1903

Ti 1903 ket maysa a bisiesto a tawen a nangrugi iti aldaw ti Huebes iti kalendario a Gregoriano.

Naipasngay

Pimmusay

Bing Crosby

Ni Harry Lillis "Bing" Crosby, Jr. (Mayo 3, 1903 – Oktubre 14, 1977) ket maysa idi nga Amerikano a kumakanta ken aktor. Ti marka ti pabrika ni Crosby ket napintas a boses iti baho-baritono a nagaramid kaniana a kaaduan a nalaklako nga nagrekrekord nga artista iti maika-20, ken nakalako kadagiti maysa a bilion a rekord, tape, compact disc ken digital download iti amin a paset ti lubong.

Enero 21

Ti Enero 21 ti maika-21 nga aldaw ti tawen iti kalendario a Gregoriano. Adda pay 344 nga al-aldaw ti nabati aginggana intono maungpot ti tawen (345 kadagiti bisiesto a tawen).

Hulio 20

Ti Hulio 20 ti maika-201 nga aldaw ti tawen (maika-202 kadagiti bisiesto a tawen) iti kalendario a Gregoriano. Adda pay 164 nga al-aldaw ti nabati aginggana intono maungpot ti tawen.

Hulio 30

Ti Hulio 30 ti maika-211 nga aldaw ti tawen (maika-212 kadagiti bisiesto a tawen) iti kalendario a Gregoriano. Adda pay 154 nga al-aldaw ti nabati aginggana intono maungpot ti tawen.

Hunio 25

Ti Hunio 25 ti maika-176 nga aldaw ti tawen (maika-177 kadagiti bisiesto a tawen) iti kalendario a Gregoriano. Adda pay 189 nga al-aldaw ti nabati aginggana intono maungpot ti tawen.

Hunio 3

Ti Hunio 3 ti maika-154 nga aldaw ti tawen (maika-155 kadagiti bisiesto a tawen) iti kalendario a Gregoriano. Adda pay 211 nga al-aldaw ti nabati aginggana intono maungpot ti tawen.

Kadawyan a tawen a mangrugi iti Mierkoles

Daytoy ti kalendario para iti ania man a kadawyan a tawen a mangrugi iti Mierkoles, Enero 1 (dominikal a letra E). Kas pagarigan: dagiti tawen ti Gregoriano ti 1975, 1986, 1997, 2003, 2014, 2025 ken 2031

wenno ti tawen ti Huliano ti 1903 (kitaen dagiti tabla dita baba).

Ti kadawyan a tawen ket ti tawen nga addaan kadagiti 365 nga aldaw, a saan a bisiesto a tawen, nga addaan kadagiti 366 nga aldaw.

Marso 2

Ti Marso 2 ti maika-61 nga aldaw ti tawen (maika-62 kadagiti bisiesto a tawen) iti kalendario a Gregoriano. Adda pay 304 nga al-aldaw ti nabati aginggana intono maungpot ti tawen.

Mayo 13

Ti Mayo 13 ti maika-133 nga aldaw ti tawen (maika-134 kadagiti bisiesto a tawen) iti kalendario a Gregoriano. Adda pay 232 nga al-aldaw ti nabati aginggana intono maungpot ti tawen.

Mayo 3

Ti Mayo 3 ti maika-123 nga aldaw ti tawen (maika-124 kadagiti bisiesto a tawen) iti kalendario a Gregoriano. Adda pay 242 nga al-aldaw ti nabati aginggana intono maungpot ti tawen.

Mayo 8

Ti Mayo 8 ti maika-128 nga aldaw ti tawen (maika-129 kadagiti bisiesto a tawen) iti kalendario a Gregoriano. Adda pay 237 nga al-aldaw ti nabati aginggana intono maungpot ti tawen.

Nobiembre 1

Ti Nobiembre 1 ti maika-305 nga aldaw ti tawen (maika-306 kadagiti bisiesto a tawen) iti kalendario a Gregoriano. Adda pay 60 nga al-aldaw ti nabati aginggana intono maungpot ti tawen.

Nobiembre 30

Ti Nobiembre 30 ti maika-334 nga aldaw ti tawen (maika-335 kadagiti bisiesto a tawen) iti kalendario a Gregoriano. Adda pay 31 nga al-aldaw ti nabati aginggana intono maungpot ti tawen.

Oktubre 14

Ti Oktubre 14 ti maika-287 nga aldaw ti tawen (maika-288 kadagiti bisiesto a tawen) iti kalendario a Gregoriano. Adda pay 78 nga al-aldaw ti nabati aginggana intono maungpot ti tawen.

Papa Leon XIII

Ni Papa Leon XIII (2 Marso 1810 – 20 Hulio 1903), ket naipasngay idi a kas ni Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci,ket isu idi ti maika-256 a Papa iti Romano Katoliko a Simbaan, a nagturay manipud idi 1878 aginggana idi 1903.

Pebrero 12

Ti Pebrero 12 ti maika-43 nga aldaw ti tawen iti kalendario a Gregoriano. Adda pay 322 nga al-aldaw ti nabati aginggana intono maungpot ti tawen (323 kadagiti bisiesto a tawen).

Pebrero 26

Ti Pebrero 26 ti maika-57 nga aldaw ti tawen iti kalendario a Gregoriano. Adda pay 308 nga al-aldaw ti nabati aginggana intono maungpot ti tawen (309 kadagiti bisiesto a tawen).

Septiembre 13

Ti Septiembre 13 ti maika-256 nga aldaw ti tawen (maika-257 kadagiti bisiesto a tawen) iti kalendario a Gregoriano. Adda pay 109 nga al-aldaw ti nabati aginggana intono maungpot ti tawen.

Theodor Mommsen

Ni Christian Matthias Theodor Mommsen (30 Nobiembre 1817 – 1 Nobiembre 1903) ket maysa idi nga Aleman a klasikal nga eskolar, historiador, hurista, agiwarwarnak, politiko, arkeologo ken mannurat a naamammuan a kas maysa kadagiti kalatakan a klasista iti maika-19 a siglo. Ti obrana amaipanggep ti Romano a pakasaritaan ket agdama pay laeng a naipangruna a kammasapulan para iti kontemporaneo a panagsukisok. Isu ket nagungunaan ti Premio Nobel iti Literatura idi 1902, ken idi pay ket maysa a prominente nga Aleman a politiko, a kas kameng ti parlamento ti Prusia ken Alemania. Dagiti obra iti Romano a linteg ken iti linteg kadagiti obligasion ket addaan idi ti nangruna a nagbanagan iti Aleman a kodigo sibil (BGB).

Dagiti pagsasao

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.