Лагунэ

Лагунэ (лат-бз. lacus — псыхъурей) — хым ерэ псыхъурейм, зэву пшахъуэ техьакIэ е коралл рифкIэ къыгуэгъэщхьэхукIа псылъэ цIыкIу.

Псом нэхъ нэхъ цIэрыIуэ лагунэу ябж — Венециэ лагунэр. Япэм щыгъуэ лагунэкIэ зэджэу щтар а зырат. ТIэкIу тIэкIурэ а цIр мыдрей хы Iуфэм дегъэубыда чэндж псылъэхэм иреджахэу хъуащ.

Лагунэхэм зэхуэщIа щIыкIэ зэраIэм щхьа, ахэр бзухэм, бдзэжейхэм, хьэкIэкхъуэкIэхэм я хъумэпIэу щытщ. ЭкологиэмкIэ нэхъ пщIэ зиIэ лагунэхэр дуней хъумапIэ организациэхэм яхъумахэр.

Лагунэм псы куэд хэлъадэу щтымэ, абы и псыр псы хэлъадэм ещхьу мэхъури хым и псым ину къащхьэщыкIыу мэхъу. Псалъэм папщIэ Курш е Калининград хыжьэхэр. Апхуэдэм деж ахэр я щытымкIэ тэманхэм нэхъ ящхь мэхъухэр. Хы ФIыцIэрэ хы МыутIэрэ я хы Iуфэм Iут тэманхэм я нэхъыбапIэм я щытыкIэр апхуэдэщ.

Абы нэмыщI лагунэхэр езы-езыурэ къохъу хым къытрах щIыпIэхэм деж. Псалъэм папщIэ Нидерлэндхэм я лагунэхэм я нэхъыбапIэр апхуэдэущ къызэрыхъуар.

Hiddensee (2011-05-21)
Ишхъэрэ Джэрмэным и хы Iуфэ лагунэ.

IэрыщI лагунэ

Иджырей зэманым, кIуэхукIэ нэхъ зызужьа къэралхэм я хы Iуфэм IэрыщI лагунэхэр IуащIыхьу щIадзэащ.

Псалъэм папщIэ Дубай къалэм и кIуэцI дыдэм хуэзэу дунейм и нэхъ ин дыдэ IэрыщI лагунэ иращIыхь.[1].

Нэхъ ин лагунэхэр

Дунейм и нэхъ ин лагунэхэр Бразилэм и ипшэ лъэнакъэумкIэ щыIэ лагунэхэращ. Ауэ иныкъуэхэм Тыркуменистэным и хыжьэ Къарэ-Богаз гуэлыр лагунэу ябж. Апхуэдэу хъумэ дунейм и нэхъ ин дыдэ лагунэу а хыжьэращ хъуащ.

Ауэ Еуропэм и лагунэхэр инагъкIэ абыхэм къакIэрыхухэми, дунейм ахэр нэхъ щыцIэрыIуэхэщ.

Сурэтылъэ

Kara-Bogaz Gol from space, September 1995

Къарэ-Богаз гуэл

Laguna de Apoyo

Апойо лагунэ (Никарагуэ)

Blue lagoon

Щхъуэ лагунэ (Тыркуей)

Laguna Khara, Bolivia

Кхарэ лагунэ (Боливиэ)

Bouzigues etang

Ле-Тенж де Тхау лагунэ (Фрэндж)

North west view from San Lazzaro degli Armeni

Венециэ и зы лагунэ Iыхьэ Сан-Лацаро

ТехьэпIэхэр

Лагунэ

Гулъытэгъуэ

  1. В центре Дубае будет крупнейшая искусственная лагуна в мире
Iестуарий

Iестуа́рий (лат-бз. aestuarium — хым щIихъумэ псыпэ) — арыхъуанэм ещхьу псыр хым щыхэлъадэм деж, хым щIихъумэ псыпэм зэреджэ.

Iестуарийхэр къыщыхъу хабзэр, псым къихь техьахэр хым и и уэрпхэм дилъэсыкIыурэ щыIуаххэм дежщ. А пIэхэм деж кууагъэхэр зэуэ ин мэхъу. Апщыгъуэхэм деж псым къихь техьэхэр куэд хъухэу къихьхэми, псыпэм деж ахэр щызэтрихьэкъым.

Iестуарийм хуэдэу псыпэ зиIэхэм ящыщщ псалъэм папщIэ Амазонэ, Темзэ, Енисей, Ла-Платэ псыхэр.

Еуропэм и нэхъ ин дыдэ Iестуарий зиIэр Жирондэ псыращ.

