אקטיביזם שיפוטי

אקטיביזם שיפוטי היא גישה משפטית לפיה בית המשפט לוקח חלק יוצר ופעיל בקביעת הנורמות במדינה, ותפקידו אינו מצטמצם רק ל"פה למחוקק", כלומר במתן פרשנות לחוק. כחלק מתפקידו זה ייטה בית המשפט לבקר את הרשות המבצעת או אף את הרשות המחוקקת, ובמידת הצורך גם יתערב בהחלטותיהן. בנוסף לכך, יש הרואים בביטול של ערכאה נמוכה על ידי ערכאה גבוהה יותר סוג של אקטיביזם שיפוטי.

הגדרת האקטיביזם השיפוטי והצדקתו הן שאלות השנויות במחלוקת פוליטית ואקדמית. היפוכו של אקטיביזם שיפוטי הוא ריסון שיפוטי.

עיינו גם בפורטל

פורטל חוק ומשפט הוא שער לתחום המשפטים בוויקיפדיה. הפורטל מציג מושגי יסוד ומונחים בתחום, וסוקר מספר נושאים בהם ענפי המשפט, שיטות המשפט, חוקים, פסקי דין ועוד.

מהות האקטיביזם השיפוטי

מקורו של המושג אקטיביזם שיפוטי הוא בספרות העוסקת בפסיקותיו של בית המשפט העליון של ארצות הברית, וטבע אותו ההיסטוריון ארתור שלזינגר בשנת 1947.

מומחי המשפט עמדו על הקושי לתת הגדרה מדויקת לאקטיביזם שיפוטי. לדברי פרופ' מנחם מאוטנר:

בית המשפט נחשב אקטיביסט ככל שהוא נוטל לעצמו תפקיד גדול יותר, בהשוואה לזה של מוסדות שלטון אחרים, בקביעת הערכים שישררו במדינה ובקביעת הדרך שבה יוקצו המשאבים העומדים לרשות המדינה.[1]

בית משפט אקטיביסטי יגדיל את מרחב השפיטות כך שגם מחלוקות בעלות גוון ערכי ופוליטי תיחשבנה ראויות לדיון בפניו, והוא ירחיב את השימוש בעילות משפטיות שיש בהן מימד רב של שיקול דעת והכרעה ערכית כמו סבירות ומידתיות.[2] ביקורת שיפוטית על חקיקה ופסילה של חוק על ידי המשפט היא מהביטויים החריפים של אקטיביזם השיפוטי, שכן בצעד זה מבטל בית המשפט נורמה שיצרה הרשות המחוקקת, ומצביע על נורמה עדיפה ממנה.

פרופסור זאב סגל הציע הגדרה הממוקדת בהתערבות ישירה של בית המשפט בהחלטותיהן של רשויות אחרות:

בית משפט הוא אקטיביסט אם הוא מציב עצמו במרכז המגרש השלטוני ומתערב לעיתים קרובות בהחלטות של הרשויות האחרות – המחוקקת או המבצעת. פסיקה אקטיביסטית היא כזו המבטלת החלטה של רשות שלטונית אחרת – המחוקקת או המבצעת וגם השופטת אם מדובר בערכאה גבוהה המבטלת החלטה של ערכאה נמוכה יותר.[3]

לפי פרופסור דניאל פרידמן, ממבקרי האקטיביזם השיפוטי, האקטיביזם השיפוטי נמדד בראש ובראשונה על פי מרחב העיסוק של בית המשפט, ולא רק על פי הפסיקה הסופית: "בית משפט הוא אקטיביסטי אם הוא עוסק בעניין שאיננו בתחומו ושאין הוא צריך לעסוק בו, גם אם בסופו של דבר הוא דוחה את העתירה."[4]

חשוב להבחין בין חקיקה שיפוטית שנועדה להשלים החסר במשפט המקובל לבין אקטיביזם שיפוטי שמאתגר את שיקול הדעת והקביעות הערכיות של הרשות המבצעת או המחוקקת.

אקטיביזם שיפוטי בישראל

התפתחות האקטיביזם השיפוטי בישראל

שלושת העשורים הראשונים

מקובל לתאר את העשורים הראשונים של מערכת המשפט הישראלית כמאופיינים בריסון שיפוטי יחסי, עם ביטויים חריגים של אקטיביזם.

בתקופה זו קיבל בית המשפט העליון את העיקרון של עליונות המחוקק, הגדיר סוגיות בטחוניות, כלכליות ומדיניות כבלתי שפיטות ושמר על הדרישה לזכות עמידה. בית המשפט מיעט להשתמש בעילת הסבירות ותחם באופן צר את גבולותיה. השופט יואל זוסמן הדגיש כי "הפיקוח יהא מוגבל בשאלה, אם חרגה הרשות מסמכויותיה כפי שהחוק קבען, או אם נתגלתה, אגב השימוש בשיקול הדעת, שגיאה משפטית. ואילו יעילות השימוש בשיקול הדעת ומידת תבונתו – להבדיל מחוקיותו – אינן ניתנות לבדיקה על ידי בית משפט זה"[5]

