הון עצמי

הון עצמי הוא מונח חשבונאי המייצג את עודף נכסי החברה על התחייבויותיה, בהתאם למאזן שלה. ההון העצמי מוגדר כהפרש בין סך הנכסים של החברה לבין סך ההתחייבויות שלה. אם הנכסים עולים על ההתחייבויות, ההון העצמי חיובי. אם המצב הפוך, ההון העצמי הוא שלילי ומתקיים גרעון בהון. במצב זה לחברה יש בדרך כלל הפסדים צבורים. לעיתים קרובות, חברות עם גרעון בהון נקלעות למצב של חדלות פרעון.

ככלל, שני הרכיבים החשובים ביותר בהון העצמי הם הון המניות (או ההשקעה הראשונית בתאגיד על ידי בעליו) והעודפים, שהם סך כל הרווחים שהחברה צברה אי פעם ושטרם חולקו חזרה לבעלי מניותיה. בחלק מהמקרים, קיים רכיב חשוב שלישי בהון העצמי: קרנות ההון. הדין בישראל קובע שאת העודפים ניתן לחלק לבעלי המניות, בין אם כדיווידנד או ברכישה עצמית. לעומת זאת, על פי רוב, אסור לחלק את הון המניות או את קרנות ההון. למעשה, קרנות הון נוצרות מתוך נכסים שנמצאו לפני כן, או היו עשויים להגיע, לעודפים, אלא שמסיבות שונות אין לאפשר חלוקה על בסיס אותם נכסים. נוסף על שלוש הקבוצות העיקריות הללו, קיימים מגוון רכיבים שעשויים להיכלל בהון העצמי, כגון התמורה שקיבלה החברה בעבור אופציות שהנפיקה (אופציות אינן מניות ולא נכללות בהון המניות, אך גם אינן התחייבויות, כך שהן מהוות רכיב נפרד בהון העצמי).

ההון העצמי הוא נתון מעין "וירטואלי" מכיוון שהוא מהווה את ההפרש בין שני נתונים "ריאליים" – סך נכסי החברה וסך התחייבויותיה. את שני הנתונים הללו מודדים על פי נכסים המצויים בעולם האמיתי (רכוש החברה וזכויותיה מחד; ההלוואות שנטלה והזכויות נגדה מאידך). גובה ההון העצמי הוא תוצאה של שתי המדידות האחרות. יש להון העצמי חשיבות רבה. הוא מייצג את הזכות שביושר (equitable right) של בעלי החברה (בניגוד לנושיה) כלפי מאגר הנכסים שלה. בסופו של דבר, מי שאמורים ליהנות מההון העצמי הם בעלי המניות; הוא אמור להגיע לידיהם בדרך זו או אחרת, בין אם בדיווידנד, ברכישה עצמית או בחלוקת נכסי החברה בעת פירוקה. ככל שחברה ממשיכה להתקיים, כך גם מניותיה ממשיכות להתקיים ועמן הזכות שהן מייצגות כלפי ההון העצמי. בעלי מניות נהנים משוויו של ההון העצמי, גם שלא בעקבות חלוקה או פירוק, פשוט על ידי מכירת המניה (בהנחה שהיא נמכרת לפי מחיר המייצג כראוי את חלקה בהון).

התנועות בהון העצמי של החברה מוצגות בדוח על השינויים בהון העצמי.

לעניין הערכת שווי, ההון העצמי בדרך כלל אינו מייצג את שווי החברה, מכיוון שאינו טומן בחובו את המוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים. כמו כן, ערך ההון העצמי אינו מתחשב בתזרימי המזומנים הצפויים של החברה, אילו תמשיך לפעול כחברה (הנחת העסק החי), לעומת שיטת DCF, שכן מתחשבת בהם. עם זאת, ניתן להתייחס אל ההון העצמי כסכום מינימלי אותו ניתן לדרוש תמורת החברה, שכן אם יוצע סכום נמוך יותר, ייתכן שמימוש כל הנכסים וכל ההתחייבויות יניב תמורה גבוהה יותר, עד לסך ההון העצמי. לעיתים, ייתכן ששווי החברה דווקא נמוך מההון העצמי; זאת, כאשר יש יסוד להניח שהחברה עומדת להפסיד כסף, לרבות במקרה בו נכסים רשומים במאזן לפי שווי הגבוה מערכם האמיתי.

