Konfuciusz

Latinos névformában Konfuciusz (eredetileg Confucius), kínaiul: 孔子; pin-jin hangsúlyjelekkel: Kǒngzǐ; ezt magyarosítva: Kung-ce Kína legjelentősebb filozófusainak egyike. A hagyomány szerint i. e. 551-től i. e. 479-ig élt Kína keleti részén, Lu fejedelemségében (a mai Santung tartomány). Bölcseleteit a Beszélgetések és mondások című mű tartalmazza, amelyet tanítványai, illetve azok követői jegyeztek le. Konfuciusz alapította meg az „írástudók iskoláját” (zsu-csia 儒家), amit Nyugaton konfuciánus iskolaként ismernek. Tanításai a kínai kultúra és gondolkodás alapjává váltak. Filozófiájának hatása mind a mai napig töretlenül meghatározó szerepet játszik egész Délkelet-Ázsiában. A mester bölcselete ma már nemcsak Kínában éli egyre erősödő reneszánszát, hanem az egész világon mind többen fordulnak elismeréssel felé.

Amit nem kívánnál saját magadnak sem,

olyat ne tégy te se más emberekkel szemben!”

Konfuciusz
Kínai filozófia
Kínai ókor
Confucius 02
Élete
Született I. e. 551
Csüfu
Elhunyt I. e. 479
Lu
Pályafutása
Iskola/Irányzat Kínai filozófia, Konfucianizmus

Konfuciusz neve

Az eredeti név

Konfuciusz családneve: Kung (Kǒng 孔); utóneve: Csiu (Qiū 丘); adott neve: Csung-ni (Zhòngní 仲尼). Tiszteleti neve: Kung-ce (孔子), azaz Kung mester, vagy csak röviden Ce (子): 'mester'. Habár a ce ('mester') tiszteleti utótag ott szerepel a legtöbb csou-kori filozófus nevében (Lao-ce, Csuang-ce, Szun-ce stb.), a „Mester” (ce), illetve „a Mester mondotta” (ce jüe) mindig Konfuciuszra, illetve az őáltala mondott bölcseletekre vonatkozik. A Kung Fu-ce (pin-jin: Kǒng Fūzǐ 孔夫子) névváltozat csak évszázadokkal halála után keletkezett – élete során ezt a formát soha nem használták. Jelentése: Kung tanító-mester. A modern kínai nyelvhasználatban a közbeékelődő fu (夫) tagot általában nem használják, csak a Kung-ce alakot.

A kínai hagyomány szerint Konfuciusz a hatalmát elvesztő, Ce családnevet felvett Sang-dinasztia uralkodócsaládjának leszármazottja.

A név magyar átírása

A név helyes magyar átírása: Konfuciusz, a jelenlegi magyar helyesírási szabályzat ezt a változatot preferálja.[2] A tudományos sinológia is a Konfuciusz formát használja, és ezt alkalmazzák a gyakorlatban más helyeken is (pl.: Konfuciusz Intézet). A Kung Fu-ce megnevezést a Kínában tevékenykedő első jezsuita szerzetesek ültették át latinos alakba mint Confucius (a hagyomány szerint a latinosított formát az olasz Matteo Ricci alkotta).

Posztumusz tiszteleti nevek

Miután Konfuciusz tanai a hivatalos állami ideológiává váltak az évszázadok során, több tiszteleti nevet is adományoztak neki a különböző kínai császárok: i. e. 1. század, Han-kor: „Nagyrabecsült és fennenhirdetett Ni Úr” (褒成宣尼公); 16. század, Ming-kor: „A legnagyobb bölcs – első tanító” (至聖先師); valamint: „Tízezernyi nemzedék tanítói példaképe” (萬世師表).

Élete

Forráskritika

Konfuciusz életének áttekintésekor külön kell választani a legendákat a tényektől. Sajnos tényszerű adat igen kevés maradt fent. A leghitelesebb forrás a Beszélgetések és mondások, amely Konfuciusz bölcseleteit tartalmazza. Ebben sok helyen bukkan fel a Mester alakja – ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy a róla szóló történetek szimbolikusak-e, vagy egy-egy valóban megtörtént eseményt írnak le. A második forrás, mely nem sokkal Konfuciusz halála után íródott, a Kung ce csiajü (Kongzi jiayu) (孔子家語), vagyis a „Kong család története”. Itt már sok legendás elem is belekerül az elbeszélések fonalába, ezen túl pedig továbbra is sok történetnek inkább szimbolikus jelentése van, a tanítások egyfajta példázataiként szerepelnek. A későbbi írásokban Konfuciuszt gyakran a történet hitelességét alátámasztandó szerepeltették. A harmadik és egyben legfontosabb forrás A történetíró feljegyzései – Kína első történetírója, Szema Csien alkotása, ami i. e. 86 körül íródott. Ennek a 47. fejezetében részletes és kronológiailag folyamatos biográfia olvasható Konfuciuszról. Az e három művön kívül minden egyéb forrás leginkább legendáknak tekinthető – Konfuciusz életére valós relevancia nélkül.

