Zakariás könyve

Zakariás könyve a Bibliában található úgynevezett tizenkét kisprófétákhoz tartozó könyv.

A szerző

Zakarias
A Károlyi Biblia 1590-ben jelent meg. A 207-es lapja Zakariás próféta könyvével kezdődik.

A Zakariás szó azt jelenti: "Isten megemlékezett". A korábbi próféta buzdító beszédét folytatja, azt amit Aggeus próféta elkezdett. Aggeus kortársa. Prófétálásának időszaka i. e. 520 október illetve novemberétől i. e. 518 októbere közé esik. Berekiás fiának mutatkozik be, aki viszont Iddo fia. Feltételezések, elemzések szerint a 9-14-ig tartó rész megírását később fejezték be.

A könyv szerkezete

Első rész

 • 1.1 - 6. Felszólít megtérésre i. e. 520. október - november
 • 1.7 - 6.15 Nyolc látomás i. e. 519 februárjában
 • 7.1 - 8.23 Böjtprédikáció. Az üdvösség ígérete i. e. 519 decemberében

Második rész

 • 9 - 11 Az új föld, a Messiás, Izrael megszabadulása és visszatérése az Úr hűségéhez. A két pásztor. Deutro-Zakariás könyv.
 • 12 - 14 Az Úr szava, a Messiás; és a titokzatos harc az utolsó időkben Jeruzsálemnél. Trito-Zakariás könyv.

Tartalma

Gustave Doré (1832-1883) - The Bible (1865) - Zechariah 6-5
Gustave Doré grafikája Zakariás próféta látomásáról
 • Az első részben a prófétához szól a Seregek Ura. A bevezetésben az Úr feddő szavait közvetíti a próféta, térjenek jó útra. Ezután következik a nyolc látomás:
 1. Egy embert látott egy mirtuszfánál, mögötte lovakat. A lovak bejárták a világot és ott béke van, de Jeruzsálemben és Júdában már hetven éve az Úr haragja van. A Seregek Ura nagyon haragszik a gőgös népekre. Újra fel fog épülni a háza, és megkönyörül, irgalmas lesz.
 2. Egy angyal mondja: Ezek azok a szarvak amik szétszórták Jeruzsálemet és Júdát. A négy kovács pedig letöri azok szarvát akik felemelték Júda ellen szavukat.
 3. Egy angyal megméri Jeruzsálem hosszát és szélességét. A megmérés az újjáépítést előzi meg. Az Úr szétszórta a népet a szél négy irányába és felszólítja a őket meneküljenek el Észak földjéről. Az Úr újra kiválasztja Jeruzsálemet.
 4. A Seregek Ura felszólít, vegyétek le Jozsuéról (a főpapról) a piszkos ruhát és öltöztessétek díszesbe, mert levette a bűnét az Úr. Ő van kiválasztva a hogy kormányozza Isten házát. Elé tesznek egy követ, amelyen Isten hét szeme van. Jozsué főpapnak - más átírásban Jézus főpap - elmondják, eljön majd a 'Sarj', aki kiírtja az országból a gonoszságot.
 5. A próféta angyallal beszélget, egy arany mécstartót lát, melynek szimbolikus értelme van. Két csövön olaj folyik ki belőle, az angyal magyarázata szerint "Ez a két Felkent, aki az Ur előtt állnak az egész földön." Zerubbábel kezdte el és ő fogja befejezi majd az Isten házának építését.
 6. Repülő könyvtekercset lát, mely megemészti mindazokat akik hamisan esküsznek az Úr nevére.
 7. Ebben a látomásban a megszemélyesített Isten-gyűlöletet látja, egy vékába rejtett asszonyt visznek az angyalok Sineár (Babilon) földjére, hogy templomot építsenek ott neki.
 8. Négy kocsi jött különböző színű lovakkal befogva. Az Úr színe előtt álltak, azután a négy égtáj felé tartanak. A próféta készítsen egy koronát és tegye Jozsué fejére, és mondja ezt: "Íme a 'Sarj", mert ahol áll ott sarjadni fog valami, mert ő fogja visszaállítani az Úr szentélyét".

A sanyargatott hetven év alatt böjtöltek, de nem gyakoroltak irgalmasságot, részvétet. Megkeményedett a szívük, nehogy megértsék a tanítást amit a régi próféták által és Isten lelke által adott nekik. A második rész előtt a Sereg Ura maga prófétálja, hogy eljön az idő, amikor számos nép fog menni Jeruzsálemba, hogy keressék az Urat és imádkozzanak ott.

 • A második rész feltételezések szerint később keletkezett, sok jel arra utal, hogy a hellenista korban, közvetlenül Nagy Sándor hódításai utáni korból, Kr.e. 300 körül. A szöveg bemutat egy közösséget, mely külső ellenségtől szorongatott, és a belső vezetők megosztottak. Ebben a helyzetben a Messiás eljövetelétől várják az igazság és győzelem eljövetelét. A Messiást jellemzi: alázatos, szamár csikaján jön, szétzúzza a fegyvereket, békét hirdet a népeknek, uralkodik a föld határáig. Ezután megint az Úr büntetései hangzanak el a környező országok gőgje miatt. Az Úr felszólítja a prófétát űzze el az idegen vezetőket. A próféta két botot vitt magával. Egyiket "Kegyelem"-nek másikat "Egység"-nek nevezte el. A botok széttörésre kerülnek, hogy a szövetség felbomoljon. Allegorikus kép a pásztorok a főpapokat jelenti, és a kereskedők az ország nyerészkedőit jelentik. A próféta a pénzt elkéri és a templomnak adja. Ezután Jeruzsálem szorongattatása, majd megdicsőülése következik, az új nép születése.