במספר מקרים חרג בית המשפט מהקו המרוסן הכללי שלו, לרוב לשם הגנה על זכויות אדם. בפסק הדין 'ברגמן נגד שר האוצר' בוטל סעיף בחוק הבחירות לכנסת, אך השופטים הדגישו כי אין בכך קביעה כי יש בידם סמכות לביקורת שיפוטית על חקיקה.[6] בבג"ץ קול העם ביטל בית המשפט את הוראת שר הפנים שהשעתה את הוצאתם לאור של שני עיתונים ובמקרה אחר ביטל את פיטוריו של ישראל שייב שנעשו בשל שיוכו הפוליטי.[7][8][9]

על מקומה של חקיקה שיפוטית כתב שופט בית המשפט העליון, משה לנדוי: "בניגוד לחוק החרות אין בית המשפט יכול לפסוק, אך הוא יכול לפרשו 'פרשנות יוצרת' והוא יכול ליצור דין חדש בדרך חקיקה שיפוטית, בשטחים שאינם מכוסים על ידי חקיקה מחייבת" ("משפטים" י' תש"ם).

שנות השמונים

בראשית שנות השמונים של המאה העשרים התפתחה מגמה אקטיביסטית בבית המשפט העליון. לפי פרופסור מנחם מאוטנר, "מעטים הם בתי־המשפט המוכרים לנו שניתן לאתר בהיסטוריה שלהם עשור כה עתיר שינויים, ואולי אפילו מהפכני, כמו זה של בית־המשפט העליון שלנו בשנות השמונים של המאה העשרים."[10]

שינוי זה יוחס במידה מסוימת לנשיא החדש של בית המשפט העליון, מאיר שמגר ולהתחזקות מעמדו של השופט אהרן ברק. בתקופה זו הגדיל בית המשפט את מרחב השפיטות, הגביר משמעותית את השימוש בעילת הסבירות ובמבחני המידתיות וביטל כמעט לחלוטין את הדרישה לזכות עמידה.

צעדים אלה הביאו לשינוי באופי הדיונים בבג"ץ וביטאו שינוי בתפיסתו את מהות תפקידו. מעתה, בעתירות מנהליות לא נבחנה רק השאלה אם הממשלה חרגה מסמכותה במקרה הנדון, אלא גם אם שיקול הדעת שהפעילה הממשלה היה סביר. בג"ץ דן גם בשאלות בטחוניות וכלכליות שההיבט המשפטי בהן אינו דומיננטי, ועסק גם בעתירתם של מי שלא נפגעו ישירות ממעשה שלטוני, אלא טענו לפגיעה בערכים כלליים כמו שלטון החוק והמנהל התקין.[11][12][13][14]

רמזים ראשונים לנכונות בית המשפט העליון להרחיב את תחולתה של עילת הסבירות ניתן היה למצוא כבר קודם לשנות השמונים,{{הערה|כמו בדברי השופט שמגר בבבג"ץ דקה נגד שר התחבורה[15],[16] אך בשנות השמונים של המאה העשרים הפכה עילת הסבירות לעילה המרכזית בביקורת המשפטית על הממשלה וההבחנה בין פסילת חקיקה מנהלית לבין ביטולן של פעולות פרטניות של המנהל, בוטלה.[17][18]

המחלוקת בין הנשיא הפורש משה לנדוי, שהתנגד להרחבת עילת הסבירות, לבין השופט ברק שהיה מראשי המצדדים בה, צפה בגלוי בפסק הדין פסק הדין בעניין דפי זהב[19], בו ניסח ברק את גישתו העקרונית, אותה ביטא כבר קודם לכן בבג"ץ בעניין מרכז הקבלנים,[20] ולפיה טענת אי הסבירות עומדת כעילת פסלות גם כשלעצמה.[21]. הנשיא לנדוי ביקר בחוות דעתו את עמדתו של ברק כפי שבוטאה בבג"ץ 'מרכז הקבלנים' וטען כי בית המשפט יידרש, לפי ברק:

לעשות את מלאכתו של עובד הציבור מחדש, כדי לבדוק אם הלה נתן משקל יחסי בלתי סביר לאינטרסים השונים הראויים להישקל. תפקיד זה לא קיבל בית-משפט זה על עצמו מעולם עד כה.[22]

ברק הכיר בכך שעמדתו שונה מפסיקת בית המשפט העליון בעבר, וטען כי במקרים בהם דחה בית המשפט עתירות שעסקו בשאלות מדיניות "היה על בית המשפט לבחון, בראש ובראשונה, את הנורמה המשפטית החלה על העניין. למיטב הבנתי, הנורמה הרלוואנטית היא זו המטילה על השלטון את החובה לפעול בסבירות.[23]"

גם בין המצדדים בשינוי לא היו הדעות אחידות באשר להיקפו הרצוי, ובין שמגר לברק התגלעה מחלוקת בשאלת השפיטות. בעוד ברק גרס כי עקרונית "הכול שפיט", שמגר התנגד לגישה כה מרחיבה של סמכות בית המשפט, ובפרט נטה להתנגד להתערבות בסוגיות ביטחון.[24][25]

המהפכה החוקתית

עד המהפכה החוקתית נמנע בית המשפט מפסילת חוק מפורש שחוקקה הכנסת. את הערעור הראשון על מגבלה זו העלה השופט אהרן ברק באִמרת אגב בפסק הדין בעניין לאו"ר[26], בה ציין את דעתו כי מבחינה עקרונית אפשרית פסילה של חוקי הכנסת אף ללא הסתמכות על חוקה. עם זאת הוא הסתייג מיישום מעשי של קביעתו בשל המסורת המשפטית בעניין.[27]

