyʊ, tɛtʊ wɛtʊ tʊzɩtʊ niye mʊyʊ, tɩyɩnzɩ tɩyɩnaʊ tʊmɩyɛ laɖʊ nɛ tɩyɩnzɩ yɔɔ kpɛlɛkʊʊ niye mʊyʊ.

Ɛkɛ Bagdad lɔŋ sɩnɖaa ɖɩɣa taa ɛyʊ. Ɛma ɛ-takayasɩ tɩŋa payɩ nɛ arabɩ kʊnʊŋ taa nɛ palɩzɩ matʊ ndʊ nɛ latɛŋ kʊnʊŋ taa kpaɣ nɛ kpaɣɖʊ 12 alɩwaatʊ taa nɛ pɩsɩna nɛ palɩzɩ ñʊŋ lɛɛzɩtʊ kalɩtʊ kɛ Eerɔpʊ ajɛyɛ taa. Ɛ-tɛ fezuu caɣʊ maɣna abbassidi waa kewiyaɣ kɩɖɛzaɣ alɩwaatʊ yaa wɛɛ.

Image-Al-Kitāb al-muḫtaṣar fī ḥisāb al-ğabr wa-l-muqābala
Image-Al-Kitāb al-muḫtaṣar fī ḥisāb al-ğabr wa-l-muqābala

Ɛ-hɩɖɛ tɩna se palɩzɩ tɔmʊʊ algorithme, pʊ-tɔbʊʊ se nɔmɔŋ wɩlɩɣ takayaɣ (papɩsɩ ɛ-hɩɖɛ latɛŋ nɖɛ nɛ paya se Algoritmi) nɛ ɛ-tʊma sakɩyɛ taa hɩɖɛ ñʊʊ tɩna palɩzɩ ñʊŋ lɛɛzʊʊ kalɩtʊ tɔmʊʊ. Arabɩ tɛ ñʊŋ kalɩtʊ nɛ pɩtɛ tɔm pɩtalɩ Hɛkʊ taa Wɩsɩ Ɖɩlɩyɛ taa ɛjaɖɛ taa nɛ Erɔpʊ lɩna Ɛɛndɩ ñʊŋ kalɩyasɩ wɛtʊ nɩnaʊ cɔlɔ ɛ-takayaɣ lɛɛka, ŋga posusa kɔ-tɔm nɛ kʊnʊŋ taa abbasside tɛ Ampiiri taa yɔ.

Pʊtɔpɔzɩ se pesidi yaa peyiidi lɛɣtʊ tʊ ɛnʊ nɛ pɛɖɩsɩ tʊ lɛlʊ Abu-'Abdollâh Mohammad Khuwârizmi, weyi ɛkɛ Mafâtih al-'Olum kiɖe ɖʊyʊ yɔ (lɛɣtʊ kpɛlɛkɩtʊ nɔnɔɔ ñɩma), ɛsakuliye takayaɣ kɩkalaɣ ŋga pama pɩnzɩ 976-997 alɩwaatʊ taa yɔ. Patatɩlɩ Al-Khawarizmi wezuu caɣʊ taa mbʊ pʊɖɔŋa yɔ sakɩyɛ. Kɛlɛ pekpekuu se pʊwɛ ɛzɩ palʊla-ɩ Khiva tɛtʊ taa pɩnaɣ 780. Aseɣɖe tɔm sakɩyɛ wɛ nɛ pɩwɩlɩɣ ɛ-lɛɣtʊ kpɛlɛkɩtʊ tʊma sakɩyɛ. Ɛɛkɛ lɛɣtʊ tʊ nɛ tɛtʊ wɛtʊ tʊzɩtʊ niye mʊyʊ ɛtɛ ɛkɛ ɖɔɖɔ kɩbɩnjaazɩ tɔm kɛdɩyʊ mbʊ lɛ, pɔtɔ ɖɔɖɔ se ɛkɛ ñʊŋ lɛɛzɩtʊ kalɩtʊ caa.

