Vùn-fa

Vùn-fa he chṳ́ ngìn-lui só chhóng-chho ke chîn-sṳ̀n chhòi-fu, yì Vùn-ho̍k, Ngi-su̍t, Kau-yuk, khô-ho̍k tén. Chhai Kháu-kú-ho̍k song chet-chṳ́ thùng yit Li̍t-sṳ́ sṳ̀-khì ke vì-chiak. thùng-ngiòng ke kûng-khí, yung-khí, chṳ-chho Kî-su̍t tén he thùng yit-chúng vùn-fa ke thi̍t-chṳ̂n. yû-sṳ̀ vùn-fa ya-he chṳ́-chit Vùn-mìn.

sûi-yèn chó-chhôi ngièn-sṳ́ Sa-fi sṳ̀-khì, Ngìn-lui chhiu yí-kîn hìn-sàng ke thi-yit-chhṳ fun-kûng, sán-sên liáu Nùng-ngia̍p mìn-chhu̍k lâu hiuk-mu̍k mìn-chhu̍k, than chó-khì vùn-fa tû he chhai Nùng-ngia̍p mìn-chhu̍k chûng sán-sên ke, yîn-vi hiuk-mu̍k mìn-chhu̍k yeu tak Súi chhó yì-kî, kî-chhu mò ku-thin, mò yùng-yi sán-sên thai kûi-mù ke chhi-kî, tui Vùn-sṳ mò-yû pet-chhiet ke sî-yeu; yì-yèn nùng-ngia̍p-mìn-chhu̍k yùng-yi hìn-sàng thai phu-lo̍k, láu siû súi-li sî-yeu thai-liong hia̍p-thùng kûng-chok ke ngìn-khiùn, só-yî chui-chó ke thai koet-kâ khi̍p nù-li-chṳ sán-sên chhut-yì Nùng-ngia̍p mìn-chhu̍k.

Demonstrating Kung Fu at Daxiangguo Monestary, Kaifeng, Henan
Vùn-fa
Armenia

Armenia he Â-chû yit-ke koet-kâ.

Bangladesh

Bangladesh he Â-chû yit-ke koet-kâ.

Chhòng-tîn-yen

Tshòng-tin-yen (長汀縣) tshai Fuk-kien-sén sî-phu he Chûng-koet khiung-sán-tóng ke tshung-yeu li̍t-sṳ́ ki-ngiam-thi, ya-he yit-tsho pó-tshùn yû tsû-tô vùn-vu̍t lâu thí-ngiam Hak-kâ vùn-fa ke tshiên-ngièn kú-sàng.

Fù-nàm

Liá-piên "Fù-nàm" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"湖南省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Fù-nàm he Chûng-koet chûng-phu ke yit-ke sén-fun, vi-é tì Chhòng-kông chûng-yù. Sén-fi he Chhòng-sâ-sṳ.

Kîm-mùn-yen

Kîm-mùn-yen (金門縣) he Chûng-fà Mìn-koet Fuk-kien-sén ke yit-ke yen.

Kóng-tûng

Liá-piên "Kóng-tûng" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"廣東省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Kóng-tûng he Chûng-koet nàm-tôn yèn-hói ke sén-fun chṳ̂-yit. Kóng-tûng tì ngî-ngièn fûng-siu̍k, li̍t-sṳ́ vùn-fa tén-tén fông-mien tû-yû thu̍k-chhu ke yit-mien, lâu Chûng-koet pet-fông thi-khî yû thai-liong chhâ-phe̍t. Kóng-tûng phìn-kiûn he Chûng-koet kîn-chi chui fat-tha̍t ke sén-fun.

Lièn-kông-yen

Lièn-kông-yen (連江縣),he Chûng-fà Mìn-koet Fuk-kien-sén ke yit-ke yen.

Lubelskie

Lû-pu-lìm-sén (Pô-làn-ngî: Województwo lubelskie) he Pô-làn tûng-phu ke yit-ke sén, Sú-fú Lû-pu-lìm, ngìn-khiéu 2,199,100 (2002-ngièn).

