Klizište

Klizište je dio padine na kojem je zbog poremećaja stabilnosti došlo do klizanja tla, to jest kretanja površinskoga sloja zemlje. Stabilnost tla ovisna je o strmini i obliku padine, geomehaničkim svojstvima tla, rasporedu slojeva tla i drugom. Najčešći je uzrok klizanja tla promjena razine podzemnih voda, ali i promjena tokova površinskih voda, sezonske promjene vlažnosti i temperature zraka, tektonski poremećaji i potresi, te neprikladni zahvati na tlu, na primjer iskrčivanje vegetacije, promjena režima podzemnih voda, oblika padine ili opterećenja na tlu. Klizište se može javiti kako na prirodnim padinama tako i na izgrađenim pokosima. Klizanje može biti polagano (puzanje tla), ili se može dogoditi u kratkome razdoblju. Plitka klizišta najčešće nastaju u glinama velike plastičnosti.

Sanacija klizišta provodi se građevinskim zahvatima, obično izvedbom drenažnoga sustava, kojim se snizuje razina podzemne vode (drenaža), promjenom oblika padine kako bi se smanjilo opterećenje gornjega dijela klizišta, uz povećanje opterećenja na donjem dijelu klizišta, izvedbom potpornih zidova, sadnjom raslinja i drugim. Pojava klizišta utvrđuje se opažanjem na terenu, te mjerenjem pomaka tla tijekom duljega razdoblja (dvije godine). [1]

Landslide in Sweden (Surte) 1950, 2
Klizište u mjestu Surte u Švedskoj iz 1950. Uzrok klizanja je u glinama velike plastičnosti.

Izvori

  1. klizište, [1] "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2016.
Američki engleski

Američki engleski (AmE, AE, AmEng, USEng, en-US), [5] koji se ponekad nazivaju United States English ili U.S. English.

Predložak:Other uses

Predložak:Use American English

Predložak:Infobox language

American English (AmE, AE, AmEng, USEng, en-US), ponekad se naziva United States English or U.S. English, is the set of varieties of the English language native to the United States.Engleski je najrašireniji jezik u Sjedinjenim Državama i zajednički je jezik koji koristi savezna vlada, u mjeri u kojoj se svi zakoni i obvezno obrazovanje provode na engleskom jeziku. Iako nije službeno uspostavljen jezik cijele zemlje, engleski se smatra "de facto" jezikom, a 32 od 50 državnih vlada dobiva službeni status. Na primjer, iako španjolski i engleski imaju ekvivalentni status u lokalnim sudovima Puerto Rico, prema saveznom zakonu, engleski je službeni jezik za sva pitanja koja se upućuju Okružnom sudu SAD-a za teritorija.Korištenje engleskog u SAD-u rezultat je engleske i britanske kolonizacije Amerika. Prvi val naseljenika engleskog govornog područja stigao je u Sjevernu Ameriku tijekom 17 stoljeća, nakon čega su uslijedile daljnje migracije u 18 i 19 stoljeću. Od tada se američki engleski razvio u nove dijalekte, u nekim slučajevima pod utjecajem zapadnoafričkih i starosjedilačkih jezika američkih zemalja, njemačkog, nizozemski, irski, španjolski i drugi jezici uzastopnih valova useljenika u Sjedinjene Države.

Američko-engleske sorte čine jezični kontinuum dijalekata koji su sličniji međusobnim nego engleskim dijalektima drugih zemalja, uključujući neke uobičajene izgovore i druge značajke koje se nalaze u cijeloj zemlji. Bilo koji sjevernoamerički engleski naglasak koji se doživljava kao slobodan od primjetnih lokalnih, etničkih ili kulturnih oznaka popularno se naziva Amerikanac, prilično ujednačen standard emitiranih masovnih medija i visokoobrazovanih. Inače, prema Labovu, s glavnim izuzetkom južnoameričkog engleskog, regionalni naglasci u cijeloj zemlji ne popuštaju ovom standardu, povijesni i sadašnji jezični dokazi ne podupiru ideju da postoji samo jedan "glavni" američki naglasak. Naprotiv, zvuk američkog engleskog jezika nastavlja se razvijati, a neki lokalni akcenti nestaju, no pojavljuju se nekoliko većih regionalnih naglasaka.

