Бразилэ

Федерациэм Республикэ Бразил (порт-бз. República Federativa do Brasil) — Ипшъэ Америкэм хэт къэрал. Къалэ нэхъыщъхьэр — Бразилиа.

Erioll world 2.svg Мыр тхыгъэ нэмгъэсащ хэкумэтхымкӀэ. Проектым удэӀэпыкъуфынущ, бгъэтэрэзу нэхъыбэ иптхэм.
Мы псалъашъхьэр зэфӀэкӀыгъуэфкӀэ нэхъ тэрэзымкӀэ зэхъукӀын хуэй.
Бразил
порт-бз. República Federativa do Brasil
Flag of Brazil Дэмыгъэ Бразилым
Бразилым и нып Бразилым и дэмыгъэ

Кординатхэр: 11°11′00″ ю. ш. 50°24′00″ в. д. / 11.183333° ю. ш. 50.4° в. д. 

Brazil (orthographic projection)
Гоуидзэр: «Ordem e Progresso»
Къэрал уэрэд: «Hino Nacional do Brasil» (Макъ едэӀун (info))
Щыхалъхьар 1822
Нэхъышъхьэбзэхэр португалыбзэ
Къалэ нэхъышъхьэр Бразилиа
Къалэ нэхъ инхэр Бразилиа, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Салвадор, Белу-Оризонти, Форталеза
ӀэнатӀэ хабзэр федерациэ, президент республикэ
Президент Дилма Руссефф
ШӀыпӀэр
• Псори
• % псым пӀэуэ иубыдыр
5-нэ дунем
8 514 877 км²
0,65
Къэралым и джылэр
• ЗэралъытэмкӀэ (2010)
• Ӏувагъыр

192 572 039 цӀыху (5-нэ)
22 цӀыху/км²
ВКӀуП
  • КъыхэкӀыр (2010)
  • Зы цӀыхум къытехуэр

$2,181 трлн  (7-нэ)
$11 289
Валутэр бразилым и риал (кодыр BRL, 986)
Интернет-доменхэр .br
Телефон кодыр +55
Зэманыгъуэхэр +2
Кабу-Бранку

Кабу-Бранку (порт-бз. Cabo Branco — «къуапэ хужь») — Бразилэм и къуапэ, Жуан-Песоа къалэм километрийкIэ и нэхъ ипшэ-къуэкIыпIэкIэ щылъщ. Къуапэр 1500 гъэм еуропэхэм ящыщу эспан хыерс Диегуэ Лепе зэIуихауэ щытащ, япэуи фIищауэ щытащ къуапэм Сан-Агустин. Къуапэм и пэм деж маяк тетщ къуапэр Ипшэ Америкэм и къуэкIыпIэ кIэух пIэр къигъэлъагъуэу, ауэ иджы къызэрабжамкIэ континентым и нэхъ къуэкIыпIэ пIэуэ щытыр Кабу-Бранку и гъунэгъуу щылъ Сейшас къуапэращ. Ар апхуэдэу щэхъуар хы эрозиэм къуапэр зэригуэлъэсыкIаращ.

-7.148611, -34.796667

Сейшас

Сейшас (порт-бз. Ponta do Seixas) — къуапэ, Ипшэ Америкэм и къуэкIыпIэ дыдэ пIэ. Бразилэм и штат Параибэ и къалэ Жуан-Песоа пэмыжыжэу щылъщ.

Сейшас къуапэр километрийкIэ Жуан-Песоа къалэм и нэхъ ипшэ-къуэкIыпIэкIэ щылъщ. Сейшас и гъунэгъуу щылъ къуапэ Кабу-Бранкум тетщ маяк континентым и къуэкIыпIэ дыдэ хэкумэтх координатхэр тету. Ауэ Сейшас къуапэращ къызэрабжамкIэ Ипшэ Америкэм и нэхъ къуэкIыпIэ дыдэ пIэр.

Къуапэр пшахъуэ тафэкIэ къэухъуреихьа джабэм метрэ 100 зи лъэгагъым и Iыхьэу щытщ.

Сыхьэт зонэ

Сыхьэт зонэ псалъэм гурыIуэгъуитI иIэщ.

Хэкумэтх сыхьэт зонэ — дунейм и щIылъэм меридиан тралъхьахэмкIэ къыхэкIыу зэтраухуа зонэхэ.Админстративнэ сыхьэт зонэ — щIым и Iыхьэ къыхэгъэщхьэхукIа, къэрал здыхэтым и унафэхэм елъытауэ зэтраухуа зонэхэ.И нэхъыбапIэм административнэ сыхьэт зонэращ нэхъ хэгъэхукIауэ ябжыр. Иджы зэманыр зэтраухуэ Дунейпсэ координированэ зэманым (UTC) къагъэсэбэпу. Иныкъуэ къэралхэм гъэмахуэм я сыхьэтхэр зы сыхьэткIэ япэ ирагъэшри, щIымахуэм ирагъэкIуэтыж мыхьэнэншэу току ямыгъэкIуэдынхэ щхьа.

Тафэ

Тафэ (фр-бз. plage, ин-бз. beach) — псымрэ жьымрэ я Iерозиэм къагъэхъуауэ, хы Iуфэм ерэ дэтхэ нэгъуэщI псылъэ Iуфэми Iулъ щIы захуэ.

Ипшъэ Америкэм и къэралхэр
Хуитым къэралхэр Архентинэ • Боливиэ • БразилВенесуелэ • Гайанэ • Колумбиэ • Парагуай • Перу • Суринам • Уругуай • Чили • Экуадор
ЩIыпIэ щхьэхуимытхэр Фолклэнд хы тӀыгухэрФрэндж ГуианэИпшэ Джорджэрэ, Ипшэ Сандуичхэрэ хы тӀыгухэр

НэмыщӀ бзэхэмкӀэ

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.