Эспаныбзэ

Эспаныбзэ, кастийэбзэ (эс-бз.: español, castellano) — ибер-роман бзэхэм ящыщ, пэштыхь-къэрал Кастийэм, лъэхъэнэ курытхэм зэфlэувауэ.

Индоеуропей унагъуэ бзэхэм ящыщ (роман группэм хэт) Тхыгъэр латин хьэрыфкlэ зэхэт.

Цlыху милыуан 358 я анэдэлъхубзэ, абы пэмыкlыу етlуанэ бзэуэ зезыхьахэр хэбгъыхьамэ милыуан 430-450 мэхъур

Эспаныбзэ
Сурэт
Плъыжьу къыхэхахэм lаташъхьа бзэ, шхъуантlэм-етlуанэ бзэ
Зэрзэджэр: Español (espa'ɲol); Castellano (kaste'ʎano)
Къэралхэр: Эспаниэ, Америкэ Латин, Экуадор Гуинеэ
Хэкухэр: Еуропэ: Эспаниэ, Андорра Еуропэпсом иммигрантхэр здыдэсым
Америкэ: Америкэ Латин, Карибхэр, АШЗ
Африкэ: Экуадор Гуинеэ, КъуэхьэпӀэ Сахарэ, Марокко
Хы ТӀыгуей: Пасхэ хы тӀыгу, Аустралиэм дэс иммигрантхэм
Азиэ: Филиппинхэр, Израэл
Статус официалыр: Архентинэ, Боливиэ, Венесуэлэ, Гуатемала, Ондурас, Доминикан Республикэ, Еуропэ Зэгуэт, КъуэхьэпӀэ Сахарэ, Эспаниэ, Колумбиэ, Кости Рика, Куба, Мексикэ, Никарагуа, Ниу Мексико (АШЗ), Панамэ, Парагуай, Перу, Пуэрто Рико (АШЗ), Салвадор, Уругуай, Чили, Экуадор, Экуадор Гуинеэ;
Организациэхэр: Еуропэ Зэгуэт, ЛъЗ, Америкэ къэралхэм я организациэ
Регулироват зыщӀ организациэр: Эспаныбзэм и акэдемиэхэм я ассоциациэ Эспаниэ Пэштыхь академиэм и ӀэнатӀэм кӀэту.
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: 400 милыуан (45-500 милыуану, бзэр етӀуану къэзлъытэхэм ядэкӀыгъу)
Рейтингыр: 2-4 (зэрабж методым елъытамэ)
Классификациэ
Категориэ: Еуразиэм и бзэхэр
Индоеуропей унагъуэбзэ
Роман гуп
Ибер-роман гупцӀыкӀу
Тхыбзэр: Латин
Бзэ кодхэр
КъэралСтандарт 7.75–97: исп 230
ISO 639-1: es
ISO 639-2: spa
ISO 639-3: spa

Къэралхэр

Къэрал джылэ эспаныбзэкlэ псалъэ нэхъыбэ здыдэсхэр
Джылу псалъэр
Flag of Mexico.svg (106, 255, 000) Мексикэ
Flag of Colombia.svg (45, 600, 000) Колумбиэ
Flag of Spain.svg (44, 400, 000) Эспаниэ
Flag of Argentina.svg (41, 248, 000) Архентинэ
Flag of the United States.svg (41, 000, 000) АШЗ
Flag of Peru.svg (26, 152, 000) Перу
Flag of Venezuela.svg (26, 021, 000) Венесуэлэ
Flag of Brazil.svg (19, 700, 000) Бразил
Flag of Chile.svg (15, 795, 000) Чили
Flag of Cuba.svg (11, 285, 000) Куба
Flag of Ecuador.svg (10, 946, 000) Экуадор
Flag of the Dominican Republic.svg (8, 850, 000) Доминиканэ Республикэ
Flag of Guatemala.svg (8, 163, 000) Гуатемала
Flag of Honduras.svg (7, 267, 000) Ондурас
Flag of Bolivia.svg (7, 010, 000) Боливия
Flag of El Salvador.svg (6, 859, 000) Салвадор
Flag of Nicaragua.svg (5, 503, 000) Никарагуа
Flag of Paraguay.svg (4, 737, 000) Парагуай
Flag of Costa Rica.svg (4, 220, 000) Коста-Рика
Flag of Puerto Rico.svg (4, 017, 000) Пуэрто-Рико
Flag of Uruguay.svg (3, 422, 000) Уругуай
Flag of Panama.svg (3, 108, 000) Панама
Flag of the Philippines.svg (2, 900, 000) Филиппин
Flag of France.svg (2, 100, 000) Фрэндж
Flag of Portugal.svg (1, 750, 000) Португал
Flag of Haiti.svg (1, 650, 000) Аити
Flag of Morocco.svg (960, 000) Марокко
Flag of the United Kingdom.svg (900, 000) Британиэшхуэ

