פשיטת רגל

פשיטת רגל היא הליך חדלות הפרעון החל על חייבים שהם יחידים. להבדיל מחברות בע"מ שם מתקיים הליך פירוק[1], בהכרזת החייב כפושט רגל יש יתרונות וחסרונות עבור החייב ונושיו; ברוב המקרים, החייב הוא המבקש הגנה מנושיו על ידי כניסה להליך זה. פשיטת רגל מצטרפת להליכי חדלות הפרעון הרלוונטיים לתאגידים: פירוק והבראה.

מטרות

קיומו של הסטטוס המשפטי המיוחד של פושט רגל נועד להשיג שתי מטרות עיקריות:

  • לאפשר לחייב, אשר באמת ובתמים אינו יכול לשלם את חובותיו, "להתחיל מחדש" ולמנוע את התעמרות הנושים והשלטונות בו.
  • להסדיר את כינוס נכסיו של החייב על מנת לחלקם באופן מוסדר בין הנושים לפי סדר עדיפות הקבוע בחוק.

קיומו של הליך מסודר לפשיטת רגל הוא חלק מהחיים הכלכליים המודרניים והוא אינטרס ציבורי מובהק, משום שגם לנושים ולהוצאה לפועל אין עניין להתעמר ולנקום בחייב. במקום זאת, שואפים לקבל את מה שניתן לקבל מהחוב (השאת שיעור הפרעון לנושים). לחברה יש עניין לאפשר הזדמנות שנייה בעסקים ולו כדי לעודד פעילות עסקית.

היסטוריה

ניתן לראות בשמיטת כספים התנ"כית מקור לחקיקה בנושא פשיטת רגל. יש הטוענים כי שמיטת הכספים המקראית ביטלה את כל החובות, ולא רק את חובותיהם של אלו שאינם יכולים להחזיר, במועד קבוע אחת לשבע שנים. על פי ראייה זאת, שמיטת כספים המקראית היא מרחיקת לכת הרבה יותר מפשיטת הרגל המודרנית. אולם, על פי ההלכה, שמיטת כספים משמטת רק חובות אשר מועד פרעונם כבר הגיע ובעל החוב לא הצליח לגבותם (או שכח לגבותם). בהתאם לראייה זאת, שמיטת הכספים דומה לפשיטת הרגל המודרנית ומטרתה העיקרית היא למנוע נגישׂה אינסופית של החייב אף על פי שאיננו יכול לשלם את חובו. שמיטת הכספים גרמה לבעלי הממון למעט בהלוואות, ועל כן בתקופת בית שני תיקן הלל הזקן את הפרוזבול המאפשר למעשה לעקוף את שמיטת החובות.

בניגוד לחוק המקראי, החוקים הראשונים שנחקקו בנושא באירופה ראו בפושט הרגל עבריין. באנגליה נחקק ב-1542 החוק הראשון, שהטיל סנקציות על החייבים ממאסר בבית כלא מיוחד לחייבים ועד עונש מוות. בארצות הברית נחקקו חוקים במהלך המאה ה-19 שהובילו בהדרגה לגישה יותר סלחנית כלפי החייבים והגנה עליהם.

הליך פשיטת הרגל בישראל

בישראל מוסדר הנושא של פשיטת רגל בפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 ובחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 המחליף את הפקודה. הישות הסטטוטורית במשרד המשפטים המפקחת על פשיטות הרגל היא הכונס הרשמי, אגף של האפוטרופוס הכללי. הצורך במפקח ממשלתי נובע מהעובדה שחדלות פרעון מערבת צדדים רבים אשר עניינם ההדדי עשוי להיות מיוצג בצורה הטובה ביותר בידי צד שלישי נייטרלי. הכונס הרשמי מתפקד כנאמן בפשיטת רגל עד ואם שבית המשפט ממנה נאמן פרטי, שהוא לרוב עורך דין. משנתמנה נאמן, הכונס הרשמי מפקח על פעולתו.

הליכי פשיטת הרגל מחולקים לארבעה שלבים עיקריים:

  1. בקשת פשיטת רגל
  2. צו כינוס
  3. הכרזת פשיטת רגל
  4. צו הפטר

כל תיקי פשיטת הרגל מתנהלים בבית המשפט המחוזי. לאחר שהוגשה בקשת פשיטת רגל, בית המשפט יכול להחליט אם ליתן צו כינוס אם לאו. אם לא ניתן צו כינוס, ההליך מסתיים כבר באותה עת; אם ניתן הצו, התיק עובר לשלב הבא.

