Pak-khô-chhiòn-sû

Pak-khô-chhiòn-sû he tui Ngìn-lui ko-hi chit-lui ke chhiòn-phu chṳ-sṳt fe̍t-chá mêu-yit lui chṳ-sṳt ke sû-mien chak-yeu.

Pak-khô-chhiòn-sû thûng-sòng he chṳ́ yit thai-tho sû. liá-ke chhṳ̀-ki chhai sî-fông chui chó chhut-chhṳ Hî-lia̍p-vùn εγκύκλιος.

Nationalencyklopedin
Pak-khô-chhiòn-sû
Azerbaijan

Azerbaijan Khiung-fò-koet (Azerbaijan-ngî : Azərbaycan Respublikası)) he yit-ke vi-yî ngoi Kavkaz tûng-phu ke khiam Thai-liu̍k ke Chúng-thúng chṳ, Hièn-fap Khiung-fò chṳ ke koet-kâ, só chhú thi-khî he lièn-chiap tûng êu fò Sî-Â ke sṳ̍p-sṳ lu-khiéu , tûng-lìm Lî-hói, nàm chiap Iran, sî piên fò Armenia, Thú-ngí-khì khi̍p Gruzia vì lìn, pet kie Ngò-lò-sṳ̂. Azerbaijan ke yit-khoài fî thi Nakhchivan chhṳ-chhṳ Khiung-fò-koet, lâu Thú-ngí-khì tûng-pet-phu yû séu thon chiap-yòng. koet miàng lòi-chhṳ yî kú Pô-sṳ̂-ngî, yi vì “ fó ke koet-kâ ”.

Azerbaijan Mìn-chú Khiung-fò-koet yî 1918-ngièn chang-sṳt siên-pu thu̍k-li̍p, sṳ̀n-vì thi-yit-ke yî mu̍k sṳ̂ lìm tsam chhie̍t thai-tô-sú ke sṳ siu̍k fa mìn-chú Khiung-fò-koet , ya-he thi-yit-ke yû kô khia̍k fò hi khia̍k yen fò hien-thoi Thai-ho̍k ke mu̍k sṳ̂ lìm koet-kâ . Azerbaijan yî 1920-ngièn pìn ngi̍p Sû-lièn sṳ̀n-vì yit-ke sa-fi chú-ngi koet-kâ, Azerbaijan chhai Sû-lièn kié-thí chhièn ke 1991-ngièn 10-ngie̍t thu̍k-li̍p. 1991-ngièn 9-ngie̍t, Azerbaijan khí-yû châng-ngi ke yî Armenia ngìn vì-chú-thí ke na̍p kô ngì nok - khà là pâ het khî-vet chhùng sṳ̂n liáu kì-têu chhṳ ngien sióng-yeu thu̍k-li̍p kien-koet ke siên-ngièn, chit Nagorno-Karabakh Khiung-fò-koet. Chhṳ 1991-ngièn ke Nagorno-Karabakh chan-châng pau-fat yî-lòi Nagorno-Karabakh Khiung-fò-koet chhòi chang-sṳt thu̍k-li̍p yun-chok, chṳ̂-chhièn chhai fap-lî sông pûn Koet-chi kóng-fàm ngin chok he Azerbaijan ke liâng-thú, chhṳ̍t-to chan sṳ kiet-suk, chhai Êu-chû ôn-chhiòn lâu ha̍p-chok chû-chṳt ke thûi-thûng hâ, chhiu khì thi-vi kîn-ko chûng thàm-phan yí-kîn kié-kiet, Nagorno-Karabakh Khiung-fò-koet chhai sṳ̍t-chi sông chhí-tet thu̍k-li̍p .

Jimmy Wales

Jimmy Wales (1966-ngièn 8-ngie̍t 7-ngit – ), he Wikipedia chhong-sṳ́-ngìn chṳ̂-yit, Wikimedia chúng-kîn-lî, thùng-sṳ̀ yúng-yû yit-ke chhṳ̂n-cho Wikia ke yàng-li kûng-sṳ̂. Jimmy Wales chó-ngièn sṳ̀n-li̍p ko "Bomis" miàng-chhṳ̂n ke fu-lièn-mióng kûng-sṳ̂, pin-chhiâ chhai 2000-ngièn 3-ngie̍t thûi-chhut ko mióng-sông pak-khô chhiòn-sû kie-va̍k, chhṳ̂n-cho "Nupedia" (Wikipedia ke chhièn-sṳ̂n) . M̀-ko Nupedia ke nui-yùng he oi kîn-ko kok fông-mien ke chôn-kâ phìn-sṳ́m, kiám-chhà khok-thin liáu-heu chhòi-nèn fat-phu, só-yî chin-chán ko-chhàng siông-tông man. 2001-ngièn 1-ngie̍t yung Wiki ngiôn-khien chok-vì pak-khô chhiòn-sû phìn-thòi, tet-tó Jimmy Wales thùng-yi chṳ̂-heu, fat-hí nang yit-ke hêm-cho "Wikipedia" ke kie-va̍k. Wikipedia yù chung-tô ngie̍t-sîm chhâm-kâ-chá chhṳ̀-siu̍k fat-chán. 2003-ngièn Jimmy Wales chhóng-li̍p Wikimedia Kî-kîm-fi, ki-siu̍k chṳp-hàng Wikipedia kie-va̍k. Kîm-ha Wikipedia yí-kîn fat-chán sṳ̀n-vì muk-chhièn chhiòn-khiù chui-thai ke mióng-sông pak-khô chhiòn-sû, chṳ-yî Nupedia chhiu chhai 2003-ngièn 9-ngie̍t kiet-suk lâu lì-sien.