במרץ 1992 נחקקו שני חוקי יסוד: חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק. שני חוקי היסוד החדשים היו הראשונים שעסקו בעיגונן של זכויות, בעוד חוקי היסוד שקדמו להם עסקו במבנה החוקתי ובסדרי השלטון בישראל. לאחר קבלת חוקי היסוד החדשים כתב שופט בית המשפט העליון אהרן ברק כי מדובר במהפכה חוקתית, שבמסגרתה הגבילה הכנסת את סמכות החקיקה שלה והעניקה לבית המשפט סמכות לביקורת שיפוטית על החקיקה.[28]

בפסק הדין בעניין בנק המזרחי, שניתן בנובמבר 1995, קבע בית המשפט לראשונה במפורש כי בכוחו לבטל חקיקה של הכנסת המנוגדת לחוקי היסוד, כולל חוקי היסוד שאינם משוריינים.[29] קביעה זו הורחבה בהמשך בפסיקות נוספות, והביאה גם לפסילה מעשית של חוקים ב-18 מקרים.[30]

הקביעה כי יש לבית המשפט סמכות לבטל חקיקה של הכנסת נחשבת לשיא תהליך ההתעצמות של בית המשפט העליון והשינוי שחל בתפיסה שלו את תפקידו. אם בצמצום הדרישה לזכות עמידה ובהרחבת עילת הסבירות שם עצמו בית המשפט כשותף של הכנסת לקביעת הערכים החלים במדינה ובהקצאת משאביה, הרי שכעת מיקם עצמו בית המשפט לא רק לצד הכנסת, אלא אף מעליה.[31][32]

נשיא בית המשפט העליון, אהרן ברק, אמר כי המהפכה החוקתית נובעת מהחלטתה של הכנסת לחוקק חוקי יסוד, וכי ביכולתה לבטל את חוקי היסוד באמצעות החלטה דומה.[33] מסיבה זו אמר ברק כי מבחינה עקרונית נותרה הכנסת הסמכות העליונה, בכובעה של הרשות המכוננת:

כאשר בית המשפט מחליט שחוק של הכנסת חוקי או לא חוקי, הוא איננו פוגע בכנסת או בכבודה, אלא מבטא את רצונה של הכנסת בחוקי היסוד. אם הכנסת איננה מרוצה ממה שבית המשפט קבע, כל כך קל לשנות - הכנסת יכולה להביע את עמדתה ולשנות את החוקים.[34]

הרחבת המהפכה

מלבד הקביעה העקרונית כי לבית המשפט יש סמכות לביקורת שיפוטית על חקיקה של הכנסת, הרחיב בית המשפט בשורה של פסיקות את היקפה של המהפכה החוקתית. בית המשפט קבע כי גם חוק יסוד שאין בו מפורש הוא בעל 'שריון מהותי', בשל פסקת ההגבלה שבו, ולכן הוא גובר על חוק רגיל של הכנסת. בהמשך קבע בית המשפט כי גם חוקים שאין בהם פסקת הגבלה נהנים מעליונות על חוק רגיל. נוסף על כך קבע בית המשפט כללים לשינויו של חוק יסוד, והגביל את היכולת לשנותו.[35]

קידום משמעותי של המהפכה החוקתית יצר בית המשפט באמצעות הרחבת הזכויות המוגנות בחוקי יסוד. בית המשפט הכליל בהגנה החוקתית של חוקי היסוד זכויות שלא הוזכרו בהם ואף כאלה שהושמטו במכוון מהחוקים בתהליך החקיקה. כך נקבע כי הזכות לשוויון[36] ולחופש הביטוי[37] חוסים תחת ההגנה החוקתית על כבוד האדם, אף שהם לא נכללו במכוון בנוסח החוק. בהמשך החל בית המשפט להכיר גם בזכויות חברתיות כחלק מהזכות לכבוד.[38][39]

העשורים האחרונים

מגמת האקטיביזם השיפוטי בבית המשפט העליון נמשכה בתקופת כהונתו של אהרן ברק כנשיא בית המשפט העליון, בין השנים 1995 ל-2006, ולפי פרידמן הייתה זו תקופת השיא של האקטיביזם השיפוטי.[40] בית המשפט פסל בשנים אלו בחמישה מקרים דברי חקיקה של הכנסת, כשבכל המקרים ישב הנשיא ברק בהרכב ותמך בביטול החוק.[41]

אחד מציוני הדרך בשיח על המהפכה החוקתית היה פסק דין הנדלמן, במסגרתו הורה שופט בית משפט השלום בתל אביב, דוד רוזן,על ביטולו של סעיף בפקודת מס הכנסה, בנימוק שהוא סותר לחוק יסוד: חופש העיסוק.[42] צעד זה של ביטול חוק על ידי שופט בבית משפט השלום החריף את הדיון הציבורי על המהפכה החוקתית.[43] גם בית המשפט המחוזי מתח ביקורת על החלטה זו.[44]