Tények

Konfuciusz i. e. 551–479 között élt. Lu fejedelemségben született, a mai Kína Santung tartományának déli részén, egy Cou (陬) nevű kisvárosban, ám később szüleivel a fejedelemség központjába, Csüfuba (曲阜) költöztek, ahol élete végéig lakott. Gyermekkorában szegénységben élt. Szorgalmának és kötelességtudásának köszönhetően viszonylag fiatalon hivatalt kapott Lu (鲁) fejedelemségben. Később iskolát alapított, ahol nemcsak saját filozófiáját, hanem a kor általános műveltségéhez elengedhetetlen ismereteket is oktatott az ország minden tájáról köré gyűlt növendékeknek. A fejedelemség belpolitikai viszályai miatt azonban ötvenes éveinek derekán száműzetésbe kényszerült, és tizenhárom évig fejedelemségről fejedelemségre vándorolt leghűségesebb tanítványaival. Halála előtt három évvel térhetett csak vissza hazájába, Lu-ba. „Konfuciusz volt az első ember a kínai történelemben, akinek magántanítóként már számos tanítványa volt.”[3] Életében nem írt semmit, csak szóban oktatott. Mindent, mit róla tudunk, tanítványai, illetve tanítványainak tanítványai jegyeztek le. Magánéletéről még kevesebb tény tudható: Nős volt és legalább két gyermek édesapja. Fia: Kung Li (孔鯉). A Li jelentése „ponty”. Lánya neve nem ismert. Egyes feljegyzések szerint két lánya volt, de az egyik valószínűleg bátyja (féltestvére) lányára vonatkozik, akit ő nevelt – idősebb fiútestvére, Kung Meng ugyanis egy pontosabban meg nem nevezett fogyatékossága miatt nem nevelhette lányát.

Legendák

Ősei

Konfuciusz ősei származásukat a Csou-kort megelőző Sang-dinasztia királyi házáig vezették vissza. A Kung családnév az i. e. 8. század végén kerül először említésre a krónikákban. A család eredetileg Szung államban élt, de egy konfliktus miatt menekülniük kellett és Lu fejedelemségben telepedtek le. Konfuciusz apja, Suliang Hö (叔梁紇) vagy Kung Ho (孔紇) már csak névleg hordozta a nemesi rangot. Katonatisztként szolgált a fejedelem seregében, s bár hőstetteiről több óda is megemlékezik, családjának csak szerény életkörülményeket tudott biztosítani. Első házasságából kilenc lánya született, valamint egy fiú (Kung Meng), aki azonban valamilyen betegségben szenvedett, ezért Suliang Hö időskorában újranősült, hogy a család nevét továbbörökítő fiúgyermekről gondoskodjon. Konfuciusz édesanyja, Cseng cai (徵在) a Jen (颜) családból származott.

Születése és ifjúkora

Konfuciusz születési dátuma a hagyomány szerint szeptember 28. − ez a dátum azonban bizonyosan nem fedi a valóságot, minthogy semmilyen hiteles dokumentum nincs ennek alátámasztására. Édesanyja, Jen Cseng cai a hagyomány szerint a Ni hegy lábánál szülte meg fiát – innen kapta Konfuciusz a „Ni” nevet. Hároméves volt, mikor elveszítette idős édesapját, melynek következtében a család anyagi helyzete drámaian rosszabbra fordult. Gyermekként kedvenc játéka a szertartási edények rendezgetése, illetve a felnőttek ünnepi rituáléinak imitálása volt. A család szegénysége dacára társadalmilag „írástudóknak” (si 士) számítottak. Az „írástudók” a közemberek és a nemesek között helyezkedtek el, egyfajta értelmiségi rétegként, mely lehetővé tette, hogy az ifjú Konfuciusz tanulmányokat folytasson. A Lun jü-ből megtudhatjuk, hogy nem voltak tanárai, tehát nagy valószínűséggel saját maga, autodidakta módon tanult – ezt alátámasztani látszik az a tény, hogy édesanyjának nem is lett volna anyagi lehetősége, hogy taníttassa gyermekét. Konfuciusz éleseszűsége és szorgalma azonban kárpótolta hátrányos helyzetét és igen hamar kiterjedt tudásra tett szert.

