Sud Europske unije

Sud Europske unije (engl. Court of Justice of the European Union) institucija je Europske unije koja obuhvaća:

  • Sud (Court of Justice) - često se naziva Europski sud;sadrži 28 sudaca iz svake države članice, te 11 nezavisnih odvjetnika; 6 stalnih (VB, Njemačka, Francuska, Italija, Španjolska, te od 2013. i Poljska), a ostala rotacijska.

Mandat trajanje: 6 godina (i sudaca i nezavisnih odvjetnika)

  • Opći sud (General Court) - raniji naziv Sud prvog stupnja(ovaj naziv sud prvostupanjski sud je imao od 1989. do 2009., osnovan 1989. godine radi rasterećivanja Suda, a pravni temelj mu je Jedinstveni europski akt 1986;

Broj članova odnosno sudaca iznosi kao i broj država članica (čl. 19.st. 1. UEU, točan broj određen Statutom (č.48)): v. REFORMA OPĆEG SUDA.

Nema nezavisnih odvjetnika; jedino iznimno, svaki član može se pozvati obavljati zadaće nezavisnih odvjetnika (čl. 49. st. 1. Statuta Suda EU)

Mandat sudaca je 6 godina; osobe koje „posjeduju sposobnosti koje se zahtijevaju za obavljanje visoke sudačke dužnosti”; imenuju ih vlade država članica suglasno (nakon savjetovanja sa sedmeročlanim Odborom za izbor sudaca)

  • specijalizirane sudove - danas postoji Službenički sud (Civil Service Tribunal), osnovan 2004. godine., oni se pridružuju općem sudu radi provođenja postupaka u određenim vrstama predmeta ili u određenom području

Službenički sud je jedini specializirani sud, koji je počeo sa djelovanjem od 2005. godine, a djelovao je do 2016. godine,a reformom Općeg suda, taj je sud i preuzeo njegove ovlasti i nadležnosti. Imao je 7 sudaca, a sudio je u prvom stupnju u službeničkim sporovima, između zaposlenika i Unije.

Reformom općeg suda je Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća je od 16.12.2015. došlo do izmjene Protokola br. 3. o Statutu Suda Europske unije. Po čl. 48. Statuta: Opći sud sastoji se od: (a) 40 sudaca od 25. prosinca 2015.; (b) 47 sudaca od 1. rujna 2016.; (NB: pripajanje Službeničkog suda!) (c) po dva suca iz svake države članice od 1. rujna 2019.

Sud EU osigurava poštovanje prava pri tumačenju i primjeni Osnivačkih ugovora. Sjedište Suda je u Luxembourgu, a njegova organizacija uređena je Ugovorom o Europskoj uniji (Treaty on European Union, TEU; UEU), Ugovor o funkcioniranju Europske unije (Treaty on Functioning of the Eeropean Union, TFEU; UFEU, do Lisabonskog ugovora - Ugovor o EZ), Statutom Suda te Pravilima postupka.

Najvažnije nadležnosti Suda EU: 1) Postupci zbog povrede obveza na temelju Ugovorâ (tj. prava Unije): čl. 258. – 260. UFEU 2) Postupci za poništenje akta: čl. 263. – 264. UFEU 3) Postupci zbog propuštanja djelovanja: čl. 265. – 266. UFEU 4) Postupci po zahtjevu za prethodnu odluku (tzv. prethodni postupak ili postupak za donošenje odluke o prethodnom pitanju): čl. 267. UFEU 5) Postupci za naknadu štete (izvanugovorna odgovornost Unije i njenih službenika): čl. 340. UFEU

Ostale nadležnosti Suda EU: Nadležnost na temelju sporazuma stranaka: arbitražna klauzula u javnopravnom ili privatnopravnom ugovoru sklopljenom od strane Unije ili u njeno ime (čl. 272. UFEU); ili u sporu između država članica koji se odnosi na predmet Ugovorâ, temeljem sporazuma između njih (čl. 273. UFEU) Davanje mišljenja o usklađenosti međunarodnog sporazuma s Ugovorima (čl. 288. st. 11. UFEU) – prije sklapanja sporazuma Nadležnosti u vezi s Europskom investicijskom bankom i Europskom središnjom bankom (čl. 271. UFEU)

Vanjske poveznice

Europska unija

Europska unija (kratica EU), ekonomska je i politička unija, jedinstvena međuvladina i nadnacionalna zajednica europskih država, nastala kao rezultat procesa suradnje i integracije koji je započeo 1951. godine između šest država (Belgije, Francuske, Njemačke, Italije, Luksemburga i Nizozemske). Europska unija formalno je uspostavljena 1. studenoga 1993. godine stupanjem na snagu Ugovora o Europskoj uniji (poznatiji kao Ugovor iz Maastrichta). Europska Unija je jedina organizacija ove vrste na svijetu, i zbog toga ju je ponekad teško definirati. To je organizacija koja stalno mijenja i nadograđuje politike u kojima djeluje. Trenutno se može definirati kao federacija u monetarnim odnosima, poljoprivredi, trgovini i zaštiti okoliša; konfederacija u društvenoj i gospodarskoj politici, zaštiti potrošača, unutarnjoj politici; i kao međunarodna organizacija u vanjskoj politici.

Europska unija danas ima 28 država članica. Prostire se na 4.381.324 km2, a ima oko 508 milijuna stanovnika.