עם מינויו של דניאל פרידמן לשר המשפטים בממשלתו של אהוד אולמרט, מעט אחרי מינויה של דורית ביניש לנשיאת בית המשפט העליון, התחדש ביתר שאת הדיון הציבורי על מעמדו ותפקידו של בית המשפט העליון. פרידמן ניסה לקדם בחקיקה הגבלה של מרחב השפיטות וכן הגבלה של סמכות בג"ץ לפסול חוקים, תוך הכרה ראשונה בסמכות זו בחקיקה, ווהוספת פסקת התגברות כללית. הצעות אלה לא הבשילו לכדי חקיקה.[45][46] התנגדותו של פרידמן לאקטיביזם השיפוטי הציפה לראשונה באופן משמעותי את קיומה של ביקורת כזו מחוץ לחוגי הימין והדתיים.[47] על רקע זה הגיעו שר המשפטים החדש ונשיאת בית המשפט העליון לעימות גלוי וחריף, בו השתתפו גם שופטים בדימוס של בית המשפט העליון.[48][49]

בפברואר 2012 התמנה אשר גרוניס לנשיא בית המשפט העליון, לאחר שמינויו התאפשר בשל שינוי בחוק בתי המשפט. מתנגדי השינוי טענו כי התיקון לחוק נועד לאפשר לגרוניס להתמנות לנשיא, בשל תפיסתו הדוגלת בריסון שיפוטי.[50]

המחלוקת על האקטיביזם השיפוטי ממשיכה להתקיים בשיח הציבורי והפוליטי בישראל, כאשר במקרים רבים פסילת חוקים בידי בג"ץ גוררת ביקורת מצד מתנגדי האקטיביזם השיפוטי, והצעות לריסון כוחו של בג"ץ.[51]

הגורמים להתפתחות האקטיביזם השיפוטי

לעליית האקטיביזם השיפוטי בישראל ניתנו הסברים שונים:

פרופסור מנחם מאוטנר הציע כי תהליך התעצמותו של בית המשפט העליון, וגיבויו המוחלט של התהליך בידי המחנה היהודי-חילוני-ליברלי בישראל, באו כתוצאה מחששם של בני אותו מחנה מפני עליית כוחו של המחנה היהודי-דתי, בראש ובראשונה בשל המהפך ב-77'. לפי מאוטנר, בתגובה לאיבוד השליטה במערכת הפוליטית פעלה האליטה הוותיקה ליצירת בסיס כוח חלופי למערכת הפוליטית בדמות בית המשפט העליון. חדירת בית המשפט לתחומים שהיו שמורים עד אז לכנסת ולממשלה נועדה לשמר חלק מההשפעה בידי הקבוצה הליברלית שאיבדה את ההגמוניה במדינה.[52]

פרופסור דניאל פרידמן נימק את שינוי המגמה בעיקר בהיחלשות המערכת הפוליטית ויצירת ואקום שלטוני שאליו נכנס בית המשפט העליון. גורם נוסף שמציין פרידמן חילופי הדורות בהרכב בית המשפט העליון: "השופטים הוותיקים, בני הדור הראשון, בעלי החינוך האירופי והאנגלו-אמריקני, שביססו את מעמדו הרם של בית המשפט אך נמנעו ככל יכולתם מהתערבות בנושאים פוליטיים והכירו בעליונות הכנסת ובצורך בריסון שיפוטי, פרשו. את מקומם תפסו שופטים בעלי רקע וחינוך צבריים, שגילו נטייה למעורבות של בית המשפט בנושאים שהיו עד כה מחוץ לתחומו ...[53]"

פסק הדין מירון נגד שר העבודה (בג"ץ 287/69) הוא אחת הדוגמאות המוקדמות של אקטיביזם שיפוטי בישראל. בעתירה לבג"ץ, בשנת 1969, פנה שמחה מירון כנגד מדינת ישראל בתביעה שלא לאפשר שידורי טלוויזיה בשבת. פסיקת בג"ץ, שהתירה את הזכות לשידור ציבורי בשבתות, בניגוד להמלצה זמנית של הממשלה, היוותה את אחד מפסקי הדין התקדימיים שאפשרו את כרסום הסטטוס קוו בענייני דת ומדינה בישראל.

מחקר

במחקר אמפירי נמצא קשר בין מידת האקטיביזם של שופטי בית המשפט העליון להיקף השימוש שהם עושים במשפט הבינלאומי הפומבי. לפי המחקר קיים מתאם משמעותי בין הפניה וההיזקקות של שופטים למשפט הבינלאומי הפומבי לבין תפיסת התפקיד השיפוטי לדעת אותם שופטים. תפיסת תפקיד רחבה מביאה לפסיקה אקטיביסטית שכן לדעת המחזיקים בה, היקף הסמכות של בית המשפט כוללת גם ביקורת על עניינים מוסדיים וחוקתיים. כך לדוגמה, נמצא שהנשיא אהרון ברק נהג להשתמש לעיתים תכופות יחסית במשפט הבינלאומי הפומבי ופסיקותיו של ברק אכן מתאפיינות באקטיביזם ובכך מבטאות תפיסת תפקיד רחבה.[54]

פולמוס

סוגיית האקטיביזם השיפוטי נמצאת במחלוקת בקרב משפטנים ופוליטיקאים במדינות רבות.