פעולתו של צו הכינוס היא לעכב את כל ההליכים המשפטיים התלויים ועומדים נגד החייב, לרבות הליכי הוצאה לפועל. משניתן צו כינוס, חלות על החייב מגבלות רבות, כגון איסור פעילות כלכלית מסוגים שונים. המגבלות נועדו להבטיח שהחייב לא יצבור חובות נוספים. לרוב, החייב גם מחויב לשלם לכונס הרשמי סכום חודשי שאותו קובע בית המשפט ומנוע מלצאת את גבולות ישראל. בתקופה שלאחר מתן צו הכינוס ולפני ההכרזה על פשיטת רגל, הנאמן עורך חקירות בדבר יכולת ההחזר של החייב. אף במשרדי הכונס הרשמי קיימת יחידת חקירה מיוחדת (שהוקמה מכוח תיקון לפקודה מ-1996), המיועדת להתחקות אחר נכסיו של פושט הרגל ולמנוע את הברחתם מהארץ או כל הונאה אחרת.

השלב שלאחר מתן צו כינוס הוא ההכרזה על פשיטת רגל. קיים שיקול דעת לבית המשפט אם להכריז על חייב, שניתן לגביו צו כינוס, כפושט רגל (אם מוחלט שלא לתת הכרזה כאמור, ההליך יכול להסתיים כבר בשלב זה). משניתן צו פשיטת רגל, מגיעים ללב-לבו של ההליך: איסוף נכסי החייב מחד וחלוקתם לנושיו מאידך, באמצעות תביעת חוב. אופן חלוקת נכסי החייב מבוסס על שני עקרונות: עקרון העדיפות ועקרון השוויון. עקרון העדיפות קובע כי קיימות קטגוריות חוב שונות בעלות דרגה שונה. בעדיפות ראשונה נמצאים החובות לנושים מובטחים, דהיינו מי שהבטיחו את חובם באמצעות שעבוד. לאחר מכן נמצאות הוצאות ניהול הליכי פשיטת הרגל. קטגוריית החוב הבאה בסדר העדיפויות היא החובות בדין קדימה, אשר כוללים חוב בגין שכר עבודה, חוב בגין ניכוי במקור משכר עבודה, מיסים מוניציפליים וממשלתיים, דמי שכירות וחוב מזונות. לאחר החובות בדין קדימה באים יתר החובות. עקרון השוויון קובע כי לגבי הנושים באותה דרגת עדיפות, החלוקה תתבצע בצורה פרופורציונלית לשיעור הנשיה שלהם מתוך כלל החובות באותה דרגה. לרוב, נכסיו של חייב שנמצא בחדלות פרעון כלכלית אינם מספיקים כדי לשלם לנושים הרגילים שום חלק מנשייתם; פעמים רבות, אין בהם די כדי לשלם דבר לנושים בדין קדימה; במקרים חמורים, הם אינם מספיקים אף כדי לכסות את הדרגה הראשונה, החובות המובטחים.

הליך פשיטת הרגל מגיע לקצו בצו הפטר. ההפטר ניתן לחייב כאשר בית המשפט השתכנע שכל מה שניתן היה לשלם לנושים שולם או כי אין תועלת בהמשך ההליכים. משניתן צו הפטר נמחקים חובות העבר ומוסרות ההגבלות שהוטלו על החייב. לפני התיקון ב-1996, היה נהוג למשוך את ההליכים במשך שנים עד שיצליח החייב לפרוע לפחות שליש מחובותיו. כיום, בית המשפט מאפשר למי שנקלעו לחובות בתום לב לקבל צו הפטר מהר יותר, לעיתים אף במועד ההכרזה על החייב כפושט רגל (זאת, כאשר בניהול ההליך אין תועלת לנושים, מאחר שהחייב אינו בעל נכסים משמעותיים).

במקום לנהל את הליך פשיטת הרגל בדרך של מימוש נכסים (כמפורט לעיל), ניתן גם להגיע להסדר נושים. ההסדר מערב את החייב וכלל נושיו או אותם נושים הנקובים בהסדר. הסדר נושים משנה את תנאי החוב של החייב כלפי הנושים, לרוב על דרך של הפחתת סכום החוב או דחיית מועד ההחזר שלו. הנושים יוצאים מההליך עם מערך חדש של זכויות כלפי החייב. למעשה, במקום לנצל את הנכסים הנוכחיים הנמצאים בידי החייב, מנוצל זרם ההכנסות העתידי שלו.

