צ'רקסית

צ'רקסית (בצ'רקסית: Адыгэбзэ; באנגלית: Circassian language) היא שפתם של הצ'רקסים והיא שייכת למשפחת השפות הקווקזיות הצפון-מערביות. ישנם שני ניבים עיקריים של צ'רקסית, אדיגית המכונה גם צ'רקסית מערבית המדוברת על ידי כ-500,000 אנשים בעולם, וקברדינית המכונה גם צ'רקסית מזרחית המדוברת על ידי כ-1,000,000 אנשים בעולם. לפעמים משתמשים במילה צ'רקסית כשם כולל לכל השפות הקווקזיות צפון-מערביות כולל אבזית ואבחזית. הצ'רקסים בישראל דוברים בניב אדיגית.

צ'רקסית
Адыгaбзэ
מדינות רוסיה, טורקיה, ירדן, סוריה, גרמניה, ישראל, וארצות הברית
אזורים אין
דוברים 1,500,000
שפת אם לא ידוע
כתב אלפבית קירילי
משפחה

קווקזית

צפונית
צפון-מערבית
צ'רקסית
לאום צ'רקסים
מוסד אין
ראו גם שפהכתב • רשימת שפות

ניבים

אלפבית

 • אדיגית (מכונה גם צ'רקסית מערבית) — הניב של השבטים הצ'רקסים המערבים : שפסוגים, בז'דוגים, אבחאזים, צ'מגויים. האדיגית הספרותית מבוססת על ניב הצ'מגים.

אלפבית אדיגית

А а
[aː]
Б б
[b]
В в
[v]
Г г
[ɡ/ɣ]
Гу гу
[ɡʷ]
Гъ гъ
[ʁ]
Гъу гъу
[ʁʷ]
Д д
[d]
Дж дж
[d͡ʒ]
Дз дз
[d͡z]
Дзу дзу
[d͡zʷ]
Е е
[ja/aj/e]
Ё ё
[jo]
Ж ж
[ʒ]
Жъ жъ
[ʐ]
Жъу жъу
[ʒʷ]
Жь жь
[ʑ]
З з
[z]
И и
[jə/i]
Й й
[j]
К к
[k]
Ку ку
[kʷ]
Къ къ
[q]
Къу къу
[qʷ]
Кӏ кӏ
[t͡ʃʼ/kʼ]
Кӏу кӏу
[kʷʼ]
Л л
[l/ɮ]
Лъ лъ
[ɬ]
Лӏ лӏ
[ɬʼ]
М м
[m]
Н н
[n]
О о
[o/wa]
П п
[p]
Пӏ пӏ
[pʼ]
Пӏу пӏу
[pʷʼ]
Р р
[r]
С с
[s]
Т т
[t]
Тӏ тӏ
[tʼ]
Тӏу тӏу
[tʷʼ]
У у
[w/u]
Ф ф
[f]
Х х
[x]
Ху ху
[xʷ]
Хъ хъ
[χ]
Хъу хъу
[χʷ]
Хь хь
[ħ]
Ц ц
[t͡s]
Цу цу
[t͡sʷ]
Цӏ цӏ
[t͡sʼ]
Ч ч
[t͡ʃ]
ЧI чI
[t͡ʃʼ]
Чъ чъ
[t͡ʂ]
Ш ш
[ʃ]
Шъ шъ
[ʂ]
Шъу шъу
[ʃʷ]
Шӏ Шӏ
[ʃʼ]
Шӏу шӏу
[ʃʷʼ]
Щ щ
[ɕ]
Ъ ъ
[ˠ]
Ы ы
[ə]
Ь ь
[ʲ]
Э э
[a]
Ю ю
[ju]
Я я
[jaː]
ӏ
[ʔ]
ӏу
[ʔʷ]
 • קברדינית (מכונה גם צ'רקסית מזרחית) — הניב של השבטים הצ'רקסים המזרחיים: קברדינים, בסלאנים. הקברדינית הספרותית מבוססת על ניב הקברדינים.

