Kultúra

A kultúra (latinul cultura, a colo, colere, azaz „művelni” igéből származik[1]) eredetileg a föld megművelését jelentette. A kultúra kifejezés alatt általános értelemben egy embercsoport szokásainak és hagyományainak összességét vagy szűkebb meghatározás szerint az ún. „magas kultúrát” értjük.

Meghatározás

A kultúra fogalmának az értelmező kéziszótár három jelentést tulajdonít. Az első jelentés szerint a kultúra az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek összessége, a művelődésnek valamely területe, illetve valamely népnél, valamely korszakban való megnyilvánulása. A civilizációval szembeállítva pedig, amely a technikai fejlettséget jelenti, a szellemi javak és a műveltség tartozik ide. A második jelentésben a kultúra egy személy művelt mivoltára vonatkozik. A harmadik jelentésben a kultúra valaminek a termesztését, illetve biológiai értelemben tenyészetet jelent.

A „kultúra” körülírására nincs egységes definíció. Korok, társadalmak és egyes tudósok mind különböző módon határozták meg, hogy mi a kultúra. A kultúra gyökereinek kutatása egybe fonódik az emberi társadalom kezdetének meghatározásával. Azonban az eltérő és különböző kulturális jegyek értelmezés különbségé miatt nem kijelenthető, hogy mikor volt a kultúra kezdete.

Különböző értelmezések

A kulturális antropológia meghatározása szerint a kultúra egy adott társadalom mindazon ismereteinek összessége, amelyek az emberi közösség összetartozását és fennmaradását biztosítják. A kultúra alapján tudunk eligazodni abban, hogy mik a fontos értékek és normák az életben. Néhány kutató szerint bizonyos kulturális vonások már az állatvilágban is megfigyelhetőek, így például az emberhez legközelebb álló csimpánzoknál (Jane Goodall kutatásai).

Edward Burnett Tylor definíciója: Az az összetett egész, ami magába foglalja a tudást, a vélekedést, a művészeteket, a morál(oka)t, a jogot és a szokást, és minden olyan emberi képességet és habitust, amit az ember a társadalom tagjaként sajátít el. Ebben az értelemben beszélhetünk különböző emberi kultúrákról és ezek találkozásáról, például az ausztráliai fehér városi kultúra és egy gyűjtögető vándorló ausztráliai őslakos kultúra közötti érintkezésről és kölcsönhatásukról. A különböző kultúrák, változásuk és egymással való kapcsolataik vizsgálatával a kulturális antropológia foglalkozik.

Régészeti kultúra

A régészek a jellegzetes azonosságokat mutató leletegyütteseket földrajzi terület, illetve korszak szerint összekapcsolják, mint a feltételezhetően összetartozó emberi közösségek, törzsek vagy népek hagyatékát. Ezeket az összetartozó leletegyütteseket, illetve a mögöttük álló hajdani kultúrákat nevezik régészeti kultúráknak.

Az egyes régészeti kultúrákról lásd a Régészet szócikket.

A kifejezés további jelentései

A fentieken kívül beszélünk még szervezeti kultúráról, valamint a szó eredeti „földet művelni” értelmében mezőgazdasági kultúráról (növénykultúra, gombakultúra stb.).

Beszélünk mezőgazdasági kultúráról, kultúrpolitikáról, nemzeti kultúrákról, stb. A kultúrpolitika kifejezés először egy német pedagógiai lapban, a Pädagogischer Revue-ben szereplő cikk címében jelent meg 1840-ben és e században született a nemzeti kultúrák kifejezése is.

Jegyzetek

  1. Kondor Zsuzsanna: A kultúra fogalmának és tartalmának változása Cicerótól Carey-ig. [2012. november 20-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. október 6.)

Külső hivatkozások

1. század

Az 1. század az időszámításunk szerinti 1-től 100-ig tartó éveket foglalja magába.

15. század

A 15. század az 1401–1500 közötti éveket foglalja magába.

17. század

A 17. század az 1601–1700 közötti éveket foglalja magába. Erre az időszakra esik Anglia és Hollandia felemelkedése, valamint Spanyolország és Portugália hanyatlása.