רכיבי ההון העצמי

בדו"חות הכספיים של חברות, עשוי להימצא מגוון רחב של פריטים מהם מורכב ההון העצמי, ביניהם:

 • עודפים (או הפסדים) – רווח נקי או הפסד נקי מצטבר של החברה (שמקורם בשורה התחתונה של דוח רווח והפסד).
 • הון מניות:
  • "הון מניות מונפק" – סך התמורה שהחברה קיבלה בגין הערך הנקוב של המניות שהקצתה.
  • פרמיה על מניות – ההפרש בין התמורה הכוללת שהחברה קיבלה עבור המניות שהקצתה לבין ערכן הנקוב. להון המניות של חברות רבות אין כלל ערך נקוב. במקרה כזה, כל מה שהחברה קיבלה תמורת מניותיה יופיע תחת ה"פרמיה". כיום, יש חשיבות מעשית פחותה למושג הערך הנקוב, כך שיש להביט על הון המניות באופן כללי, בתור מה שהחברה קיבלה מבעליה עבור המניות שהקצתה להם.
 • קרנות הון:
  • קרן הון בגין עסקאות עם בעלי שליטה.
  • קרן הון בגין הפרשי תרגום של שערי חליפין.
  • קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות.
  • קרן שערוך מכשירים פיננסיים זמינים למכירה – רווחים והפסדים בגין מכשיר פיננסי זמין למכירה אינם נרשמים בדוח רווח והפסד, אלא בהון העצמי של החברה. הרווחים או ההפסדים המצטברים ייזקפו בדוח רווח והפסד רק כאשר המכשיר ימכר לחיצוניים.
  • קרן הערכה מחדש של נכסים שהוערכו מחדש על פי שוויים ההוגן. לרוב, רק בעת מכירת הנכס ניתן יהיה לזקוף קרן זה ישירות לעודפים ולאפשר חלוקה.
 • תקבולים על חשבון כתבי אופציה – התמורה שהתקבלה בגין כתבי אופציה שהחברה הקצתה.
 • מכשירים פיננסיים שסווגו כרכיב הוני, כגון אגרות חוב להמרה. במקרה של אג"ח להמרה, מרבית התמורה שקיבלה החברה בגין הנפקת האגרת תופיע בדרך כלל תחת חלק ההתחייבויות במאזן, אך חלק ממנה יכול להופיע בתנאים מסוימים תחת ההון העצמי.
 • מניות באוצר – סך התמורה שהחברה שילמה עבור מניות שנרכשו חזרה ונמצאות בידיה. נתון זה הוא מספר שלילי, המקטין את ההון העצמי. זאת, מכיוון שכאשר חברה רוכשת חזרה ממניותיה, היא מבצעת חלוקה לבעלי המניות (בדומה לדיווידנד, המפחית גם הוא את ההון העצמי) ומקטינה את נכסיה.
 • זכויות שאינן מקנות שליטה (זכויות מיעוט) – חלקם של בעלי מניות המיעוט בהון העצמי של חברות-בנות שדוחותיהן הכספיים מאוחדים עם אלו של החברה המדווחת.

ראו גם

אופקו הלת'

אופקו הלת' (באנגלית: OPKO Health) היא חברת ביו-פארמה ודיאגנוסטיקה רב-לאומית אמריקאית. החברה מפתחת בין השאר טיפולים ליתר פעילות שניוני של יותרת בלוטת התריס (Secondary hyperparathyroidism), והשלימה גיוס חולים לניסוי שלב 3 נגד אי ספיקה של ויטמין D. החברה היא חברה ציבורית ונסחרת בדרך של רישום כפול בבורסה לניירות ערך בניו יורק ובבורסה לניירות ערך בתל אביב (החל מ-21 באוגוסט 2013).החברה פעילה בארצות הברית, מקסיקו, צ'ילה, אורוגוואי, ספרד וישראל.

אמות השקעות

אמות השקעות בע"מ היא חברת השקעות ישראלית העוסקת בהשכרה, ניהול וייזום פרויקטי נדל"ן. החברה נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב בשווי של למעלה מ-3 מיליארד ש"ח.

בנק דיסקונט לישראל

בנק דיסקונט לישראל בע"מ (במקור בנק ארץ ישראל לדיסקונט בע"מ) הוא בנק מסחרי, שהוקם בארץ ישראל בימי המנדט הבריטי ופועל מאז בישראל.

בנק דיסקונט הוא חברה ציבורית, הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב וכל מניותיו נמצאות בידי הציבור. הבנק מציע ללקוחותיו שירותים בנקאיים מקיפים בכל תחומי הפעילות הפיננסית, באמצעות רשת סניפים בפריסה ארצית ובאמצעות שירותי בנקאות ישירה ובנקאות מקוונת. לבנק פעילות מחוץ לישראל, באמצעות חברות בנות השייכות לו, וממוקד בתחומים עסקיים-מסחריים ובנקאות פרטית.