Эспаныбзэм ипсэлъэкlэхэр

 • Эспаниэм хэт псалъэкlэхэр
  • Ишъхъэрэ псалъэкlэхэр
   • Кастийэ псалэкlэ
   • Риоха псалэкlэ
   • Арагон псалэкlэ
   • Чурро псалэкlэ
   • Каталана псалэкlэ
   • Галисиа псалэкlэ
  • Ипшъэ псалъэкlэхэр
   • Мадрид псалэкlэ
   • Ла-Манш псалэкlэ
   • Мурсиэ псалэкlэ
   • Эстремадура псалэкlэ
   • Андалуз псалэкlэ
   • Канар псалэкlэ
 • Африкэм и эспан псалэкlэхэр
  • Сахарам иэспан псалэкlэ
  • Экуадор Гуинеэ псалэкlэ
 • Америкэм и эспан псалэкlэхэр
  • Амазон псалэкlэ
  • Анд псалэкlэ
  • Антиох псалэкlэ
  • Куэкlыпlэ-боливий псалэкlэ
  • Кариб псалэкlэ
   • Ишъхъэрэ-колумбий псалэкlэ
   • Кубэ псалэкlэ
   • Доминиканэ псалэкlэ
   • Панамэ псалэкlэ
   • Пуэрторико псалэкlэ
   • Курытвенесуэлэ псалэкlэ
   • Маракаиб псалэкlэ
  • Америкэкурыт псалэкlэ
  • Чили псалэкlэ
  • Чиэло
  • Колумбиэкурыт псалэкlэ
  • Экуадор псалэкlэ
  • Мексикэ псалэкlэхэр
   • Ишъхъэрэ псалэкlэ
   • Иукатан псалэкlэ
  • Парагуай псалэкlэ
  • Перуан хыlуфэ псалэкlэ
  • Ишъхъэрэ-перуан хыlуфэ псалэкlэ
  • Риоплато псалэкlэ
   • Лунфардо
 • Экуадор Гуинеэ псалэкlэ
 • Филиппин псалэкlэ
  • Эспан-креол псалэкlэ чавакано
Андалусиэ

Андалусиэ (эсп-бз. Andalucía) — эспанэ зэгуэт автоном шӀыпӀэ, хэкуи зэхэту: Алмериэ, Кадис, Кордова, Гранада, Ӏуэлвэ, Хъаен, Малага, Севиджэ. И къалэ нэхъышъхьэр Севиджэ. Андалусиэр Еуропэм и ипшъэ-къуэхьэпӀэ лъэныкъуэм хэлъ, ипшъэмкӀэ Гибралтар Ӏузэвымрэ Хы Курытымрэ Ӏулъ, къуэхьэпӀэмкӀэ Португалымрэ Атлантик океанымрэ и гъунапкъыр ирокӀуэ. Эспаниэм и кӀуэцӀым и гъунапкъхэр ишъхъэрэм Эстремадурэмрэ Кастиджэрэ Ла Манчэмрэ ирокӀуэ, къуэкӀыпӀэмкӀэ Мурсиэм бгъэдохьэ.

