רב ביבי בר אביי

רבי ביבי[1] בר אביי היה אמורא בדור החמישי לאמוראי בבל, בנו של האמורא הידוע אביי שהיה ראש ישיבת פומבדיתא.

הוא דן בהלכה עם רב הונא בריה דרב יהושע[2] ומר זוטרא. ביצע ניסוי בטכניקה רוחנית שעל ידה ניתן לראות את השדים, וניזוק, עד שהתרפא בזכות תפילות החכמים[3].

כנצר למשפחת עלי הכהן, הוא סבל מהקללה נאמרה לעלי הכהן: "וכל מרבית ביתך ימותו אנשים", קללה שגרמה לבית עלי למות בגיל צעיר (אלא אם כן עמדו להם זכויות מיוחדות של תורה וגמילות חסדים). חכמי בבל סברו, כי גם אי הבנה בתורה, קשורה לעיתים לקללה נמרצת זו, ובהתאם לכך, כאשר בני משפחת עלי אמרו סברות שאינם נכונות וחסרה בהם מחשבה, הם אמרו: "מכיוון שממשפחת קטועה אתה, אומר אתה סברות קטועות".

אחד ממקרים אלו התרחש כאשר רב ביבי, חכר שדה מאדם אחר למשך תקופה מסוימת. אביי ורבא נחלקו בנידון, כאשר השוכר מחזיר את השדה לבעליה, ומתברר כי היא הושבחה בכך שצמחו בה צמחים שונים, ללא השקעה, באותו זמן שבה השדה הייתה בשכירות. לפי פסקו של רבא, שכמותו נפסקה ההלכה, אין לשוכר זכות לגבות תשלום כספי עבור עלות הצמחים שעלו בשדה באותה תקופה, אלא אם כן, הצמחים היו על חשבונו, ומנעו מהשוכר להשקיע בשדה לצורכו הוא. רב ביבי, שכר שדה מאדם אחר, וכאשר החזיר אותה לבעליה, הוא גילה כי צמחו בה צמחים שונים, הוא תבע מבעליה את שכרם, ואז אמר לו רב פפי את האמרה הידועה "מכיוון שממשפחת קטועה אתה, אומר אתה סברות קטועות", שהרי אין לך כל נזק מצמחים אלו, ולכן אין לך זכות לתבוע אותם[4].

מקרה אחר התרחש, כאשר שכנתו של רב ביבי, שהייתה גם בעליו של עץ שצמח בחצירו, הייתה נכנסת לחצירו כדי לקטוף את הפירות, דבר שגרם לתרעומת קשה מצידו. אותה אשה, שרצתה לרצות את האמורא הקדוש, הקנתה את העץ לרב ביבי, לכל ימי חייו. רב ביבי הקנה את העץ לבנו, כדי שהעץ ישאר ברשותו לנצח, תוך שהוא מסתמך על הלכה דומה, בנוגע לאדם המקנה דבר לשני בקניין עם הגבלה ש"אחריך לפלוני", שאם הלך הלה ומכר את הדבר לאחר, היא מכורה, שכן ההגבלה של "אחריך" אומרת רק שאם ישאר אחרי מיתתו, יעבור החפץ לאדם אחר, אבל לא במקרה כזה שהאדם מכר את החפץ לפני מיתתו. כאן ספג רב ביבי ביקורת מרב הונא בריה דרב יהושע באמירה "מכיוון שממשפחת קטועה אתה, אומר אתה סברות קטועות", שכן יש לחלק בין הקנאה מפורשת עם תנאי של "אחריך" המותירה מקום להקנאה לאדם שלישי מצד מקבל החפץ, לבין "כל ימי חייך" - הקנאה שהיא בפירוש רק לימי חייו של המקבל, ללא אפשרות למכור את החפץ[5].

הוא היה ידידו של מלאך המוות, וסיפר מקרה שראה: מלאך המוות אמר לאחד משלוחיו, להביא לו את נשמתה של אשה ששמה "מרים מגדלת שער". השליח טעה, ונטל את נשמתה של אשה בשם דומה - "מרים מגדלת תינוקות". כאשר התבררה הטעות, אמר מלאך המוות: כיוון שכבר הבאת אותה לכאן, השאר אותה כאן, ותעלה למניין המתים שעלי להביא היום[6]

חברו היה רבה בר עולא, שהיה קורא לו בתואר הכבוד "רבי"[7] ויש סוברים שמדובר בגרסה משובשת[8].

רב ביבי בר אביי
דור דור חמישי לאמוראי בבלי
רבותיו אביי
חבריו רב הונא בריה דרב יהושע, רב פפי
תלמידיו רבה בר עולא

מאמרותיו

 • מאי "כְּרֻם זֻלּוּת לִבְנֵי אָדָם"[9]? אלו דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלין בהם[10].