Ɛyʊ ɛnʊ ɛkɛ tʊzɩyɛ tʊma sakɩyɛ tɛ kɩɖe ɖʊyʊ. Tʊma ana adaa kɩkɩlɩyɛ paya se Kitābu 'l-mukhtaṣar fī ḥisābi 'l-jabr wa'l-muqābalah (كتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة) nɖɩ posusa ɖɩ-tɔm Al-Ma’mūn kewiyaɣ alɩwaatʊ taa yɔ (pɩnzɩ 813-833), nɛ pamazɩ kɩkɛ kajalaɣ wonuu ŋgʊ palaba-kʊ nɛ tʊmɩyɛ ñʊŋ lɛɛzɩtʊ kalɩtʊ ɖeɖe yɔ. Takayaɣ ŋga kata wɛ ñʊŋ loɖo.

Pamaza se Diophante Alexandrie ñɩnʊ kɛnɛ ñʊŋ lɛɛzɩtʊ kalʊʊ wɩlɩyʊ, Al-Khwariwmi tasɩmɩ-ɩ pʊɖɔɔ. Ɖɩcɔna kɔyɔ, kajalaɣ ñʊŋ kɩtɩlɩŋ kpɛlɛkɩtʊ lɩ ɖooo tobi akɔnta labʊ pɩtɩŋna siɣsiɣ kitinau nɛ tʊkaɣ ɖʊʊ pɩnzɩ wayɩ, kpaɣɖʊ 9 alɩwaatʊ tɛmtʊ taa, yaa Al-Khwarizmi sɩm wayɩ pɩtalɩ pɩnzɩ nɩnʊwa mbʊ yɔ. Nɛ mbʊ ɛsɔza pɩtasɩ kajalaɣ takayaɣ kanɛ kɔyɔ yɔ yeba se pamazɩ se Al-Khwarizmi kɛnɛ ñʊŋ lɛɛzɩtʊ kalʊʊ caa.

1983 CPA 5426 (2)
Muhammad Ibn Mūsā al-Khuwārizmī
Leonardo Fibonacci

Leonhard Fibonacci, (palʊla-ɩ 1175 cɔlɔ mbʊ yɔ Pise tɛtʊ taa ŋtalɩ pʊcɔ 1250 cɔlɔ ɖɔɖɔ mbʊ yɔ). Ɛkɛ Itaalii ɛjaɖɛ taa lɛɣtʊ tɩlɩyʊ nɔɔyʊ. Payaɣ-ɩ canaʊ alɩwaatʊ ndʊ tɩ-taa se Leonhard Pisano nɛ kpaɣ nɔɔnɔɔ alɩwaatʊ tʊnɛ tɩ-taa mbʊ yɔ pasɩma-ɩ Fransɩɩ ɛjaɖɛ taa hɩɖɛ lɛɛɖɛ ɖɩnɛ se Pise Leonhard. Ɛ-maɣmaɣ ɛsɛɛ ɛ-tɩ hɩɖɛ se Leonardo Bigollo (bigollo tɔbʊʊ se Itaalii ɛjaɖɛ taa woɖu).

Palʊla-ɩ Pise tɛtʊ taa, skɩyɛ taa ɛlabʊ e-sukuli yɔ Béjaïa ɛkɩlɩ-kʊ labʊ, tɛtʊ ndʊ tɩwɛ Alzeerii ɛjaɖɛ taa kɛnɛ. Ɛ-caa kaakɛna tɛtʊ ndʊ tɩ-taa peeɖe wondu pɛdɩyaa nɔɔ yɔɔ ɖɛyʊ pʊtɔbʊʊ se Pise tɛtʊ taa kɛlɛ mbʊ, nɛ ɛnʊ payaɣ se Guglielmo Bonacci. Mɛlɛnaa ɖɩzɩŋɩyɛ tɛtʊ ndʊ tɩ-taa ɖenɖe kaakɛ canaʊ taa taɖɩyɛ siŋ lone nɛ lɔŋ sɩnɖɛ lone yɔ kɛ Fibonacci paɣza ɛ-tɛ lɛɣtʊ sukuli labʊ. E-sukuli kaakɛ koŋ Al-Khwarizmi ñʊŋ lɛɛzʊʊ kalɩtʊ kpɛlɛkʊʊ.