Арагон

Арагон (эсп-бз. Aragón, каталоныбзэкӀэ: Aragó) — эспанэ зэгуэт автоном шӀыпӀэ. Эспаниэм и ишъхъэрэ лъэныкъуэм хэт. И гъунапкъэхэр Фрэнджым ирокӀуэ ишъхъэрэмкӀэ, къэрал кӀуэцӀым: къуэкӀыпӀэмкӀэ Каталониэм, ипшъэ-къуэкӀыпӀэмкӀэ Валенисиэм, ипшъэ-къуэхьэпӀэмкӀэ Кастиджэрэ Ла Манчэмрэ, къуэхьэпӀэмкӀэ Кастиджэрэ Леонымрэ Ла Риохъамрэ, ишъхъэрэ-къуэхьэпӀэмкӀэ Наваррам

Къалэ нэхъышъхьэр — Сарагоса (Zaragoza)

Джылу дэсыр — 1, 269, 027

ӀэнатӀэбзэр — Эспаныбзэ (Castellano)

Архентинэ

Архенти́нэ (эсп-бз. Argentina) и цӀэдыдэр псоуэ — Республикэ Архентинэ (эсп-бз. República Argentina) — етӀуанэ (Бразилым яуж) и инагъымкӀэ, ещанэ (Бразилымрэ Колумбиэмрэ яуж) джылу дэсымкӀэ къэрал Ипшъэ Америкэм хэту. Къалэнэхъышъхьэр Буэнос Аирэс.

Астуриэ

Астуриэ иэ Астуриэ пщы къэрал (эсп-бз. Asturias, Principado de Asturias, астуриэбзэ: Principáu d’Asturies) — автоном зэгуэтыгъэ икӀи Ишъхъэрэ Эспаниэм и куей. Бискай хыжэм Ӏулъ. КъуэхьэпӀэмкӀэ и гъунапкъэр Галисим хозэ, къуэкӀыпӀэмкӀэ Кантабриэм, ипшъэмкӀэ Леоным. Пщы къэралу кӀытраӀуар Астуриэм и пщыкъуэм Эспаниэм и ӀэнатӀэр зэрлъысыфыным шъхьэкӀэ. Къалэ нэхъышъхьэр Овиедо. Къалэ нэхъ иныр Хихон. Куейм и джылэм и нэхъыбэр Астуриэбзэкlэ мэпсалъэ, ауэ къэралыгъуэ статус иӀэкъым.

Баскхэм я Къэрал

Баскэм я Къэрал (эсп-бз. País Vasco, баск-бз.: Euskadi)

Баскей — пэсырей хэкужъ икӀи автоном зэгуэт Эспаниэм и ишъхъэрэ лъэныкъуэм хэту.

Къалэ нэхъышъхьэр — Виториэ-Гастейс. Регионыр пэсырей хэкужь шӀыпӀэм щыщ, абы пэмыкӀыу иджыри Фрэнджым и ипшъэ лъэныкъуэр хиубыду.

Валенсиэ

Валенсиэ (эсп-бз. Valencia) — Эспаниэм и аутоном лъэпкъыгъуэ, къэралым и кумрэ и ишъхъэрэ-къуэкӀыпӀэ лъэныкъуэм хэт. И къалэ нэхъышъхьэр икӀи и къалэ нэхъ ину щытыр Валенсиэ. Хэкур провинциэ щыкӀэ гуэча: Аликантэ, Валенсиэ, Кастейон джоуэ, аищыри я кӀуэцӀым куей 34-кӀэ зэхокӀыжьхэ.

Венесуелэ

Венесуелэ (эсп-бз. República Bolivariana de Venezuela) — Ипшъэ Америкэм хэт къэрал. Къалэ нэхъыщъхьэр — Каракас.

Галисиэ

Галисиэ (эсп-бз. Galicia, гал-бз. Galiza) — аутоном лъэпкъыгъуэ Эспаниэм и ишъхъэрэ-къуэхьэпӀэ лъэныкъуэм хэт. И къалэнэхъышъхьэр Сантиаго де Компостела.