בעקבות התיקונים לפקודה, שנעשו מתוך מגמה להקל על החייבים, חלה עלייה משמעותית במספר המבקשים להכיר בהם כפושטי רגל בישראל.

ראו גם

לקריאה נוספת

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. ^ הכונס הרשמי, פירוק חברות, אתר משרד המשפטים
CDS

CDS (ראשי תיבות של Credit Default Swap, בתרגום חופשי: חוזה החלף לסיכוני אשראי) הוא נגזר אשראי נפוץ המאפשר העברת חשיפת אשראי בין צדדים בעסקה. ה-CDS הוא חוזה בין שני צדדים שמשמש כביטוח מחדלות פירעון של מנפיק פרטי או מדינה. גופים גדולים בשוק ההון הגלובלי כגון קרנות גידור, בנקי השקעות ומשקיעים מתוחכמים גדולים משתמשים בהם גם להימור על מצבן של חברות. החוזה הוא הסכם כי מוכר ה-CDS יפצה את הקונה בתשלום במקרה של פשיטת רגל של בעל החוב או בהתקיים אירוע אשראי מהותי אחר שעליו הוסכם, בתמורה קונה החוזה משלם סדרה של תשלומים (הנקראים מרווח או עלות) למוכר.

ה-CDS הומצאו בשנת 1994 על ידי בליית' מאסטרס מבית ההשקעות JP Morgan Chase והשימוש בם הואץ מאז שנת 2003. בסוף שנת 2007 סך מכשירי ה-CDS שהונפקו היה 62.2 טריליון דולר כשבעקבות משבר הסאבפריים הסכום הכולל ירד ל-26.3 טריליון באמצע שנת 2010 ול-25.5 טריליון בראשית שנת 2012.[דרוש מקור] החוזים הללו אינם נסחרים בבורסה ואין דיווח הנדרש של עסקות לסוכנות ממשלתית. במהלך המשבר הפיננסי של 2008 חוסר השקיפות בשוק העצום הזה הפך לדאגה לרגולטורים מכיוון והוא היווה סיכון מערכתי לכל המערכת הפיננסית.

טווח החוזים נע בין שנה ל-10 שנים כשהטווח הרווח ביותר הוא 5 שנים.

המצב הרווח ל-"אירוע אשראי" הוא דיפולט אך יכול גם להיות אירועים כמו אי תשלום, ארגון חוב מחדש ופשיטת רגל כוללת, או אפילו ירידה בדירוג האשראי של הלווה. במקרים של חוזי CDS על חובות ריבוניים של מדינות אירועי אשראי יכולים לכלול ביטוח מפני התכחשות המדינה לחובה, הקפאת חוב.

משקיע או ספקולנט יכול "לקנות הגנה" על מנת לגדר את הסיכון של דיפולט באג"ח או במכשיר חוב אחר, ללא קשר לשאלה אם המשקיע הנ"ל מחזיק או בעל עניין או נושא כל סיכון להפסד בגלל מכשיר החוב עליו הונפק חוזה ה-CDS.

מרווח ה-CDS הוא הסכום השנתי אותו קונה ההגנה חייב לשלם למוכר ההגנה לאורכו של החוזה והוא מבוטא באחוזים של הסכום. לדוגמה, אם מרווח ה- CDS של אגרת חוב קונצרנית מסוכנת הוא 50 נקודות בסיס, או 0.5% (1 נקודת בסיס = 0.01%), והמשקיע קונה הגנה מבנק בדירוג AAA בשווי של 10,000,000$ עליו יהיה לשלם לבנק 50,000$. תשלומים ישולמו בדרך כלל על בסיס רבעוני ויימשכו עד שחוזה CDS יפקע או עד לאירוע אשראי בנייר.

אייל שני

אייל טוביה מרדכי שני (נולד ב-6 בינואר 1959 בירושלים) הוא שף אוטודידקט ישראלי. שני ידוע בחיבתו לעגבניות ובשפתו המליצית, המקבלים ביטוי בכל התבטאויותיו לגבי אוכל בתוכניות טלוויזיה שונות, בראיונות ובתפריטי מסעדותיו.

