ברכת אלוהי נשמה

ברכת אלוהי נשמה היא אחת מברכות השחר הנאמרות בכל יום קודם תפילת שחרית. אף ברכה זו היא מתקנת חז"ל כשאר ברכות השחר, ונזכרה כבר בתלמוד.

יש שכתבו שהטעם שברכה זו אינה פותחת בברוך היא מפני שהיא ברכת הודאה, אך יש מהראשונים שכתבו שהטעם הוא מאחר שברכה זו סמוכה לברכת אשר יצר[1].

ברכה זו זכתה ללחנים רבים.

ברכת אלוהי נשמה

אֱלֹהַי, נְשָׁמָה שֶׁנָּתַתָּ‏ בִּי טְהוֹרָה.
אַתָּה בְרָאתָהּ,
אַתָּה יְצַרְתָּהּ,
אַתָּה נְפַחְתָּהּ בִּי,
וְאַתָּה מְשַׁמְּרָהּ בְּקִרְבִּי,
וְאַתָּה עָתִיד לִטְּלָהּ מִמֶּנִּי,
וּלְהַחֲזִירָהּ בִּי לֶעָתִיד לָבוֹא.
כָּל זְמַן שֶׁהַנְּשָׁמָה בְּקִרְבִּי
מוֹדֶה אֲנִי לְפָנֶיךָ ה' אֱלֹהַי וֵאלֹהֵי אֲבוֹתַי,
רִבּוֹן כָּל הַמַּעֲשִׂים אֲדוֹן כָּל הַנְּשָׁמוֹת.
בָּרוּךְ אַתָּה ה', הַמַּחֲזִיר נְשָׁמוֹת לִפְגָרִים מֵתִים.

מקור

מקור ברכה זו נזכרה בתלמוד:

כי מתער אומר: 'אלהי נשמה שנתת בי טהורה אתה יצרתה בי אתה נפחתה בי ואתה משמרה בקרבי ואתה עתיד ליטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבא כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך ה' אלהי ואלהי אבותי רבון כל העולמים אדון כל הנשמות; ברוך אתה ה' המחזיר נשמות לפגרים מתים'

תוכן הברכה

במהות הברכה כתב בהגהות הגאון מווילנא, שברכת אלוהי נשמה היא מקבילתה של ברכת 'אשר יצר', כאשר אשר יצר נתקנה על גוף האדם, וברכת אלוהי נשמה נתקנה על הנשמה. אבל יש לציין שבסידורי אשכנז המזרחי הקדומים, ברכות התורה נאמרות בין אשר יצר לאלוהי נשמה.[2]

מדיני הברכה

  • אמירתה לאחר שהתפלל תפילת העמידה - יש שכתבו שאם לא בירך ברכת 'אלהי נשמה' עד אחר שהתפלל שמונה עשרה שוב אינו יכול לברך אותה לאחר התפלה שכיון שכבר אמר ברכת 'מחיה המתים', הרי יצא ידי חובתו בברכה זו, מאחר שנזכר בה עניין דומה למחזיר נשמות[3].

לעומת זאת, בשערי תשובה כתב שברכת מחיה המתים ענינה על תחיית המתים שתהיה לעתיד, אך ברכת אלוהי נשמה נתקנה על החזרת הנשמה בבוקר, ולכן לדעתו אם בעת שאמר ברכת מחיה מתים היה בדעתו לברך אלקי נשמה אחר התפלה רשאי לברך.

לדעת הערוך השולחן מאחר שהודה על הדבר הגדול של תחיית המתים לעתיד לבוא, שוב אינו יכול לברך על הדבר הקטן של החזרת הנשמה בבוקר, (בכלל מאתיים מנה).

  • אמירתה לאחר שינה ביום - שינה ביום - יש שכתבו שאף מי שיישן שנת קבע ביום חייב לברך ברכה זו.

נוסחאות הברכה

בברכה זו רבו הנוסחאות, לדוגמה, יש שכתבו לומר 'טהורה היא', ויש שכתבו שיש לומר 'אתה יצרתה בי', וכן יש שגרסו 'שהנשמה תלויה בקרבי' (דעת הרמב"ם).

