fe̍t-chá ham-cho sî-fông, he nàm thùng pet chûng-kiên ke fông-hiong, thùng tûng siông-fán.

Aragon

Aragon he Sî-pân-ngà tûng-pet-phu ke yit-ke Chhṳ-chhṳ-khî, mien-chit 47,719 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,277,471 (2003-ngièn). Aragon hiong-pet lâu Fap-koet siông-lìn, hiong-tûng he Catalunya. hiong-nàm he Valencia, hiong-sî he Castilla-La Mancha, Castilla lâu León, La Rioja khi̍p Navarre. Zaragoza-sén, Huesca-sén lâu Teruel-sén su̍k-yî Aragon chhṳ-chhṳ thi-khî. Aragon ke sú-fú he Zaragoza.

Castilla lâu León

Castilla lâu León (Sî-pân-ngà-ngî: Castilla y León) he Sî-pân-ngà ke chhṳ-chhṳ-khî, vi-yî Sî-pân-ngà koet-thú sî-pet-fông, chhṳ-chhṳ-khî chṳn-fú chu-thi vi Valladolid, ngìn-khiéu 2,510,849 (2005-ngièn).

Castilla lâu León ke chhièn-sṳ̂n he León Vòng-koet lâu khiu Castilla, kîm-ha he Sî-pân-ngà mien-chit chui-thai ke chhṳ-chhṳ-khî, ya kî-pún sông he Êu-mèn chui-thai ke chhṳ-chhṳ-khî.

Chhìn-sî-yen

Chhìn-sî-yen (靖西縣) he Chûng-koet Kóng-sî-sén Pak-set-sṳ só kón-hot ke Yen.

Dolnośląskie

Hâ Sî-lî-sî-â-sén (Pô-làn-ngî: Województwo dolnośląskie) he Pô-làn ke yit-ke sén, sén-tû vì Lo̍k-sṳ̂-là-fû. Hâ Sî-li-sî-â-sén ngìn-khiéu 2,987,000 ngìn, mien-chit 19,946 phìn-fông kûng-lî.

Fap-koet

Fap-koet (法國) he yit-chak vi-yî Êu-chû sî-phu ke Pan Chúng-thúng-chṳ koet-kâ, lâu Pí-li-sṳ̀、Luxembourg, Tet-koet, Sui-sṳ, Yi-thai-li, Monaco, Andorra lâu Sî-pân-ngà chiap yòng, lâu Yîn-koet kak English Hói-hia̍p. Fap-koet pún-thú thi-thù ke lùn-khwok, song-pûn hìn-yùng vi yit-ke liuk-piên-hìn. Chhù-liáu pún-thú yî-ngoi, Fap-koet hàn-yû khì-thâ hói-ngoi liâng-thi. Fap-koet ke mien-chit tha̍t-tó ńg-sṳ̍p-ńg van phìn-fông kûng-lî, vi Êu-chû mien-chit thi-sâm thai ke koet-kâ. Kûng-ngia̍p lâu Nùng-ngia̍p tû fat-tha̍t.

Fap-koet he Lièn-ha̍p-koet Ôn-chhiòn Lî-sṳ-fi ke Sòng-ngim Lî-sṳ-koet, tui ngi-on yû féu-kiet-khièn. Fap-koet he Êu-mèn lâu Pet-yok chhóng-li̍p fi-yèn-koet chṳ̂-yit, Pat-koet Si̍p-thòn lâu Êu-chû si-thai kîn-chi-thí chṳ̂-yit, yi̍t-he Schengen Kûng-yok ke sṳ̀n-yèn-koet.

Huesca

Huesca (Sî-pân-ngà-ngî: Huesca, Â-là-kung-ngî: Uesca) vi-yî Sî-pân-ngà Aragon pet-phu, he Huesca-sén ke sú-fú. Chúng mien-chit 161.0 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 52,059-ngìn (2009-ngièn thúng-kie).

Ket-sî-yen

Ket-sî-yen he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Ket-yòng-sṳ ha-hot ke yit-ke yen, mien-tsit 1279 phìn-fông tshiên-mí, ngìn-khiéu 89-van. Yû-tsìn phien-ma 515400. Yen ngìn-mìn tsṳn-fú tsu Hò-phô-kiê-tho.

Kóng-sî Chong-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-khî

Liá-piên "Kóng-sî Chong-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-khî" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"廣西壯族自治區" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Kóng-sî he Chûng-koet nàm-fông ke yit-ke chhṳ-chhṳ-khî, hien-chhai sṳ̀n-vì Kóng-sî Chong-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-khî. Sú-fú he Nàm-nèn.

Mâ-lòi-sî-â

Liá-piên "Mâ-lòi-sî-â" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"馬來西亞" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Mâ-lòi-sî-â (馬來西亞) he Tûng-nàm-â koet-kâ chṳ̂-yit. Mâ-lòi-sî-â he yù sṳ̍p-sâm ke chû chû-sṳ̀n ke lièn-pâng, lióng phu-fun chû-sṳ̀n: vi-yî Mâ-lòi pan-tó ke sî Mâ-lòi-sî-â, pet piên-kie chiap Thai-koet, yî thi-ngi thûng-tho lièn-chiap Sîn-kâ-phô; tûng Mâ-lòi-sî-â he chhai Borneo tó ke pet-phu, nàm-phu chiap Yin-nì ke Kalimantan, Mâ-lòi-sî-â he Tûng-nàm-â tung-hia̍p ke chhong-sṳ́-koet chṳ̂-yit.

