Enciklopédia

Az enciklopédiák vagy lexikonok az emberi tudás írásos, a fogalmakat valamilyen rend szerint tárgyaló gyűjteményei.

A „lexikon” és az „enciklopédia” is nemzetközi szavak, mindkettő görög-latin közvetítéssel került a világ nyelveibe. A kettő mára azonos fogalmat takar, a jelentésük és a műfaj története alapján azonban tehetünk finom különbséget: a lexikon végső soron a görög lexisz szóból eredeztethető, jelentése voltaképpen: „szavak gyűjteménye, szójegyzék, szótár”, az enciklopédia viszont a görög enkükliosz paideia (εγκύκλιος παιδεία: „általános, mindenre kiterjedő "oktatást" jelent) kifejezésből ered, abból olvadt össze egyetlen szóvá.

Az enciklopédiák tehát ennek megfelelően a tudomány (vagy egy tudományterület) egészét kívánják felölelni (régebben gyakran hierarchikus rendben, az összetartozó témákat egymás mellett tárgyalva, lásd tezaurusz), míg a lexikonok nemritkán csak kisebb tartomány tárgyalását tűzik ki célul, a fogalmakat pedig betűrendben közlik, ahogyan elődeik, a szójegyzékek. Mióta legújabban az enciklopédiák is többnyire betűrendben adják a fogalmakat, a különbség szinte teljesen elhalványult, a két megnevezést szinonimaként használják, legfeljebb az etimológiával megtámogatott jelentéskülönbség alapján válogatnak egy-egy mű célja szerint, az enciklopédia elnevezést az átfogóbb, általánosabb célú munkákra, a lexikon megjelölést főként a specializáltabb gyűjteményekre tartva fenn, de messze nem teljes következetességgel.[1]

A két megnevezés alkalmazásáról annyi azonban elmondható, hogy míg az általános, átfogó jellegű munkák némelyike a „lexikon” nevet viseli (A Pallas nagy lexikona, Tolnai világlexikona), addig a részterületekkel foglalkozó művek meglehetősen ritkán neveztetnek enciklopédiának (a Magyar néprajzi lexikon. és az Orvosi lexikon mind lexikon, és nem Néprajzi/Orvosi enciklopédia stb.). Az enciklopédiák között viszont van speciális célra vagy olvasókörnek szóló (zsebenciklopédia, gyermekek enciklopédiája), és olykor nevükben is vállaltan külön figyelmet fordítanak az egyetemes tudás mellett egyes nemzetek/kultúrkörök tudására (a Nagy szovjet enciklopédia a szovjet világra, az Encyclopædia Britannica az angolszász kultúrkörre).

Der Neue Pauly
A Der Neue Pauly ókorlexikon, az úgynevezett Pauly–Wissowa-féle lexikon rövidített és aktualizált, tizennyolc kötetes kiadása (1996–2003)

Korábbi enciklopédikus munkák

Korai enciklopédiák

A rómaiak nevezték először encyclopediának a Marcus Terentius Varro készítette összefoglaló munkát, a Disciplinaet (a cím jelentése körülbelül: tanulnivalók) 9 kötetben (i. e. 30-ban).

A középkori gondolkodók úgy vélték, hogy lehetséges az tudományok teljes anyagának megismerése egy emberi elme számára, ezért ők abban a szellemben írták enciklopédiáikat, hogy tankönyv, útmutató legyen, átfogó munkaként, elejétől a végéig elolvasásra szánva. Sevillai Szent Izidor Etymologiae munkája 20 kötetben foglalta össze kora tudományát a 6. században. Izidor kora egyik legműveltebb egyházi vezetője volt, hitte és vallotta, hogy mindenkinek biztosítani kell a tanulás lehetőségét, hogy a műveltség mindenkinek jár, több nyelven beszélt, tanult tudós volt és nevelő. Szelleme a mai modern korban is elkísér: őt választották az internet védőszentjének.

Vincent de Beauvais 1250 körül befejezett hírneves művének címe: A nagyobb tükör. A hét szabad művészet – grammatika, retorika, logika, aritmetika, geometria, zene és asztronómia – adta a témaköröket az ilyen munkákban.