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. ^ ראו שו"ת הרא"ש כלל ד, א, ובמשנה ברורה, סימן ו', סעיף קטן י"ב .
  2. ^ עיין לדוגמה סידור פראג רע"ט. הרשומה בקטלוג הספרייה הלאומית, עם סריקה.
  3. ^ פרי חדש סימן נח, הובא בשערי תשובה ובמשנה ברורה.
ברכה

בְּרָכָה היא תפילה קצרה שנאמרת בזמן קיום מצווה, מועד או חוויה יוצאת-דופן בחייו של אדם. קיימת חובה על פי התורה היהודית, לברך על אכילה. הברכה הדתית כוללת את המילים "ברוך אתה ה'", ומכילה דברי שבח, הודאה או בקשה לה'. המצווה לברך היא אחת משבע מצוות דרבנן.

ברכה הסמוכה לחברתה

ברכה הסמוכה לחברתה היא הגדרה הכוללת סוג של ברכות שלפי ההלכה אינה פותחת ב"ברוך אתה ה'", וכן אין צורך להזכיר בהן "מלכות" כלומר לומר בהן את הנוסח "מלך העולם". באופן זה בנויים רצפים של ברכות כמו למשל בתפילת העמידה, בברכת המזון ובברכות קריאת שמע, כך שרק הברכה הראשונה מביניהן כוללת אזכרת "מלכות".

ברכות השחר

ביהדות, בִּרְכוֹת הַשַּׁחַר הן ברכות הנאמרות לפני תפילת שחרית כדי לבטא הודיה על החיים המתחדשים מדי יום לאחר השינה.

ברכות השחר נקבעו בתלמוד כברכות שיש לומר מיד לאחר שאדם מתעורר משנתו עם בוקר בשעה שנהנה מדברים אלו, אך לאורך הדורות השתנה המנהג וכיום מקובל לומר את הברכות בבית הכנסת לפני תפילת שחרית.

ברכות התורה

בהלכה, בִּרְכוֹת הַתּוֹרָה הן ברכות העוסקות בנתינת התורה ובלימוד תורה, שחובה לברכן לפני לימוד תורה, ומקובל לברכן בכל בוקר לקראת כל לימוד התורה שילמד באותו יום.

יהדות רפורמית

היהדות הרפורמית (מכונה גם יהדות מתקדמת, יהדות ליברלית, יהדות פרוגרסיבית; באנגלית: Reform Judaism, Liberal Judaism, Progressive Judasim) היא אחת משלושה זרמים גדולים הקיימים כיום ביהדות, הדוגל בהשתנותה המתמדת, במרכזיות ערכי המוסר שבה לעומת היבטיה הטקסיים, ובאמונה בהתגלות מתמשכת של רצון האלוהים בעולם, שאינה ממוקדת במעמד הר סיני. עמדות אלו מבדילות אותם משני הזרמים הגדולים האחרים, האורתודוקסים והקונסרבטיבים.

השם "רפורמים" רווח בעיקר בארצות הברית; במרבית אירופה מוכרים האוחזים בהשקפה דומה כ"יהדות ליברלית", ואילו בעברית התנועה נקראת "יהדות מתקדמת". הארגון הבינלאומי המאחד אותם, כמו גם את הזרם הרקונסטרוקטיבי הקטן המחזיק בהשקפה דתית אחרת, נקרא "האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת", וארגון הקהילות בישראל נקרא "התנועה הרפורמית - יהדות מתקדמת בישראל".

מאה ברכות

תקנת מאה ברכות היא תקנה קדומה, לפיה ישנו חיוב על כל אדם מישראל שיברך בכל יום לפחות מאה ברכות.

במדרש מייחסים תקנה זו לדוד המלך, שתיקן תקנה זו בעקבות מגפה שהייתה בימיו.