Lubuskie

Lû-pu-sṳ̂-khà-sén (Województwo lubuskie) he Pô-làn ke yit-ke sén, vi-yî kâi-koet sî-phu, sî lìn Tet-koet. Mien-chit 13,985 phìn-fông kûng-lî. 2006-ngièn ngìn-khiéu vì 1,009,198 ngìn. Sú-fú vì Thai-pô-làn-thi-khî-kô-yî-fû lâu Liu̍k-sân-sàng.

Lî-pai-liuk

Lî-pai-liuk (禮拜六), yú hêm-cho pai-liuk (拜六), sên-khì-liuk (星期六) lâu thú-yeu-ngit (土曜日), he yit-chiak sên-khì tú ke yit thiên, chhai lî-pai-ńg ke heu-mî, lî-pai-ngit ke thèu-chhièn.

Chhai Kî-tuk-kau ke vùn-fa tú, Yâ-fò-fà Sông-ti chhai pai-liuk chhóng-chho ngìn-lui.

Lî-pai-yit

Lî-pai-yit (禮拜一), yú hêm-cho pai-yit (拜一), sên-khì-yit (星期一) lâu ngie̍t-yeu-ngit (月曜日), he yit-chiak sên-khì tú ke yit thiên, chhai lî-pai-ngit ke heu-mî, lî-pai-ngi ke thèu-chhièn.

Chhai Kî-tuk-kau ke vùn-fa lî-tú, Yâ-fò-fà Sông-ti chhai pai-yit chhóng-chho ngit-è lâu am-bû.

Małopolskie

Małopolskie (Pô-làn-ngî: Województwo małopolskie) he Pô-làn tûng-nàm-phu ke yit-ke sén, Sú-fú Khiet-là-khô-fû. Muk-chhièn ke Séu Pô-làn-sén ngìn-khiéu yû 3,253,000 ngìn, ngìn-khiéu me̍t-thu vì mî phìn-fông kûng-lî 215 ngìn.

Mòi-kông-khî

Mòi-kông-khî (梅江區) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Mòi-chiu-sṳ ke vì-yit Sṳ-hot-khî, tshai Kóng-tûng-sén tûng-pet phu, he Mòi-chiu-sṳ tsṳn-fú só-tshai thi, he Mòi-chiu-sṳ tsṳn-tshṳ, kîn-tsi, vùn-fa lâu kâu-thûng ke chûng-sîm. Tûng-piên, pet-piên yî-khi̍p sî-piên lâu Kóng-tûng-sén Mòi-yen siông-lìn, nàm-piên lâu Kóng-tûng-sén Fûng-sun-yen siông-lìn. Tsúng mien-tsit he sâm-pak ngi-sṳ̍p-sâm phìn-fông kûng-lî. 2004-ngièn fu-sit ngìn-khiéu he 30.61van.

Pet-kîn

Liá-piên "Pet-kîn" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"北京" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Pet-kîn he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke sú-tû, Chûng-koet si-ke chhṳ̍t-hot-sṳ chṳ̂-yit. Pet-kîn he yit-chho yû-tén sâm-chhiên tô ngièn ke kien-sàng-sṳ́、pat-pak ńg-sṳ̍p tô ngièn ke kien-tû-sṳ́ ke Li̍t-sṳ́ vùn-fa miàng-sàng. Pet-kîn kîn-chi fat-tha̍t, he chhiòn-koet ke chṳn-chhṳ、vùn-fa chûng-sîm, ya-he chhiòn-koet chui-thai ke liu̍k-khûng kâu-thûng. Pet-kîn yû chung-tô ke miàng-sṳn kú-chiak lâu ngìn-vùn kín-kôn. Pet-kîn kîn-chi chen-chóng fu-khiò, 2006-ngièn ngìn-kiûn GDP tha̍t 6210 mî-ngièn.

Pâ-lì

Pâ-lì (巴黎, Fap-ngî: Paris) he Fap-koet ke Sú-tû lâu chui-thai sàng-sṳ, ya-he Fap-koet ke chṳn-chhṳ lâu vùn-fa chûng-sîm. Pâ-lì-sṳ su̍k-yî Fap-làn-sî tó thai-khî chṳ̂-ha ke Pâ-lì-sén. Pâ-lì chhiòn-sṳ fûn-sṳ̀n ngi-sṳ̍p ke khî, chhṳ-chhiùng 1860 ngièn-thoi khôi-sṳ́ mò chhung-thai pien-fa. Chiet-chṳ 2009-ngièn Pâ-lì sṳ-nui ngìn-khiéu chhêu-ko 223-van. Pâ-lì tû-fi-khî ke ngìn-khiéu chhêu-ko 1200-van, he Êu-chû chui-thai ke tû-fi-khî chṳ̂-yit.