Chavín de Huántar

Chavín de Huántar je bio pretkolumbovski grad u Peruu u kojemu se nalaze ostaci nekoliko južnoameričkih kultura, od 1500. pr. Kr., pa sve do oko 500.-300. pr. Kr. kada je u njemu cvala Chavín kultura. Ovaj, danas tek arheološki lokalitet, nalazi se između gorja Cordillera Blanca i doline Conchucos, u peruanskoj pokrajini Ancash, oko 250 km sjeverno od grada Lime i na visini od 3.180 m.

Glavni grad chavinske civilizacije izgrađen je na prirodnom prometnom raskrižju. Smješten je na rijeci Mosni (pritoku rijeke Marañón) od koje kreću dva puta prema planinama. Položaj grada bio je pogodan za trgovanje namirnicama kao što je čili i sol što su u grad stizale planinskim putovima. Stanovnici Chavín de Huántara izgradili su u središtu svoga grada kameni hram, poznat kao Castillo. On je bio složena kamena struktura s labirintskim prolazima od kojih su neki vjerojatno bili kanali namjenjeni odvodnji vode iz hrama. Bočne prostorije mora da su bile ostave za žrtve i vjersku opremu. Od tada je Chavín de Huántar služio kao prvo južnoameričko svetište, mjesto vjerskih obreda i hodočašća mnogih naroda iz okolnih područja, zbog čega je postao i mjesto interakcije mnogih kultura.

Zbog svojih jedinstvenih ukrasa i urbanizacije, Chavín de Huántar je upisan na UNESCO-v popis mjesta svjetske baštine u Americi 1985. godine Ovom području tradicionalno prijete i česti potresi, ali i pljačkaši.

Gaveznica - Kameni vrh

Gaveznica - Kameni vrh je brdo u Hrvatskoj i geološki spomenik prirode. Zaštićen 1998. godine Odlukom o proglašenju u Službenom vjesniku Varaždinske županije br. 04/1998 , upisano u Upisniku zaštićenih područja pod br. 407. Zaštićeno je 5,79 hekatara. Nalazi se na području Grada Lepoglave, 500 m jugozapadno od crkve sv. Marije u Lepoglavi. Ovdje je jedino nalazište poludragog kamenja u Republici Hrvatskoj za koje se zna. To je lepoglavski ahat (malo opala i kalcedona), kojeg je malo, pa ga se ne eksploatira komercijalno, nego ima važnost tek kao znanstvena, obrazovna i turistička znamenitost. Jedini je sačuvani fosilni vulkan u Hrvatskoj. Gospodarski se koristilo za vađenje kvalitetne stijene za cestovne podloge hiperstenskog andezita, čim je otkopan vulkanski dimnjak pa je nastalo duboko klizište prema grotlu vulkana.

Brežuljak je Kameni vrh (373 m) na čijem je vrhu napušteni kamenolom Gaveznica. Građen je od andezita, vulkanske breče i tufa. Fosilni vulkan nastao je u vulkanskom razdoblju Hrvatskog Zagorja. Vulkanske stijene nastale u više faza većinom je izjela erozija, pomakao tektonski transport ili su ih prekrile mlađe naslage. Poludrago kamenje nastalo je u završnim fazama vulkanske aktivnosti djelovanjem hidrotermalnih učinaka na stijenu vulkana. Uzvisina je bila naseljena u prapovijesti. Na vrhu su pronađeni ostatci naselja iz kasnobrončanog doba.

