אמצעי שליטה

אמצעי שליטה הם אמצעים הנותנים למחזיק בהם את הכוח, או הסמכות, להורות על או למנוע פעילות מסוימת בתאגיד. בחברות פרטיות, פעמים רבות מדובר בהחזקה של יותר מ-51% ממניות החברה, אך בחברות ציבוריות האחוז יכול להיות נמוך הרבה יותר.

הגדרה בפקודת מס הכנסה בישראל

בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה מוגדר אמצעי שליטה כדלקמן:

'אמצעי שליטה', בחבר-בני-אדם - כל אחת מאלה:
(1) הזכות לרווחים;
(2) הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי בחברה, או בעלי תפקידים דומים בחבר-בני-אדם אחר;
(3) זכות הצבעה באספה כללית בחברה, או בגוף מקביל לה בחבר-בני-אדם אחר;
(4) הזכות לחלק ביתרת הנכסים לאחר סילוק החובות בעת פירוק;
(5) הזכות להורות למי שלו זכות מן הזכויות האמורות בפסקאות (1) עד (4) על הדרך להפעלת זכותו;
והכל, בין שהיא מכוח מניות, זכויות למניות או זכויות אחרות, ובין בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות הסכמי הצבעה או נאמנות;

מושג זה בא לשקף את השליטה בחבר בני אדם, ובמידה מסוימת מחליף את המושג "בעל שליטה" הוותיק יותר. הגדרה זו נוספה לפקודה במסגרת תיקון מס' 147‏[1], שתחילתו ביום 1 בינואר 2006.

הזכויות המשקפות אמצעי שליטה דומות לאלו הכלולות בהגדרת "בעל שליטה" בסעיף 32(9)(א) לפקודה, אך אינן זהות:

  • פסקה (ג) להגדרת "בעל שליטה" כוללת "זכות לקבל 10% לפחות מהרווחים" בעוד פסקה (1) להגדרת "אמצעי שליטה" כוללת "הזכות לרווחים", ללא שיעור מזערי.
  • פסקה (2) להגדרת "אמצעי שליטה" רחבה יותר והיא כוללת: "הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי בחברה, או בעלי תפקידים דומים בחבר-בני-אדם אחר", לעומת הגדרת "בעל שליטה" בפסקה (ד) הכוללת רק "זכות למנות מנהל".
  • הגדרת "אמצעי שליטה" רחבה יותר גם לגבי פיסקה (3), אשר כוללת "(3) זכות הצבעה באספה כללית בחברה, או בגוף מקביל לה בחבר-בני-אדם אחר" לעומת פיסקה (א) בהגדרת "בעל שליטה" הכוללת "(א) ב-10% לפחות מהון המניות שהוצאו או ב-10% לפחות מכוח ההצבעה."
  • הגדרת "אמצעי שליטה" רחבה יותר גם בסיפא החל מפסקה (4), שבמסגרתה "אמצעי שליטה" מוקנים לא רק באמצעות מניות, אלא גם בזכויות למניות או זכויות אחרות, ואף בדרך אחרת לרבות באמצעות הסכמי הצבעה או נאמנות.

שימוש במושג "אמצעי שליטה" נעשה במקומות אחדים בפקודת מס הכנסה ובהם:

לקריאה נוספת

  • מנחם כהן, לקסיקון המיסים, בהוצאת המכון למיסים ולייעוץ כלכלי, 2008.

הערות שוליים

  1. ^ חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), התשס"ה 2005, ס"ח 2023 מיום 10.8.2005
ביוגל

ביוּגֶל, ששמו העברי הוא קַרְנוֹן (באנגלית - Bugle), הוא אחד מכלי הנשיפה ממתכת הפשוטים ביותר.

הביוגל עשוי מפליז כמו שאר כלי המתכת, למעשה הוא בעצם חצוצרה קטנה ללא שסתומים. מאחר שאין שום אמצעי שליטה בגובה הצלילים, העברת גובה הצליל נעשית כולה על ידי מתיחות שפתי הנגן וחוזק נשיפתו. הביוגל מוגבל לתווים שנמצאים באקורד של סולם דו מז'ור.

הביוגל שימש בעבר באופן קבוע לניגון תרועות בצבא, בטקסים ממלכתיים ובמלחמות. החצוצרה והקורנית התפתחו ממנו.

לפעמים מחשיבים את הקורנית כ"גרסה עם שסתומים" של הביוגל.

בעל מניות

בעל מניות הוא אדם או ארגון שיש בבעלותו מניות בחברה ציבורית או בחברה פרטית. בישראל מוסדר מעמדם של בעלי מניות בחוק החברות.