Ипшэ Америкэ

Ипшэ Америкэ — ипшъэ шlыпlэ Америкэм, Шlыгум Икъуэхьапlэмрэ Ипшъэ Лъэныкъуэм щыхэт. Тlумщыгъуи ишlыпlэ гуэрэхэр Ишъхъэрэ Лъэныкъуэм хеубыдэ. Хыхэм lуфэ здиlар: Шъэху океаным — къуэхьапlэмкlэ, Атлантикэм — къуэкlыпlэмкlэ, и гъунапкъэхэр Ишхъэрэ Америкэм и де Дариэн lузэвымкlэ, Кариб хымкlэ ирокlуэ.

Ипшэ Америкэм абы пэмыкlыу бжыгъэ хы тlыгу амэ хабжэ, абыхэм янэхъыбэхэр къэрал хэтхэм яуэ. Кэриб хы тlыгухэр Ишъхъэрэ Америкэм хабжэ. Ипшъэ Америкэм икъэрал Кариб хым илъхэр абы хэт: Колумбиэ, Венесуэлэ, Гайанэ, Суринам, Фрэндж Гуианэ яцlэр — Кэриб Ипшъэ Америкэ

Псалъэ "Америкэр" япэдыду ицlу тезытхар итхыпхъэм Мартин Валдзэмуллер, а итхыпхъэм шlыпlэм латиныбзэкlэ Америго Веспуччи ицlэр тритха. А хулъхугъэра жызыlар Христофор Колумбым къыгъуэта шlыпlэхэр Индиэкъым, ахэр Хэку Кlэхэ, япэкlэ Еуропэм ямышъахэр.

Шlылъэм иинагъыр — 17,8 милыуан км², джылу дэсыр — 385, 742, 554.

Ишхъэрэ Америкэ

Ишхъэрэ Америкэ — континент, Шlыгум Икъуэхьапlэмрэ Ишъхъэрэ лъэныныкъуэмрэ дэлъ. 500 милыуан джылу дэс.

Кубэ

Кубэ (эсп-бз. República de Cuba) — Ишъхъэрэ Америкэм хэт къэрал. Къалэ нэхъыщъхьэр — Хьаванэ.

КъэкӀыгъэхэр

КъэкӀыгъэхэр (лат-бз.: Vegetabilia) — организм ишэгъуэ бжыгъэкӀэ зэхэтхэм ящыщ. КъэкӀыгъэхэр лӀэужъыгъэ бжыгъэкӀэ зэхокӀхэр — абыхэм ящыщ жыгхэр, пабжъэхэр, удзхэр пэмыкӀхэр.

Биологиэм а и лъэныкъуэм елэжьыр КъэкӀыгъэщӀэныгъэра.

Лъэпкъ Зэгуэтхэр, ЛъЗ

Лъэпкъ Зэгуэтхэр, ЛъЗ — дунейпсо лъэпкъхэм я организациэ, дунейр хъумэным шъхьакӀэ теухуауэ, къэралхэр нэхъ зэрӀыгъыным, зэгуэтыным пылъу.

И лэжьыгъэмрэ зыпылъымрэ зэфӀэзгъувахэр ЕтӀуанэ дунейпсо зауэр ( ЕДЗ ) щекӀуэкӀым, антигитлер коалициэм шъхьэщытахэм. ЦӀэ «Лъэпкъ Зэгуэтхэр» япэреуэ щытраӀуар Лъэпкъ Зэгуэтхэм я Декларациэм 1 щӀышылэм 1942 гъэм Ӏапэ здыкӀадзам

ЛъЗ-м и Хабзэр къэщыдэкӀауэ арэзыуэ щалъытар Сан-Франциско зэхуэсым, мэлыжьыхьым къыщыкӀэдзауэ мэкъуауэгъуэм нэгъуэнэ щекӀуэкӀам 1945 гъэм, а гъэми Ӏапэ щыкӀадза 26 мэкъуауэгъуэм, къэрал 51 я щыщ нэхъышъхьа-къыхагъэкӀахэм. Махуэ Хабзэм лэжьэн щыкӀидзар ( 24 дэпуэгъуэ ) Лъэпкъ Зэгуэтхэм я Маху къалъытэ.