Soria-sén

Soria-sén (Sî-pân-ngà: Provincia de Soria) he Sî-pân-ngà chûng-phu ke yit-ke sén, sú-fú Soria.

Soria-sén he Sî-pân-ngà ngìn-khiéu chui-séu ke sén-fun, ya-he Êu-mèn ngìn-khiéu me̍t-thu chui-séu ke thi-khî chṳ̂-yit. Soria-sén khiung-yû ngìn-khiéu 91,487 (2002-ngièn), khì-chûng khiûn 40% kî-chhu chhai Soria.

Sî-chhông-sṳ

Sî-chhông-sṳ (西昌市, Yî-ngî: ꀒꎂꏃ) he Chûng-koet Si-chhôn-sén Liòng-sân Yî-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû só kón-hot ke yit-ke sàng-sṳ. Chúng mien-chit 2,655 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu 712,434-ngìn.

Sî-chhûng-yen

Sî-chhûng-yen (西充縣) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Nàm-chhûng-sṳ só kón-hot ke yit-ke yen. Chúng mien-chit 1108 phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 630,000-van ngìn.

Sî-khî (Pan-kî-fâ)

Sî-khî (西區) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Pan-kî-fâ-sṳ só kón-hot ke khî.

Sî-lìm-yen

Sî-lìm-yen (西林縣) he Chûng-koet Kóng-sî-sén Pak-set-sṳ só kón-hot ke Yen.

Sî-phu

Sî-phu (襾部), fe̍t-chá ham-cho a-phu, he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 146 vi.

Sî-pân-ngà

Liá-piên "Sî-pân-ngà" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"西班牙" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Sî-pân-ngà(西班牙, Sî-pân-ngà-ngî España) he yit-ke su̍k-yî Êu-chû sî-nàm-phu ke koet-kâ, lâu Phù-thò-ngà thùng-chhu chhai Iberia Pan-tó, tûng-pet-phu lâu Fap-koet chiap-khiun. Kí ke liâng-thú hàn pâu-hàm Thi-chûng-hói chûng ke Balearic khiùn-tó, Thai-sî-yòng ke Canary khiùn-tó, yî-khi̍p chhai Fî-chû ke Ceuta lâu Melilla.

Ye̍t-sî-yen

Ye̍t-sî-yen (越西縣, Yî-ngî: ꃺꄧꑤ) he Chûng-koet Si-chhôn-sén Liòng-sân Yî-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû só kón-hot ke yit-ke yen. Chúng mien-chit 2,257 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu 269,896-ngìn.

Yin-nì

Yin-thu-nì-sî-â Khiung-fò-koet (印度尼西亞共和國, Yin-nì-ngî: Republik Indonesia), kién-chhṳ̂n Yin-nì (印尼), he Tûng-nàm-â koet-kâ chṳ̂-yit. Yin-nì he Tûng-nàm-â tung-hia̍p ke chhong-sṳ́-koet chṳ̂-yit, ya-he sṳ-kie chui-thai ke khiùn-tó koet-kâ.

Zachodniopomorskie

Sî Pô-mî-là-nì-â-sén (Pô-làn-ngî: Województwo zachodniopomorskie) he Pô-làn ke yit-ke sén, vi-yî kâi koet sî-pet-phu, sî lìn Tet-koet, pet lìm Pô-lò-tit-hói. Mien-chit 22,896 phìn-fông kûng-lî. 2006-ngièn ngìn-khiéu vì 1,694,865 ngìn. Sú-fú Sṳ̍p-chhiet-chhiâng. Chhai li̍t-sṳ́ sông chên su̍k Tet-koet. O-tet-nì-sṳ̂-sien va̍k-thin chṳ̂-heu su̍k-yî Pô-làn.

1999-ngièn yù ngièn Sṳ̍p-chhiet-chhiâng-sén, Khô-sâ-lìm-sén khi̍p khì-thâ sén ke phu-fûn thi-khî ha̍p-pìn yì sṳ̀n. Hâ fûn 3 sṳ 18 yen, 114 hiông-chṳ́n.

Śląskie

Sî-lî-sî-â-sén (Pô-làn-ngî: województwo śląskie) vì Pô-làn nàm-phu ke yit-sén, Sú-fú vì Khà-thok-vì-chṳ, hien yû ke Hàng-chṳn-khî va̍k kien-li̍p yî Sî-ngièn 1999-ngièn 1-ngie̍t 1-ngit, yù Khà-thok-vì-chṳ sén, Khìm-sṳ̂-thok-khok-ngá-sén lâu Phe̍t-ngì-sṳ̂-khô Pí-â-ngá-sén cháng-pìn yì lòi. "Sî-lî-sî-â-sén" liá-ke miàng-chhṳ̂n ngièn chhṳ 13 Sṳ-ki sṳ̀ ke Sî-lî-sî-â Kûng-koet. Liá-ke Kûng-koet heu-lòi pûn fûn-sṳ̀n sông, hâ lióng phu-fun.

Muk-chhièn Sî-lî-sî-â-sén mien-chit vì 12,294 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 4,830,000 ngìn, ngìn-khiéu me̍t-thu vì mî phìn-fông kûng-lî 392.87 ngìn.

Khì-thâ ngî-ngièn

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.