Felnőttkora a vándorlásig

Konfuciusz 19 éves korában nősült meg, felesége neve Csi Kuan (亓官) volt. Huszonhárom évesen veszítette el édesanyját. Kezdetben kisebb írástudói munkaköröket látott el: jellemzően a mezőgazdasági tevékenységek során felmerülő könyvelési feladatokat, feljegyzéseket és számításokat végezte. A hivatalnoki ranglétrán egyre feljebb lépve végül igazságügy- miniszterré nevezte ki Lu állam vezetője. Ezt a feladatkört olyan jól végezte, hogy az egész fejedelemségre kiható fejlődést idézett elő. Az ország megerősödése azonban irigységet váltott ki a szomszédos Csi fejedelemség (齐) vezetőiből, mely állam Lu legnagyobb vetélytársa volt. A fejlődés megfékezésére nem hadsereget küldtek Lu ellen, hanem ajándékokkal megrakott szekereket, lovakat és elsősorban 80 gyönyörű táncosnőt, akik Lu vezetőit, élükön a herceggel annyira elkápráztatták, hogy több napig (hétig) egyáltalán nem foglalkoztak az államügyekkel. A hagyomány szerint ez volt az az ok, amiért Konfuciusz önkéntes száműzetésbe vonult: lemondott pozíciójáról és elhagyta hazáját. Vele tartottak leghűségesebb tanítványai is.

Vándorlása

Confuciustombqufu
Konfuciusz sírja

Konfuciusz 56 éves volt, mikor megkezdte 13 évig tartó vándorlását, melynek során számos Lu-val szomszédos fejedelemséget meglátogatott, de legtöbbet Vej államban (卫) időzött. A Lun jü-ben számos történetet olvashatunk ebből az időszakból. Ennek ellenére a vándorlását elmesélő történetek is inkább tekinthetők szimbolikusnak, mint tényszerűnek. Nem tudhatjuk, hogy a valós történeteket ábrázolták úgy, hogy szimbolikus jelentésük is legyen, vagy fordítva: a szimbolikus történeteket írták le úgy, mintha Konfuciusszal történt volna meg. A legtöbb apokrif történet is e hosszú vándorlás egy-egy epizódját mutatja be. Egy profetikus tanító kvázi archetipikus zarándokútját láthatjuk, mely majd minden későbbi nagy tanító, próféta életútjában megjelenik: az aktuális hatalmi réteg által eltaszított mester kálváriája, egyedüli küzdelme, mely látszólag kudarcba fullad, de az emberek szimpátiáját végül is megnyerve hosszú távon diadalmaskodik.

Időskora és halála

A Co csuan krónika szerint 68 éves korában tért vissza Lu fejedelemségbe. A hazatérésben az addigra befolyásos posztokat betöltő tanítványai segítették. Életének utolsó három évében már nem töltött be hivatalt. Minden idejét iskolája megszervezésének, tanítványainak és könyvtárának rendezésére szentelte. 72 éves korában hunyt el.

Tanítása

Legendák és tények

Csakúgy, mint életrajzával kapcsolatban, tanításai vizsgálatakor is el kell választani a valóban Konfuciusz eszmeiségét tükröző tanításokat azoktól, amiket a későbbi korok gondolkodói tulajdonítottak neki, főleg azon indokból, hogy saját írásaiknak nagyobb hitelességet, és ezáltal elismertséget szerezzenek. A ma ismert ókori művek között egy sincs, amit bizonyíthatóan Konfuciusz írt volna. Valószínűleg élete során semmit nem írt, csak szóban oktatott. Egyetlen olyan mű van, mely tanításait valószínűleg hűen tükrözi: a Lun jü. Ebben a műben nagyjából ötszáz különálló beszélgetés és mondás található, melyeket a tanítványok gyűjtöttek össze mesterük halálát követően, és vagy ők, vagy a tanítványok következő generációja jegyzett le. Nem tudhatjuk bizonyosan azt sem, hogy a Lun jü-ben foglaltak közül mi az, amit Konfuciusz saját maga indított útjára, mi az, amit már ő is korábbi tanításokból vett át és mi az, amit esetleg tanítványai gondoltak tovább. Mindazonáltal a Lun jü-t egy egységes műnek kell tekinteni, ami nem csak a leghűbb, de az egyedüli forrása Konfuciusz filozófiájának. Ezen kívül minden egyéb mű, amit bár Konfuciusznak tulajdonítanak, nem az ő, hanem az azt írók gondolatait tükrözi.