בנק הפועלים

בנק הפועלים הוא בנק מסחרי בישראל. נכון לשנת 2017, הבנק הוא הגדול בישראל, ומעסיק כ-12,683 עובדים. הבנק מפעיל סניפים גם בצפון אמריקה (בערים ניו יורק ומיאמי שבארצות הברית ובקנדה), באירופה (בשווייץ ובלוקסמבורג), בדרום אמריקה ובאיי קיימן. מניות הבנק נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. בשנת 2014 דירג מגזין פורבס את הבנק במקום 822 ברשימת החברות הגדולות בעולם.

הבנק נוסד בשנת 1921 על ידי ההסתדרות הציונית וההסתדרות הכללית, והיה בשליטת ההסתדרות עד שנת 1983, עת הולאם עקב משבר מניות הבנקים. בשנת 1997 נמכר גרעין השליטה בבנק לקבוצת אריסון-דנקנר בראשות תד אריסון. בעלת השליטה הנוכחית בבנק היא חברת אריסון אחזקות שבשליטת שרי אריסון. בעלת עניין גדול בבנק היא חברת תעשיות מלח לישראל. ב-1 באוקטובר 2019 מונה דב קוטלר למנכ"ל בנק הפועלים במקומו של אריק פינטו.

בנק לאומי לישראל

בנק לאומי לישראל בע"מ (מפורסם באמצעות המותג לאומי) הוא בנק ישראלי העוסק בכל תחומי הבנקאות. לבנק גם חברות בנות העוסקות בבנקאות בחו"ל.

נכון לחודש יולי 2016 מחזיקה מדינת ישראל ב-5.83% ממניות הבנק. יתר מניות הבנק מוחזקות בידי הציבור ונסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

גילת רשתות לווין

גילת רשתות לווין (באנגלית: Gilat Satellite Networks) היא חברת טכנולוגיה ישראלית המתמחה בפיתוח וייצור של מערכות תקשורת באמצעות לוויינים. גילת היא חברה ציבורית ומניותיה נסחרות בנאסד"ק ובבורסה לניירות ערך בתל אביב.

דלק קידוחים

דלק קידוחים היא שותפות אנרגיה ישראלית לחיפוש, פיתוח והפקה של נכסי נפט וגז טבעי. בעלת השליטה בשותפות היא דלק אנרגיה, השייכת לקבוצת דלק שבבעלות יצחק תשובה, ונסחרת במדד תל אביב 35.

הבנק הבינלאומי

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, הידוע גם בשמות "הבנק הבינלאומי" או "הבינלאומי", הוא הבנק החמישי בגודלו בישראל.

החברה לישראל

החברה לישראל היא חברת החזקות שעד לסוף 2014 הייתה הגדולה בישראל. היא מתמקדת בעיקר בענפי הכימיקלים והזיקוק. בתחילת 2015 פוצלה ממנה חברת קנון הולדינגס, שאליה הועברו פעילויות החברה בתחומי ספנות, רכב, מוליכים למחצה ואנרגיה ירוקה.

הכשרת הישוב

הכשרת הישוב הייתה חברה ציונית מיישבת שפעלה בתקופת היישוב וב-40 שנותיה הראשונות של המדינה, עד שבאוקטובר 1987 רכש איש העסקים יעקב נמרודי את השליטה בחברה. מניות החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל משנת 1953.

הפניקס אחזקות

הפניקס אחזקות בע"מ היא חברת החזקות ישראלית, שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

חברת נמלי ישראל

חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ היא חברה ממשלתית האחראית על פיתוח נמלי הים המסחריים של ישראל אשר בחיפה, באשדוד ובאילת, והיא מקימה בימים אלה את הנמלים החדשים - נמל המפרץ בחיפה ונמל הדרום באשדוד. 98% מהסחר הישראלי עובר דרך נמלי הים, לכן פיתוחם חיוני למשק כלכלת ישראל.

חילן

חילן בע"מ היא חברה ציבורית ישראלית העוסקת במתן פתרונות לניהול ההון האנושי ושירותי טכנולוגיית המידע לארגונים.