לשני חיבה למוצרים טריים, דבר שהתבטא באספקה ישירה של עגבניות מחברון ועשבי תיבול שנקטפו בהרי ירושלים למסעדת "אוקיינוס" שנמנה עם מקימיה. תעריפי המנות שלו על פי רוב גבוהים ובשל כך, בשילוב עם העובדה שתפריטיו מנוסחים במליצות רבה, לשני נוצרה תדמית שנויה במחלוקת. מקטרגיו טוענים שמדובר באדם ציני ומחושב אשר מתבטא במליצות על מנת למכור אוכל פשוט במחירים מופקעים, בעוד מצדדיו טוענים כי מדובר באישיות ייחודית הפועלת מתום לב, אהבת קולינריה, והכנת אוכל מושקע מאד[דרושה הבהרה]

אליעזר פישמן

אליעזר פישמן (נולד ב-1 במאי 1943) הוא איש עסקים ישראלי אשר בעברו החזיק חברות רבות מתחומי התקשורת והנדל"ן בישראל ובעולם.

באוגוסט 2016 הגישה רשות המיסים בקשה להכריז על פישמן כפושט רגל בגין חוב העולה על 196 מיליון ש"ח למס הכנסה, ולממש את נכסי קבוצת פישמן ונכסיו של אליעזר פישמן לכיסוי החוב. בדצמבר 2016 נתן בית המשפט צו לכינוס נכסיו של פישמן, וביוני 2017 הוא הוכרז כפושט רגל.

אסקולי

אסקולי (באיטלקית: Ascoli Picchio F.C. 1898 או בקיצור Ascoli Picchio) הוא מועדון כדורגל איטלקי המייצג את העיר אסקולי פיצ'נו, איטליה. המועדון משחק בסרייה ב' שהיא הליגה השנייה באיטליה.

המועדון הוקם בשנת 1898 ושיחק בליגות הנמוכות. בשנת 1971 בהנהגת המאמן קארלו מצונה הוא עלה בהדרגה לליגה השנייה ובהמשך לסרייה א'. המועדון שיחק 16 עונות בליגה הבכירה ואף הגיע למקום החמישי בעונת 1979/1980.

אוליבר בירהוף התחיל את הקריירה שלו באיטליה במועדון זה.

במהלך עונת 2013/2014 המועדון הכריז על פשיטת רגל. בעקבות כך הוא הוקם מחדש ואף הצליח תוך מספר שנים לחזור לסרייה ב'.

ג'נרל מוטורס

ג'נרל מוטורס (באנגלית: General Motors, ובקיצור GM) היא יצרנית רכב בינלאומית שבסיסה בארצות הברית. החברה נוסדה בשנת 1908 על ידי ויליאם דוראנט. המותגים הבולטים שבבעלות החברה הם, בין היתר, ביואיק, קדילאק, שברולט, ו-GMC. חטיבת אולדסמוביל פורקה בשנת 2004, חטיבת פונטיאק פורקה בשנת 2010.

חלק ממותגי החברה נמכרו או נמצאים בתהליך של מכירה, במסגרת הליכי פירוק. ביוני 2009 הגישה ג'נרל מוטורס בקשה להליך פירוק (צ'פטר 11) לאחר שחובותיה הגיעו לסך של כ-172 מיליארד דולר אמריקני. כתוצאה מכך, החברה הולאמה למעשה על ידי ממשלת ארצות הברית ועם יציאתה של החברה מפירוק נמצאים 61% ממניותיה בידי ממשלת ארצות הברית.

הנהלת החברה נמצאת בעיר דטרויט שבמדינת מישיגן. החברה מעסיקה מעל 200 אלף עובדים, והיא יצרנית הרכב הגדולה בעולם מ-1931 עד 2007, ומאוגוסט 2011 ועד היום. יו"ר החברה הוא פרדריק אנדרסון ומנכ"ל החברה היא מרי בארה. מניות החברה נסחרות בבורסה של ניו-יורק (NYSE).

גלאזגו ריינג'רס

מועדון הכדורגל ריינג'רס (באנגלית: Rangers Football Club), הידועה גם כגלאזגו ריינג'רס, היא קבוצת כדורגל סקוטית מהעיר גלאזגו, המשחקת בליגת העל הסקוטית. ריינג'רס היא הקבוצה המעוטרת ביותר בעולם, ויחד עם המתחרה העירונית הוותיקה סלטיק שולטות שתי הקבוצות בצוותא בכדורגל הסקוטי, והיריבות בין שני המועדונים היא מהמפורסמות בעולם. המשחקים ביניהם, אשר מכונים הדרבי של גלאזגו או ה"אולד פירם", רווי רגשות בשני הצדדים, שכן ריינג'רס מזוהה עם הפרוטסטנטים היוניוניסטים, ואילו סלטיק מזוהה עם הקתולים האירים. מדי הקבוצה הביתיים הם בגווני כחול-לבן ומכנסיים לבנים, ומגרשה הביתי הוא אצטדיון אייברוקס, אשר מכיל 50,987 מקומות ישיבה.