A konfuciuszi filozófia alapfogalmai

Konfuciusz filozófiája számos „alapfogalomra” épül. A legfontosabb ilyen alapfogalmak: a helyes út (道 tao), az erények (德 te), a tradíciók (禮 li), az igazság (義 ji), a kötelességtudat (忠 csung), az empátia gyakorlata (恕 shu), a szavahihetőség (信 hszin), a bátorság (勇 jung), a gyermeki szeretet (孝 hsziao), az éberség (仁 zsen), a harmónia (和 ), a boldogság (樂 ), a tanulás (學 hszüe), a műveltség (文 wen), a nevek helyreigazítása (正名 cseng ming), a közép (中 csung), a tettrekészség (敏 min), az akaraterő (志 csö), az elégedettség (說 jüe), a nemes ember (君子 csün ce), a kisember (小人 hsziao zsen), a megfelelő-ember (善人 shan zsen), az írástudó (士 shi), a kiváló-erényű ember (賢 hszien) a tökéletes-bölcs (聖 sheng). Ezekhez járul még sok-sok ritkábban említett, de ugyancsak nagy jelentőséggel bíró fogalom, amelyek összessége alkotja a konfuciuszi terminológiát. Az „alapfogalmak” fordításakor használt magyar szavak jelentése sokszor ugyan összecseng a napjainkban használt jelentéssel, legtöbbször azonban eltér tőle, s nemritkán pedig, amikor egy fontosabb kifejezéssel találkozunk, nagymértékben el kell vonatkoztatnunk a szó eredeti magyar nyelvű jelentésétől. Kiváltképp a legtöbbet vitatott és legnehezebben értelmezhető fogalmak esetében van így, mint amilyen például az „éberség” (仁 zsen), a „tradíciók” (禮 li) vagy a „nemesb ember” (君子 csün ce).

Konfuciusznak tulajdonított művek

Annak ellenére, hogy semmi nem támasztja alá, hogy Konfuciusz életében bármit is írt volna, az utókor a következő műveket tulajdonítja neki:

 • Tavasz és ősz krónikája: A hagyomány szerint ezt a krónikát, amely Konfuciusz szülőföldjének, Lu fejedelemségnek a történetét i. e. 772-től i. e. 479-ig egy sajátosan vázlatos stílusban mutatja be, Konfuciusz szerkesztette, illetve írta. Ezt a korabeli tudósok azzal az érvvel támasztották alá, hogy a krónika pont abban az évben ér véget, mikor Konfuciusz meghalt. Habár nem lehet bizonyítani, hogy ezt a krónikát valóban Konfuciusz írta, szerkesztette volna, mindezt azonban teljes bizonyossággal kizárni sem lehet.
 • A Dalok könyve: A háromszáz verset, illetve korabeli éneket (dalt) tartalmazó művet a hagyomány szerint Konfuciusz válogatta össze több mint háromezer egyéb vers, dal közül és szerkesztette egy kötetbe őket. Ami bizonyos, hogy Konfuciusz ismerte a Dalok könyvét, sőt tanítása során nagy jelentőséget tulajdonított neki, mint ahogy az a Beszélgetések és mondások szövegéből több helyen kitűnik. Logikusnak látszik, hogy Konfuciusz saját tanításait segítendő válogatta össze a különböző ódákat, és erre a Beszélgetések és mondásokban is találni megerősítést:

„A Mester mondotta: Wei-ből Lu-ba való hazatértem óta helyükre igazítottam a zenéket; A sok különböző himnusz és óda, mind a maguk helyére kerültek.”

 • Kommentár a Ji kinghez: A Változások könyvének egyik előszavát a hagyomány Konfuciusznak tulajdonítja, ami azonban szinte bizonyosan nem tőle származik. A fenti két művel ellentétben a Ji csing (Változások könyve) esetében még az is erősen vitatható, hogy Konfuciusz ismerte-e ezt az írást. A Ji csing a későbbi konfuciánus tanításokban kiemelkedő szerepet kapott, és ezért hitelességét alá kellett támasztani. Ezt a középkori konfuciánus tudósok úgy érték el, hogy a Lun jü VII/16-os mondásába beleépítették a Ji csing címét.

Az utóbbi idők archeológiai leletei szerint azonban a legkorábbi szövegek nem tartalmazták a Ji csing címét ebben a mondásban és semmi sem utal arra, hogy Konfuciusz olyan központi műnek tekintette volna, mint ahogy azt a későbbi korok előszeretettel állították.

