Pâ-sî

Pâ-sî he Nàm Mî-chû yit-ke koet-kâ.

Pâ-sî Lièn-pâng Khiung-fò-koet
República Federativa do Brasil
Flag of Brazil
Coat of arms of Brazil
khì
Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn:Ordem e Progresso
koet-kô: Hino Nacional Brasileiro
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Location Brazil

Pâ-sî ke só-chhai.
sú-tû Brasília
Chui-thai sàng-sṳ São Paulo
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 8,514,877 km² sṳ-kie thi 5 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Phù-thò-ngà-ngî
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 183,888,841 ngìn , sṳ-kie thi 5 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 22 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 182 miàng
mìn-chhu̍k Pâ-sî-ngìn
liâng-thô-ngìn
  • Chúng-thúng: Michel Temer
  • Chúng-lî: Renan Calheiros
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .br
koet-chi thien-fa khî-ho +55
Amazon.A2002182.1405.1km
.br

.br he Pâ-sî Koet-ma Táng-kip Mióng-vet Miàng-chhṳ̂n (ccTLD) ke vet-miàng.

4-ngie̍t 19-ngit

4-ngie̍t 19-ngit he Gregorius La̍k-fap ngièn tî-tú ke thi 109 ngit (yùn-ngièn thi 110 ngit), lì ngièn-mî hàn-yû 256 ngit .

Bahia-chû

Bahia-chû he Pâ-sî ke 26-ke chû chṳ̂ yit, thi chhú tûng-pet-phu. Mien-chit 564,692 phìn-fông chhiên-mí, sú-fú he Sat-ngì-ngá-tô (Salvador). Bahia Pet-phu he Alagoas-chû, Sergipe-chû, Pernambuco-chû lâu Piauí-chû, tûng-phu he Thai-sî-yòng, sî-phu yû Goiás-chû lâu Tocantins-chû, nàm-phu yû Minas Gerais-chû lâu Espírito Santo-chû.

Brasília

Brasília he Pâ-sî ke sú-tû.

Ceará-chû

Ceará he Pâ-sî 26-chû chṳ̂-yit, vi yî Pâ-sî tûng-pet, sú-fú Fortaleza. Pet-phu he yèn-hói phìn-ngièn, nàm-phu he Pâ-sî kô-ngièn tûng-pet ke sân-thi.

Fortaleza

Fortaleza he Pâ-sî pet-phu chhùng-yeu kîn-chi sàng-sṳ. Ceará-chû chṳn-fú só-chhai-thi khi̍p chhùng-yeu kóng-khiéu. Tû-fi-khî ngìn-khiéu yok 2,609,716 (2016-ngièn), mien-chit 7,440,053 phìn-fông kûng-lî.

Kâm-cha

Kâm-cha (甘蔗) he Vò-pún-khô ke Tân-chṳ́-ya̍p Chhṳ̍t-vu̍t, vi Kâm-cha-su̍k (Saccharum) ke chúng-chhṳ̂n. Kâm-cha he Vûn-tai lâu ngie̍t-tai nùng-chok-vu̍t, he chṳ-chho cha-thòng ke ngièn-liau, chhiâ cho-tet thì-lien Yet-sùn chok-vi nèn-ngièn thoi-thoi phín. Chhiòn sṳ-kie yû yit-pak tô-ke koet-kâ chhut-sán Kâm-cha, chui-thai ke Kâm-cha chhut-sán koet he Pâ-sî, Yin-thu lâu Chûng-koet.

Kô-tén Kau-yuk

Kô-tén Kau-yuk (Yîn-ngî: Higher education), yu ham-cho Chôn-sông Kau-yuk (Yîn-ngî: Post-secondary education) he yit-chak kau-yuk chhèn-kip ke khói-ngiam, kóng-ngi sông chṳ́ yit-chhiet kien-li̍p chhai chûng-tén kau-yuk kî-chhú sông ke chon-ngia̍p kau-yuk. Liá-chak chhèn-kip hâm-koi ho̍k-yèn、thai-ho̍k、sṳ̀n-ho̍k-yèn、lî-kûng ho̍k-yèn、kî-su̍t ho̍k-káu yî-khi̍p khì-thâ pân-su ho̍k-vi fe̍t-chá chon-ngia̍p chṳn-sû ke ho̍k-yèn-kip kî-kèu.