הישגה הטוב ביותר של הקבוצה הוא זכייתה בגביע אירופה למחזיקות גביע בשנת 1972, והיא הקבוצה היחידה בעולם המחזיקה ביותר מ-50 תוארי אליפות מקומיים (כולל גביע התערוכה הבינלאומית בגלאזגו) ו-111 תארים בסך הכל. אף על פי שהוקמה לפני 144 שנים, אומנה הקבוצה על ידי 13 מאמנים שונים בלבד. גלאזגו ריינג'רס הייתה אחת משתי הקבוצות היחידות בסקוטלנד (יחד עם סלטיק) שמעולם לא ירדו לליגת המשנה, אך בשנת 2012 הורדה הקבוצה לליגה הרביעית בסקוטלנד עקב פשיטת רגל. לאחר שעלתה שלוש ליגות בארבע שנים חזרה ריינג'רס לליגה הבכירה בסקוטלנד בשנת 2016.

דיני חדלות פרעון

דיני חַדְלוּת פירעון (Insolvency law או Bankruptcy) הם דינים במשפט הישראלי, המסדירים מצב שבו חייב אינו יכול לפרוע את חובו (חֲדַל פֵּרָעוֹן). כאשר במשאבי החייב אין כדי לשרת את מלוא סכום החוב כלפי כל אחד מהנושים, נדרש המשפט לקבוע כללים בדבר ייעוד הנכסים שנותרו בידי החייב, כמו גם גורלו של החייב עצמו. דיני חדלות הפירעון עוסקים בחייב שאינו יכול לשלם, בניגוד לחייב שאינו רוצה לשלם; את המצב השני מסדירים דיני אכיפת החיובים, בעיקר ההוצאה לפועל.

הוצאת פלדהיים

הוצאת פלדהיים (באנגלית: Feldheim Publishers) היא הוצאת ספרים חרדית הנמצאת בניו יורק בעבר הייתה לה שלוחה בירושלים. במסגרת ההוצאה יוצאים לאור ספרי קודש, ספרי ילדים העוסקים ברבנים או בגיבורים דתיים, ספרי קומיקס, ספרי בריאות ותזונה על פי היהדות ועוד. להוצאה רשת של חנויות ספרים, שבהן נמכרים ספרי ההוצאה וספרים של הוצאות אחרות.

ההוצאה נוסדה ב-1939 בניו יורק על ידי פיליפ פלדהיים, נוהלה בידי בנו יעקב ולאחר מכן על ידי נכדו, מנדי פלדהיים.

בדצמבר 2010 שיתפה השלוחה בירושלים פעולה עם מיזם "תקרא-תצליח" של בנק הפועלים.

במרץ 2012 עמדה שלוחת ההוצאה בירושלים על סף פשיטת רגל על רקע חובות של כ-70 מיליון שקלים. עו"ד יעקב שפיגלמן מונה לנאמן החברה, ותחת ניהולו נרכשה שלוחת ההוצאה בירושלים בספטמבר 2012 על ידי הוצאת הספרים יפה נוף, ובכך נפרדה מהשלוחה בניו יורק שנשארה בידי משפחת פלדהיים.

ויטסה ארנהם

ויטסה ארנהם (בהולנדית: Stichting Betaald Voetbal Vitesse ובקיצור SBV Vitesse) הוא מועדון כדורגל הולנדי מהעיר ארנהם. המועדון משחק בליגת העל ההולנדית ברציפות מעונת 1989/1990.

הבעלים של המועדון הוא איש עסקים רוסי ובכך ויטסה הוא מועדון הכדורגל ההולנדי היחיד שנמצא בבעלות זרה.

בשנות השמונים, המועדון היה על סף פשיטת רגל. הפתרון היה הקמת פורום מנהלתי ממשלתי חדש במישור המקצועי והחובבני. לפיכך, עד שנות השמונים, התאגדו במועדון שחקנים מקצועיים וחובבנים כאחד.

בשנת 2003, כאשר המועדון נקלע לסכנת פשיטת רגל נוספת, התערבה מועצת העיר בזמן וקנתה את אצטדיון חלרדום ובכך יצרה חבילת חילוץ להצלת המועדון.

בשנת 2010, קנה את הקבוצה שחקן העבר והאוליגרך הגאורגי, מראב ז'ורדניה שסגר את החובות של המועדון והשקיע כסף למען חיזוק הקבוצה כאשר הישג השיא שלה היה בעונת 2012/13 כאשר הגיעה למקום הרביעי. באוקטובר 2013 מכר ז'ורדניה את ויטסה למיליארדר רוסי אלכסנדר צ'יגירינסקי.