Konfuciusz „könyvespolca”

Portrait of Konfucius, 18th century
Konfuciusz 18. századi kínai festményen

Konfuciusz „könyvespolcán” valószínűleg a következő művek voltak:

Vagyis ezek azok a művek, amiket Konfuciusz bizonyosan ismert, s melyekből meríthetett saját tanításainak megalkotásakor. Ezek közül csak a Zene könyve nem maradt fenn napjainkig.

Konfuciusz iskolája

„A Mester célja az volt, hogy tanítványaiból az államnak és a társadalomnak egyaránt hasznos ’egész emberek’ váljanak. Ezért az egyes klasszikus műveken alapuló, legkülönfélébb ismeretekre oktatta növendékeit.” ."[5] Konfuciusz tanítási módszere és egyben sikerességének kulcsa abban állt, hogy a régieket követve újat alkotott. Minden tanítását a korábbi generációk gondolataira és erkölcseire és építette – az ősi tudás szolgáltatta az alapot és mutatta meg az irányvonalat.

A régit feleleveníteni, s az újat megismerni; Így lehet tanítóvá válni!”

Ezt a tudást azonban mindig korának aktuális viszonyaihoz formálta át. A változtatásokat mindig csak kicsi lépésekben, finoman adagolta – a radikális fordulatoknak nem volt híve. A hivatkozási alapot a régiek hagyományai biztosították, de mégis valami újat hozott létre belőlük. Így tudta megteremteni a megújító és előremutató változást az állandóság biztonságának megőrzésével.

Tisztelete

A mai Kínában egyre erősödik a Konfuciusz iránti érdeklődés, és ennek a hivatalos politika is teret ad. 2010 szeptember 27. és október 6. között, Konfuciusz születésének 2561. évfordulója alkalmából az első pekingi Konfuciusz-templom konfuciuszi főiskolája kulturális fesztivált tartott. A pekingi Konfuciusz-templom és a konfuciuszi főiskola a Jüan-dinasztia idején épült, és több mint hétszáz éves múltra tekint vissza.[7]

2011 januárjában a Mennyei béke terén, a Nemzeti Múzeum előtt felállították Konfuciusz talapzattal együtt 9,5 méteres bronzszobrát. A téren eddig csak Mao Ce-tungra utaló emlékek álltak: mauzóleuma, valamint a Tiltott Város bejáratán elhelyezett képe. A bronzszobor Wu Weishan nanjingi művész alkotása.[8]

Magyarul

 • Lun Yü. Kung mester beszélgetései; ford., bev. Hamvas Béla; Biblioteca, Bp., 1943
 • Beszélgetések és mondások; ford., bev., jegyz. Tőkei Ferenc; Szukits, Szeged, 1995 (A bölcselet mérföldkövei)
 • Konfuciusz beszélgetései és mondásai (Lun jü) kínaiul és magyarul; vál., szöveggond., ford., jegyz. Tőkei Ferenc; Orientalisztikai Munkaközösség; Bp., 2001
 • Konfuciusz bölcseletei. Lun jü; ford., ill. Őri Sándor; Golden Goose, Bp., 2012
 • Beszélgetések és mondások; ford., jegyz., utószó Tokaji Zsolt; Helikon, Bp., 2017 (Helikon zsebkönyvek)

Jegyzetek

 1. Őri Sándor: Konfuciusz bölcseletei – Lun jü. Golden Goose Kiadó, Budapest: 2012., 361. old.
 2. Az AkH 12. kiadásának szójegyzéke már így tartalmazza (360 o.), míg féllatinos Konfucius alakban szerepel az OH. korábbi kötetében (944 o.)
 3. Fung Yu-lan. A kínai filozófia rövid története. Budapest: Osiris Kiadó, 2003. 68. o.
 4. Őri Sándor: Konfuciusz bölcseletei – Lun jü. Golden Goose Kiadó, Budapest: 2012., 193. old.
 5. Fung Yu-lan. A kínai filozófia rövid története. Budapest: Osiris Kiadó, 2003. 70. o.
 6. Őri Sándor: Konfuciusz bölcseletei – Lun jü. Golden Goose Kiadó, Budapest: 2012., 43. old.
 7. http://hungarian.cri.cn/321/2010/09/28/2s128179.htm
 8. http://nol.hu/kulfold/konfucius_szobra_a_tiananmen-teren