A század végén Magyarország felszabadul az Oszmán Birodalom uralma alól.

Bronzkor

A bronzkor egy régészeti korszak, a civilizáció fejlődésének azon szakasza, amikor a legtöbbet fejlődött a fémmegmunkálás. A természetes módon felszínre került érctartalmú ásványokból a réz és ón kiolvasztásával, majd ötvözésével állították elő a bronzot. A rezet és bronzot ettől a kortól kezdve módszeresen és széles körben alkalmazták. A bronzkor a világ bizonyos területein a rézkort követte, míg máshol az úgynevezett háromkorszak-rendszer része (újkőkor-bronzkor-vaskor). Egyes területeken ugyanakkor nem volt bronzkor, például Fekete-Afrika legnagyobb részén az újkőkort közvetlenül a vaskor követte.

Buddhista naptár

A buddhista naptár (páli: Sāsanā Sakaraj; burmai: သာသနာ သက္ကရာဇ်, thai: พุทธศักราช - phutthasakkarat) különböző ázsiai országok luniszoláris naptáraira vonatkozik (Kambodzsa, Laosz, Burma (Mianmar), Thaiföld és Srí Lanka) vallásos és egyéb hivatalos alkalmakkor. Ezeknek a naptáraknak közös hagyományvonaluk van, mégis apró de fontos eltérések vannak közöttük például az interkaláció (szökőhónapok beiktatása), hónap nevek és számozások, ciklusok, stb. Thaiföldön a buddhista kort számrendszerrel jelölik, amely megegyezik a thai luniszoláris naptárral és a thai naptárral.A délkelet-ázsiai luniszoláris naptárak a hindu naptár egy régebb verziójából indultak ki, amely sziderikus évet használt. Az az egyik nagy különbség, hogy a délkelet-ázsiai rendszerben nem történik semmi egyeztetés, hogy szinkronban maradjon a szoláris évvel. Helyette a saját metón-ciklusukat használják és emiatt körülbelül minden 60 évben egy nappal távolabb sodródnak a mi szoláris évünktől. Az ő naptáraik szerint a hagyományos újév napja a 7. század közepén napéjegyenlőség idejére esett, ma viszont ez már elcsúszott április 17-ére.A mai hagyományos buddhista luniszoláris naptárt csupán a théraváda buddhista fesztiválokhoz használják és nincs hivatalos státusza sehol sem. Thaiföld hivatalos naptára egy újra számozott Gergely-naptár, a buddhista történelemhez igazítva.

Cigány név

Romani nyelven romano nav, romano anav vagy romano alav a roma kultúra jellegzetes eleme. Tulajdonképpen a ragadványnevek speciális csoportja, mely egyszerre utal a viselője egyéni karakterére, személyes voltára és a cigány közösséghez való tartozásra, a roma identitásra. A cigány nevet a hivatalos „gázsó névvel” párhuzamosan illetve azt helyettesítve használják viselői. Cigány név adása a balkáni területeket leszámítva a legtöbb roma csoportnál élő hagyomány.

Egyesített olasz nemzeti katalógus

Az Egyesített Olasz Nemzeti Katalógus egy adatbázis, amit az Olasz Könyvtárak és Bibliográfiai információs központok Egyesített katalógusának Központi Intézete (olaszul Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche - ICCU) kezel. Ezt a hosszúnevű intézetet 1975-ben hozta létre Olaszország Kulturális és Természeti Örökségének Minisztériuma. Az Egyesített Katalógusok Nemzeti Központját 1951-ben hozták létre azzal a céllal, hogy Olaszország különböző, sokszor más és más felügyeleti szervhez tartozó könyvtárának katalógus anyaga egy helyen elérhető legyen. Ez a feladat több más feladattal bővült és a központ teljeskörű komputerizáláson esett át. Az ICCU-val egy időben megalapították a Nemzeti Könyvtár Szolgálatot (olaszul Servizio Bibliotecario Nazionale – SBN). Ez egy össznemzeti online szervizhálózat amivel az állam, az önkormányzati szervek és az egyetemek által fenntartott olasz könyvtárak vannak összekötve. A katalógus a 16. századból származó kéziratoktól, modern multimédiás dokumentumokig bezárólag tartalmaz információkat, egységes szabványokat, szabályokat és a legmodernebb informatikai technológiát alkalmazva.