אלפבית קברדינית

А а
[äː]
Э э
[ä]
Б б
[b]
В в
[v]
Г г
[ɣ]
Гу гу
[ɡʷ]
Гъ гъ
[ʁ]
Гъу гъу
[ʁʷ]
Д д
[d]
Дж дж
[d͡ʒ]
Дз дз
[d͡z]
Е е
[ja/aj/e]
Ё ё
[jo]
Ж ж
[ʒ]
Жь жь
[ʑ]
З з
[z]
И и
[jə/i]
Й й
[j]
К к
[k]
Ку ку
[kʷ]
Къ къ
[q]
Къу къу
[qʷ]
Кхъ кхъ
[q͡χ]
Кхъу кхъу
[q͡χʷ]
Кӏ кӏ
[t͡ʃʼ/kʼ]
Кӏу кӏу
[kʷʼ]
Л л
[l/ɮ]
Лъ лъ
[ɬ]
Лӏ лӏ
[ɬʼ]
М м
[m]
Н н
[n]
О о
[o/wa]
П п
[p]
Пӏ пӏ
[pʼ]
Р р
[r]
С с
[s]
Т т
[t]
Тӏ тӏ
[tʼ]
У у
[w/u]
Ф ф
[f]
Фӏ фӏ
[fʼ]
Х х
[x]
Ху ху
[xʷ]
Хъ хъ
[χ]
Хъу хъу
[χʷ]
Хь хь
[ħ]
Ц ц
[t͡s]
Цӏ цӏ
[t͡sʼ]
Ч ч
[t͡ʃ]
Чӏ чӏ
[t͡ʃʼ]
Ш ш
[ʃ]
Щ щ
[ɕ]
Щӏ Щӏ
[ɕʼ]
Ъ ъ
[ˠ]
Ы ы
[ə]
Ь ь
[ʲ]
Ю ю
[ju]
Я я
[jaː]
ӏ
[ʔ]
ӏу
[ʔʷ]

אותיות של ניבים שונים

Гь гь
[ɡʲ]
Джь джь
[ɡʲ]
Кь кь
[kʲ]
Сӏ сӏ
[sʼ]
Чу чу
[t͡ʃʷ]
ӏь
[h]