Geomorfologija

Geomorfologija je znanost o reljefu, a proučava njegov postanak i razvoj, te procese koji ga oblikuju. Riječ dolazi iz grčkog geo (Zemlja) i morphe (oblik). Geomorfolozi traže način za razumijevanje povijesti i dinamike reljefa, te predviđanje budućih promjena kroz kombinaciju promatranja tla, fizikalnih eksperimenata, i numeričkog modeliranja. Disciplina se koristi unutar geologije, geografije i arheologije.

Reljef nastaje kao odgovor na kombinaciju prirodnih i antropogenih procesa. Okolinu izgrađuju tektonsko izdizanje i vulkanizam. Denudacija se događa zbog erozije i masovnog ispiranja koje proizvodi sediment koji se prenosi i odlaže negdje drugdje unutar krajolika ili podalje od obale. Okolina se također spušta zbog slijeganja koje je uzrokovano ili tektonskim ili fizikalnim promjenama u sedimentarnim odlagalištima ispod površine. Svaki od tih procesa je pod različitim utjecajima klime, ekologije i ljudske aktivnosti.

Posebne primjene geomorfologije uključuju predviđanje klizišta i njihovo ublažavanje, nadzor i vraćanje rijeka, zaštita obale i čak procjenjivanje prisutnosti vode na Marsu.

Havir (jezero)

Havir (perz. هَوير) je jezero u Teheranskoj pokrajini na sjeveru Irana, oko 15 km istočno od grada Damavanda odnosno 65 km od Teherana. Smješten je na središnjem dijelu Alborza odnosno u dolini tzv. Moškog rasjeda koja se usporedno s planinskim lancem pruža u smjeru istok−zapad duljinom od oko 150 km. Dolina je omeđena planinama Doberar (4072 m) na sjeveru i Kuh-e Zarin (3810 m) na jugu. Reljef okolice geološki se datira u kenozoik i stratigrafski se sastoji od sedimenata tufa, siltita i pješčenjaka odnosno gornjih slojeva holocenskog aluvija u sinklinalama. Klizište s Kuh-e Zarina u dolini je stvorilo veliku prirodnu branu uslijed čega su nastali Havir i Tar, susjedno jezero smješteno 1,0 km zapadno na 15 m većoj visini.

Oblik Havira je izdužen i prati sporednu okomitu dolinu podno Doberara, a prilikom visokog vodostaja najveća duljina mu je 600 m. Širina oscilira od 100 m na južnom do 180 m na središnjem i sjevernom dijelu. Površina mu iznosi 0,06 km², najveća dubina 14 m, a nadmorskom visinom od 2896 m predstavlja jedno od najviših jezera u Iranu. Litoralni pojas prema planinama izrazito je strm i nagib se kreće do 80%, dok je prema aluviju sjeverne sporedne doline relativno blag. Neposredno uz južnu obalu jezera prolazi lokalna cesta koja se na državnu cestu 79 nadovezuje kod Dali-Čaja na istoku odnosno Gilarda na zapadu. Najbliža naselja koja gravitiraju jezeru su ruralne zajednice Havir (7,0 km istočno) i Varin (8,0 km zapadno).

Havir se u najširem hidrološkom i hidrogeološkom smislu klasificira pod slijev Dašt-e Kavira s kojim ga povezuju rijeke Rud-e Havir, Dali-Čaj i Rud-e Heble. Uži slijev s Havirom u žarištu ima površinu od približno 6,0 km², a jezero predstavlja sami izvor Rud-e Havira koji glavnom dolinom otječe prema istoku i na koji se nadovezuje niz manjih potoka odvojenih od Havira sinklinalama Doberara. Vrhovi ove planine određuju sjevernu razvodnicu koja ga odvaja od kaspijskog slijeva odnosno porječja Rud-e Lasema (pritok Haraz-Ruda). Usprkos blizini odnosno sličnim geomorfološkim i limnološkim karakteristikama, susjedni Tar otječe rijekom u smjeru zapada i pripada različitom slijevu − Namaku. Havir je od slijeva ovog jezera odnosno rijeke također odvojen sinklinalama Doberara. Jezero se vodom opskrbljuje prvenstveno pomoću sjevernih planinskih pritoka koji nastaju proljetnim otapanjem ledenjaka, te nizom manjih izvora na svim stranama. Njegovom dolinom prevladava snježno-šumska klima (Dsa) s prosječnom godišnjom količinom padalina od približno 300 mm. Flora i fauna Havira istovjetne su Taru.

