Só-lò-mùn-vòng

Só-lò-mùn-vòng (Hî-pak-lói-vùn: שְׁלֹמֹה), kîn-kí kú-thoi ke ki-tsai, têu-he Yî-set-lie̍t Lièn-ha̍p Vòng-koet ke koet-vòng. Só-lò-mùn-vòng tshut-sên tshai thai-yok kûng-ngièn-tshièn yit-tshiên ngièn, tshièn 971-ngièn tsṳ tshièn 931-ngièn tshai-vi. Kîn-kí Hî-pak-lói sṳn-kîn ke ki-tsai, Só-lò-mùn-vòng he Thai-ví tsṳ̂ tsṳ́-sûn.

Ingobertus 001
Lò-pô-ôn-vòng

Lò-pô-ôn-vòng (Hî-pak-lói-vùn:רחבעם‎, ?- tsú-tshièn 910-ngièn) he kú-thoi Chûng-tûng koet-kâ Pet Yù-thai Vòng-koet ke sú-ngim kiûn-tsú. Têu ke fu-tshîn he yî tsṳ-fi tshṳ̂n-tsho̍k ke Só-lò-mùn-vòng.

Yâ-lu-sat-lâng

Liá-piên "Yâ-lu-sat-lâng" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"耶路撒冷" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Yâ-lu-sat-lâng he li̍t-sṳ́ yit-chho yû-kiú ke sàng-sṳ, thi-lî song chhai-yî Yù-thai sân-thi, kie-yî Thi-chûng-hói lâu Sí-hói chṳ̂-kiên.

Yâ-lu-sat-lâng he Yî-set-lie̍t chhṳ 1950-ngièn yî-lòi ke sú-tû, ke-koet ke chúng-thúng fú, thai-phu-fun chṳn-fú kî-kôan, chui-kô fap-yen.

2006-ngièn, Yâ-lu-sat-lâng ke mien-chit vi yit-pak ngi-sṳ̍p-liuk phiàng-fông chhiên-mí, yúng-yû ngìn-khiéu chhit-sṳ̍p-ngi-van-ngìn.

Yâ-lu-sat-lâng thùng-sṳ̀ he Yù-thai-kau, Kî-tuk-kau lâu Yî-sṳ̂-làn-kau sâm-thai chûng-kau ke sṳn-thi. Chhṳ-chhiùng chú-chhièn sṳ̍p sṳ-ki, Só-lò-mùn chhai Yâ-lu-sat-lâng kien-thien, Yâ-lu-sat-lâng yit-chhṳ̍t he Yù-thai-kau sin-ngióng ke chûng-sîm khi̍p chui sṳ̀n-sṳn ke sàng-sṳ.

Yù-thai Vòng-koet

Yù-thai Vòng-koet he yit-ke chhut-yì kûng-ngièn Chhièn Sṳ̍p Sṳ-ki chṳ Chhièn Liuk Sṳ-ki chhùn-chhai ke Chûng-tûng koet-kâ, lâu Sat-mâ-li-â yit-thùng chhiùng ngièn-lòi ke Yî-set-lie̍t lièn-ha̍p vòng-koet‎ fûn-lie̍t chhut-hi. Kîn-kí "Khiu-yok Sṳn-kîn" só ki-chai, Yî-set-lie̍t ke fûn-lie̍t he yù-yî Só-lò-mùn-vòng put-chûng yî Sṳ̀n, só-yî chung-hâ vòng-koet fûn-lie̍t ke ok-yîn; kâ-song Só-lò-mùn pún-sṳ̂n chhai-vi khì-kiên hîn-kien khi̍p chóng-chṳ́ Lò-pô-ôn-vòng tên-vi heu ke vù-tî, sṳ́-tet fàn-sṳn yit-sṳ̀ ke koet-kâ, yî yok kûng-ngièn Chhièn 975-ngièn fûn-lie̍t heu, fàm 250-ngièn chṳ̂-kiú. Vòng-koet fûn-lie̍t heu, chhai pet-phu sṳ̍p-ke kî-phai (Liù-phien、Sî-mién、Yî-sat-kâ、Sî-pu-lùn、Than、Nâ-fut-thâ-li、Kâ-tet、Â-sat、Mâ-nâ-sî、Yî-fap-lièn) chhṳ̂n-cho “Yî-set-lie̍t”, nàm-phu ke lióng-ke kî-phai (Yù-thai、Phien-ngâ-mén) chhṳ̂n-fû “Yù-thai”.

Khì-thâ ngî-ngièn

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.