Francia Nemzeti Könyvtár

A Francia Nemzeti Könyvtár (Bibliothèque nationale de France, BnF) Párizsban található. Körülbelül 7 évszázaddal ezelőtt jött létre. Gyűjteményei a francia nemzeti örökség részét képezik, amelyekhez közel 31 millió különböző dokumentum tartozik (könyvek, folyóiratok, kéziratok, fényképek, térképek stb.)

Izlandi nevek

Az izlandi nyelvben a személyek neveinek szerkezete megőrizte a régi skandináv – és általában középkori európai – hagyományokat annyiban, hogy nem használnak családnevet, hanem csak a születéskor kapott személyes nevet (amit a kereszténység felvétele óta keresztnévnek is nevezünk) és – általában – az apa nevéből képzett apai nevet.

Kelták

A kelták szűkebb értelemben egy, Közép- és Nyugat-Európában élt ókori indoeurópai nép, népcsoport volt, amely ősi indoeurópai nyelveket (szárazföldi vagy ókelta nyelveket) beszélt. Az ókori kelták mindenhol hasonló módon éltek, róluk számos görög és római forrás maradt ránk. Hagyományosan a keltákat a gallokkal azonosították (a szó latin jelentése nyomán), azonban ez mára elavulttá vált: a gallok csak egy népcsoportja volt a keltáknak, akik Gallia (a mai Franciaország) területén éltek és a gall nyelvet beszélték, amely például erősen eltért az Ibériai-félszigeten beszélt szintén ókelta keltibér nyelvtől.

Koreai naptár

A koreai naptár egy holdnaptár, ami a kínai naptárból származtatható. Bár nem hivatalos naptár, Dél-Koreában a hagyományos koreai naptárat a kormány továbbra is használja. A jelenlegi verzió a kínai Sihszien (Shixian) naptáron (koreaiul szihonljok (시헌력, siheonnyeok, handzsa: 時 憲 暦)) alapul, amelyet jezsuita tudósok fejlesztettek ki. A koreai naptár a Koreából látható Hold állásain alapul. Néha a naptár egy nappal eltér a hagyományos kínai naptártól, bár az alapul szolgáló szabály ugyanaz. Ennek eredményeképpen az újév napja különbözhet a két ország között, ami 1997-ben történt meg.

Magyarok

A magyarok Közép-Európában, a Kárpát-medencében élő nép. A magyar anyanyelvűek száma a világon mintegy 14 millió – ebből kb. 9,5 millióan élnek Magyarországon, kb. 2,5 millióan a Magyarországgal szomszédos országokban és kb. 2 millióan szerte a világban. A magyarok voltak a Magyar Királyság államalkotó és legnagyobb létszámú népe. A királyság felosztása (trianoni békeszerződés, 1920) óta a magyarság egy része nemzeti kisebbséggé vált a Magyarországgal szomszédos országokban. A magyarság ma is a Kárpát-medence legnagyobb létszámú népe.

Névnap

A világ egy részén a születésnap mellett a névnap megünneplése is szokás. Ekkor az adott naptári naphoz tartozó keresztnevet viselő személyt a családja, barátai megünneplik. A névnapok egy része a szentek egyházi ünnepnapján alapul.

A névnap, mint minden más jeles nap, alkalom az ünneplésre.

Egyes nevekhez verses gyűjtemények és névnapi köszöntők, rigmusok továbbá tréfás szólások, kifejezések kapcsolódnak.

A névnapok ünneplése számos nép körében elterjedt. A magyarok hagyományosan felköszöntik a családtagjaikat, munkatársaikat, ismerőseiket névnapjukon, bár a névnap általában kevésbé fontos mint a születésnap. A családtagok, barátok gyakran meg is ajándékozzák egymást a névnapjukon, a nőket általában virággal vagy kisebb ajándékkal. A magyarokon kívül megünneplik a névnapokat például a csehek, lengyelek, románok, szlovákok, valamint a skandináv és a balti országok lakói. Egyes országokban a névnap ugyanolyan fontos ünnep, mint a születésnap (pl. Lengyelországban).