Francis Bacon (1620) Instauratio Magna címmel akarta összefoglalni kora tudományát, de soha nem készült el vele. Bacon neve az empirizmus kapcsán ismeretes, és ettől kezdve a tudományosságban a megfigyelés, a tapasztalás lesz a kutatási módszer és ez egy új tudományosságot, gondolkodást teremt: a tudományok ettől kezdve már nem a teológiai tudományok, a hit szolgálói, kiegészítői. A tudományok rohamos fejlődése új enciklopédiák születését hozza.

Johann Heinrich Alsted 1630 körül még így gondolkodik enciklopédiája célkitűzéséről: „mindannak módszeres megértése, amit az embernek élete során meg kell tanulnia”.

Apáczai Csere János Magyar encyclopaedia, azaz minden igaz és hasznos bölcsességnek szép rendbe foglalása és magyar nyelven világra bocsátása címmel írta összefoglaló munkáját, és ez az első magyar enciklopédia. Az úttörő alkotás nyomtatását - címlapján is láthatóan - 1653-ban kezdték el és 1655-ben fejezték be.

Antoine Furetière 1684-ben Kísérlet egy egyetemes szótár megteremtésére címen jelentette meg művét, mely évtizedeken keresztül nagyon keresett kézikönyv lett, a „mindent tudás” tára.[2]

1700 és 1800 közötti jelentős lexikonok

1728-ban Ephraim Chambers Cyclopaediája még annak a meggyőződésnek a fényében íródott, hogy lehetséges az emberi tudás egyetlen elmében való egyesítése, és megtanulható az egész. Munkája meghatározó, egyrészt azért, mert tématérképet készített és ezt a későbbi enciklopédia-készítők is átvették, másrészt, mert az ő enciklopédiája az első angol nyelvű, a korábbiak általában latin nyelvűek voltak – ebből a szempontból az Apáczai féle is különlegesség.

Az Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers („Enciklopédia, avagy a természettudományok, a bölcselet és a mesterségek magyarázó szótára”) című munkát 1751 elején kezdték el publikálni Franciaországban, utolsó kötetei pedig 1772-ben láttak napvilágot.

A több mint húsz éven át (1751–1777 között) megjelentetett, 32 kötetes Enciklopédiának 21 kötetét teszi ki szöveg: több mint 70 000 szócikk található benne az asparagustól a zodiacig. A fennmaradó 11 kötet szépen metszett képeket tartalmaz, amelyek a szócikkeket illusztrálják.

Az Encyclopédie a francia felvilágosodás jelentős teljesítménye, amelynek célja Diderot szavaival „a közgondolkodási mód megváltoztatása” volt, az ismeretek terjesztése és a kritikus gondolat fejlesztése révén.

Az Encyclopédie kollektív munka volt, „irodalmárok, írástudó emberek társaságáé”, írták a címoldalon. Mire az utolsó kötet megjelent, több mint 140 ember volt a kötet írója-szerkesztője. Ugyanebben a szellemben ma is létezik egy társaság: olyan önkéntes fordítók csapata, akiket érdekel a felvilágosodás szelleme, és akik hisznek abban, hogy van értéke, értelme annak, hogy az Encyclopédie szócikkeit ingyen hozzáférhetővé tegyék az angol nyelvű olvasók számára (l. a külső hivatkozásokat). Bár ők valószínűleg nem fogják mind a 70 000 szócikket lefordítani, a projekt nyitva áll mindenki előtt, és ma is folytatódik.

Az első szerkesztő, D’Alembert a befejezés előtt kilépett, s az utolsó kötetek kizárólag Diderot munkái. A felvilágosodás számos nevezetes alakja részt vett a szerkesztésben, írásban, például Voltaire, Rousseau és Montesquieu.

Az enciklopédia írói – a felvilágosodás központi gondolatával összhangban – úgy gondolták, hogy a művel lerombolják a babonákat, és kaput nyitnak az emberi tudáshoz. Franciaországban azonban vihart kavart vallási türelme miatt. Dicsérte a protestánsokat és kritizálta a katolikus dogmát, ezért a teljes művet betiltották, de mivel az ügynek voltak magas körökben pártfogói, folytatták a munkát, és az újabb köteteket titokban juttatták el az előfizetőkhöz.