Források

 • Fung 2003.: Fung Yu-lan. A kínai filozófia rövid története. (Szerk.: Derk Bodde; Ford.: Antóni Csaba.) Budapest: Osiris Kiadó, 2003. ISBN 963-389-479-4
 • Gernet 2001.: Jacques Gernet: A kínai civilizáció története. (Fordította Antóni Csaba). Budapest: Osiris Kiadó, 2001. ISBN 963-389-111-6
 • Maspero 1978.: Henri Maspero. Az ókori Kína. (Ford.: Csongor Barnabás, a fordítást ellenőrizte: Ligeti Lajos, az utószót írta: Tőkei Ferenc.) Budapest: Gondolat, 1978. ISBN 963-280-595 X
 • Őri 2002.: Őri Sándor. Konfuciusz élete és kora. Budapest: Kossuth Kiadó, 2002. ISBN 963-09-4338-7
 • Őri 2003.: Őri Sándor. „A Lunyu hermeneutikája.” In: Kínai nyelv és irodalom (Sinológiai műhely 4.). Budapest. Balassi Kiadó, 2003: 220–237. ISBN 963-506-559-0
 • Őri 2012.: Őri Sándor. Konfuciusz bölcseletei – Lun jü. Budapest: Golden Goose Kiadó, 2012. ISBN 978-963-08-2911-3

Torábbi információk

Weboldalak

Kapcsolódó szócikkek

A szülőtisztelet könyve

A szülőtisztelet könyve a tizenhárom konfuciánus szent könyv egyike, amely 18 rövid fejezetben szolgál útmutatással arra nézve, hogy a Konfuciusz tanítása szerint oly fontos 'szülőtisztelet' (hsziao (xiao) 孝) eszménye szerint, miként illendő viselkedni, mi a kívánatos és elvárt magatártásforma az idősebbekkel, vagyis a fivérekkel, az apával és az uralkodóval szemben.

Az öt dinasztia és a tíz királyság kora

Az öt dinasztia és a tíz királyság kora (egyszerűsített kínai: 五代十国; hagyományos kínai: 五代十國; pinjin: wǔdài shíguó; magyaros: vutaj sikuo) i.sz. 907–960/979 közötti korszak volt Kína történelmében, a Tang és a Szung (Song-dinasztia) dinasztiák uralkodása között. Ebben a zűrzavaros politikai időszakban öt rövid életű dinasztia váltotta egymást, Dél-Kínában pedig tíznél is több állam jött létre (ezek közül a tíz legnagyobbat tartják számon). Az időszakot az anarchia jellemezte, háborúk dúltak és elterjedt volt a korrupció. Az ország egyes részein a pénzt felváltotta a cserekereskedelem. Észak-Kínában a politikai zűrzavar miatt elhanyagolták a vízrendszereket és a gátakat, gyakorivá váltak az árvizek és állandósult az éhínség. Ebben az időszakban kezdett elterjedni a könyvnyomtatás, Konfuciusz összes művét is ekkor nyomtatták ki először teljes terjedelemben (mintegy 130 kötetben). A korszaknak a Szung (Song)-dinasztia trónra lépése vetett véget.

Beszélgetések és mondások

A Beszélgetések és mondások (hagyományos kínai: 論語, egyszerűsített kínai: 论语, pinjin hangsúlyjelekkel: Lún yǔ, magyar népszerű: Lun jü) Konfuciusz bölcseleteit tartalmazza. Technikailag azonban a szerző nem Konfuciusz, mert a mondásokat halála után tanítványai, illetve tanítványainak tanítványai jegyezték le. A műre lehet hivatkozni így is: Konfuciusz Lun jü (Lun yu). "A Lun jü (Lun yu) a világirodalom és az egyetemes emberiség egyik legmeghatározóbb alapműve, mind filozófiai mondanivalójában, mind a történelem során emberek milliárdjaira kifejtett hatásában."

Co Csiu-ming

Co Csiu-ming (kínai: 左丘明; pinjin (pinyin) hangsúlyjelekkel: Zuǒ Qiūmíng) valamikor az i. e. 5. században, a Tavasz és ősz korszakban élhetett, Konfuciusz kortársa és Lu 鲁 állam udvari írnoka volt. Életéről rendkívül kevés adat áll a rendelkezésre, azonban a történeti hagyomány két rendkívül fontos korai történeti mű szerzőségét is neki tulajdonítja. Az egyik a Konfuciusznak tulajdonított Tavasz és ősz krónika (Csun csiu (Chun qiu) 《春秋》) három fennmaradt kommentárja közül az egyik, amely az állítólagos szerző neve után a Co csuan (Zuo zhuan) címen ismert, a másik pedig A fejedelemségek történetei, amely a Nyugati Csou (Zhou)-dinasztia idején létezett államok uralkodóinak és minisztereinek a mondásait tartalmazza.