לגרסת תומכי האקטיביזם, תפקידו של בית המשפט לפרש וליישם את החוק כולל גם השלמה של חקיקה של הכנסת, ובחינת פעולותיהן של רשויות השלטון כחלק משיטת האיזונים והבלמים של עקרון הפרדת הרשויות. אקטיביזם שיפוטי מאפשר פיתוח של המשפט באמצעות פרשנות ומבטיח שלטון חוק תקין. התומכים באקטיביזם שיפוטי טוענים שהביקורת על גישה זו דורשת מבית המשפט שלא להתערב בפעולות ממשלתית שאינן חוקיות ובכך חותרת תחת תפקידו של בית המשפט, שכן בהיעדר דיין - אין דין. גם בין התומכים באקטיביזם השיפוטי חלוקות הדעות ביחס להיקפו הראוי.

מתנגדי האקטיביזם השיפוטי סבורים כי תפקידו של בית המשפט איננו לקבוע את הערכים והנורמות הראויים למדינה, אלא לפרש וליישם את הנורמות שקבעה הרשות המחוקקת. לשיטתם, שאלות ערכיות צריכות להיות מוכרעות באופן דמוקרטי באמצעות הכרעת רוב, כלומר בשדה הפוליטי, והעברת הדיון לשדה המשפטי פוגעת בעיקרון הדמוקרטי הזה. טענת משנה של מצדדי הריסון השיפוטי היא כי התערבות של בית המשפט בשאלות ציבוריות שנויות במחלוקת פוגעת במעמדו ובאמון שרוחש לו הציבור כגוף נייטרלי.

הוויכוח על האקטיביזם השיפוטי בישראל

האקטיביזם השיפוטי בישראל מזוהה יותר מכל עם נשיא בית המשפט העליון אהרן ברק, בין השאר באמצעות הצהרתו כי "הכל שפיט".[55] גישתו של ברק קנתה לה אחיזה רחבה בבית המשפט העליון. גם קודמו בתפקיד, אהרן שמגר, זוהה עם הגישה האקטיביסטית.[56] באקדמיה, אחד הדוברים הבולטים בזכות האקטיביזם השיפוטי הוא הפרופסור מרדכי קרמניצר.[57]

עם המתנגדים הבולטים לגישה זו בקרב המשפטנים נמנים נשיא בית המשפט העליון משה לנדוי, המשנה לנשיא בית המשפט העליון מנחם אלון,[58] והפרופסורים רות גביזון[59] ודניאל פרידמן.[60] האקטיביזם השיפוטי ספג ביקורות מכמה שרי משפטים כמו חיים רמון,[61] איילת שקד[62] ואמיר אוחנה.[63] גם חברי כנסת הביעו התנגדות לאקטיביזם שיפוטי, בהם יושבי ראש הכנסת ראובן ריבלין[64] ויולי אדלשטיין,[65] בין השאר בטענה שהרשות השופטת מסיגה את גבולות סמכותה של הרשות המחוקקת.

נימוקי המתנגדים והתומכים

נימוקי המתנגדים:

 • במדינת חוק מותר לרשויות השלטון לפעול רק על פי חוק מפורש, ואין חוק מפורש שמתיר אקטיביזם שיפוטי.[66]
 • נוצרת פגיעה בהפרדת הרשויות, על פיה אסור שהרשות השופטת תהיה אקטיבית בתחום החקיקה.
 • במחלוקת ציבורית ערכית, ראוי להכריע באמצעות הפשרה הפוליטית, המשא ומתן המפלגתי ותוצאות הבחירות. לכן לא ראוי שבג"ץ יקח סמכויות של הרשות הנבחרת.[67]
 • בג"ץ עצמו קבע שנושאים מדיניים כמו "חוקיות הסכם אוסלו" הם מחוץ לסמכותו. כך גם כלפי יחסי דת-מדינה.[68]
 • המטרה המוצהרת של חקיקת חוקי היסוד הייתה להגביר את הקונצנזוס החברתי. לכן אסור שבג"ץ יפסוק בשמם, פסקים שמגבירים את השסע החברתי.[69]
 • לא ראוי שיעסקו שופטי בג"ץ בעניינים חברתיים-פוליטיים, מכיוון שלא נבחרו בבחירות ציבוריות, ועל כן לא באפשרותם לייצג את הקשת הפוליטית הרחבה הקיימת בישראל[70]

נימוקי התומכים:

 • אקטיביזם שיפוטי אפשר לבית המשפט להביא לידי ביטוי ערכי החברה ותפיסות היסוד שלה. דווקא השופט שנהנה מעצמאות שיפוטית, מסוגל לתת ביטוי לתפיסות אלו.[71][72]
 • האקטיביזם השיפוטי מונע פגיעה בזכויות הפרט על ידי הממשלה.
 • מלבד השמירה על זכויות אדם, לבית המשפט תפקיד חשוב בפיתוחה ושמירתה של תרבות מנהל תקין במדינה.[73]
 • האקטיביזם השיפוטי נשען ברובו על פסקאות ההגבלה, אותן ניסח המחוקק בעצמו ובכך מסר את הכוח להגבילו בידי בית המשפט.