Kîm Phiâng Mòi

Kîm Phiâng Mòi, yu hêm-cho Kîm Phiâng Mòi Chhṳ̀-fa, Chûng-koet mìn-thoi séu-sot, Si-thai Khì-sû chṳ̂-yit, Chûng-koet sṳ́-sông thi-yit-phu vùn-ngìn thu̍k-li̍p chhóng-chok ke chhòng-phiên pha̍k-fa sṳ-chhìn chông-fì séu-sot, chok-chá he Làn-lîn Seu-seu-sâng.

Sâm-koet Yên-ngi

Sâm-koet Yên-ngi (三國演義) he Chûng-koet thi-yit-phu chhòng-phiên li̍t-sṳ́ séu-sot. Chok-chá he Ngièn-ma̍t Mìn-chhû ke Lò Kon-chûng.

Súi-fú-chhòn

Súi-fú-chhòn he Chûng-koet yî pha̍k-fa-vùn siá ke chông-fì séu-sot, Chûng-koet kú-tién si-thai vùn-ho̍k miàng-chho̍k chṳ̂-yit, liuk-chhòi-chṳ́-sû chṳ̂-yit. Kóng Pet-Sùng Sân-tûng Liông-sân-phok yî Sùng Kông he thèu ke Liu̍k-lìm hó-hon, yù pûn pet lo̍k-chhó, fat-chán chong-thai, to su-to chêu-thìn chêu-ôn, tûng-chṳ̂n sî-thó ke li̍t-chhàng.

Sṳ́-ki

Sṳ́-ki yit-khôi-sṳ́ hêm cho Thai-sṳ́-kûng Sû, tui Sî-Hon Thai-sṳ́-lin (Thai-sṳ́-kûng) Sṳ̂-mâ Chhiên siá ke li̍t-sṳ́ sû-sit. Ki-chai liáu chhṳ Vòng Ti to Hon Vú-ti Thai-chhû ngièn kiên khiung sâm-chhiên tô ngièn ke li̍t-sṳ́ .

Wikipedia

Liá-piên "Wikipedia" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"維基百科" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Wikipedia, Hon-ngî yîm-yi̍t Vì-kî Pak-khô (維基百科), he yit-ke kî-yî wiki kî-su̍t ke tô Ngî-ngièn ke Pak-khô-chhiòn-sû hia̍p-chok kie-fa, ya-he yit-phu yung mò thùng ngî-ngièn phiên-siá ke Pak-khô-chhiòn-sû, khì muk-phêu khi̍p chûng-chṳ́ he vi Thi-khiù sông ke mî yit-ke ngìn thì-kiûng chhṳ-yù ke Pak-khô-chhiòn-sû —— chhái-yung sién-chet ke ngî-ngièn só siá-chok ke, chhiòn sṳ-kie chṳ-sṳt ke chúng-fò.

Wikipedia, chhṳ 2001-ngièn 1-ngie̍t 15-ngit chṳn-sṳt sṳ̀n-li̍p, yù Wikimedia fu-chit vì-chhṳ̀, chiet chṳ 2007-ngièn 4-ngie̍t, Wikipedia thiàu-muk su thi-yit ke Yîn-vùn Wikipedia yí-kîn yû yit-pak chhit-sṳ̍p van ke thiàu-muk.

百科全書

這邊 "百科全書" 个頁面係漢字,有白話字連結 "Pak-khô-chhiòn-sû" 个頁面在這項點出。

  百科全書係簡要記述人類一切知識門類或者某一知識門類个工具書 。百科全書在規模撈內容上均超過其他類型个工具書。其个主要作用係分人類檢查必要个知識撈資料,其个完備性在于其幾乎包容矣各種工具書个成分,也就係講,其包括矣各方面个知識。高質量百科全書个編寫成爲衡量一隻國家科學文化發展水平个標志之一。

  網絡上也存在百科全書。與紙質版百科全書相比,網絡百科全書通過網絡傳播,其个特點就有脫離矣傳統媒介,參與者更加廣泛,等等。常見个網絡百科全書有維基百科、百度百科等等。

Khì-thâ ngî-ngièn

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.