Ɛwoba ɖɔɖɔ Egipiti nɛ Siiri nɛ Sisiili nɛ Provence pɩtɩŋna ɛ-caa yɔ mbʊ lɛ, nɛ ɛkatɩ lɛɣtʊ tɩna sakɩyɛ mbʊ lɛ, Fibonacci pɩzɩ ɛkɔna Pise tɛtʊ taa pɩnaɣ 1198 aloɩwaatʊ taa kɛ arabɩ kalɩyasɩ nɛ ñʊŋ lɛɛzʊʊ kalɩtʊ matʊ. Mbʊ pɩwɩla tadɩyɛ fezuu ɛgbadɩyɛ nɛ Itaalii tɛtʊ sɔsɔtʊ canaʊ taa nɛ lɛɣtʈu tɩlʊʊ nɛ nesi tʊma pɛ-ɛyaa cɔlɔ lɛɣlɛ.

Pɛkɛdʊʊ-ɖʊ se kpaɣ pɩnaɣ 1228 alɩwaatʊ taa mbʊ yɔ patatasɩ sɩm Fibonacci fezuu caɣʊ yɔ tɔm natʊyʊ. Takayaɣ kʊyʊmaɣ nakayɛ taa tɔm yeke kɛdʊʊna ɛ-yɔɔ tɔm. Pɩkɛ takayaɣ ŋga kɔ-tɔm leɖa ɖooo pɩnaɣ 1241 taa, nɛ panaɣ ka-taa liidiye ɛzɩma Pise ɛjaɖɛ taa ɛyaa hɛyaɣ-ɩ pɩnaɣ taa yɔ. Liidiye nɖɩ lɛ, liiri naa nɛɛlɛ nɛ wɩlɩyʊ leonardo Bigollo ɛkɛ ɛyʊ lɔŋ nɛ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ kpam. Pɛhɛyɛ-ɩ liidiye pɩlɩna tʊma sakɩyɛ wena ɛlaba Pise tɛtʊ nɛ Pise ɛyaa a-yɔɔ. Tɛtʊ ndʊ tɩ-taa peeɖe Fibonacci sɩba pʊwayɩ.

Pɩtɩŋna takayaɣ nakayɛ taa tɔm suzuu yɔɔ lɛ, Fibonacci kɔna Ɛndɩ nɛ Arabɩ matʊ Erɔpʊ ɛjaɖɛ taa. Wɛtʊ ndʊ tɩwɛ ɖoŋ nɛ pɩcaɣ kɛlɛʊ pɩkpaɖɩ Room ñɩndʊ nɛ Fibonacci maɣmaɣ tisi pʊyɔɔ kpem. Pɩtɛ lubitu ndʊ tɩkɔna kaɖɛ ɛyaa mba patatɩlɩɣ akɔnta labʊ nɛ tadɩyɛ tɩnaa yɔ. Pɩnaɣ 1280 taa lɛ, Florɛnsɩ ɖʊ kaʊ koozasi tʊmɩyɛ laɖaa se patatasɩ labɩnaʊ tʊmɩyɛ nɛ arabɩ kalɩyasɩ.

Ñʊŋ kalʊʊ tʊmɩyɛ

Ñʊŋ kalʊʊ tʊmɩyɛ (ceu kʊnʊŋ taa lɛ, al-jabr) pɩkɛ tʊzɩtʊ tʊmɩyɛ taa piliŋa nakayɛ ŋga keyeki se ɛyʊ ɛtɩlɩ akɔnta labʊ yɔ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa. Kpaɣ ɛzɩ ɖooo pɩɩwɛʊ nɛ kpɛlɛkɩtʊ ndɩ ndɩ ndʊ ɛyʊ sɩma yɔ taa lɛ pɩkɛ kɩjɛyʊʊ se ɛyʊ ɛtɩlɩ ñʊŋ kɩtɩlɩŋ siŋ lɩzʊʊ tʊmɩyɛ ɛzɩ Descartes labʊ yɔ.