Az enciklopédia a korabeli műszaki ismeretek gyűjteménye is volt, amely a hagyományos kézműves mesterségeket és azok eljárásait is leírta.

Az Encyclopédie kiadásai:[3]

Kiadás helye Kiadás éve Példány Formátum
Párizs 1751–72 4225 fólió
Genf 1771–76 2150 fólió
Lucca 1758–76 3200 fólió
Livorno 1770–78 1600 fólió
Genf-Neuchatel 1777–79 8525 negyedrét
Lausanne-Bern 1778–82 5800 nyolcadrét

4250 példányban jelent meg, amely a 18. században magasnak számított, amikor az átlagos példányszám 1500 körül mozgott. Később, 1782 és 1832 között kiadták e munka bővített változatát 66 kötetben. Ezren vettek részt az előállításában, és 2250 szerzője volt.

Az Enciklopédiát nem fordították le magyarra. Korabeli fordítás nem készült, sőt részleteket sem ültettek át a 18. században, pedig jól ismerték. Padányi Klára kb. húsz éve egy kis fordítóközösséggel megpróbált egy komolyabb válogatást elkészíteni belőle, de a vállalkozás pénzhiány miatt félbemaradt. Van azonban egy 1963-as válogatás (Enciklopédia. Szemelvények, 263 lap), és sok szöveg megjelent más gyűjteményekben (így a Holmiban, Diderot Válogatott filozófiai műveiben stb.). Jelenleg szétszórtan vannak és nehezen lehet fellelni a meglévő fordításokat is, ám ezek elismert fordítók (Győry János, Réz Pál és mások) munkái.

Jegyzetek és források

Jegyzetek

  1. Nádasdy Ádám: Kinek lexikon a feje?. Magyar Narancs, 2002. (Hozzáférés: 2008. május 3.)
  2. Essay d’un dictionnaire universel, recueilli et compilé par messire Antoine Furetière, s. l., 1684
  3. Andrea Dué: A kereszténység atlasza, Szeged, Agapé, 2000 – 244. p. Fordította: Domokos György ISBN 963-458-216-8

További információk

Interneten elérhető lexikonok és enciklopédiák

Magyarul

Idegen nyelven

Nyomtatásban elérhető források

  • Magyar művelődéstörténeti lexikon : Középkor és kora újkor I–IX. Főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest: Balassi. 2003–2009. ISBN 963-506-540-X
  • Környezet- és természetvédelmi lexikon I–II., Akadémiai Kiadó, 2002
  • Révai új lexikona I–XIX. Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd: Babits. 1996–2008. ISBN 963-901-594-6

Kapcsolódó szócikkek

1751 az irodalomban

Az 1751. év az irodalomban.

A Pallas nagy lexikona

A Pallas nagy lexikona az első önálló vállalkozású, nem fordításon alapuló magyar nagylexikon.

Animal Diversity Web

Az Animal Diversity Web (ADW) (Változatos állatvilág) egy a Michigani Egyetem által üzemeltetett, az állatvilág sokszínűségét, rendszertanát, az állatok elterjedését bemutató oktatási és ismeretterjesztő célokat szolgáló weblap. Az állatok tudományos nevei mellett nagyszámú fényképpel, videóval és hang fájllal támogatja az egyes állatok megismerését.

Caius Plinius Secundus

Idősebb Plinius, teljes nevén Caius Plinius Secundus Maior (Kr. u. 23/24 – Kr. u. 79. augusztus 25.) római író, polihisztor, ókori enciklopédista. A Nápolyi-öböl partján, Stabiae mellett lelte halálát a Vezúv nevezetes kitörésekor, amely elpusztította az ókori Pompeii és Herculaneum városokat.