Confucius (film)

A Confucius (kínai: 孔子, pinjin: Kǒngzi, magyaros: Kungce) egy 2010-ben bemutatott kínai életrajzi témájú film Hu Mej (Hu Mei) rendezésében, Chow Yun-fat (Konfuciusz) főszereplésével.

Csun-csiu

A Csun-csiu (Chunqiu) (Tavasz és ősz) ókori kínai történeti mű, amelyről a Keleti Csou (Zhou)-dinasztia első fele, az i. e. 722-től - i. e. 481-ig terjedő időszak a nevét is kapta. Egyike a legjelentősebb és legkorábbi történeti műveknek, amely Lu 鲁 állam egymást követő tizenkét fejedelmének (kung (gong) 公) uralkodás alapján, kronologikus sorrendben tárgyalja a kínai ókor majd két és fél évszázadának történetét. A hagyomány Konfuciusznak tulajdonítja a szerzőségét, épp ezért a konfuciánus kánont alkotó Öt klasszikus egyike. A történelem során, még az ókorban öt kommentár is született hozzá, melyek közül három ma is létezik. A leghíresebb és legfontosabb kommentárja a Co csuan (Zuo zhuan) 《左傳》.

Csüfu

Csüfu (Qufu) (kínai:曲阜, pinjin: Qūfù) a kínai Santung tartomány (Shandong) északi részén fekvő megye szintű város. A tartományi székhelytől, Csinantól (Jinan) 130 km-re fekvő település Csining (Jining) prefektúra alá tartozik, amely tőle 45 km-re van. Csüfu város lakossága 60 000 fő, a teljes adminisztrációs területének lakossága 650 000 fő.

Csüfuból származik a neves kínai gondolkodó Konfuciusz, akiről úgy tartják, hogy a közeli Ni-hegyen született. Csüfuban számos történelmi jelentőségű hely található. Ezek közül a három legfontosabb kulturális helyszínt összefoglaló néven Szan Kong-nak (三孔) nevezik. Ezek közé tartozik a Konfuciusz temploma (kínai:孔庙, pinjin:Kǒng miào), a Konfuciusz temetője (kínai:孔林, pinjin:Kǒng lín), és a Kong Család rezidenciája (kínai:孔府, pinjin:Kǒng fǔ). Ez a három helyszín együttesen került fel az UNESCO világörökség listájára 1994-ben.

Csün-ce

A csün-ce (junzi) 君子 (magyar fordításban általában: „nemes ember”) Konfuciusz által ideálisnak tekintett személy, aki számos erény mellett mindenekfölött az emberséggel (zsen (ren) 仁) rendelkezik.

Dalok könyve

A Dalok könyve (hagyományos kínai: 詩經, egyszerűsített kínai: 诗经, pinjin: Shī jīng, magyar népszerű átírásban: Si csing, vagy Si king) a legkorábbi ismert kínai dalgyűjtemény, 305 dalból illetve versből áll, a legrégebbi közülük valószínűleg i. e. 1000 körül keletkezhetett, a gyűjtemény maga az i. e. 3. században már biztosan létezett. A Dalok könyve a konfucianizmus alapkönyveinek számító Öt klasszikus egyike, a hagyomány szerint tartalmát Konfuciusz válogatta össze egy nagyobb gyűjteményből.

A hö (hangul: 회, latin betűkkel: hoe) a nyers ételek (húsok, halak, zöldségek) elnevezése a koreai gasztronómiában; ecettel, szójaszósszal, csilipaprikakrémmel vagy mustárral tálalják.

Ji csing

A Ji csing (hagyományos kínai: 易經; egyszerűsített kínai: 易经; pinjin hangsúlyjelekkel: Yì jīng; magyar népszerű: Ji csing, vagy Ji king; fordítása: Változások könyve) a konfucianizmus szent könyveiként tisztelt öt klasszikus egyike. A kb. i. e. 3000-re datált művet eredetileg életvezetési, jövendölési céllal használták s használják a mai napig, de filozófiai-bölcseleti értéke is vitathatatlan. Az európai tudományos életben a 19. századtól láttak napvilágot különböző kiadásai, melyek közül a legelismertebb Richard Wilhelm 1924-es német nyelvű fordítása. Magyar nyelvre többek között Pressing Lajos, Deseő László és Karátson Gábor ültette át szövegeit.