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. ^ השם בֵּבָי מצוי בתנ"ך (עזרא, ב', י"א ועוד), ויש מסורות שניקדו בהתאם את שם האמורא רב בֵּיבָי, על פי מסורת ניקוד אחרת שם האמורא מנוקד בֵּיבִי. ראו שרגא אברמסון, לחקר הערוך, לשוננו לז (תשל"ג)
 2. ^ תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף כ"ט, עמוד ב'.
 3. ^ תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ו', עמוד א'.
 4. ^ תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף ק"ט, עמוד א'. וכדומה תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף ע"ה, עמוד ב' ותלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף פ"ה, עמוד א'
 5. ^ תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף קל"ז, עמוד ב', מקרה דומה בתלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף קנ"א, עמוד א'
 6. ^ תלמוד בבלי, מסכת חגיגה, דף ד', עמוד ב'.
 7. ^ ראו למשל תלמוד בבלי, מסכת ערובין, דף ח', עמוד א', וראו בערכו
 8. ^ הרב אהרן היימן, תולדות תנאים ואמוראים.
 9. ^ ספר תהילים, פרק י"ב, פסוק ט'.
 10. ^ תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ו', עמוד ב'.
אביי

אַבַּיֵּי (280 לערך – 338 לערך), או בשמו נחמני, היה אמורא בבלי בולט מהדור הרביעי. ראש ישיבת פומבדיתא וחברו של רבא. הוא היה בעלה השלישי של חומא, נכדתו של רב יהודה.

ביבי

האם התכוונתם ל...

חילוק רשויות

חילוק רשויות הוא כלל בהלכות ערובין, העוסק בגבולות איסור טלטול חפצים בשבת, בין רשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת, ודן בגדר רשות היחיד כאשר מדובר בשטח הטפל לרשות - גג. הסיבה לאיסור הוא מכיוון שחז"ל חששו שאם יטלטלו בקביעות מרשות אחת לשנייה יבואו לטלטל מרשות היחיד לרשות הרבים, דבר האסור באיסור חמור מהתורה.

עלי הכהן

עלי הכהן הוא דמות מקראית, נחשב לאחרון הכהנים הגדולים במשכן שילה. שימש כשופט ומנהיג של עם ישראל במשך ארבעים שנה. על פי ספר דברי הימים, עלי היה מצאצאי איתמר בן אהרן הכהן. הוא נפטר בגיל 98.

רב ביבי

רב ביבי היה אמורא בדור הרביעי לאמוראי בבל.

רבי ביבי סך את בתו בסיד, כל אבר ואבר בנפרד, דבר שגרם לה להתייפות, כך שלנדונייתה הוא לקח ארבע מאות זוז. גוי שגר בשכנותו, ניסה לחקות אותו, ומרח סיד על גופה של בתו (אך בשונה מרב ביבי, הוא לא נזהר וסך את כל גופה בבת אחת), דבר שגרם לה למות, ואמר: רב ביבי הרג את ביתי. מסופר, כי רב נחמן אמר על כך שרבי ביבי יפה את בנותיו על ידי סיד: רב ביבי, מכיוון ששותה שיכר, אין בנותיו נאות די הצורך, וצריך הוא לייפות את ביתו בסיד, אבל אני איני שותה שכר ואיני צריך לעשות תחבולה כזו לייפות את ביתי.

מסופר, כי היה לו סכסוך ממוני עם בעל האכסניה של רב אדא בר אהבה שהיה גר, מי יהיה פרנס על בני העיר. כאשר באו לפני רב יוסף, פסק רב יוסף, כי על פי הפסוק "שום תשים עליך מלך מקרב אחיך" יש למנות רק מי שהוא יהודי מבטן ומלידה. אך רב אדא בר אהבה התערב בדיון, והעיר כי אמו של הגר היא יהודייה, ולכן פסק רב יוסף כי אם כן ניתן למנות גם את הגר לפרנס, שכן מי שאמו יהודייה נקרא "מקרב אחיך", ולכן רב ביבי יעסוק בענייני הדת בעיר והגר יעסוק בניהול העיר. אמר על כך אביי: מי שמארח באכסנייתו תלמיד חכם, כדאי לו לארח תלמיד חכם בדרגתו של רב אדא שיכול לדאוג למארחו על ידי חכמתו ולהפך בזכותו. יש הגורסים רב אדא בר אבא.

כמו כן, מסופר עליו שהיה דודו של יצחק ריש גלותא.