בעל עניין

בעל עניין בתאגיד מוגדר בחוקים אחדים של מדינת ישראל. בכל המקרים מדובר באדם (או תאגיד) שלו עניין מיוחד בפעילותו של תאגיד מסוים, מכוח תפקיד בכיר שהוא ממלא בתאגיד זה או עקב שליטתו בחלק משמעותי מההון או מאמצעי השליטה בתאגיד. ההגדרה המדויקת אינה אחידה בכל החוקים.

למושג בעלי עניין בישראל דבקה ההגדרה המצומצמת התואמת יותר את המושג באנגלית insider מאשר התרגום הישיר stakeholder. ההגדרה הרחבה של בעל עניין (stakeholder) היא כל מי שמושפע ומשפיע על התנהלות התאגיד, והיא כוללת בין השאר את עובדי התאגיד, ספקיו, תורמים. בהקשר רחב זה מוכרת דילמת בעלי העניין מול בעלי המניות בכלכלה.

דו"ח כספי

בחשבונאות, דוחות כספיים הם דוחות המתארים את מצבה הפיננסי של ישות חשבונאית, והם מופקים בסוף כל תקופה חשבונאית (לרוב שנת כספים, חצי שנה או רבעון).

השקעה

בכלכלה ובמימון, השקעה, היא העברה של סכום כסף (או הון) לגורם אחר כדי לייצר הכנסה משני סוגים:

הכנסה פירותית (תשואה), כלומר הכנסה שוטפת מפירות ההשקעה, כגון דמי שכירות, דיבידנד או ריבית.

הכנסה הונית, כלומר הגדלת ערכה של ההשקעה, למשל בזכות גידול הביקוש לנכס זה.ההבדל בין הוצאה להשקעה הוא לעיתים דק ואינו ברור, אך ניתן לומר שהוצאה היא במישור הפירותי, כלומר היא מופיעה כניכוי מההכנסה השוטפת, והכרחית לשם ייצורה, בעוד שהשקעה היא במישור ההוני, כלומר תביא להכנסות בעתיד או על פני תקופה ארוכה.

חלון (מחשוב)

בתחום המחשוב חלון הוא אזור חזותי תחום, פני המסך, בממשק משתמש גרפי, המיועד לאובייקט תוכנתי ותורם לסדר ולארגון השימוש בממשק המשתמש. החלון מכיל לרוב אמצעי שליטה בפונקציות ייחודיות לאובייקט בהתאם לתוכנה בה הוא קיים, המאפשרות אינטראקציה עם המשתמש וכן פתיחת חלונות נוספים מתוכו. במסגרתו של החלון מצויים אמצעי שליטה כלליים, שקיימים במרבית החלונות, כמו אמצעים לשליטה בגודל החלון.

החלון קיים כיום במערכות ממוחשבות מודרניות רבות המבוססת על ממשק משתמש גרפי. כאשר תוכנות בעלות ממשק משתמש אך חסרות חלון (כמו וירגו 4) הן נדירות ביותר.

החלונות צצו לראשונה במערכות ההפעלה של המקינטוש ואומצו על ידי מיקרוסופט. האחרונה נתנה להם את השם "חלונות" וקראה לכלל מערכת ההפעלה הגרפית שלה על שמם.

חשבון בנק

חשבון בנק הוא חשבון כספי במוסד בנקאי, הנוצר כתוצאה מחוזה בין בנק ללקוח. סכום הכסף בחשבון מייצג את גובה החיובים או הזכויות הקיימות לכל אחד מהצדדים כלפי משנהו.

על פי סקר הלמ"ס ל-2013, 97% ממשקי הבית בישראל כוללים אדם שיש לו חשבון בנק. מרבית משקי הבית ללא חשבון בנק הם חלק מהמגזר הערבי.החשבון יכול להיות בעל יתרה חיובית – יתרת זכות – כאשר משמעות הדבר היא שהבנק מחזיק את כספו של הלקוח. כאשר החשבון בעל יתרה שלילית – יתרת חובה, המכונה לעיתים גם "אוברדראפט" או "משיכת יתר" – הרי למעשה, הלקוח נטל הלוואה והוא חייב סכום זה לבנק.

חשבון המאפשר רק יתרת זכות עשוי להיות מכונה חשבון חיסכון. חשבון היכול לכלול רק יתרת חובה עשוי להיות מכונה חשבון הלוואה. חשבון המאפשר יתרה חיובית או שלילית מכונה חשבון עובר ושב.