שינויים בהגייה

 • מזרחי a ↔ э מערבי: адыгабзэ ↔ aдыгэбзэ (צ'רקסית); бае ↔ бей (עשיר); аслъан ↔ аслъэн (אריה); къэплъан ↔ къаплъэн (נמר); дунай ↔ дуней (עולם); тхьакӀумэ ↔ тхьэкӀумэ (אוזניים); хьарыф ↔ хьэрф (אות); тхьаркъо ↔ тхьэрыкъуэ (יונה); Ӏае ↔ Ӏей (מגעיל); хьамлыу ↔ хьэмбылу (תולעת); хьау ↔ хьэуэ (לא)
 • מזרחי ы ↔ э מערבי: ны ↔ анэ (אמא)
 • מזרחי э ↔ ы מערבי: хъэдэн ↔ хъыдан (לילך)
 • מזרחי а ↔ ы מערבי: Ӏахьыл ↔ Ӏыхьлы (בד)
 • מזרחי и ↔ ы מערבי: мэлэӀич ↔ мэлэӀыч (מאלך)
 • מזרחי ы ↔ и מערבי: сабый ↔ сабий (ילד)
 • מזרחי ы ↔ е מערבי: жъэжъый ↔ жьэжьей (כליות); дэжъый ↔ дэжьей (אִלסָר)
 • מזרחי ц ↔ дз מערבי: цэ ↔ дзэ (שן); цыгъо ↔ дзыгъуэ (עכבר); пцэжъый ↔ бдзэжьей (דג)
 • מזרחי цу ↔ в מערבי: цу ↔ вы (שור); цуакъэ ↔ вакъэ (נעל); цунды ↔ вынд (עורב)
 • מזרחי ч ↔ ж מערבי: чэмы ↔ жэм (פרה); чъыгы ↔ жыг (עץ); чэщы ↔ жэщ (לילה); чылэ ↔ жылэ (כפר, יישוב)
 • מזרחי ч ↔ дж מערבי: чэтыу ↔ джэду (חתול); чэты ↔ джэд (תרנגולת); апч ↔ абдж (זכוכית)
 • מזרחי ч ↔ щ מערבי: пачъыхь ↔ пащтыхь (מלך); гъучӏы ↔ гъущӏ (ברזל); упчӏэ ↔ упщӏэ (שאלה); чыӏу ↔ щӏыӏу (תחתית); чъыӏэ ↔ щӏыӏэ (קר)
 • מזרחי дз ↔ з מערבי: хъырбыдз ↔ хъарбыз (אבטיח)
 • מזרחי дж ↔ ж מערבי: баджэ ↔ бажэ (שועל); лъэмыдж ↔ лъэмыж (גשר); аджал ↔ ажал (מוות); хьаджыгъэ ↔ хьэжыгъэ (קמח); лъэгуанджэ ↔ лъэгуажьэ (ברך); къуаджэ ↔ къуажэ (כפר)
 • מזרחי жь ↔ з מערבי: ежь ↔ езы (הוא, עצמו)
 • מזרחי жъ ↔ жь מערבי: жъы ↔ жьы (ישן); бжъэ ↔ бжьэ (קערה); жъэн ↔ жьэн (לטגן)
 • מזרחי ж ↔ жь מערבי: бжыхьэ ↔ бжьыхьэ (סתיו); жакӀэ ↔ жьакӀэ (זקן); бжыдзэ ↔ бжьыдзэ (פשפש); жэ ↔ жьэ (פה)
 • מזרחי жъу ↔ в מערבי: жъуагъо ↔ вагъо (כוכב); зэжъу ↔ зэвы (צר); ӏужъу ↔ ӏувы (עווה); гъэжъон ↔ гъэвэн (להרתיח)
 • מזרחי ш ↔ щ מערבי: нашэ ↔ нащэ (אבטיח)
 • מזרחי щ ↔ ш מערבי: щэ ↔ шэ (חלב); щай ↔ шай (תא); щыгъу ↔ шыгъу (מלח); ахъщэ ↔ ахъшэ (כסף); щэбзащ ↔ шабзэ (חץ); щыды ↔ шыд (חמור); щынагъо ↔ шынагъуэ (פחד); щыбжьый ↔ шыбжий (פלפל שחור)
 • מזרחי шъ ↔ щ מערבי: шъабэ ↔ щабэ; шъхьэ ↔ щхьэ (ראש); шъынэ ↔ щынэ (מנורה); дышъэ ↔ дыщэ (זהב); пшъашъэ ↔ пщащэ (בת); мышъэ ↔ мыщэ (דב); псэушъхь ↔ псэущхьэ (חיה); шъэ ↔ ща (מאה)
 • מזרחי шӀ ↔ щӀ מערבי: шӀын ↔ щӀын; шӀэн ↔ щӀэн (לדעת, לעשות); гъашӀэ ↔ гъащӀэ
 • מזרחי кӀ ↔ щӀ מערבי: кӀэ ↔ щӀэ (new); кӀалэ ↔ щӀалэ (בן); мэгыкӀэ ↔ мэгыщӀэ; тӀэкӀын ↔ тӀэщӀын; икӀыӀу ↔ ищӀыӀу; макӀэ ↔ мащӀэ (מעט); хьакӀэ ↔ хьэщӀэ (אורח); ӀункӀыбзэ ↔ ӀунщӀыбз (מפתח)
 • מזרחי шъу ↔ ф מערבי: шъоу ↔ фо (דבש); шъуз ↔ фыз (אישה); ешъон ↔ ефэн (לשתות); уашъо ↔ уафэ (שמיים); уцышъо ↔ удзыфэ (ירוק); къашъо ↔ къафэ (ריקוד)
 • מזרחי шӀу ↔ фӀ מערבי: шӀу ↔ фӀы (טוב); машӀо ↔ мафӀэ (אש); шӀуцӀэ ↔ фӀыцӀэ (שחור); шӀомыкӀы ↔ фӀамыщӀ (פחם); ошӀу ↔ уэфӀ (מזג אוויר)
 • מזרחי ф ↔ ху מערבי: фыжьы ↔ хужьы (לבן); Ӏофы ↔ Ӏуэху (עבודה); мафэ ↔ махуэ (יום); гъэмафэ ↔ гъэмахуэ (קיץ); цӀыфы ↔ цӀыху (איש); фабэ ↔ хуабэ (חם); фае ↔ хуей (רוצה, צריך); фэд ↔ хуэд (כמו)
 • מזרחי къ ↔ кхъ מערבי: къэ ↔ кхъэ (קבר)
 • מזרחי къу ↔ кхъу מערבי: къуае ↔ кхъуей (גבינה); къужъы ↔ кхъужь (אגס); къухьэ ↔ кхъухь (ספינה)
 • מזרחי т ↔ д מערבי: тэ ↔ дэ (אנחנו); тамэ ↔ дамэ (כתף); тамыгь ↔ дамыгъэ (אות); тыгъужъы ↔ дыгъужь (זאב); тыгъуас ↔ дыгъуасэ (אתמול); ты ↔ адэ (אבא); тыжьыны ↔ дыжьын (כסף (צבע)); ''такъикъ ↔ дакъикъэ (דקה); атакъэ ↔ адакъэ (תרנגול); хатэ ↔ хадэ (גינה); псычэт ↔ псыджэд (ברווז); тхьамат ↔ тхьэмадэ (מפקד)
 • מזרחי п ↔ б מערבי: панэ ↔ банэ (קוץ); пытэ ↔ быдэ (קשה); пчэны ↔ бжэн (עז); пыи ↔ бий (אויב); непэ ↔ нобэ (today)
 • מזרחי м ↔ н מערבי: мамун ↔ номин (קוף)
 • מזרחי н ↔ Ø מערבי: гъунджэ ↔ гъуджэ (מראה)
 • מזרחי -Ø ↔ -р מערבי: Ӏехы ↔ Ӏехыр; сӀехы ↔ сӀехыр; тӀехы ↔ тӀехыр
 • מזרחי -Ø ↔ -щ מערבי: тӀыгъ ↔ тӀыгъщ
 • מזרחי Ø- ↔ и- מערבי: джыри ↔ иджыри (עוד)