בעונת 2016/2017 הקבוצה זכתה בתואר הראשון בתולדותיה, בגביע ההולנדי, אליו הגיעה 3 פעמים נוספות לגמר.

ונציה (כדורגל)

ונציה (באיטלקית: Venezia Football Club S.r.l.) הוא מועדון כדורגל איטלקי המייצג את העיר ונציה שבאיטליה. המועדון משחק בסרייה ב', שהיא הליגה השנייה באיטליה.

המועדון הוקם לראשונה בשנת 1919 תוך איחוד מספר קבוצות של העיר. הוא שיחק בליגות שונות באיטליה, מהם 13 עונות בסרייה א'. בשנת 1941 המועדון זכה בגביע איטליה.

במהלך המאה ה-21 הוא הכריז כמה פעמים על פשיטת רגל ותוך זמן קצר היה מוקם מחדש.

בשנים האחרונות הקבוצה שיחקה בליגה פרו שהיא הליגה השלישית האיטלקית. בהתאם לתוצאות עונת 2016/2017 היא עלתה לסרייה ב'.

חברה ממשלתית

חברה ממשלתית היא חברה בבעלות או בשליטת הממשלה, ומטרתה היא לקדם אינטרסים ציבוריים, כמו אספקת שירותים חיוניים או הגדלת הכנסות הממשלה.

חברות ממשלתיות נמצאות בלב וויכוח בין אידאולוגיות כלכליות-חברתיות שונות. סוציאל-דמוקרטים טוענים כי חברות ממשלתיות ראויות בשווקים שבהם גודל ההשקעה לא מאפשרת תחרות מלאה ובנוסף מתן השירותים חשוב לחברה, לדוגמה במתן שירותי רכבת, מים וחשמל. בתחומים אלה, גם אם חברה פרטית תספק את השירות, יהיה צורך בפיקוח ממשלתי הדוק כדי למנוע מצד אחד ניצול הציבור על ידי מונופול, ומצד שני פשיטת רגל החברה והפסקת מתן השירות. מתן השירות על ידי חברה ממשלתית יכול להיות תחליף מועיל למנגנון הפיקוח. ליברלים מאמינים כי ההתערבות של הממשלה בשוק פוגעת בתחרות ומונעות קיום של שוק חופשי, עקרון חשוב כאמצעי לעצמאות הפרט.

תהליך שבו המדינה הופכת חברה ממשלתית לחברה פרטית נקרא הפרטה, ואילו תהליך שבו המדינה הופכת חברה פרטית לממשלתית נקרא הלאמה.

לוגאנו (כדורגל)

מועדון הכדורגל לוגאנו (באיטלקית: FC Lugano) הוא מועדון כדורגל שווייצרי מהעיר לוגאנו שבקנטון טיצ'ינו.

לוגאנו זכתה בעברה בשלוש אליפויות ושלושה גביעים, וב-25 במאי 2015 הבטיח המועדון את העפלתו לליגת העל השווייצרית 2015/2016 לאחר 13 שנות היעדרות.

ליהמן ברדרס

ליהמן ברדרס החזקות בע"מ (באנגלית Lehman Brothers Holdings Inc) הייתה חברת שירותים פיננסיים אמריקאית גלובלית. לפני קריסתה במשבר של 2008 הייתה ליהמן ברדרס בנק ההשקעות הרביעי בגודלו בארצות הברית (אחרי גולדמן זאקס, מורגן סטנלי, ומריל לינץ'). ליהמן ברדרס הייתה פעילה במשך 158 שנים, מ-1850 ועד קריסתה ב-2008.

מועדון הכדורגל מוסקבה

מועדון הכדורגל מוסקבה (ברוסית: Футбольный клуб Москва) הייתה קבוצת כדורגל מהעיר מוסקבה, בירת רוסיה.

דירוג השיא של הקבוצה בליגת העל הרוסית הוא מקום 4, בעונת 2007. הקבוצה הייתה קיימת כקבוצה מקצוענית מ-1997 ועד 2010, עת הודיעה על פשיטת רגל. מותג הקבוצה נרכש מחדש והייתה פעילה כקבוצת כדורגל חובבנית, שמרכז האימונים שלה נמצא ברובע צ'רטנובו במוסקבה. היא התמודדה באליפות העיר מוסקבה ובליגה הרוסית השלישית.

קבוצת הנוער של מוסקבה זכתה באליפות רוסיה בכדורגל לנוער בעונת 2004.