מוצר מובנה

מוצר מובנה או סטרקצ'ר (באנגלית: Structured product) הוא אפיק השקעה מורכב המוצע לציבור המשקיעים בדרך כלל על ידי בנקים או בתי השקעות.

מימון

מימון הוא שם כולל לתחומים התאורטיים והיישומיים העוסקים בגיוס כספים, ניהול השקעות, תקצוב, ניהול פרויקטים וניהול סיכונים פיננסיים. מימון הוא מכלול הפעולות שאנשים וארגונים נוקטים בהן על מנת לנהל את כספם, או על מנת לגייס כספים לפרויקטים שהם מעוניינים בהם.

המילה "מימון" מקורה במילה ממון, ומימון כפשוטו הוא גיוס כספים למטרה כלשהי.

מנוף פיננסי

מנוף פיננסי (Financial Leverage), הוא יחס פיננסי הבודק את האיתנות הפיננסית של הישות ומתאר את החשיפה לסיכון של יחיד או גוף הנוטל הלוואות.

בתחום הניהול הפיננסי של חברות, המינוף משפיע על מבנה ההון של החברה, כלומר היקף ההתחייבויות שחברה נוטלת ומשתמשת בהן למימון עסקיה, ביחס להונה העצמי. ההנחה היא ששיעור ההכנסה על עסקי החברה גבוה יותר מאשר הריבית שהחברה משלמת למקור ממנו היא לווה את הכסף. בחברה ממונפת היקף ההתחייבויות יהיה גבוה בהשוואה להון העצמי.

מניה

מניה היא נייר ערך המקנה חלק בבעלות בחברה (בזכויות השליטה בחברה) ובכלל זה זכות הצבעה, זכות לקבלת דיבידנד וזכויות בפירוק. לכל אחד מבעלי המניות ישנן מניה או מניות, כלומר זכויות וחובות הנוגעות לבעלות בחברה וליחסים בין בעלי המניות האחרים. חלק מהזכויות שמקנות המניה הן זכויות כלכליות (כספיות), ומכאן שהמניה היא נכס השווה כסף. חלוקת המניות בין בעלי המניות מייצגת את שיעור הבעלות של כל אחד מהם בחברה. דהיינו, מעמדו של מחזיק המניה ילך ויתחזק ככל שיש בבעלותו יותר מניות.

המניה הראשונה בעולם הייתה של חברת הודו המזרחית ההולנדית ונסחרה בבורסת אמסטרדם.

מסוק

מַסּוֹק הוא כלי טיס היוצר עילוי באמצעות סיבוב מדחף בעל להבים, או רוטור. בעגה המקצועית מוגדר המסוק כ"כלי טיס בעל כנף סובבת", בניגוד למטוס שהוא "כלי טיס בעל כנף קבועה". המילה הלועזית "הליקופטר" מורכבת מהמילים היווניות "הֵלִיקְס" (סליל) ו"פּטֵרוֹן" (כנף).

בהשוואה למטוס, המסוק הוא בעל מבנה מסובך בהרבה, יקר יותר לייצור ולתפעול, אטי יותר ובעל טווח טיסה קצר יותר. יתרונו הגדול של המסוק הוא יכולת התמרון הכמעט בלתי מוגבלת שלו במרחב. המסוק יכול להמריא אנכית ממשטחי נחיתה מוגבלים, לרחף מעל נקודה, לטוס לאחור ולצדדים, ולתמרן במהירויות נמוכות מאוד המאפשרות טיסה בין עצמים. מספר הלהבים ברוטור - 4-5 להבים בדרך כלל.הקושי בתכנון מסוק נובע מכמה גורמים: הצורך בסיבוב הלהבים, שדורש מנגנון כבד וחזק ומנוע בעל הספק גדול. בנוסף נדרשים מנגנון שמוֹנֵעַ מהמסוק להסתובב בכיוון הפוך מהרוטור, ואמצעי ניהוג מורכבים, היות שלא ניתן להשתמש במשטחי היגוי כמו במטוס. בגלל מורכבותו ההנדסית, פיגר פיתוח המסוק שנים רבות אחרי פיתוח המטוס. טיסת מסוק ראשונה וקצרה בוצעה רק בשנת 1922, 19 שנים אחרי טיסת הבכורה של האחים רייט במטוס.

יכולותיו המיוחדות של המסוק הביאו לניצולו למגוון שימושים צבאיים ואזרחיים ובהם הובלת אנשים וסחורות, התקנה, סיור, ניטור, חילוץ, שיטור, הובלת גייסות ומשימות תקיפה.