Pâ-lì chhai chiông-khiun yit-chhiên ngièn ke sṳ̀-kiên chûng he sî-fông sṳ-kie chui-thai ke sàng-sṳ. ya chên-kîn he sṳ-kie sông chui-thai ke sàng-sṳ. muk-chhièn he sṳ-kie sông chui chhung-yeu ke chṳn-chhṳ lâu vùn-fa chûng-sîm chṳ̂-yit, tui-yî kau-yuk, ngu-lo̍k, sṳ̀-song, khô-ho̍k, mòi-thí, ngi-su̍t lâu chṳn-chhṳ tén-tén fông-mien yû chhung-thai yáng-hióng-li̍t.

Sèu-koân-sṳ

Shâu-kûan-sṳ (韶關市) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén ke yit-ke thi-kip-sṳ, he Kóng-tûng chui pet-phu ke sṳ tshai Kóng-tûng, Fù-nàm lâu Kông-sî ke kâu-kie tshu. Thi-lî vi-é tûng-kîn 112°50'-114°45', pet-vúi 23°5'-25°31', khî-kîm yû lióng-tshiên tô-ngièn li̍t-sṳ́, he Kóng-tûng ke li̍t-sṳ́ vùn-fa miàng.sàng.

Sî-pân-ngà

Liá-piên "Sî-pân-ngà" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"西班牙" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Sî-pân-ngà(西班牙, Sî-pân-ngà-ngî España) he yit-ke su̍k-yî Êu-chû sî-nàm-phu ke koet-kâ, lâu Phù-thò-ngà thùng-chhu chhai Iberia Pan-tó, tûng-pet-phu lâu Fap-koet chiap-khiun. Kí ke liâng-thú hàn pâu-hàm Thi-chûng-hói chûng ke Balearic khiùn-tó, Thai-sî-yòng ke Canary khiùn-tó, yî-khi̍p chhai Fî-chû ke Ceuta lâu Melilla.

Thòi-vân

Liá-piên "Thòi-vân" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"台灣" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Thòi-vân fe̍t-chá Thòi-vàn he sî Thai-phìn-yòng ke se-tó, fu-khiun he Â-chû thai-liu̍k (Chûng-koet thai-liu̍k), Ngit-pún, Fî-li̍t-pîn tén-tén. Mien-chit yok 36,188 phiàng-fông kûng-lî. Muk-chhièn yù Chûng-fà Mìn-koet sṳ̍t-chi kón-hot. Ya-yû pó-tó, Formosa chṳ̂ chhṳ̂n-fû. Chúng ngìn-khiéu yok-yû lióng-chhiên sâm-pak van, khì-chûng Hò-ló-ngìn chiam-hi thai tô-su, khì-thâ song-chhiá yû Hak-kâ-ngìn, Ngièn-chhu-mìn, Ngoi-sén chhu̍k-khiùn, Ngoi-thi phi-ngiéu. Kôn-fông vùn-sṳ he chang-thí Chûng-vùn, ngî-ngièn chú-yeu yû Thòi-ngî (Mîn-nàm-ngî), Koet-ngî (hien-thoi phêu-chún Hon-ngî), Hak-kâ-ngî yî-khi̍p kok-kok chhu̍k-khiùn Ngièn-chhu-mìn ngî-ngièn.

Łódzkie

Lò-tsṳ-sén (Pô-làn-ngî: Województwo łódzkie) he Pô-làn chûng-phu ke yit-ke sén, Sú-fú Lò-tsṳ (Łódź). Muk-chhièn ke Lò-tsṳ-sén ngìn-khiéu yû 2,597,000 ngìn, ngìn-khiéu Me̍t-thu vì mî phìn-fông kûng-lî 145.5 ngìn

Khì-thâ ngî-ngièn

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.