רב ביבי, היה גם מקורב לאשתו של רב יוסף, ולכן כאשר היה מגיע לבית יוסף, מיד לאחר שבצע על פרוסת המוציא שהביאה לו אשתו של רב יוסף, הוא עצמו ציווה לסלק את המדריגות שהובילו מחדר האורחים לביתו של רב יוסף, כך שלא תהיה לו גישה לבית רב יוסף.

הוא מזכיר את אמרותיו של ריש לקיש, רבי אלעזר, דן בהלכה עם רב נחמן שאת אמרותיו גם לימד. רב יוסף, שכאמור דן עמו בהלכה, היה ככל הנראה חבירו, שכן הוא לא היה קורא לו בשם "מר" כתלמיד לרב. מסופר כי הוא אמר לו אימרה בשמו של רב אדא בר אהבה, וכאשר רב יוסף אמר אותה כשהוא שוכח חלק מהאמרה ומסלף אותה בטעות דברי תורה אמר רב ביבי: "לא תצייתו ליה! (אל תשמעו לו!) אנא אמריתו ליה, ומשמיה דרב אדא בר אהבה אמריתו ליה".

תפילת מעין שמונה עשרה

תפילת מעין שמונה עשרה היא ברכה שמקצרת וכוללת את שלוש עשרה ברכות הבקשה שבתפילת שמונה עשרה. להלכה יש להתפלל תפילה זו בשעת הדחק, כתחליף לתפילת שמונה עשרה מלאה.

בספרות ההלכה מוכרת התפילה גם בשם תפילת הביננו (על שם המילה הראשונה בברכה).

אמוראים
אמוראי ארץ ישראל
הדור הראשון (עד 250) רבן גמליאל ברבירבי חייארבי ינאירבי אושעיארבי אפסרבי יהושע בן לוי • רבי חנינא בר חמאלוי בר סיסיבר קפרארבי ירמיה (הראשון)
הדור השני (עד 280) רבי יהודה נשיאהרבי שמעון בר אבארבי יוחנןריש לקישרבי אלעזר • רבי יוסי בר חנינארב כהנא (השני)רבי יעקב בר אידיחזקיהיהודה בן רבי חייאאבא דמן יפו
הדור השלישי (עד 310) רבן גמליאל הרביעירבי אמירבי אסירבי אבהורבי אבין • רבי חייא בר אבאעולארבי זירארבה בר בר חנהרבי אלעאירב עוירא • רבי חנינא בר פפירבי ירמיה (השני)רב הושעיארב חנינארבי אבא בר ממלתחליפא בר מערבארבי אבדימי דמן חיפהרבי אבא הראשוןרבי פרידארבי אלכסנדריאבימי בר פפי
הדור הרביעי (עד 340) חסא דאשתמוערבי יהודה נשיאה השנירבי ירמיהרבי אחארבי ברכיהרבי יוסי בר זבידארבי יונהרבי חלקיהרבי זריקאיצחק בן אלישיברבי הושעיא איש טריארבי אבא בר זבינאאבימי בריה דרבי אבהואבימי בר טובירבי יוסנא
הדור החמישי (עד 380) הלל נשיאהרבן גמליאל החמישי • רבי יוסי ברבי בוןרבי מנארב חנניה
הדור השישי (עד 410) רבי יהודה נשיאה השלישירבי תנחומארבי שמואל בן רבי יוסי ברבי בון
אמוראי בבל
הדור הראשון (עד 250) רב כהנארבשמואלמר עוקבאקרנארב שילארב אסי
הדור השני (עד 280) רב הונארב יהודהרבה בר אבוהרב ירמיה בר אבארב כהנא (השני)רב ברונאחייא בר יוסףרב גידל • רב חייא בר אשירבה בר ירמיהרב קטינא
הדור השלישי (עד 310) רב נחמןרב ששתרב חסדארבהרב יוסףרבה בר רב הונארב יוסף בר חמארמי בר אבארבי אבא הראשוןרב הונא (הכהן)
הדור הרביעי (עד 340) אביירבארמי בר חמארב אחא בר יעקברב ספרארב כהנא מפום נהרארב אידי בר אביןרב חייא בר אביןרב שיזבירב יצחק בריה דרב יהודהרבא בר רב שילארפרם בר פפא
הדור החמישי (עד 380) רב נחמן בר יצחקרב פפארב הונא בריה דרב יהושערב זבידרב פפיאמימרמר זוטרארב משרשיארב אדא בר אבארב דימי מנהרדעא
הדור השישי (עד 430) רבינארמי בר אבא (השני)רב אשי • רב הונא בר נתןרב כהנא (הרביעי)
הדור השביעי (עד 465) רב יימרמרימרמר בר רב אשירפרםרב אחא בריה דרבאיהודה בר מרימר
הדור השמיני (עד 500) רבה תוספאהרבינא האחרוןרבה יוסי

דף זה בשפות אחרות

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.