סרבט ז'נבה

מועדון הכדורגל סרבט ז'נבה (צרפתית: Servette FC) הוא מועדון כדורגל מן העיר ז'נבה שבשווייץ. נכון לעונת 2018/2019 המועדון משחק בליגה השווייצרית הראשונה.

פירוק חברות

דיני פירוק חברות הם מערכת של דינים העוסקים בסיום חייה של חברה, על דרך חלוקת נכסיה לזכאים וחיסולה כאישיות משפטית נפרדת. בנוסף, "פירוק החברה מביא [...] לפירוק הקשר בינה לבין חבריה ובינם לבין עצמם".פירוק חברות יכול להתבצע ברצון או שלא ברצון.

במקרה שפירוק החברה נעשה שלא ברצון, מטרת ההליך היא ניצול הנכסים והמשאבים הכלכליים אשר עדיין נמצאים ברשות החברה לשם כיסוי חלק מרבי מחובותיה. עילה מרכזית לפירוק חברה שלא מרצון היא חדלות פרעון – אי יכולת של החברה לשלם את התחייבויותיה הכספיות. בכך, הליך פירוק כזה הוא המקבילה התאגידית להליך פשיטת רגל המתרחש עקב חוסר יכולת של אדם טבעי לעמוד בתשלום חובותיו. קיימות עילות פירוק אחרות, כגון פירוק מן הצדק והיושר (לדוגמה, במצב בו השותפים בחברה הסתכסכו ואינם מסוגלים עוד לנהל אותה כעסק כלכלי). כמו כן, חברה יכולה להתפרק מרצון ממגוון סיבות.

פירוק הוא שמו של תהליך המתחיל בקבלת צו פירוק ועד לסיום עבודת המפרק (תהליך שיכול לארוך אפילו מספר שנים). בסיום תהליך הפירוק מוצא לתאגיד צו חיסול.

פריז - ניס

פריז-ניס, המכונה גם "המרוץ אל השמש", הוא מרוץ אופניים בקטעים המתקיים מדי שנה באמצע חודש מרץ. המרוץ התקיים לראשונה בשנת 1933 והמנצח בו היה אלפונס שפרס (Alfons Schepers) מבלגיה. רוכב האופניים בעל שיא הזכיות במרוץ הוא שון קלי (Sean Kelly) מאירלנד. הוא זכה ברציפות שבע שנים בשנים 1982–1989.

למרות שמו של המרוץ, הוא אינו תמיד מתחיל בפריז. לעיתים קרובות המרוץ מתחיל בעיירות הנמצאות דרומית לפריז. הקטע האחרון במרוץ מסתיים לרוב בטיילת האנגלית בניס (Promenade des Anglais; נהגה: פְּרוֹמֵנָאד דֶ'זַאנְגְלֶה). אחד משני הקטעים האחרונים עובר בדרך כלל במעבר הרים קרוב לניס, הנקרא קול דֶ'ז ('Col d'Eze').

בשנת 2000 עבר ארגון המרוץ לידיו של רוכב העבר הצרפתי, לורן פיניון, אולם, כבר לאחר שנתיים, עמד המרוץ בפני פשיטת רגל בשל אי מציאת חברות מממנות למרוץ. במצב שנוצר, רכשה חברת (ASO (Amaury Sport Organisation, אשר מארגנת גם את הטור דה פראנס, מרוץ פריז - רובא ואירועים אחרים כמו ראלי דקר, את הזכויות לארגון המרוץ ומאז, המרוץ מאורגן על ידיה.

בשנת 2003 התרחשה, במהלך המרוץ, תאונה בה נפצע בראשו, ומת כתוצאה מהפציעה, הרוכב הקזחי - אנדרי קיבילב. בעקבות תאונה טרגית זו, הוציאה התאחדות האופניים הבינלאומית חוק חדש המחייב את הרוכבים לחבוש קסדה במרוצי האופניים.

החל משנת 2006 נכלל המרוץ בסבב הפרו-טור ומ-2011 ב-UCI World Tour - סבב המרוצים החשובים ביותר במשך עונת המרוצים.

שעבוד (בטוחה)

שעבוד הוא מונח משפטי המתאר ייחודם של נכס או קבוצה של נכסים כבטוחה לקיומו של חיוב. נהוג להתייחס למספר סוגים של שעבוד, בהתאם למהות הבטוחה שמובאת עמם. חלוקה אפשרית נוספת היא לפי היתרון שמוענק למלוה מסוים על פני נושים אחרים. כלומר, לפי סדר הנשיה שהוא מאלץ.