Encyclopedia of Life

Az Élet Enciklopédiája (EoL) egy szabad felhasználású online enciklopédia. Célja a tudomány által ismert mintegy 1,9 millió élőlény dokumentálása. A weblap mögött álló adatbázist szakemberek és önkéntesek hozták, hozzák létre létező adatbázisok adatait használva. A cél, hogy minden fajhoz egy folyamatosan bővülő lapot hozzon létre videóval, hanggal, képpel, grafikával és magyarázó szöveggel.Az Élet Enciklopédiáját az alábbi tudományos szervezetek és intézmények támogatják::

Atlas of Living Australia (wd)

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) , Mexikó. (wd)

Harvard Egyetem

Marine Biological Laboratory (wd)

Bibliotheca Alexandrina, Egyiptom. (wd)

National Museum of Natural History (wd)

Encyclopædia Britannica

Az Encyclopædia Britannica általános, angol nyelvű enciklopédia, a chicagói központú, magántulajdonban lévő Encyclopædia Britannica, Inc. adja ki. A Britannica cikkei négyezer szakértő bevonása mellett egy tizenkilenc főt teljes munkaidőben alkalmazó szerkesztőségben készültek képzett felnőtt olvasók számára. Széles körben a legelismertebb tudományos alaposságú enciklopédiának tartják.A Britannica a legrégebbi még nyomtatásban lévő enciklopédia. Először Edinburghban adták ki 1768 és 1771 között, a népszerűségével együtt a méret is nőtt, 1801-ben a harmadik kiadás már húsz kötetes volt. A javuló pozíciónak köszönhetően sikerült elsőrendű szakértőket toborozni, a 9. (1875-1889) és a 11. (1911) kiadás a tudományosság és az irodalmi stílus mérföldköveként van nyilvántartva. A 11. kiadástól kezdve a Britannica az érthetőség érdekében rövidíteni és egyszerűsíteni kezdte cikkeit, így az észak-amerikai piacot is tudta bővíteni. 1933-ban a Britannica elsőként vezette be a folyamatos revízió politikáját, mely szerint az enciklopédiát folyamatosan újranyomják és minden egyes cikket rendszeresen frissítenek.A jelenlegi, 15. kiadásnak különleges, három részből álló struktúrája van: a tizenkét kötetes rövid, rendszerint 750 szónál kevesebbet tartalmazó cikkekből álló Micropædia; a 17 kötetes, hosszú (kettőtől 310 oldal terjedelemig) cikkeket tartalmazó Macropædia; és az egyetlen kötetből álló, az emberi tudás hierarchikus áttekintését adó Propædia. A Micropædia adatok gyors ellenőrzésére alkalmas és bevezetőként szolgál a Macropædiához; a Propædia olvasása segít megérteni az adott téma kontextusát, és elvezet más, részletesebb cikkekhez. A Britannica mérete viszonylag állandó maradt az elmúlt hetven év során, fél millió témában mintegy negyven millió szóval. Noha a művet 1901 óta az Amerikai Egyesült Államokban adják ki, a Britannica megőrizte hagyományos brit helyesírását.Az idők során a Britannica kiadójának – más enciklopédiák szerkesztőségeihez hasonlóan – komoly nehézségei támadtak a profit elérését illetően. Néhány korábbi kiadás komoly kritikát kapott pontatlanság, torzítás vagy nem kellően képzett szerzők miatt. A jelenlegi kiadás bizonyos részeinek pontossága is kérdéses, noha a kritikákra a kiadó vezetése válaszolt. Mindezek ellenére a Britannica megbízható forrásként őrzi hírnevét.

Holland labdarúgó-szövetség

A holland labdarúgó-szövetség neve Holland Királyi Labdarúgó-szövetség [KNVB] (Hollandul: Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond).

Internetes enciklopédia

Az internetes enciklopédia egy olyan enciklopédia, ami elsősorban a világháló számára jött létre és azon keresztül érhető el. A legnagyobb internetes enciklopédia jelenleg a Wikipédia.

Klasszikus zene

A klasszikus zene fogalma alatt három, különböző jelentéstartalmat értünk.

Magyar Wikipédia

A magyar Wikipédia a Wikipédia nyílt internetes enciklopédia magyar nyelvű változata.

Magyar enciklopédiák listája

Az alábbi lista időrendben megpróbálja összegyűjteni a jelentősebb tematikus magyar nyelvű – önálló vagy fordított – általános enciklopédiákat, enciklopédikus sorozatokat. (Több betűrendes gyűjtemény enciklopédia címmel jelent meg, ezeket a Magyar lexikonok listája tartalmazza.)