לקריאה נוספת

 • Кумахов М. А. Адыгские языки // Языки мира. Кавказские языки. М., 1999. (in Russian)
5 בנובמבר

5 בנובמבר הוא היום ה-309 בשנה (310 בשנה מעוברת) בלוח הגרגוריאני. עד לסיום השנה, נשארו עוד 56 ימים.

אדיגיה

אדיגיה (רוסית: Республика Адыгея, אדיגית: Адыгэ Республик) היא רפובליקה בפדרציה הרוסית בהרי קווקז. בירתה: מייקופ. נמצאת בלבו של מחוז קרסנודר, שגובל בה מכל הכיוונים. שטח הרפובליקה: 7,800 קמ"ר. ואוכלוסייתה מונה כ-444,000 בני אדם (2005). רוב האוכלוסייה מורכבת מרוסים המהווים 64.5%, מספר האדיגים (צ'רקסים) הוא רק 108,000 נפש, 24.2%. השפות הרשמיות הן רוסית ואדיגית (צ'רקסית). ברפובליקה נמצאות שתי ערים, מייקופ ואדיגייסק. כראש הרפובליקה מכהן מוראט קומפילוב מאז 2017.

אדיגית

אדיגית (Адыгабзэ "אדיגאבזה") או צ'רקסית מערבית (КӀахыбзэ) הידועה בישראל גם בשם צ'רקסית, היא השפה המדוברת במחוז אדיגיה שברוסיה. האדיגית שייכת למשפחת השפות הקווקזיות הצפון-מערביות, והיא קשורה ישירות לקברדינית המכונה גם צ'רקסית מזרחית.