מעבר לדלפק

מסחר מעבר לדלפק (באנגלית: Over the Counter, ובקיצור OTC) הוא מסחר במכשירים פיננסיים כמו מניות, איגרות חוב, סחורות או נגזרים ישירות בין שני צדדים. מסחר זה דומה למסחר בורסאי, אשר מתבצע במתקנים הנבנים למטרת מסחר.

בשוק מעבר לדלפק גלומות הזדמנויות השקעה רבות, אך השקעה בו כרוכה גם במידה גבוהה של סיכון, משום שחברות רבות המנפיקות בשוק זה הן חברות קטנות עם היסטוריית פעילות מוגבלת או חברות במצוקה כלכלית, אשר סחירותן נמוכה. מסיבה זו, השקעה בחברה לגיטימית בשוק זה עלולה להוביל במקרים מסוימים אף להפסד של כל ההשקעה. בשל כך על המשקיעים לבצע הערכה על תשתיות החברה, לבדוק את הדוחות הכספיים של החברה, רקע על ההנהלה ומידע נוסף.

בארצות הברית משמש הביטוי גם כדי לתאר תרופות אשר אינן חייבות במרשם רופא.

מפקד (תפקיד)

מפקד הוא מי שבמסגרת גוף בעל מבנה היררכי, אוחז בסמכות להורות לכפופים לו מה לעשות ואשר נושא באחריות לתוצאות הוראותיו. לפיקוד היבטים רבים, עליהם ניתן למנות את הניהול, קבלת החלטות, הכשרה, חניכה, אימון, שליטה וחינוך. פיקוד הוא אמצעי שליטה נוח בגופים בהם יש היררכיה ברורה והעוסקים בעניינים בהם יש לפעול במהירות כדוגמת צבא וזרועות ביטחון אחרות, מכבי אש או ספינה.

לרוב, מוענקות סמכויות פיקוד לבוגר קורס פיקודי, אך לעיתים אין מהווה ההכשרה הפורמלית המוקדמת תנאי לפיקוד.

בקרב העגה הצה"לית, כינויו המוכר ביותר של המפקד (בכל דרגה ובכל חַיִל) הוא: "קודקוד".

נזילות פיננסית

נזילות פיננסית היא מדד ליכולת הלווה להחזיר את חובותיו במועד פרעונם. בדרך כלל מבטאים את הנזילות הפיננסית כיחס או כאחוז של ההתחייבויות השוטפות.

נייר ערך מגובה משכנתה

נייר ערך מגובה משכנתה (mortgage-backed security או MBS) הוא נייר ערך אשר התזרים העתידי שלו מגובה על ידי קרן ותשלומי הריבית של קבוצת משכנתאות. התשלומים הם בדרך-כלל חודשיים.

במשכנתאות לצורך מגורים בארצות הברית קיימת אפשרות לשלם יותר מתשלום החובה החודשי או לשלם את כל יתרת המשכנתה. מסיבה זו תזרים החזרי הריבית של המשכנתה אינו ידוע מראש באופן ודאי, ולכן הוא משקף סיכון נוסף למשקיע בנייר ערך זה.

ישנו סוג ספציפי של נייר ערך מגובה משכנתה הנקרא "נייר ערך מסחרי מגובה משכנתה" אשר מגובה על ידי מקרקעין מסחרי או בנייני מגורים. מקרקעין אלו מגוונים עם הלוואות ארוכות (חמש שנים ומעלה), אשר בדרך כלל מציעות ריבית קבועה עם הגבלות על תשלום מראש, ועם הלוואות קצרות (שנה עד שלוש שנים) המציעות בדרך כלל ריביות משתנות וללא הגבלות על התשלום מראש.

ניירות ערך אלו היו מבין הגורמים העיקריים להתפתחות משבר הסאבפריים.

קופת גמל

קופת גמל היא הסדר השקעה, המשמש לרוב למטרות חיסכון. בישראל, קופות גמל הן אחד מהסדרי ההשקעה הנפוצים והחשובים ביותר. בין היתר, קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים וקרנות השתלמות הן סוגים של קופות גמל. ישנן קופות גמל שאינן מיועדות לחיסכון פנסיוני, אלא עשויות לשמש לחיסכון לטווח קצר יותר. לחוסכים בקופות גמל ניתנות הטבות מס משמעותיות.

קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה היא סוג של קופת גמל, אשר הכספים המופקדים בה נזילים וניתנים למשיכה בכל עת.

קופת הגמל להשקעה הושקה בנובמבר 2016, והיא משווקת כיום על ידי רוב בתי ההשקעות הפועלים בישראל. תנאי ההפקדה בקופה ומשיכת כספים ממנה נקבעו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, וכללי המיסוי של השקעה זו נקבעו בפקודת מס הכנסה.