Iестуарийм и щытыкIэм пэбгъэув хъунущ псым и делтэр.

Iэта атолл

Iэта атолл (ерэ теIэтыкIа атолл) — япэм атоллу щытауэ, коралл тIыгухэм я зы щытыкIэ. И нэхъыбапIэм апхуэдэ атоллхэр щIы захуэхэу щытхэщ, я лъагагъ нэхъ инхэр метрэ 50-кIэ е 60-кIэ хы Iуфэм къыщхьэщыкIхэу. КъуапэхэмкIэ атоллым гуэхупIэхэр иIэщ, икум лагунэ итщ.

Iэта атоллхэу щытхэщ Науру, Ниуе тIыгухэр, архипелаг Тонгэм хыхьэ тIыгу гуп гуэрхэр икIи нэгъуэщI тIыгухэр.

Iэта атоллхэм иджыри макатеакIэ йоджэхэр.

Атолл

Ато́лл — лагунэр хъуреибзэу е хъурей зэпычауэ къэзыухъуреихьыу щыт коралл тIыгу. Нэхъ пэжу жыпIэм атоллыр хышхуэм и лъэгум щыщIэдзауэ псыщхьэм нэс къыдэкIуей лъэгапIэщ, и щхьэр кораллкIэ дэщIеижауэ икIи и хъуреягъ тIыгу цIыкIу гупкIэ къэхъуреихьыжахэу. Хъуреибзэу щыт атоллхэм я лагунэр хышхуэм IузвкIэ епхахэу щыткъым. Лагунэм ит псыри хышхуэм елъытауэ и щыгъуагъыр нэхъ мащIэу щытщ. Атоллыр зэпыча хъурейуэ щытым, абыхэм я лагунэр хышхуэм IузэвкIэ епхахэу щытщ тIыгу цIыкIу къом къагъэхъухэу. Атоллхэр къохъу вулкан тIыгухэр щыбзэхыжхэм деж.

Гаван

Га́ван — псылъэм и акваториэм и Iыхьэ. А псалъэр хыжьэм и хэкумэтх цIэ куэдым къыщагъэсэбэп.

ГаванкIэ зэджэр портым и акваториеращ, абы хеубыдэр кхъухьхэр Iуфэм Iухьэжа иуж здэщыт, ахэр щаунэщIыж е из щащIыж, цIыхухэр щитIысхьэ къыщикIыж пIэхэр. Зы портым псалъэ папщIэ гавань куэд иIыфынущ. Гаваным кхъухэр зэман куэдкIэ щыщыт хъунущ. Гаванхэм щхьа къыхах уэрп ерэ жьы ин здыдэмыхьэфын хылъэ.

Гаванхэр IэрыщIэу ерэ езыуэ къэхъуакIэ зэщхьэщедзхэр.

IэрыщI гаванхэр щащIхэр порт папщIэу щытынхэ щхьащ. Нэхъ жьы дыдэ гавану ябж илъэс 4500 (илъэс 2 600 ди лъэхъэнэм и пэ) Хы Плъыжьым дей IуащIыхьауэ щта гаваныр.

Иджыпсту IэрыщI гаван щыIэхэм нэхъ ин дыдэу ябж Дубай и гавань «Джебел Али». Абы нэмыщI Роттердам, Хюстон, Лос-Анджелес, Сидней къалэхэм я гаванхэри нэхъ ин дыдэ IэрыщI гаванхэм хабжэ.

Езыуэ къэхъуа гавану ябжхэр, гавань хым ерэ хыжьэм щIыкIэ кууэ къыгугъэщхьэхукIауэ щытхэр. Апхуэдэ гаванхэм куэд щIауэ пщIэщхуэ яIэщ. Апхуэдэ гаваньхэм я Iуфэм къыщыхъуащ къалэшхуэ Iэджи.

Дунейм гаван тетхэм нэхъыбэ ахъшэ зэригъэкIуэкIыу ябж Шанхай къалэм и гаваныр.

Губа

Губа́ — щIылъэм кууэ дыхьэ хыжьэм ерэ хылъэм и урысыбзэцIэ. Урысейм и лъэныкъуэмкIэ Арктикэ хышхуэм хэлъадэ псыхэм я нэхъыбапIэр япэ щIыкIэ губарэщ зыхэлъадэр.

Нэхъ ин дыдэ губауэ ябжыр Об псыр зыхэлъадэ Об губаращ.