השפה מדוברת בפי כ-125,000 תושבים ברוסיה עצמה, חלק גדול מהם באדיגיה, וכן ישנם כ-280,000 דוברים החיים כיום בטורקיה ומהווים את הקהילה הגדולה ביותר בעולם של דוברי אדיגית. ניב אדיגית מדובר בפי הצ'רקסים בישראל, ומכונה "צ'רקסית".

זוהי השפה הרשמית ברפובליקת אדיגיה שבפדרציה הרוסית.

גלות הצ'רקסים

גלות הצ'רקסים או רצח העם הצ'רקסי הוא ניסיון ההכחדה המכוון והשיטתי של האוכלוסייה הצ'רקסית על ידי האימפריה הרוסית בתום המלחמה הרוסית-צ'רקסית. על פי ההערכות יותר ממיליון צ'רקסים נספו בין השנים 1864-1860.

המלחמה הרוסית-צ'רקסית

המלחמה הרוסית-צ'רקסית היא מלחמה אשר החלה בשנת 1763 ונמשכה עד 1864 במסגרתה נלחמו הצ'רקסים באימפריה הרוסית אשר ביקשה לכבוש את אזור הקווקז. עם התקדמות הלחימה, הצטרפו עמים קווקזים נוספים ללחימה והלחימה הפכה למלחמת קווקז.

כפר כמא

כפר כמא (לעיתים קרובות נכתב גם כפר קמה; באדיגית (צ'רקסית): Кфар Кама) הוא מועצה מקומית במחוז הצפון בישראל, סמוך לכביש 767 (כביש כפר תבור-כנרת). הוא הוכרז כמועצה מקומית בשנת 1950 והוא אחד מבין שני היישובים הצ'רקסיים בארץ (היישוב השני הוא ריחאניה, המשתייך למועצה אזורית מרום הגליל).

כל תושבי הכפר הם צ'רקסים שמוצאם מהרי הקווקז ודתם היא האסלאם. תושבי הכפר נמנים עם השפסוגים, אחד מ-12 השבטים הצ'רקסים.

עיצור דו-שפתי, אפי

עיצור דו־שפתי אפי הוא צליל עיצורי המצוי בשפות מדוברות רבות. סימן ה-IPA לעיצור הוא /m/, ובמערכת X-SAMPA הוא נכתב כ-m. זהו הצליל לאות מ.

עיצור וילוני, סותם, קולי

עיצור וילוני סותם קולי הוא צליל עיצורי המצוי בשפות מדוברות רבות. סימן ה-IPA לעיצור הוא /ɡ/, ובמערכת X-SAMPA הוא נכתב כ-g. זהו הצליל לאות ג.

עיצור מכתשי, אפי

עיצור מכתשי אפי הוא צליל עיצורי הנפוץ בשפות מדוברות רבות. סימן ה-IPA לעיצור הוא /n/, ובמערכת X-SAMPA הוא נכתב כ-n. זהו הצליל לאות נ.

עיצור מכתשי, חוכך צדי, מסודק

עיצור מכתשי, חוכך צדי, מסודק הוא צליל עיצורי הקיים במספר שפות מדוברות. סימן ה־IPA לעיצור הוא /'ɬ/. עיצור זה קיים ברוב השפות הקווקזיות הצפון-מערביות (כמו צ'רקסית). עיצור זה היה קיים בפרוטו-שמית והיה אחד הצלילים של האות צד"י. ניתן היה לשמוע אותו בפרוטו-שמית במלים עץ, צֹאן, הֵצִיק, צָב, צָבַט, צָבוֹעַ, צָחַק, צָר, צָרָה, צָפוּף, צְפַרְדֵּעַ, צֵלָע וארץ. בלשנים מאמנים שזוהי צלילה הישן של האות הערבית ض בתקופה עתיקה ביותר, זמן רב לפני הערבית הקלאסית (ערבית של הקוראן).

עיצור מכתשי, חוכך שורק, אטום

עיצור מכתשי חוכך שורק אטום הוא צליל עיצורי הנפוץ בשפות המדוברות. סימן ה-IPA לעיצור הוא /s/, ובמערכת X-SAMPA הוא נכתב כ-s. זהו הצליל לאות ס.