Kapela Gospe Lipničke u Srednjoj Lipnici

Kapela Gospe Lipničke je rimokatolička kapela u Srednjoj Lipnici, u zaseoku Marićima. Kapela je posvećena Rođenju Blažene Marije Djevice.U kapeli je po vjerovanju čudotvorna slika Gospe Lipničke, jednog od najstarijih spomenika kršćanske kulture ovog prostora.

Kravarsko

Kravarsko je općina u Hrvatskoj, u Zagrebačkoj županiji.

Lipnica Srednja

Lipnica Srednja je naselje u općini Tuzla, Federacija BiH, BiH.

Macquarie

Otok Macquarie ili Macca je otok veličine 128 km² (promjera 34 x 5 km) smješten u južnom dijelu Tihog oceana, na pola puta između Novog Zelanda i Antarktike.

Upravno pripada australskoj pokrajini Tasmaniji, još od 1900. godine. God. 1978. proglašen je državnim rezervatom Tasmanije, a 1997. godine upisan je na Unescov popis mjesta svjetske baštine u Australiji i Oceaniji zbog svoje iznimne geološke vrijednosti i bioraznolikosti.

Nacionalni park Tadžik

Nacionalni park Tadžikistana (tadžičke: Боғи миллии Тоҷикистон, ruski: Таджикский национальный парк), ranije poznat kao Nacionalni park Pamira ili Pamirski nacionalni park (Памирского) je najveći nacionalni park središnje Azije površine od 2,6 milijuna hektara, što čini gotovo cijelo Pamirsko gorje, treći najviši ekosustav na zemlji poslije Himalaja i Karakoruma, te čak 18% Tadžikistana, od čega 60% pripada autonomnoj regiji Gorno-Badakštanu, a 40% Džirgatoljskom i Tavildaranskom distriktu Tadžikistana.

Osnovan je 1992. godine u središtu Tadžikistanskog dijela Pamirskog gorja gdje se susreću najviši vrhovi Euroazijskog kontinenta, tzv. „Pamirski čvor”. U njegovim granicama se nalaze prirodni rezervati Sanglijarski i Muskol, dok na istoku graniči s PR Verknji Mužkul. Ovo područje ekstremnih sezonskih promjena temperatura sastoji se od visokih visoravni na istoku i visokih vrhova, od kojih su neki viši od 7.000 m, na zapadu (Ismail Somoni, bivši vrh Komunizam, visok 7.495 m; Lenjinov vrh (Vrh Abu Ali Ibn Sina) visine 7.134 m; Korženevskaja 7.105 m; i dr.). Najdulji ledenjak izvan polarnog kruga, 77 km dug i 700 km² velik ledenjak Fedčenko, je samo jedan od njegovih 1.085 ledenjaka, a u parku se nalazi i više od 400 ledenjačkih jezera poput dubokog jezera Sarez (koje je nastalo prije samo 100 godina velikim potresom koji je pokrenuo veliko klizište kojim je nastala Uzoi brana, najviša prirodna brana na svijetu) i jezera Karakul (najviše jezero koje je nastalo padom meteora).