Konfucianizmus

A konfucianizmus egy filozófiai iskola, illetve átfogó eszmerendszer, melyet alapítójáról, Konfuciuszról neveztek el. A kínai nevének (儒家思想, pinjin rújiā sīxiǎng) jelentése: az írástudók tanítása, iskolája.

Konfuciusz Intézet

A Konfuciusz Intézetek olyan non-profit intézmények, melyek a kínai nyelv és kultúra megismertetésével foglalkoznak a világ különböző országaiban. Létrehozásukat és működésüket a Kínai Népköztársaság támogatja.

Konfuciusz temploma (Csüfu)

Konfuciusz temploma (hagyományos kínai: 孔廟, egyszerűsített kínai: 孔庙, pinjin: Kong Miao, magyaros átírás szerint: Kung Miao) Csüfu (Qufu)ban (Santung (Shandong), Kína) az eredeti, legnagyobb és leghíresebb a kínai és kelet-ázsiai Konfuciusz-templomok közül. 1994 óta a templom UNESCO világörökségi helyszínei közé tartozik, mint Konfuciusz temploma és temetője és a Kong családi birtok Qufuban. A templom és a temető a családi birtok közelében van, ahol Konfuciusz leszármazottai éltek, a temetőben pedig Konfuciusz leszármazottai fekszenek. A három helyet Csüfuban (Qufuban) együtt Szan Kung (San Kong)nak (三孔, a három konfucionista [hely]) nevezik.

Kínai filozófia

Három hagyományos kínai filozófiai iskolát tartunk számon: a taoizmust, a konfucianizmust és a buddhizmust.

Menciusz

Menciusz, kínaiul Meng-ce (Mengzi) (i. e. 372–i. e. 289) ókori konfuciánus filozófus, akinek tanításai a nevét viselő hétrészes műben, a Meng-cé (Mengzi)ben 《孟子》 maradtak fenn. Konfuciusz első nagy követője, az első konfuciánus gondolkodó. Leghíresebb tétele az, hogy az ember alapvetően jó, s csak a rossz társadalmi hatások torzítják el. Az emberségesség, az igazságosság, a szertartásosság és a bölcsesség kezdeménye az emberben születésétől megtalálható együttérzés, szégyenérzet, szerénység és a helyes és helytelen közti különbségtevés képessége. Ha az ember ezeket a csírákat ápolja, akkor kialakul a konfuciánus erény négy alapja. Ezért a nevelés és önművelés célja az, hogy az embereket visszatérítsék eredendően jó természetükhöz, s ennek megvalósítása az államnak is a legfőbb feladata. Menciusz tanait a Szung (Song)-kori neokonfuciánusok emelték be az ortodox konfucianizmusba, akik művét a konfuciánus kánonba tartozó, úgynevezett Négy könyv közé sorolták.

Salát Gergely

Salát Gergely (1975. május 22. –) sinológus, műfordító, egyetemi oktató. (Kínai neve: pinjin hangsúlyjelekkel: Shào Láitè; magyar népszerű: Sao Laj-tö; hagyományos kínai: 紹箂特; egyszerűsített kínai: 绍莱特.)

Santung

Santung (Shandong) kiejtése✩ (kínai: 山东, pinjin: Shāndōng, magyar átírás: Santung) a Kínai Népköztársaság keleti részén fekvő tartomány. Székhelye és legnagyobb városa a tartomány középső részén található Csinan (Jinan). Santung fontos szerepet játszott a kínai történelemben egészen a kezdetektől. Kulturális és vallási központként otthont adott a taoizmus, a kínai buddhizmus és a konfucianizmus számára. A tartományban található Taj-hegy a taoizmus legszentebb hegye, a világ egyik legősibb, folyamatosan látogatott zarándokhelye. A tartományi székhelytől délre található buddhista templomok országos jelentőségűek. Csüfu (Qufu) város Konfuciusz szülőhelye és a róla elnevezett vallás központja. Földrajzi elhelyezkedése miatt a tartomány jelentős gazdasági központtá vált. A 19. század hosszú politikai és gazdasági bizonytalansága után Santung mára az ország egyik legnépesebb (95 793 065 - 2010-ben) és befolyásosabb tartománya lett.

Szeptember 28.

Szeptember 28. az év 271. (szökőévben 272.) napja a Gergely-naptár szerint. Az évből még 94 nap van hátra.

Névnapok: Vencel, Bernárd, Bernát, Isméria, Izméne, Jusztina, Jusztínia, Pelbárt, Salamon, Salvador, Szelim, Tárkány, Velek

Filozófia
Konfuciánus művek
Ru character
Kínai irodalom

Más nyelveken

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.