Мадрид

Мадрид (эсп-бз.: Madrid) — Эспаниэм и къалэ нэхъышъхьэ, абы пэмыкӀыу куей Мадрид зицӀэми, Мадрид автоном зэгуэтми я администрациэм шъхьэщыт. Муниципалитетыр здэщыlэр куей (комарки) Арэа-Метрополитанам. ЭкономикэмкӀэ, политикэмкӀэ, културэмкӀэ къэралым и къалэ нэхъ ину щыт.

Джылу дэсыр — млн 3,213 (2008).

Мексикэ

Мексикэ (эсп-бз.: México), ицlэдыдэр псоуэ: Мексикэ Штат Зэгуэт (эсп-бз.: Estados Unidos Mexicanos) — Ишъхъэрэ Америкэм хэт къэрал, ишъхъэрэмкlэ и гъунапкъэхэр АШЗ иде ирокlуэ, ипшъэ-къуэкlыпlэм Белизымрэ Гуатемалэмрэ иде ирокlуэ. Къалэ lаташъхьар - Мехико

Салвадор

Салвадор ерэ Республикэ Салвадор (эсп-бз. República de El Salvador) — Ишъхъэрэ Америкэм хэт къэрал. Къалэ нэхъыщхьэр — Сан-Салвадор. Абы и гъунэгъухэщ Ондурас дыгъэкъуэкIыпIэмкIэрэ ишхъэрэкIэрэ, Гуатемалэ дыгъэкъухьэпIэмкIэ, ипшэкIэ Хышхуэ Щэхум бгъэдохьэр.

И инагъыр — 21 мин км². Джылэр — миллиуаниблым ноблагъэ.

Филипинхэр

Филипинхэр (таг.-бз. Republika ng Pilipinas, ин-бз. Republic of the Philippines) — Азиэ ипшъэ къуэкӀыпӀэм щыщ къэрал. Къалэ нэхъыщъхьэр — Манилэ.

Ар Акиан Щэхум хэт хытӀыгу зыбжанэм тетщ. ХъуреягъкӀэ хы зэмылӀэужьыгъуэхэм ялъэс: Хъутей хы ипшъэ, Филипин хы, Сулу хы, Сулавеси хы. А хыхэм узыпхырысыкӀымэ Хъутейм, Тайуаным, Виетнамым, Сиамым, Мэлайзиэм, Сингэпурым, Кэмбоджэм, Индэнезиэм унэсыфынущ.

Филипинхэм я къалэ нэхъ ин дыдэр Куезон Сытищ я къалащхьэр Манилэщ. Ахэр Лусон хытӀыгум тетхэщ.

Чили

Чили (эсп-бз. República de Chile) — Ипшъэ Америкэм хэт къэрал. Къалэ нэхъыщъхьэр — Сантиаго.

Эспаниэ

Эспаниэ (эсп-бз. España; ицlэдыдэр псоуэ эсп-бз. Reino de España — Эспаниэ Пэштыхьей) — къэрал Еуропэм ипшъэ-къуэхьапlэм деж. Переней хы тlыгуныкъуэм инэхъыбэр еубыд. Къэралым ицlэр финикий бзэм къытокlыр "и-шпаним" - "тхьакlумэкlыхьхэм яlуфэ". Къалэ нэхъышъхьар Мадрид

Къэралгъунэр зэрыкlуэр:

Португалым Переней хы тlыгуныкъуэм икъуэхьапlэм;

Британиэшхуэм и шlыпlу Гибрэлтарым Переней хы тlыгуныкъуэм ипшъэм

Мэроккэм Африкэм ишъхъэрэм ( аутэном къалу Сеутэрэ Мелилиэрэ )

Фрэнджымрэ Андоррэмрэ ишъхъэрэмкlэЭспаниэм къуэхьапlэмрэ ипшъэ лъэныкъуэм Атлантикэ lуфэм lохьа, ишъхъэрэ къуэкlыпlэмрэ Хы Средиземнэм lохьа.

НэмыщӀ бзэхэмкӀэ

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.