כלל ביטוח

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ, המוכרת במותג "כלל ביטוח ופיננסים" היא אחת מקבוצות הביטוח והפנסיה הגדולות בישראל. ניירות ערך של החברה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב. לקבוצה נתח שוק של כ-18% משוק הביטוח בישראל (על בסיס סך פרמיות ודמי תגמולים) והיקף הנכסים המנוהלים על ידה עומד על כ-182 מיליארד ש"ח, נכון ליוני 2017.

פז חברת הנפט

פז חברת הנפט בע"מ היא קבוצת האנרגיה הגדולה בישראל. בבעלות החברה בית זיקוק באשדוד, מסופי אחסון וניפוק מוצרי דלק ורשת של כ-270 תחנות תדלוק (רשת התדלוק הגדולה בישראל). "פז" היא חברה ציבורית ללא גרעין שליטה . יו"ר הדירקטוריון של החברה הוא אברהם ביגר, ומנכ"ל החברה היוצא הוא יונה פוגל, טרם נבחר מנכ"ל חדש.

פריגו

פֶּרִיגוֹ (באנגלית: Perrigo, NYSE: PRGO) היא חברת תרופות שנוסדה ב-1887 במישיגן, ארצות הברית. החברה מפתחת, מייצרת ומשווקת תרופות גנריות, חומרי גלם לייצור תרופות (APIs), מוצרים דרמטולוגיים ומוצרי צריכה.

פריגו נסחרת בבורסה לניירות ערך בניו-יורק, והיא רשומה אף בבורסה לניירות ערך בתל אביב, זאת בעקבות מיזוג בתחילת 2005 עם קבוצת "אגיס", חברה ישראלית שהייתה בשליטת מורי ארקין לפי שווי (לאגיס) של למעלה משמונה מאות מיליון דולר. בעקבות רכישה זו השתנה גם שמה של "אגיס" ל"פריגו ישראל".

ב-2009 הועסקו בפריגו כ-7,200 עובדים. בשנת 2013 היו לחברה הכנסות של כ-3.5 מיליארד דולר.

בשנת 2013 רכשה פריגו את חברת Elan האירית תמורת 8.6 מיליארד דולר, והתאגדה בחברת החזקות בשם Perrigo Company plc, שמרכזה בדבלין, אירלנד. ב-2013 מספר חודשים לפני רכישתה של Elan בידי פריגו, נמכרו חלק מהזכויות בתרופה טיסברי לחברת ביוגן, וב-2018 דרשו רשויות המס באירלנד מפריגו תשלום מס של 1.9 מיליארד דולר.פריגו ישראל היא בין 35 חברות התעשייה הגדולות בישראל. בבעלות החברה בישראל חברות אחדות ובהן פארמאגיס, כימאגיס (Chemagis), ואחרות. מותגי חברת הקוסמטיקה קרליין, כולל נקה ונטורל פורמולה, היו בבעלות החברה, ויוצרו במפעלה שבירוחם, עד שנמכרו ב-2009.

קבוצת דלק

קבוצת דלק בע"מ היא חברת אחזקות ישראלית בעלת מגוון השקעות בישראל ובחו"ל. החברה פועלת בין היתר בתחומי הגז והנפט, הזיקוק, תחנות דלק, תחנות שירותי דרכים, פיננסים וביטוח, רכב, התפלה, תחנות כח וביוכימיה.

בין אחזקותיה העיקריות נמצאות החברות הציבוריות אקסלנס השקעות, דלק אנרגיה, דלק רכב, דלק קידוחים, אבנר חיפושי נפט, פניקס אחזקות, כהן פיתוח ומהדרין. החברה נשלטת על ידי איש העסקים יצחק תשובה.

מניות החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב והיא כלולה במדד תל אביב 35.

קבוצת עזריאלי

קבוצת עזריאלי בע"מ היא חברה שעוסקת הן בעצמה והן באמצעות חברות בנות וחברות מוחזקות שלה, בעיקר בתחום הנדל"ן המניב בישראל - כאשר מרבית פעילותה העסקית של קבוצת עזריאלי היא בתחום מרכזי המסחר והקניונים ובתחום שטחי השכרה למשרדים ודיור מוגן בישראל.

בנוסף, עוסקת קבוצת עזריאלי באמצעות החזקתה בחברת גרנית הכרמל, בתחום פעילות הכולל בחובו גז ותזקיקי נפט בשיווק ישיר.

שפיר הנדסה ותעשייה

שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ היא חברה העוסקת בייצור ואספקת חומרי גלם לבנייה, תשתיות, זכיינות, וייזום בנייה למגורים. שפיר היא חברה ציבורית, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. מניית החברה כלולה במדד תל אביב 125.

דף זה בשפות אחרות

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.