Nem ünnepelnek névnapot viszont például az angolszász országokban, Franciaországban, Hollandiában. A balkáni országok közül az ortodox hagyományú népeknél (pl. bolgárok, görögök, szerbek) az egyes szentek ünnepnapján elterjedt szokás a névnap ünneplése, azonban egyes katolikus népeknél (pl. horvátok, szlovének) ugyanakkor a névnap ünneplése mára kiment a divatból.

Sak yant

A sak yant vagy jantra tetoválás, más néven a buddhista tetoválás, elsősorban a théraváda buddhizmust követő hívők között terjedt el.

Ez a tetoválás soha nem díszítő jellegű, hanem egy buddhista beavatás fizikai megnyilvánulása, ezáltal védelem érhető el szellemi és fizikai síkon is. A szerzetesek szerint több mint 2000 éves hagyomány, amely Buddha (Gautama Sziddhártha) révén terjedt el.

Spanyol Nemzeti Könyvtár

A Spanyol Nemzeti Könyvtár (Biblioteca Nacional) Madridban található, Spanyolország legnagyobb könyvtára. V. Fülöp alapította 1712-ben. Az intézménynek ma helyet adó épület 1892-ben készült el.

Wikimédia Commons

A Wikimédia Commons (röviden Commons vagy Wikicommons, kiejtése: vikimédia kámönz) ingyenes és szabadon felhasználható képeket, hangfelvételeket és egyéb multimédia fájlokat tartalmazó katalógus, a Wikimédia Alapítvány többnyelvű projektjeinek egyike.

A Wikimédia Commons-be feltöltött fájlok elérhetőek valamennyi, a Wikimédia-szervereken üzemelő projekt számára, mint például a Wikipédia, a Wikikönyvek vagy a Wikihírek, továbbá, megfelelő beállításokkal minden MediaWiki-alapú honlap számára. A felületen használt nyelv átállítható a felhasználói beállításokban. A lapok fordítása folyamatban van, a felület egy része magyarul is hozzáférhető, például a Kezdőlap.

A projekt 2004. szeptember 7-én indult, és a feltöltött médiaállományok száma már ugyanazon év novemberében elérte a tízezret. 2017. június 21-én a médiatár túllépte a 40 milliós határt.

Ez a projekt használta először a MediaWiki szoftver 1.4-es verzióját.

Zsidó naptár

A zsidó (héber) naptár (héberül lúah, לוח), más néven zsinagógai naptár ma is használt formája II. Hillél fejedelem idején, időszámításunk szerint 359 körül alakult ki. Izrael Állam hivatalos naptára. Őse a babilóniai naptár volt.

A zsidó naptár egyszerre nap-naptár és holdnaptár is. Hónapjai a holdciklushoz igazodnak.

Északi-Mariana-szigetek

Az Északi-Mariana-szigetek az Egyesült Államok társult állama a Csendes-óceán nyugati felében.

Ókor

Az ókor az emberiség történelmének az írásbeliség megjelenésétől a Nyugatrómai Birodalom bukásáig tartó korszaka. Ezt a korszakot az őskor előzi meg és a középkor követi.

Az első ismert írásos emlékek a valószínűleg legrégibb írásformával, az ékírással készültek i. e. 3500 körül. Ezt tekintjük az őskor végének és az ókor kezdetének.

Az ókor végének (és a középkor elejének) meghatározása nem egyértelmű, legtöbb történelemtudós a Nyugatrómai Birodalom bukását (476) tartja a fordulópontnak.

Az ókor kezdete a régészet korszakbeosztása szerint a rézkor időszakával esik egybe Eurázsia legnagyobb részén. Az ókor része még a bronzkor és a vaskor, amelyek a rézkort követték.

Az ókori Közel-Kelet kronológiája biztos időpontokkal csak az i. e. 8. századtól rendelkezik: az i. e. 763. június 15-i ninivei napfogyatkozáshoz viszonyíthatunk [1], ami III. Assur-Dán uralkodásának idején Simannu (sziván) hónapban volt.

Az ókori Görögország és az ókori Róma történelmét együttesen antikvitás vagy antik kor néven szokás emlegetni.

Más nyelveken

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.