A befejezésként egy titokzatos jóslatot, egy harcot ír le Jeruzsálem ellen, melyben az Úr élő vizet fakaszt Jeruzsálemben, mely keleti és nyugati irányban is folyamatosan folyni fog.

Forrás

 • krisztus.ro
 • Bevezetés a kisprófétákhoz, Biblia, Szent István Társulat 2008
Admonti Biblia

Az eredetileg egykötetes Admonti (más néven Csatári, a világirodalomban Gebhard néven ismert vagy Gutkeled, németül Admonter) Biblia a legjelentősebb románkori kódex, amely főképpen magyarországi vonatkozásáról és anyagáról, gazdag, eredeti és változatos illusztrációiról híres. A könyvet valószínűleg Salzburgban készítették a 12. század második negyedében (1125 és 1150 között), és egy – elképzelhető, hogy a III. Lipót által 1135-ben alapított heiligenkreuzi – ciszterci kolostorból került a csatári bencésekhez.

Hajdúdorogi székesegyház

A hajdúdorogi Istenszülő bevezetése a templomba főszékesegyház a Hajdúdorogi főegyházmegye székesegyháza, a magyar görögkatolikus egyház főtemploma. A történelmi feljegyzések röviddel Hajdúdorog első írásos említése után Dorogegyháza névvel írnak a településről. Ez a névválasztás akkoriban arra utalt, hogy a település templommal rendelkezik. A mai székesegyház 17. századi alapokon nyugszik, és története során többször is átépítették, restaurálták. Legutolsó, teljes körű felújítását 2006-ban fejezték be.A háromhajós bazilikális elrendezésű templomot X. Piusz pápa 1912-ben emelte székesegyházi rangra. A több száz éves múltra visszatekintő katedrális belső terét a görögkatolikus liturgia hagyományai szerint alakították ki. Ennek legszembetűnőbb eleme a szentélyt a főhajótól elválasztó több mint 200 éves képfal, azaz ikonosztázion. A 11 méter magasra törő, 54 képből álló ikonosztázion az ország egyik legértékesebb képfala.

Hajdúdorog lakóinak több mint 80%-a görögkatolikus vallású, emiatt a székesegyház a kilencezer fős város mindennapi életében is jelentős szerepet játszik, ünnepek idején pedig a hagyományok és szokások legfőbb színtere. A nagy ünnepekhez kötődő körmenetek, a karácsonyi Szállást keres a Szent Család és talán mind közül a húsvéti pászkaszentelés hagyománya vonzza a legtöbb látogatót a székesegyházba.

Kispróféták

A kispróféták elnevezés azokra az ótestamentumi bibliai írókra, akik általában kisebb terjedelmű írásokat hagytak hátra.

Így ide tartozik: Hóseás, Jóel, Ámós, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Sofóniás, Aggeus, Zakariás és Malakiás.

Messiás (Händel)

Georg Friedrich Händel Messiás című oratóriuma (HWV 56) a műfaj egyik leggrandiózusabb alkotása, Händel főműve. Az oratóriumot 1742-ben mutatták be Dublinban egy árvaház javára, és Händel életében kizárólag jótékonysági céllal adták elő.

Zakariás próféta

Zakariás a babiloni fogságból hazatérő zsidók korában működő héber próféta, az úgynevezett kispróféták egyike. Szolgálata Kr. e. 520 és Kr. e. 518 közé esett, kb. 16 évvel az első csoport hazatérése után. Könyvének elején Iddó próféta unokájaként és Berekiás fiaként említi magát.Aggeus próféta kortársa volt. Amikor jeruzsálemi templomot építő nép lelkesedése alábbhagyott, és az építkezést hosszabb ideig szüneteltették, Aggeus prófétával együtt buzdította őket a templom építésének folytatására.

Zakariás feltehetőleg vértanúhalált halt a templomban, de haláláról az evangéliumokon kívül nincs más információ és egyes Bibliamagyarázók vitatják ezt, egy jóval korábban élt Zakariásra vonatkoztatva Jézus szavait.

Az Ószövetség könyvei
Köln-Tora-und-Innenansicht-Synagoge-Glockengasse-040
Héber Biblia
(Azok a könyvek, melyek az összes keresztény és zsidó kánon legalább egyikében megtalálhatóak.)

1 Mózes · 2 Mózes · 3 Mózes · 4 Mózes · 5 Mózes · Józsué · Bírák · Rúth · 1–2 Sámuel · 1–2 Királyok · 1–2 Krónikák · Esdrás · Nehémiás · Eszter · Jób · Zsoltárok · Példabeszédek · Prédikátor · Énekek · Ézsaiás · Jeremiás · Siralmak · Ezékiel · Dániel · Hóseás · Jóel · Ámós · Abdiás · Jónás · Mikeás · Náhum · Habakuk · Szofoniás · Aggeus · Zakariás · Malakiás

Katolikus deuterokanonikus könyvek

Tóbiás · Judit · 1 Makkabeusok · 2 Makkabeusok · Bölcsesség · Sirák fia · Báruk · Jeremiás levele · Dániel (kieg.) · Eszter (kieg.)

A görög és szláv ortodox kánon többletei

2 Esdrás · 3 Makkabeusok · Manassé imája · 151. zsoltár

A grúz ortodox kánon többletei

4 Makkabeusok · 3 Esdrás

A „szűkebb” etióp ortodox kánon többletei

Ezra apokalipszise · Jubileumok · 1 Énok · 1-3 Etióp Makkabeusok · 4 Báruk

A szír Pesitta kánonjának többletei

Zsoltár 152-155 · 2 Báruk · Báruk levele

Más nyelveken

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.