עיסוק של בתי המשפט בנושאים ערכיים ופוליטיים

לעיתים גישתם האקטיביסטית של בתי המשפט גורמת לעיסוק של בתי המשפט, ובפרט בג"ץ, בנושאים ערכיים ופוליטיים. במסגרת תופעה זו מתבקש בית המשפט לדון בסוגיות בעלות גוון פוליטי או ערכי, שברגיל נדונות על ידי הכנסת. כיוון שאין גבול ברור בין סוגיות משפטיות לסוגיות ערכיות-מוסריות, האקטיביזם השיפוטי מעודד פניה לבית המשפט בשאלות ערכיות השנויות במחלוקת - כגון חוקיות המתת חסד, פגיעה באזרחים במסגרת פעולות ביטחוניות, זכויות זוגות מאותו המין ועוד. במקרים אחרים מתבקש בית המשפט לדון בסבירותה או בחוקיותה של פעולה מנהלית - החל מהחלטה של רשות שלטונית אשר נעשתה בניגוד לחוק, וכלה בחקיקה של הכנסת, אשר סותרת חוק יסוד בעל מעמד נורמטיבי גבוה יותר. כאשר בית המשפט מפעיל ביקורת שיפוטית כלפי יתר רשויות השלטון, הן מתנגדות לכך. שופטים אקטיביסטים נוטים לדון בסוגיות אלו (ולעיתים להפעיל כלים גמישים המערבים שיקול דעת רחב), בעוד ששופטים שמרנים נוטים לדחות פניות אלו (לעיתים על הסף) ולא לעסוק בהן.

בג"ץ האח דניאל, 1962, הוא דוגמה לאקטיביזם שיפוטי מוקדם במדינת ישראל. האח דניאל היה כומר נוצרי שנולד כיהודי, והתגורר בישראל כתושב. בקשתו להכרה כעולה על פי חוק השבות נדחתה על ידי בג"ץ, למרות היותו בן לשני הורים יהודים. פסיקת בג"ץ, שפירשה את החוק מנקודת ראות לאומית, ולא יהודית הלכתית הביאה את המחוקק לתיקון חוק השבות ולהוצאה מפורשת ממנו של יהודים שהמירו את דתם.

דוגמה להחלטה מסוג זה שחוללה סערה היא צו שהוציאה השופטת דליה דורנר, שבו הורתה למדינה להבהיר מהו הסטנדרט המינימלי לקיום בכבוד, כדי שניתן יהיה לקבוע האם הקיצוץ בקצבאות שיזמה הממשלה פוגע בזכות החוקתית לכבוד (הקבועה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו). צו זה עורר ביקורת של חברי כנסת, שהתנגדו לכך שבית המשפט ידון במדיניות התקציבית. לעומת זאת השופטת דורנר טענה כי לא הבינה על מה המהומה, כיוון שגם המדינה טענה שאסור שהקצבאות יהיו נמוכות מסכום שיאפשר קיום בכבוד. דורנר השיבה לביקורת בנאום פרישתה. היא ביקרה את חברי הכנסת המקיימים דיון בעניין התלוי ועומד בבית המשפט, וציינה כי אחד מתפקידי בית המשפט הוא לאזן ולבלום את הממשלה והכנסת, במסגרת עקרון האיזונים והבלמים שעליו מושתת מבנה המשטר הדמוקרטי.