Риэ

Риэ ерэ риэс — псыхъуэм и пэ хым щIихъумэу къэхъуа Iуфэ хыжьэ. Риэхэм и нэхъыбэм жыг къудамэ зыубгъуам и щытыкIэм хуэдэ щытыкIэ яIэщ. Риэхэм я инагъымрэ я кIыхьагъмрэ щIэх-щIэхыурэ захъуэж хым и щытыкIэм елътауэ. Апхуэдэу иныкъуэм деж хыр къоури риэм щIы иубыдыр зэуэ хегъахъуэ. Иныкъуэм хыр йокIуэтыжри риэм и инагъри и кIыхьагъри хощIыж.

Тэман

Тэман — псыр хым щыхэлъадэм деж къэхъу чэндж хыжьэ. Тэманхэр къохъу хым псы хэлъадэм и пэр щыщIихъумэм деж. И нэхъыбэм тэман къэхъухэм хым и шуугъэпсымрэ псы къабзэмрэ зэхэпша мэхъухэ.

Нэхъыбэ дыдэу тэманхэр къыщыхъур Хы ФIыцIэмрэ Хы МыутIэмрэ и Iуфэхэращ. Ахэр къыщыхъу хабзэщ Псыжь, Днепр, Днестр, Дунай псыхэм я пэхэм деж.

Фиорд

Фиорд (нор.-бз. fjord) — зэвуу, къуаншэу щIым куууэ дыхьэ хыжьэ. Фиордхэм и нэхъыбапIэм я Iуфэхэр джабэщ, абыхэм я кIыхьагъыр я бгъуагъым куэдкIэ къащхьэщокI икI я джабэ Iуфэхэр и нэхъыбэм 1000 метрэм нэсхэу щытщ.

И нэхъыбапIэ фиордхэм тектоникэ къэхъукIэщ яIэр. Апщыгъуэхэм деж фиордхэм я кууагъхэр 800 метрэхэм нэсынкIэ хэлъщ. Иныкъуэхэр псыхъуэм мыл дэлхэм я зекIуэкIэм къагъэхъуащ далъэсыкIыурэ.

Дунейм фиордхэр нэхъ щыкуэдщ — Ишхъэрэ Америкэм, Норуегэм, Гринлэндым, Ислэндым, Чили, ЩIэ Зилэндым, Шотлэндым, Хьэрып ныкъуэтIыгу щIыпIэхэм.

Фиордым и дахагъым цIыху куэд дехьэх. Мэз Iув тезу зи щхьэм уэс зытелъ джабэхэм еплъын щхьа фиордхэр туристхэм нэхъ куэдрэ здэкIуэ щIыпIэхэм ящыщщ.

Хыжьэ

Хыжьэ — хышхуэм, хым, псыхъурейм мыдрей дэтхэнэ псылъэми и Iыхьэ, куууэ щIылъэм дыхьэ.

Хыжьэхэр я щытыкIэмкIэ зэхадзхэ — хъулъый, губа, Iестуарий, фиорд, тэман, лагунэ, гавань.

ГидрологикэкIи гидрохимэкIи хыжьэхэр сыткIи тохуэхэр псылъэ зэпыщIам. Ауэ иныкъуэхэм деж хыжьэхэм щIыпIэ здэщыIэм и климатым елътауэ, я псыщхьэм и гидрологикэм тIэкIу зихъуэжынкIэ хэлъщ мыдрей псылъэ зэпыщIам елътауэ.

Хылъэ

Хылъэ — хыхэм, псыхъурейхэм, хыжьэхэм я Iыхьэ къыхэгъэщхьэхукIа, лъаныкъуищкIэ щIыкIэ (псы IуфэкIэ, джабэкIэ, тIыгукIэ) къэухъуреихьауэ, абы къыхэкIыуи уэрпхэмрэ жьыхэмрэ хуиту хылъэм къыдамыгъэхьэу.

ЩIыпIэ щытыкIэхэм хылъэхэм я гидрологикэ режимхэр зэтраухуэхэр, абы елътауи хылъэм и режимыр адрей къыпэщылъ псыхэм къащхьэщокI.

Ижь лъандэрэ хылъэхэр кхъухьхэм я щытыпIэу къагъэсэбэп. Псалъэм папщIэ ЦIэмэз хылъэ. Иныкъуэм деж хылъэхэм гаванкIэ йоджэхэ.

Нэхъ ин хылъэхэр:

Сидней хылъэ

Авачэ хылъэ

Хыжьэхэм я типхэр
Хыжьэхэм я типхэр ГаванГуба • Лагунэ • РиэТэманФиордХыжьэХылъэIестуарийCala di Roccapina

НэмыщӀ бзэхэмкӀэ

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.