Magyar nagylexikon

A Magyar nagylexikon (összkiadás: ISBN 9630566117) általános nagylexikon, mely kiadását 1993-ban kezdte meg az Akadémiai Kiadó. A negyedik kötet 1995-ben jelent meg. A kiadást az 5. kötettől a Magyar Nagylexikon Kiadó Rt. folytatta, és 1997–2004 között megjelentette a további köteteket.A lexikon 18 kötetet (A–Z) és egy – 2004-ben kiadott – kiegészítő kötetet tartalmaz, melyekben összesen közel 160 000 szócikk és mintegy 19 000 színes és fekete-fehér illusztráció (kép, ábra, képlet, térkép) található.Bemutatja a Föld országait térképekkel; tartalmaz több tízezer életrajzi cikket tudósokról, művészekről, politikusokról; igyekszik minden tudományterületet lefedni.Készítésében 340 szerző működött közre, ellenőrzését pedig 105 lektor végezte. A szerkesztést a főszerkesztő és a kötetszerkesztők irányításával 24 szakszerkesztő végezte.A készítők szerint[mikor?] „ez vélhetően az utolsó nyomtatásban megjelent magyar általános nagylexikon”;[forrás?] azonban 2012–2014 között megjelent nyomtatásban a Britannica Hungarica 25 kötete.

MediaWiki

A MediaWiki egy webalapú wiki alkalmazás, amelyet a Wikimédia Alapítvány összes projektje, a Wikia összes wikije és sok egyéb wiki használ, beleértve néhányat a legnagyobbak és a legnépszerűbbek közül. Eredetileg a Wikipédia, a szabad enciklopédia kiszolgálására tervezték. Mára több vállalat telepítette belső tudástárnak és tartalomkezelő rendszernek. Elsősorban a Novell használja számos magas forgalmú weboldalának kezelésére.A MediaWikit a PHP programozási nyelven írták, és használhatja a MySQL vagy a PostgreSQL relációs adatbáziskezelő rendszert. A MediaWikit a GNU General Public License alatt terjesztik nyílt forrású szoftverként. Dokumentációjára a GFDL licenc vonatkozik, és részlegesen közkincs.

MusicBrainz

A MusicBrainz (MusicBrainz.org) egy nyílt tartalmú zenei enciklopédia létrehozására irányuló projekt.

Ez egy zenékről információkat tartalmazó online adatbázis, nem pedig zenéket tartalmazó adatbázis. A freedb projekthez hasonlóan, ez is a CDDB-n bevezetett korlátozásra válaszként született meg. Azóta a MusicBrainz nagyobb célokat tűzött maga elé, mint egy egyszerű CD-metaadatbázis létrehozása.

A MusicBrainz adatokat tárol a zenészekről, a műveikről, és az ezek közti kapcsolatokról. A zeneművekről minden esetben összegyűjti az album címét, a számok címeit, és az egyes számok hosszúságát. Ezeket az adatokat központi, formai és egyéb irányelvek szerint tartják karban. Opcionálisan tárolható az egyes albumok kiadási dátuma és helye, a CD disc ID azonosítója, az egyes számok akusztikus ujjlenyomata, és tetszőleges megjegyzések. 2006 szeptemberére a MusicBrainz adatbázisa 266 000 előadót, 426 000 albumot és mintegy 5,1 millió zeneszámot tartalmazott.

A MusicBrainz RDF/XML segítségével írja le a zenei metaadatokat, amik automatikus feldolgozás céljából HTTP GET és POST kérésekkel lekérdezhetők a REST hipermédia-rendszerarchitektúrának megfelelően.

A végfelhasználók részére elérhető egy kliensprogram, ami a MusicBrainz adatbázisát felhasználva taggeli a digitális médiafájlokat, azaz MP3, Ogg és AAC formátumú zenéiket.