ראו גם

לקריאה נוספת

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. ^ מנחם מאוטנר: "אקטיביזם שיפוטי - הערכה", עלי משפט ד, תשס"ה, עמ' 7
 2. ^ מנחם מאוטנר מביא מהלכים אלה כביטוי להתגברות האקטיביזם השיפוטי בישראל. "אקטיביזם שיפוטי - הערכה", עלי משפט ד, תשס"ה, עמ' 7-8
 3. ^ זאב סגל, אקטיביזם שיפוטי – קווי מתאר, באתר 'בשער', 30/06/2008
 4. ^ דניאל פרידמן, https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4966213,00.html אקטיביזם שיפוטי ונפלאות הסטטיסטיקה], באתר ynet, ב- 23.05.17
 5. ^ בג"ץ 311/60 י. מילר, מהנדס (סוכנות ויבוא) בע"מ נ' שר התחבורה ו-4 אח' , טו 1989 (1961), פיסקה 5 לפסה"ד.
 6. ^ בג"ץ 98/69 ברגמן נ' שר האוצר ואח' פ"ד כג(1) 693.
 7. ^ דניאל פרידמן, הארנק והחרב, הוצאת ידיעות ספרים, עמ' 32-33, 135
 8. ^ זאב סגל, אקטיביזם שיפוטי – קווי מתאר, באתר 'בשער', 30/06/2008
 9. ^ מיכל שקד, הערות על ביקורת הסבירות במשפט המינהלי, משפטים יב, תשמב. עמ' 114
 10. ^ מנחם מאוטנר, שנות השמונים - שנות החרדה, עיוני משפט כו (2), תשס"ו, עמ' 650
 11. ^ דניאל פרידמן, הארנק והחרב, ידיעות ספרים, עמ' 88-101.
 12. ^ זאב סגל, אקטיביזם שיפוטי – קווי מתאר, באתר 'בשער', 30/06/2008
 13. ^ מנחם מאוטנר: "אקטיביזם שיפוטי - הערכה", עלי משפט ד, תשס"ה, עמ' 7
 14. ^ מנחם מאוטנר, הסבירות של הפוליטיקה, תאוריה וביקורת 5, הוצאת מכון ון ליר. 25
 15. ^ בג"ץ 156/75 פאוזי דקה נ' שר התחבורה, ל(2) 094 (1976)
 16. ^ מרגית כהן, עילת אי הסבירות במשפט המינהלי: היבטים השוואתיים והערות נורמטיביות אחדות בתוך: ספר אור (2013). עמ' 796
 17. ^ דניאל פרידמן, הארנק והחרב, ידיעות ספרים 2013. עמ' 135.
  מנחם מאוטנר, הסבירות של הפוליטיקה, תאוריה וביקורת 5, הוצאת מכון ון ליר. עמ' 26-27
 18. ^ מרגית כהן, עילת אי הסבירות במשפט המינהלי: היבטים השוואתיים והערות נורמטיביות אחדות בתוך: ספר אור (2013). עמ', 773
 19. ^ בג"ץ 389/80 דפי זהב בע"מ נ' רשות השידור, לה(1) 421 (1980)
 20. ^ בג"ץ 840/79 מרכז הקבלנים והבונים בישראל, ואח' נ' ממשלת ישראל, לד(3) 729 (1980)
 21. ^ מרגית כהן, עילת אי הסבירות במשפט המינהלי: היבטים השוואתיים והערות נורמטיביות אחדות בתוך: ספר אור (2013). עמ', 796-797
 22. ^ בג"ץ 389/80 דפי זהב בע"מ נ' רשות השידור, לה(1) 421 (1980), עמ' 432
 23. ^ בג"ץ 910/86 רס"ן (מיל.) יהודה רסלר נ' שר הביטחון, מב(2) 441 (1988), עמ' 485
 24. ^ משה גורלי, השימוש בביטוי מהפכה חוקתית הוא שגיאה; לא הכל שפיט, באתר הארץ, 12.03.2003
 25. ^ דניאל פרידמן, הארנק והחרב, ידיעות ספרים, עמ' 89.
 26. ^ בג"ץ 141/82 תנועת לאו"ר נגד יו"ר הכנסת, (1990)
 27. ^ גדעון ספיר, המהפכה החוקתית – עבר הווה ועתיד, ידיעות ספרים. עמ' 48–58
 28. ^ אהרן ברק, המהפכה החוקתית: זכויות יסוד מוגנות, משפט וממשל א, עמ' 9
 29. ^ רע"א 1908/94 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נגד מגדל כפר שיתופי, פ"ד מט(4) 221 (1995)
 30. ^ עמיר פוקס בצל סערת פסקת ההתגברות- כמה חוקים נפסלו עד היום על ידי בג"ץ? באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה, 17 באפריל 2018. יש גופים, כמו 'התנועה למשילות ודמוקרטיה', הסבורים כי מספר הפסילות גדול יותר
 31. ^ מנחם מאוטנר, שנות השמונים - שנות החרדה, עיוני משפט כו (2), תשס"ו, עמ' 650
 32. ^ משה לנדוי, אקטיביזם שיפוטי (על אקטיביזם שיפוטי: בעד ונגד מקומו של בג"צ בחברה הישראלית), המשפט ז, תשסב, עמ' 536
 33. ^ אורי ישראל פז, ‏אהרן ברק: הכנסת יכולה לבטל ברוב של שניים מול אחד את חוק יסוד כבוד האדם, באתר "תקדין", 30 באפריל 2015
 34. ^ שיה אגוזי ואילן מרסיאנו, הסמכה: רק ביהמ"ש העליון יוכל לבטל חוק, באתר ynet, 26 במאי 2003
 35. ^ גדעון ספיר, המהפכה החוקתית – עבר, הווה ועתיד, ידיעות ספרים. עמ' 86-97
 36. ^ בגץ 1877/14, התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' הכנסת, ניתן ב‏-12.9.2017
 37. ^ בג"ץ 5239/11 אורי אבנרי ואחרים נ' הכנסת, ניתן ב-15 באפריל 2015
 38. ^ בג"ץ 10662/04, סלאח חסן נ' המוסד לביטוח לאומי, סה(1) 782 (2012)
 39. ^ גדעון ספיר, המהפכה החוקתית - עבר, הווה ועתיד, ידיעות ספרים. עמ' 86–115