Prva država koja će vjerojatno izaći iz Europske unije je Ujedinjeno Kraljevstvo čija vlada je 29. ožujka 2017., nakon referenduma održanog u lipnju 2016., podnijela zahtjev za razdruživanje Ujedinjenog Kraljevstva od Europske unije.

Institucije Europske unije

Institucionalnu ustroj Europske unije (EU) čine sedam institucija. U početku su tri Zajednice imale svaka vlastita izvršna tijela, a zajednički su im bili Skupština predstavnika (kasnije Europski parlament) i Sud pravde. Tek su 1967. godine na osnovi Ugovor o spajanju spojena istovrsna tijela Zajednica. Lisabonski ugovor uveo je bitne promjene u institucionalnoj strukturi.

Prema članku 13. Ugovora o Europskoj uniji, institucije Europske unije su:

Europski parlament,

Europsko vijeće,

Vijeće,

Europska komisija ("Komisija"),

Sud Europske unije,

Europska središnja banka,

Revizorski sud.Postoje i druga tijela i ustanove:

Gospodarski i socijalni odbor - savjetodavno tijelo EU, sastavljeno od 317 članova. Ima sjedište u Bruxellesu.

Odbor regija - također savjetodavno tijelo EU, sastavljeno od 317 članova koje delegiraju tijela lokalnih i regionalnh vlasti država čnica EU kako bi zastupali interese regija jedinica lokalne samouprave na razin Unije. Ima sjedište u Bruxellesu.

Europska investicijska banka - ustrojena je Rimskim ugovorom o osnivanju EZ-a, s ciljem pridonošenja uravoteženosti razvoja Europske zajednice gospodarskom integracijom i socijalnom kohezijom. Banka osigurava dugoročno financiranje određenih kapitalnih projekata u Uniji te u drugim državama svijeta. Ima sjedište u Luksemburgu.

Europska banka za obnovu i razvoj - osnovana je 1991. godne kako bi pomogla bivšim komunističkim državama u njihovoj transformaciji u tržišna gospodarstva. Banka se bavi investiranjem u privatna poduzeća, samostalno ili s drugim partnerima. Sjedište banke je u Londonu.Također postoji i velik broj specijaliziranih agencija.

Kurija

Kurija može značiti:

Rimska kurija, skupni naziv za središnje urede Svete Stolice

Biskupska kurija

ime za bilo koji crkveni sud

Sud Europske unije, kratice CURIA i CVRIA

Kurija (starorimska jedinica političke i vojne podjele stanovništva)

Kurija (sud), feudalni dvor sa sudištem

Kurija (građevina)

Curia Iulia, zgrada starorimskog Senata

latinsko ime za švicarski grad Chur

Opći sud (EU)

Opći sud (engleski: General Court ) je sud unutar Suda Europske unije, osnovan 1989. godine pod nazivom Sud prvog stupnja. Uspostava tog Suda predviđena je i omogućena izmjenama teksta Rimskih ugovora koje su uslijedile nakon usvajanja Jedinstvenog europskog akta (stupio na snagu 1987.). Lisabonski ugovor je Sud prvog stupnja preimenovao u Opći sud.

Glavna je svrha uspostave novog Suda bila rasteretiti rad Europskog suda pravde, te je stoga zamišljeno da se na novi Sud prenesu ovlasti da u prvom stupnju odlučuje u onim predmetima koji se temelje na kompleksnoj činjeničnoj situaciji. Danas je taj Sud u prvom stupnju nadležan odlučivati u svim postupcima koje pokreću pojedinci.

Prvostupanjski sud čini, prema Ugovoru iz Nice, barem jedan sudac iz svake države članice (danas je najmanji broj sudaca 27). Broj sudaca se može povećat.

Sud prvog stupnja sudi u plenumu ili u sudskim vijećima.

Organizacija Suda, kao i postupak pred njime, uređeni su Statutom Suda koji je sadržan u Protokolu uz Osnivački ugovor i njegov je sastavni dio, te u Pravilima postupka Suda prvog stupnja.

Robert Schuman

Robert Schuman (Clausen, Luksemburg, 29. lipnja 1886. - Chazelles kraj Metza, Francuska, 4. rujna 1963.), bio je pravnik i francuski državnik, slovi za jednog od glavnih osnivača ujedinjene Europe.

Potaknut proživljenim iskustvom dvaju ratova, posvetio se pomirbi između Francuske i Njemačke te izgradnji mirne, ujedinjene i prosperitetne Europe. Kao ministar vanjskih poslova Francuske izložio je 9. svibnja 1950. godine prijedlog novog uređenja Europe temeljenog na gospodarskoj solidarnosti. Datum izlaganja Schumanove deklaracije smatra se danom rođenja Europske unije. Robert Schuman kasnije je postao i prvi predsjednik Europskog parlamenta.

Službenički sud Europske unije

Službenički sud Europske unije (engl. European Union Civil Service Tribunal) je specijalizirani sud unutar Suda Europske unije. Osnovan je 2. prosinca 2005. godine, a sjedište mu je u Luxembourgu. Prestao je postojati 1. rujna 2016. godine.

Vijeće Europske unije usvojilo je 2. studenog 2004. odluku o osnivanju Službeničkog suda Europske unije. Novi specijalizirani sud, koji se sastojao od sedam sudaca koji su se birali na 6 godina, odlučivao je u sporovima između Europske unije i njezinih službenika, za koje je do 2005. godine bio nadležan Opći sud. Postojala je mogućnost žalbe na odluke Suda samo pred Općim sudom te, u iznimnim slučajevima, mogućnost revizije od strane Europskog suda.

Drugi jezici

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.