שעבוד מתאפיין בדרך כלל בהגבלות על עבירות הנכס המשועבד, כך שבעל השעבוד, הנושה, יוכל לממש את השעבוד במקרה שבו אין החיוב מקויים. כן מאופיין השעבוד במתן זכות קדימה ביחס לנכס המשועבד על פני נושים שאינם מובטחים בשעבוד, בהליכים כפירוק חברה, הוצאה לפועל או פשיטת רגל.

תזמורת פילדלפיה

תזמורת פילדלפיה (באנגלית: Philadelphia Orchestra), שמקום מושבה בפילדלפיה שבפנסילבניה, היא אחת מ"חמש הגדולות" מבין התזמורות הסימפוניות בארצות הברית ובדרך כלל נחשבת לאחת המעולות בעולם. מאז 2001 היא מקיימת את סדרת הקונצרטים השנתית שלה במרכז קימל לאמנויות הבימה באולם וריזון, ליד האקדמיה למוזיקה, שם שכנה התזמורת במשך מאה שנים, מאז ייסודה בשנת 1900.

התזמורת נוסדה על ידי פריץ של, שגם שימש כמנצחה הראשון, בשנת 1900. בשנת 1907 החליף אותו במשרה זו קרל פוהליג, אבל היה זה לאופולד סטוקובסקי, מנצחה הראשי משנת 1912, שהביא את התזמורת למעמדה. בניצוחו יצא לתזמורת שם של וירטואוזיות בנגינה.

בניצוחו של סטוקובסקי הופיעה התזמורת בסרטו של וולט דיסני משנת 1940, פנטסיה, שם מצולם סטוקובסקי לוחץ את ידו של מיקי מאוס, לאחר שזה סיים את תפקידו כשוליית הקוסם של פול דיקא.

בשנת 1936 הצטרף יוג'ין אורמנדי לארגון וחלק את משרת המנצח הראשי עם סטוקובסקי עד 1938, כשקיבל עליו את התפקיד במשרה מלאה. הוא נשאר עם התזמורת למשך ארבעים שנה, ורבות מן ההקלטות המפורסמות ביותר של התזמורת נעשו תחת שרביטו. אורמנדי לקח את התזמורת למסעה ההיסטורי בשנת 1973 בסין, התזמורת המערבית הראשונה שביקרה במדינה זו אחרי עשרות שנים. התזמורת התקבלה בהתלהבות רבה וחזרה לסין לעוד שלושה ביקורים מוצלחים.

את אורמנדי החליף ריקרדו מוטי (1980–1992) ואחריו בא וולפגנג זאוואליש (1993–2002). מנהלה הראשי של התזמורת בימים אלה הוא יאניק נזה-סגין.

תזמורת פילדלפיה יכולה להתגאות גם בשיא יוצא דופן של חלוציות תקשורתית. הייתה זו התזמורת הסימפונית הראשונה להופיע בהקלטות חשמליות (בשנת 1925), הראשונה להופיע בשידור רדיו במימון מסחרי משלה (ברשת NBC בשנת 1929), הראשונה לבצע על פסקול של סרט קולנוע ("השידור הגדול" של חברת פאראמונט משנת 1937), הראשונה להופיע בשידור טלוויזיה ארצי (ברשת CBS, בשנת 1948). התזמורת האמריקאית הראשונה שהקליטה את מכלול הסימפוניות של בטהובן על תקליטורים (בשנת 1988), והתזמורת הראשונה לתת קונצרט בשידור חי ברשת האינטרנט (בשנת 1997).

נוסף לביקורה ההיסטורי של התזמורת בסין בשנת 1973, היא הייתה גם התזמורת האמריקאית הראשונה שביקרה בוייטנאם, בשנת 1999 בניצוחו של וולפגנג סאוואליש.

תזמורת פילדלפיה מופיעה ביותר מ-130 קונצרטים בעונת המנויים שלה, מספטמבר עד מאי. בחודשי יוני-יולי יש לה עונת קיץ של קונצרטים תחת כיפת השמיים, במרכז מאן לאמנויות הבימה בפילדלפיה, ובאוגוסט היא מופיעה במשך שלושה שבועות במרכז אמנויות הבימה סרטוגה בסרטוגה ספרינגס שבניו יורק.

באפריל 2011 הודיעה התזמורת על פשיטת רגל.במהלך חודש יוני 2018 הופיעה התזמורת בסדרת קונצרטים בישראל תחת חסותה של התזמורת הפילהרמונית הישראלית.

דף זה בשפות אחרות

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.