 40. ^ דניאל פרידמן, הארנק והחרב, הוצאת ידיעות ספרים, עמ' 179
 41. ^ פסקי הדין הם:
  בג"ץ 1715/97 לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ' שר האוצר, נא(4) 367, ניתן ב-24/9/1997
  בג"ץ 1030/99‏ ח"כ אורון נ' יו"ר הכנסת, פד נו(3) 640', ניתן ב-26/03/2002
  בג"ץ 6055/95 שגיא צמח ואח' נ' שר הביטחון ואח', ניתן ב-14/10/1999
  בג"ץ 8276/05 עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי ואח' נ' שר הביטחון ואח', ניתן ב-12/12/2006
  בג"ץ המועצה האזורית חוף עזה ואח' נגד כנסת ישראל ואח, ניתן ב-09/06/2005
 42. ^ ת"פ (שלום תל אביב-יפו) 4696/01 מדינת ישראל נ' משה הנדלמן (באתר 'נבו' ניתן ב- 14.04.2003
 43. ^ ריבלין: בג"ץ מוביל הפיכה שלטונית, באתר ערוץ 7, 22/05/03
 44. ^ עפ (ת"א) 70597/04 משה הנדלמן נגד מדינת ישראל, ניתן ב-1 בדצמבר 2005, פיסקה 20 לפסה"ד.
 45. ^ נועם שרביט, שר המשפטים, דניאל פרידמן, הורה לגבש הצעת חוק שתגביל את סמכויות בג"ץ בביטול חוקים, באתר גלובס, 26/02/2007
 46. ^ תומר זרחין, פרידמן מקפיא היוזמה להגבלת השפיטות בעליון, באתר הארץ, 11.3.2008
 47. ^ גדעון ספיר, המהפכה החוקתית – עבר הווה ועתיד, ידיעות ספרים, עמ' 48–58
 48. ^ https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3432720,00.html#n בייניש ופרידמן יספקו הסברים לכנסת], באתר ynet, 01.08.07
 49. ^ יובל יועז, חשין: "מי שירים יד על העליון, אגדע את ידו", באתר הארץ
  רותי אברהם, דורנר: שר המשפטים פועל בחטא, באתר nfc
 50. ^ יובל יועז, "חוק גרוניס" עבר בכנסת: אשר גרוניס יוכל לכהן כנשיא העליון, באתר גלובס, 02/01/2012
 51. ^ מלכה רדוזקוביץ', ‏אחרי פסיקות בג"ץ: בנט ושקד עם תוכנית "לאיזון בין הרשויות", באתר גלובס, 14 בספטמבר 2017
 52. ^ מנחם מאוטנר, שנות השמונים - שנות החרדה, עיוני משפט כו (2), תשס"ו, עמ' 645
 53. ^ דניאל פרידמן, הארנק והחרב, ידיעות ספרים, עמ' 77-88.
 54. ^ אסנת גריידי שורץ "המשפט הבינלאומי בפסיקת השופט המדינתי: על הקשר שבין תפיסת תפקיד רחבה לבין נטייה משב"לית חזקה" עיוני משפט ל"ד (2–3) 475 (2011).
 55. ^ בג"ץ 910/86 יהודה רסלר נגד שר הביטחון, ניתן ב-12.6.88
 56. ^ אבישי גרינצייג, בין המורה שמגר לתלמיד ברק: שיעור על גבולות האקטיביזם השיפוטי, באתר גלובס, 23/10/2019
 57. ^ רות גביזון, מרדכי קרמניצר ויואב דותן, אקטיביזם שיפוטי בעד ונגד: מקומו של בג"ץ בחברה הישראלית, ירושלים: הוצאת מאגנס, תש"ס
 58. ^ פרופ' דניאל פרידמן, הארנק והחרב: המהפכה המשפטית ושִברה, עמ' 99-97, הוצאת ידיעות ספרים, 2013
 59. ^ רות גביזון, מרדכי קרמניצר ויואב דותן, אקטיביזם שיפוטי בעד ונגד: מקומו של בג"ץ בחברה הישראלית, ירושלים: הוצאת מאגנס, תש"ס
 60. ^ דניאל פרידמן, הארנק והחרב - המהפכה המשפטית ושברה, ידיעות ספרים, 2013. עמ' 464
 61. ^ יהודה יפרח, "השמאל התייאש מהדמוקרטיה והפך את בג"ץ למועצת החכמים", באתר מקור ראשון, 12/01/2018
 62. ^ עדו בן פורת,שקד: מעדיפה שופטים שמרנים ומרוסנים, באתר ערוץ 7, י"א בכסלו תשע"ח 29/11/17
 63. ^ יהודה שלזינגר, ‏"דרוש שינוי בשיטת מינוי השופטים - הווטו של המערכת המשפטית לא יכול להישאר", באתר ישראל היום, 10 ביולי 2019
 64. ^ אפרת וייס ואילן מרסיאנו, "ריבלין מאיים על בית המשפט והאיזון בין הרשויות", באתר ynet, בתאריך 22.05.03
 65. ^ תומר ניר, יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין בביקורת חריפה על בית המשפט העליון, באתר סרוגים, 26.10.17
 66. ^ לפי דברי נשיא בית המשפט העליון לשעבר משה לנדוי בראין ל"הלשכה" בינואר 1995, רות גביזון המהפכה החוקתית - תיאור מציאות או נבואה המגשימה עצמה? ירושלים, המכון הישראלי לדמוקרטיה 1998. והמשפטן אורן סופר
 67. ^ שלמה אבינרי, הארץ 26.8.96 .
 68. ^ יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, שאול יהלום, מעריב 6.12.96 .
 69. ^ מנחם אלון, מעריב 6.12.96.
 70. ^ דניאל פרידמן (2013), הארנק והחרב: המהפכה השיפוטית ושברה, הוצאת ידיעות ספרים.
 71. ^ אהרון ברק, ע"א 648\93
 72. ^ מנחם מאוטנר, אקטיביזם שיפוטי - הערכה, עלי משפט ד, תשסה, עמ' 11
 73. ^ מנחם מאוטנר, אקטיביזם שיפוטי - הערכה, עלי משפט ד, תשסה, עמ' 10

דף זה בשפות אחרות

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.