U parku raste bogata flora jugozapadnih i srednjoazijskih vrsta, te u njemu obitavaju mnoge rijetke i ugrožene vrste ptica i sisavaca kao što su snježni leopard, sibirski ris, Marko Polo ovca (Ovis ammon polii), vitoroga koza (Capra falconeri), smeđoglavi galeb (Chroicocephalus brunnicephalus) i dr.Kako je park podložan čestim snažnim potresima, slabo je naseljen i gotovo nedirnut utjecajima poljoprivrede i ljudskih naselja. Zbog toga pruža jedinstvenu priliku za proučavanje tektonskih ploča i fenomena podvlačenja, zbog čega je upisan na UNESCO-v popis mjesta svjetske baštine u Aziji i Oceaniji 2013. godine kao prvo prirodno dobro svjetske baštine u Tadžikistanu. Naime, ogromne geotektonske sile koje proizlaze iz sudara Indo-australske ploče s euroazijskom pločom progresivno uzdižu Himalaje, Karakorum, Hindukuš, Kunlun i Tian Shan, radijalno od Pamira. Uz gorje Karakorum, Pamirska regija je jedno od najvažnijih tektonski aktivnih mjesta na svijetu.

Neuquén

Neuquén je grad u Argentini, glavni grad pokrajine Neuquén. Nalazi se na istoku pokrajine na ušću Limaya u Neuquen rijeku. Sa svojih 265 000 stanovnika jedan je od većih gradova u Patagoniji.

Čini konurbaciju s gradovima Plottier i Cipoletti. Neuquén je i važno središte patagonijske poljoprivrede. Nalazi se u regiji gdje rastu jabuke, kruške i drugo voće.

Poplave u veljači 2014.

U veljači 2014. područje Karlovačke, Zagrebačke i Sisačko-moslovačke županije pogodile su velike poplave, kakve se ne pamte već dugo vremena. Kombinacija visokih vodostaja, velikih padalina i natopljenog tla dopridonijeli su razmjerima katastrofe. Poplavom su najteže pogođena naselja uz rijeku Kupu, okolica Siska i Petrinje, te Turopolje i gornja Posavina.

Tar (jezero)

Tar (perz. تار) je jezero u Teheranskoj pokrajini na sjeveru Irana, oko 14,5 km istočno od grada Damavanda odnosno 65 km od Teherana. Smješten je u dolini na južnim padinama Alborza i nadmorskom visinom od 2911 m predstavlja jedno od najviših jezera u državi. Tar ima površinu od 37 ha, dubinu od 18 m i zapremninu do 3,3 milijuna m³. Vodom ga napaja niz manjih planinskih pritoka i izvora, a otječe rijekom Rud-e Tar prema zapadu.

Villa del Casale

starorimska vila u Casaleu (Villa Romana del Casale ili Villa Rumana dû Casali) koja se nalazi oko 3 km jugozapadno od središta grada Piazza Armerina. Na tom lokalitetu se nalaze slojevi povijesnih građevina od 4. do 18. stoljeća. Rimska vila sadrži najbogatije i najkompleksnije rimske mozaike. Ogromna vila je izgrađena u prvoj polovici 4. stoljeća kao središte velikog latifundiuma (poljoprivredni posjed) oko kojega je niknulo selo Platia (izvedenica od palatium, "palača"). Vjerojatno je pripadala bogatom rimskom senatoru, a možda i članu carske obitelji. Imala je stambene, službene i tajanstvene sobe organizirane oko velikog atrija s peristilom i vjerojatno je bila povremenom rezidencijom vlasnika. Terme su otkrivene na jugozapadnom kraju, gostinjske sobe na sjeveru, te privatne sobe i velika bazilika na jugu ispod kojih, pomalo odvojena, je stajao eliptični peristil, sobe za sluge i veliki tricilinium (trpezarija).

Vilu su vjerojato oštetili Vandali i Vizigoti, te se tijekom bizantske i arapske vlasti postupno napuštala sve do 12. stoljeća kada je klizište skoro potpuno prekrilo. Otkrivena je slučajno u 19. stoljeću prilikom obrađivanja polja, a prva službena arheološka iskapanja su izvedena od 1929.-39. godine.

Gino Vinicio Gentili je 1959.-60. otkrio mozaik "Djevojke u bikinijima" u "Sobi deset dama" (Sala delle Dieci Ragazze) koji prikazuje djevojake koje se bave sportom (dizanje utega, bacanje diska, trčanje, loptanje) u rimskom ritualu "Krunidbe zime".

Drugi jezici

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.