בדצמבר 2016 הוגדרה קופת הגמל להשקעה כאחד משני אפיקי החיסכון האפשריים במסגרת תוכנית "חיסכון לכל ילד" של משרד האוצר.

רואה חשבון

רואה חשבון (בקיצור: רו"ח) הוא מי שהוסמך על פי חוק לעסוק במקצוע ראיית החשבון, ותפקידו הוא ביצוע ביקורת על דוחות כספיים ומתן חוות דעת עליהם.

לרואה החשבון ידע והשכלה רחבה בתחומי החשבונאות, המסים, המימון, הביקורת החשבונאית ותחומים נוספים, הדרושים לביצוע עבודתו. רואי חשבון רבים מועסקים בחברות כחשבים ומנהלי כספים, אך על בעלי תפקידים אלה אין כל חובה חוקית להחזיק ברישיון רואה חשבון.

ניירות ערך והשקעות בשוק ההון
ניירות ערך הוניים הון מניותמניהמניה רגילהכתב אופציהכתב זכויותמניות הטבהכתב זכויותמניית בכורהמניית שליטהמניות באוצריחידת השתתפותבעל מניות
ניירות ערך התחייבותיים איגרת חוב (איגרת חוב קונצרניתאיגרת חוב ממשלתיתאיגרת חוב מוניציפלית) • אג"ח אופציה
ניירות ערך אחרים תעודת סלתעודת סל בחסרנייר ערך המירהמירותאג"ח להמרה
קבוצות ניירות ערך שטר הוןמניית בכורה
השקעות שאינן נייר ערך קופת גמל (קרן פנסיהקרן השתלמות) • קרן נאמנותמוצר מובנהפיקדון מובנהחיסכוןחשבון בנקקופת גמל להשקעהביטוח מנהליםקרן הון סיכוןקרן גידורקרן השקעות פרטיותמימון המוניםהלוואת בעליםקרן נדל"ן
נגזרים אופציהחוזה עתידיאופציה אקזוטית (אופציה בינאריתאופציה אסייתית) • CDO • CDS • חוזה החלף
סחורות נפוצות סחורהזהבכסף (יסוד)נפט
מטבעות דיגיטליים הצעת מטבע ראשונית • מטבע מבוזרביטקוין
ניתוח ניירות ערך ניתוח טכנימודל בלק ושולסבטא (מדד)ארביטראז'רווח למניה
מדדים ובורסות מרכזיות הבורסה לניירות ערך בתל אביבנאסדאקהבורסה לניירות ערך בניו יורקהבורסה לניירות ערך בלונדוןת"א 35דאו ג'ונסS&P 500 • FTSE
תאגידים מיזוגים ורכישותהערכת שוויבדיקת נאותותהצעת רכשהשתלטות עוינתרכישה ממונפתמנוף פיננסידיבידנדמיזוג חברותפירוק חברותדיני תאגידים • אמצעי שליטה
דוחות כספיים יחסים פיננסיים • דוחות כספייםרואה חשבוןתקן דיווח כספי בינלאומיתשקיףהערת עסק חי
רגולציה וגופים רגולטוריים רשות ניירות ערךרשות שוק ההון ביטוח וחיסכוןהפיקוח על הבנקיםחוק ניירות ערךהוועדה לניירות ערך ולבורסות (ארצות הברית)מועצה לפיקוח על הביקורת בחברות ציבוריותהבנק הפדרליחוק גלאס-סטיגלרפורמת בכרחוק החברות
היסטוריה השפל הגדולמשבר הסאבפרייםמשבר מניות הבנקים (ישראל, 1983)
תחומים אקדמיים קשורים מימוןחשבונאותכלכלהמנהל עסקים
דירוג אשראי דירוג אשראידירוג אג"חמודי'ס • פיץ' • סטנדרד אנד פורס
ערכים נוספים הנפקהערך נקובהנפקה ראשונה לציבורהשוק הראשוני • השוק המשני • בנק השקעותחיתוםרכישה עצמיתבורסה לניירות ערךניירות ערךברוקר • דילר • חוזה הפרשים • מסלקת הבורסה • נייר ערך מגובה משכנתהאיגוחעושה שוקמעבר לדלפק • ספר הפקודות • מכירה בחסר • קסטודיאן • שוק המעו"ףבקדייטינגמידע פנים • Dark Pool • הרצת מניותויסות שערי ניירות ערךסיכון אשראינזילות פיננסיתEBITDAאמות מידה פיננסיותפירמידת שליטהעקום התשואהאזהרת רווח

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.