נוסח לא-אורתודוקסי

נוסחים לא-אורתודוקסיים או לא-מסורתיים הם נוסחי התפילה המשמשים בזרמים הלא-אורתודוקסיים ביהדות, ובכלל זה בתנועות הרפורמית, הקונסרבטיבית, הרקונסטרוקטיבית, ובקהילות עצמאיות שונות. נוסחים אלו שונים באופן מהותי מהסידורים המסורתיים המקובלים בבתי הכנסת האורתודוקסיים. הם מותאמים למקום ולזמן, ומשקפים את התפיסות הדתיות ותפישות העולם המקובלות על הקהילה. מטרתם היא להפוך את התפילה למובנת ורלוונטית למתפללים, לאפשר להם להתפלל מתוך הזדהות עם תוכן הטקסט, ולהעצים את החוויה הרוחנית שבתפילה. הנוסחים מתאפיינים במחיקת קטעים המתייחסים לאמונות תאולוגיות שאינן מקובלות על התנועות הלא-אורתודוקסיות ובקיצור התפילה, אם כי הם מוסיפים להישען על השלד המסורתי של הסידור.

היות שמטרתם המוצהרת של הנוסחים הלא-אורתודוקסיים היא התאמה לרוח הזמן והמקום, מטבע הדברים הם שונים בין קהילות שונות ואף משתנים באותה קהילה לאורך זמן. קיימים מספר רב של סידורים ומחזורי תפילה לא-אורתודוקסיים. לדוגמה, בתנועה הרפורמית (והליברלית) באירופה בלבד, יצאו בשנים 1816-1967 כחמישים סידורי תפילה שונים ביותר מ-175 מהדורות. כמו כן, קהילות ומנייני תפילה שונים עשויים לבחור להשמיט או להוסיף קטעי תפילה על מה שמופיע בטקסט הכתוב.

שם ומלכות

שם ומלכוּת הוא הכינוי הניתן לנוסח הפותח של רוב הברכות ביהדות. על מנת שברכה תחשב ברכה עליה לפתוח בהזכרת שמו של ה' - "בָּרוּך אַתָּה אֲדֹנָי, אֱלֹהֵינוּ" ובמלכותו - "מֶלֶךְ הָעוֹלָם". בשולחן ערוך נפסק על סמך דברי רב ורבי יוחנן במסכת ברכות: "כל ברכה שאין בה הזכרת שם ומלכות אינה ברכה". כלומר, אין מקיימים את חובת הברכה אם הנוסח אינו כולל את אמירת שם ה' והזכרת מלכותו.

בספרים שונים ניתן למצוא את ראשי התיבות שו"מ ל-שם ומלכות.

ברכות
ברכות הנהנין המוציא לחם מן הארץבורא מיני מזונותבורא פרי הגפןבורא פרי העץבורא פרי האדמהשהכל נהיה בדברוברכות הריח ברכות התורה
ברכות השבח אשר יצר • ברכת אלוהי נשמה • ברכות השחרברכת החמהברכת הלבנהברכת משנה הבריותברכת האילנותברכת הגומלהטוב והמיטיבברכת הנסיםשהחיינו
ברכות הראייה ברכת המלכיםברכת הים הגדולחכם הרזיםשככה לו בעולמוברכת עושה מעשה בראשיתזוכר הבריתברכת מחיה המתים אשר יצר אתכם בדיןברכת מציב גבול אלמנהברכת שכוחו וגבורתו מלא עולם
ברכות המצוות ברכות התורהברכת השחיטהברכת אירוסיןברכת לשמור חוקיוברכת לישב בסוכה
ברכה אחרונה ברכת המזוןמעין שלושבורא נפשות
ברכות שונות ברכת בתוליםברכת חתניםברכת מעין שבעברוך דיין האמתברכת הגשמיםברוך שפטרני מעונשו של זהבורא מאורי האשברכת השירברכת ברוך ה' לעולם • ברכת אבלים • ברכת רופא חולים
דינים כלליים מאה ברכותברכה שאינה צריכהברכה לבטלההפסקתוך כדי דיבורשם ומלכותשומע כעונהספק ברכות להקלתדיר ושאינו תדירעובר לעשייתןברכה הסמוכה לחברתהעניית אמןסדר קדימה בברכות

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.