A MusicBrainz eredetileg a Relatable cég szabadalmaztatott TRM technológiáját használta az akusztikus ujjlenyomat-alapú azonosításra. A MusicBrainzbe felhasználták a Relatable TRM szerver binárisan terjesztett változatát, aminek a forráskódja nem nyilvános. A MusicBrainz kliens szoftverkönyvtára, a TunePimp GNU Lesser General Public License alatt érhető el, ami lehetővé teszi nem nyilvános forrású szoftvertermékekben való felhasználását.

2005-re nyilvánvaló lett, hogy a Relatable megoldása nem jól skálázható, az adatbázisban lévő több millió zeneszám túlmutat a lehetőségein, ezért megkezdődött az alternatíva keresése.

2006. május 12-én Robert Kaye a projekt hivatalos blogján bejelentette a MusicBrainz és a MusicIP közti egyezséget. Ennek a keretében a MusicBrainz használhatja a MusicIP MusicDNS szolgáltatását az akusztikus ujjlenyomatok előállítására (PUID). Hat hónapos átmeneti időszak után az eddigi TRM ujjlenyomatok törlődni fognak a rendszerből, és a MusicBrainz tisztán PUID-alapokra helyeződik.

A MusicBrainz adatbázis főbb adatai (előadók, számok, albumok stb.) közkincsnek számítanak, míg a többi tartalom, beleértve a moderálási információkat az Open Audio License alá tartozik (ami egy a Creative Commons licencek közül). A szerveren futó szoftver GPL licencű.

2004 decemberében a MusicBrainz projekt feletti irányítást a non-profit MetaBrainz Foundation-nek adta át a projekt létrehozója, Robert Kaye.

2006. január 20-án jelentették be a MusicBrainz adatbázis első kereskedelmi célú felhasználását – a Barcelonában székelő Linkara használja a Linkara Música szolgáltatásban.

On-Line Encyclopedia of Integer Sequences

Az On-Line Encyclopedia of Integer Sequences (röviden OEIS) egy internetes matematikai enciklopédia ("Az egész számsorozatok online enciklopédiája"). Elterjedt angol neve még – megalkotójáról – Sloane’s.

Az OEIS profi és amatőr matematikusok számára egyaránt érdekes tudnivalókat gyűjt olyan számsorozatokról, melyek tagjai egész számok. Jelenleg 269 449 sorozatot tartalmaz. A világhálón széles körben, gyakran idézik.

Svájci labdarúgó-szövetség

Svájci labdarúgó-szövetség (németül: Schweizerischer Fussballverband). Székhelye Bern.

Tu–95

A Tu–95 (NATO-kódja: Bear) a Szovjetunióban kifejlesztett stratégiai bombázó repülőgép. Többféle felszereltséggel, több szerepkörben is alkalmazták. A Tu–95-t elsősorban rakétahordozó nehézbombázóként, a Tu–142 változatát haditengerészeti repülőgép feladatkörben használják.

Wikipédia

A Wikipédia többnyelvű, nyílt tartalmú, a nyílt közösség által fejlesztett online világenciklopédia, amelyet a floridai központú nonprofit Wikimédia Alapítvány üzemeltet, szerkesztését pedig önkéntes közösség végzi.

A Wikipédia magában foglalja a különböző nyelvi változatait is, köztük a magyar Wikipédiát. Az angol változat 2015 novemberében elérte az 5 milliós szócikkszámot; ez a világ legnagyobb enciklopédikus műve. A 304 különböző nyelvű változatban összesen (az angollal együtt) több mint 50 millió szócikk olvasható és szerkeszthető, és több mint 77 millió felhasználó szerkeszti őket világszerte. Az internet tíz népszerű szolgáltatása közül az Index-olvasók a Wikipédiát 2010-ben a harmadik leginkább pótolhatatlannak választották (a Google-t és a YouTube-ot követően).A Wikipédia név a wiki és az enciklopédia szavakból ered. Bár gyakori, hogy a Wikipédiára „Wiki”-ként hivatkoznak (lévén ez a legnagyobb wiki rendszer), azonban ez az elnevezés helytelen, mert több tízezer független, „wiki-rendszerű” oldal üzemel az interneten, melyek jelentős része nem enciklopédia formájú.

Új magyar lexikon

Az Új magyar lexikon az 1950-es években készült 6+2 kötetes magyar nyelvű lexikon.

Más nyelveken

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.