Minas Gerais-chû

Minas Gerais-chû he Pâ-sî tûng-nàm-phu yit-ke chû , kî-mìn lióng-chhiên tô van。Kì phài-miàng chhiòn-koet thi-ngi ngìn-khiéu chung tô, Koet-nui Sâng-sán Chúng-chhṳ̍t (GDP) phài-miàng chhiòn-koet thi-sâm, on mien-chit phài-miàng chhiòn-koet thi-si thai. Minas Gerais-chû khiung yû 853-chho sàng-sṳ, he Pâ-sî sàng-sṳ chui-tô ke yit chû. Chû chṳn-fú só-chhai-thi vì Belo Horizonte he Minas Gerais-chû chui-thai ke sàng-sṳ, he Là-tên Mî-chû ke chú-yeu sàng-sṳ lâu kîm-yùng chûng-sîm, he Pâ-sî thi-liuk thai sàng-sṳ. Minas Gerais-chû he Pâ-sî Chúng-thúng sú-liòng chui-tô ke chû. Kì he Pâ-sî thi-si thai chû, mien-chit he 586,528 phìn-fông kûng-lî.

Novo Hamburgo

Novo Hamburgo he Pâ-sî ke sàng-sṳ, vi yî kâi-koet nàm-phu, khî-lì sú-fú Porto Alegre 43.9 kûng-lî, 1832-ngièn kien-li̍p, mien-chit 224 phìn-fông kûng-lî, hói-pha̍t kô-thu 57-mí , 2010-ngièn ngìn-khiéu 237,044.

Nàm-thai-hò-chû

Rio Grande do Sul he Pâ-sî chui nàm-tôn ke yit-chak chû, sú-fú Porto Alegre, ngìn-khiéu 10,963,216-ngìn. Kâi chû lâu Â-kîn-thìn, Vû-là-kui chiap-yòng.

Pelotas

Pelotas he Pâ-sî ke sàng-sṳ, vi yî kâi-koet nàm-phu, khî-lì sú-fú Porto Alegre 270 kûng-lî, 1758-ngièn 6-ngie̍t kien-li̍p, mien-chit 1,609 phìn-fông kûng-lî, hói-pha̍t kô-thu 817-mí , 2006-ngièn ngìn-khiéu 346,452.

Phù-thò-ngà-ngî

Phù-thò-ngà-ngî he Roman Ngî-chhu̍k‎ ke yit-chúng Ngî-ngièn. Sṳ́-yung ke koet-kâ lâu thi-khî pâu-hàm Phù-thò-ngà, Pâ-sî, Angola lâu Mozambique, khiung-yû chhêu-ko ngi-yi ngìn-khiéu. Phù-thò-ngà-ngî he sṳ-kie song séu-su fûn-phu kóng-fat ke ngî-ngièn, thùng-sṳ̀ ya-he sṳ-kie song thi-ńg thai ngî-ngièn. Phù-thò-ngà chhiùng sṳ̍p-ńg sṳ-ki lâu sṳ̍p-liuk sṳ-ki khôi-sṳ́ hiong-ngoi chin-hàng chhṳ̍t-mìn khok-chông, kien-li̍p chhṳ̍t-mìn thúng-chhṳ.

Porto Alegre

Porto Alegre he Pâ-sî nàm-phu chui-thai ke sàng-sṳ chṳ̂-yit, kì he Nàm-thai-hò-chû ke sú-fú. 2016-ngièn ke ngìn-khiéu yû 1,481,019.