Tɔmpiye ñʊŋ kalʊʊ lɩna takayaɣ kɩmamaɣ nakayɛ cɔlɔ pama-kɛ pɩnzɩ 825 cɔlɔ mbʊ yɔ, Kitāb al-mukhtaṣar fī ḥisāb al-jabr wa-l-muqābala (ɖɩ-tɔbʊʊ akɔnta tobi tobi matʊ pɩtɩŋna ɖaɣnɩɣ pɩsɩnaʊ nɛ tʊkaɣ ɖʊʊ pɔ-yɔɔ), ɖɩlɩna tʊzʊʊ tʊmɩyɛ tʊ ɛkɛ pɛrɩsanɩ tʊ payaɣ-ɩ se Al-Khwarizmi. Takayaɣ ŋga ka-taa maɣzɩm tɔmpee naayɛ piŋ ana yɔ se patɩlɩ ñɩm peyebinam akɔnta labʊ, tɛtʊ maɣzʊʊ nɛ tɩ-tɛyʊʊ, tadɩyɛ labʊ nɛ ŋgbaɣ ŋɖɛɛ mbʊ yɔ.

Ɖooo canaʊ Egipiti nɛ Babiloni ɛyaa tɛ lɛ paatɛma wɛnaʊ laɣsɩ nzɩ mbʊ pakpaɣna nɛ pala pa-akɔnta yɔ. Eyaa mba paasɩma kɩmaŋ tɛyʊʊ tɔm. Babiloni ɛyaa lakaɣ tʊmɩyɛ nɛ kɔyɛ labʊ nʊmɔŋ takayasɩ lɛɣtʊ halɩ pʊcɔ Euclid alɩwaatʊ. Ɛzɩ ɖɩkpaɣ Papirus Rhind (weyi paasɩ-ɩ Museum Londrɩ tɛtʊ taa yɔ, ɖooo pɩnaɣ 1650 alɩwaatʊ pʊcɔ palʊlɩ Yeesu Krɩstʊ ɩɩwɛɛ, taa kaawɛ tɔm tʊnɛ yɔ se pʊpɔzʊʊ se patɛyɩ kuluŋuluu kpɔnɔ naa 100 ɛyaa hiu pa-taa kɔyɔ mɛlɛ sayʊ, tʊma yɔɔ cɔnɩyʊ nɛ feŋiyu kʊyʊm, nɛ pa-taa paa weyi mʊwaɣ nabʊlɛ tɛ. Ɛzɩma pɛcɛlɛ kʊyʊm.

Tɔm kɛdɩtʊ wɩlɩɣ se Pise Léonard weyi ɛsɛ hɩɖɛ se Fibonacci kɔŋna-tʊ nɛ Afrika nɔmɔŋ wobitu alɩwaatʊ taa. Paasɔ tɩ-yɔɔ kɛlɛ Gerbert Aurillac tʊ, kaalaba tɩ-yɔɔ tʊmɩyɛ Cordoue, nɛ ɛtɔ se pakpa Krɩstʊ mba nɛ pacaɣ pɔ-yɔɔ nɛ tʊ yee ɛpɩsɩ papa pɩnaɣ kudoku tɛ ŋga taa kɔyɔ pʊpʊ alɩwaatʊ taa payaɣ-ɩ se Sylvestre 2 tʊ. Papa Gerbert Arillac tʊ kaakɔŋna pɩnaɣ 1000 alɩwaatʊ kɛ mayaɣ 0, Ɛndɩ tʊzʊʊ tʊmɩyɛ tɩnaa kaalubina-kɛ Al-Khwarizmi nɛ Abu Kamil, ɛyaa pa nɛ paa-naalɛ papa ñaayeba nɛ patɩlɩ-kɛ ampiiri kpeekpe taa nɛ Cordou tɩŋa taa.

Kʋnʋmɩŋ lɛɛŋ

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.