עיצור מכתשי, מחוכך צדי, מסודק

עיצור מכתשי מחוכך צדי מסודק מצוי בשפות מדוברות מועטות ביותר. סימן ה־IPA לעיצור הוא /t͡ɬʼ/. כדי לבטא עיצור זה יש לבטא את העיצורים [t] ו־[ɬʼ] בו זמנית. עיצור זה היה קיים בפרוטו-צ'רקסית.

עיצור מכתשי, מחוכך צדי, קולי

עיצור מכתשי מחוכך צדי קולי מצוי בכמה שפות מדוברות. סימן ה־IPA לעיצור הוא /d͡ɮ/. כדי לבטא עיצור זה נדרש לבטא את העיצורים [ɮ] ו־[d] בו זמנית. העיצור קיים בנאוואחו ובנאוואטל. העיצור היה קיים בשפות השמיות הדרומיות, כדוגמת געז. יש המשערים שצלילה הישן של האות הערבית ض יכול היה להיות עיצור מכתשי מלועלע, מחוכך צדי, קולי ([dɮˤ]). עיצור זה היה קיים בפרוטו-צ'רקסית.

עיצור מכתשי, מחוכך שורק, מסודק

עיצור מכתשי, מחוכך שורק, מסודק הוא צליל עיצורי הקיים במספר שפות מדוברות. סימן ה־IPA לעיצור הוא /'t͡s/. עיצור זה קיים באמהרית ובשפות הקווקזיות הצפון-מערביות (כמו צ'רקסית).

עיצור מכתשי, סותם, אטום

עיצור מכתשי סותם אטום הוא צליל עיצורי הנפוץ בשפות מדוברות רבות. סימן ה-IPA לעיצור הוא /t/, ובמערכת X-SAMPA הוא נכתב כ-t. זהו צליל האות ת.

עיצור ענבלי, מחוכך, אטום

עיצור ענבלי מחוכך אטום מצוי בשפות מדוברות מועטות ביותר. סימן ה־IPA לעיצור הוא /q͡χ/. כדי לבטא עיצור זה יש לבטא את העיצורים [q] ו־[χ] בו זמנית. העיצורים q͡χ ו-q͡χʷ קיימים בקברדנית והיו קיימים בפרוטו-צ'רקסית.

עיצור שפתי-שיני, חוכך, קולי

עיצור שפתי־שיני חוכך קולי הוא צליל עיצורי הנפוץ בשפות מדוברות רבות. סימן ה-IPA לעיצור הוא /v/, ובמערכת X-SAMPA הוא נכתב כ-v. זהו הצליל לאותיות בי"ת רפה ו-ו"ו.

צ'רקסים

צ'רקסים הנקראים בפי עצמם אדיגים (באדיגית: Адыгэхэ) הם עם קווקזי המורכב מ-12 שבטים ומתגוררים בעיקר בצפון הקווקז שברוסיה, טורקיה ושאר המזרח התיכון. בישראל ישנה קהילה קטנה של צ'רקסים המתגוררים בעיקר בשני כפרים בגליל: כפר כמא בגליל התחתון וריחאניה בגליל העליון.

הצ'רקסים מהווים כ-0.06% מאוכלוסיית ישראל.

קברדינית

קברדינית (באדיגית: Къэбэртайбзэ "קברתאיבזה", בקברדינית: Къэбэрдейбзэ "קברדיבזה") המכונה גם צ'רקסית מזרחית היא ניב השפה הצ'רקסית המדובר בעיקר ברפובליקת קברדינו-בלקריה שברוסיה, משתייכת תחת הגדרה זאת למשפחת השפות הקווקזיות הצפון-מערביות.

השפה מדוברת על ידי 520,000 תושבים ברוסיה, חלק גדול מזה ברפובליקת קברדינו-בלקריה, וכן ישנם גם דוברים החיים בטורקיה.

דף זה בשפות אחרות

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.