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro he vi yî Pâ-sî tûng-nàm-phu ke yit-chho sàng-sṳ, he Pâ-sî thi-ngi thai sàng, kiùn-chhṳ yî Sṳn Pó-lò, mien-chit 1,256 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 6,094,183-ngìn (2005-ngièn), chên-kîn he Phù-thò-ngà Ti-koet sú-tû (1808-ngièn – 1821-ngièn), fûng-kín yù-mî, mî-ngièn khi̍p-yín thai-liòng yû-hak to chhṳ́ kôn-kông, sṳ-kin-nui ke Rio de Janeiro kóng he sṳ-kie sâm-thai thiên-yèn liòng-kóng chṳ̂-yit. Rio de Janeiro 2009-ngièn 10-ngie̍t 2-ngit, tet-to 2016-ngièn thi 31-kài Ha kui O-lìm-phit-khiet Yun-thûng-fi kí-phan khièn.

Salvador, Bahia

Salvador he Pâ-sî tûng-pet ke yit-chho pin-hói sàng-sṳ, Bahia-chû ke sú-fú. Kì he tông-thi tû-sṳ thi-khî ke chûng-sîm. 2014-ngièn khì ngìn-khiéu vì 2,902,927 ngìn, he Pâ-sî ke thi-sâm thai sàng-sṳ. Êu-chû ngìn 1502-ngièn to-tha̍t Todos os Santos vân. 1549-ngièn yit kî Phù-thò-ngà kàm-chhui tai-lòi ke chhṳ̍t-mìn-chá kien-li̍p Salvador.

São Paulo

São Paulo (Phù-thò-ngà-ngî: São Paulo), vi yî Pâ-sî tûng-nàm-phu Sṳn-pó-lò-chû, ya-he São Paulo-chû ke sú-fú, Pâ-sî chui-thai ke sàng-sṳ.

São Paulo sṳ-nui ngìn-khiéu chhêu-ko 11,967,825. Kí 2011-ngièn sú-kí, pâu-hàm khiûn-kau chhiòn-sàng ngìn-khiéu tha̍t 21,090,791, chhai Tû-fi-khî ngìn-khiéu sông-kî sṳ-kie thi 8-vi, Nàm-pan-khiù thi 1-vi. 2012-ngièn, Mî-koet ke Sink Tank kûng-khôi fat-péu on-cheu sán-ngia̍p, ngìn-chhòi, vùn-fa, chṳn-chhṳ tén tui-siong lòi chùng-ha̍p ke sṳ-kie tû-sṳ phài-miàng, São Paulo he kî sṳ-kie 33-vi ke tû-sṳ. São Paulo vì Nàm-mî-chû chui fu-yi ke sàng-sṳ.

Viamão

Viamão he Pâ-sî ke sàng-sṳ, vi yî kâi-koet nàm-phu, khî-lì sú-fú Porto Alegre 16 kûng-lî, 1741-ngièn 9-ngie̍t 14-ngit kien-li̍p, mien-chit 1,494.263 phìn-fông kûng-lî, hói-pha̍t kô-thu 9-mí , 2010-ngièn ngìn-khiéu 239,384.

Yoruba-ngî

Yoruba-ngî (èdè Yorùbá) he Sî-Fî chhêu-ko 2500 van-ngìn sṳ́-yung ke fông-ngièn lièn-sa thí. kì he yok lû pâ ngìn ke mû-ngî, sṳ́-yung chhai Nigeria, Bénin, Togo, Pâ-sî, Sierra Leone, pet Ghana, CubaYoruba-ngî vì kû-li̍p sâng-thiàu ngî-ngièn, yi chit kì mò chhṳ̀ hìn pien-fa, chhiâ yî sâng-thiàu phièn ngi, Yoruba-ngî ke ki fap kiet-kèu vì SVO.

Koet-kâ
Hói-ngoi liâng-thi

Khì-thâ ngî-ngièn

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.