Kîn-chi-ho̍k

Kîn-chi-ho̍k he yit-mùn ngiên-kiu Ngìn-lui hàng-vì khi̍p yì-hò chiong yû-han fe̍t-chá hî-khiet chṳ̂-ngièn chin-hàng ha̍p-lî phi-chṳ ke Sa-fi Khô-ho̍k.

Kîn-chi-ho̍k ke Yîn-ngî "Economics" he yù Hî-lia̍p-vùn "οἶκος" yì-lòi, yi-sṳ he kâ-thìn、kâ-chhu̍k、chhòi-sán-khièn, yî-khi̍p "νόμος", fe̍t-he Fap-li̍t chû-sṳ̀n, chhiùng tak-sṳ sông lòi khon he chṳ́ Kâ-chhu̍k kón-lî fe̍t-he chṳn-fú ke kón-lî.

Hí-ngièn: Â-tông Sṳ̂-me̍t he kûng-ngin ke "Kîn-chi-ho̍k chṳ̂ fu",“Koet-fu-lun” yit-sû ke chok-chá.

NYSE-floor
Chhai Yîn-vùn

Chhai Yîn-vùn (蔡英文, 1956-ngièn 8-ngie̍t 31-ngit – ) Thòi-vân ho̍k-chá khi̍p chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t, Phìn-tûng-yen Piông-sân-hiông Fûng-kóng ngì, chên-ngim Mìn-chú Chin-phu-tóng thi sṳ̍p-ngi kài lâu thi sṳ̍p-sâm kài tóng chú-sit, Chûng-fà Mìn-koet Hàng-chṳn-yen Fu-yen-chóng, Sêu-pó-fi chú-ngim ve-yèn, Liu̍k-ve-fi chú-ngim ve-yèn, Li̍p-fap ve-yèn, Chúng-thúng-fú Koet-chhet Ku-mun, Koet-ôn-fi chṳ-sûn ve-yèn, Koet-li̍p Chṳn-chhṳ Thai-ho̍k kau-su. Chhut-sên yî Thòi-pet-sṳ Chûng-sân-khî, fu-chhîn he Hak-kâ-ngìn, mû-chhîn he Mên-nàm-ngìn, Â-phô he Phài-vân-chhu̍k ngièn-chhu-mìn.

Kì chhai 2016-ngièn 1-ngie̍t 16-ngit tông-sién Chûng-fà Mìn-koet ke chúng-thúng.

Chúng-thí Kîn-chi-ho̍k

Chúng-thí Kîn-chi-ho̍k he sṳ́-yung Koet-mìn sû-ngi̍p, kîn-chi cháng-thí ke thèu-tsṳ̂ lâu fi-yung tén-tén chúng-thí-sin ke thúng-kie kôn-ngiam lòi fûn-sak kîn-chi yun-hàng kûi-li̍t ke yit-ke Kîn-chi-ho̍k liâng-vet.

Chṳ̂-pún chú-ngi

Chṳ̂-pún chú-ngi he yit-chúng Kîn-chi-ho̍k ke chṳ-thu, tì liá-yong ke chṳ-thu ha, sông-ngia̍p sán-phín lâu fu̍k-vu chia-chho̍k fo-pi chhai chhṳ-yù sṳ-chhòng liù-thung. Thèu-chṳ̂ ke kiet-thin ngiong-pûn sṳ̂-ngìn chin-hàng, sên-sán chú-yeu he kûng-sṳ̂ lâu kûng-sông-ngia̍p khúng-chṳ pin-yû fu-siông kin-chên, on-cheu kok-yong ke li-yit chhái-chhí hàng-thung.

sûi-yèn thai-tô-su khôi-fat ke koet-kâ yí-kîn pûn-ngìn ngin-vì he chṳ̂-pún chú-ngi chṳ-thu, than khì-chûng mêu-yit koet-kâ ya-he "fun-ha̍p kîn-chi", yîn-vi chṳn-fú chóng-khúng sên-sán ke kûng-khí.

David Cameron

David William Donald Cameron, 1966-ngièn 10-ngie̍t 9-ngit - ),he Yîn-koet chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t, Yîn-koet lièn-ha̍p chṳn-fú ke sú-siong, thi-yit chhòi-chṳn thai-chhṳ̀n, kûng-vu-yèn sṳ-vu phu-chóng lâu Pó-sú-tóng tóng-khûi. Kì he Yîn-koet khiûn ngi-pak ngièn lòi chui ngièn-khiâng ke sú-siong. Cameron chhai Ngiù-chîn Thai-ho̍k thu̍k chat-ho̍k, chṳn-chhṳ khi̍p kîn-chi ho̍k-vi.

Hiông-kóng

Liá-piên "Hiông-kóng" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"香港" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Hiông-kóng (香港) he Chûng-koet só hot ke thi̍t-phe̍t hàng-chṳn khî, vi chhu Hiông-kóng-tó, Kiú-liùng pan-tó, Sîn-kie nui-liu̍k thi-khî, yî-khi̍p lióng-pak liuk-sṳ̍p-ngi ke thai-séu tó chû-sṳ̀n. Pet-phu chiap Kóng-tûng-sén, nàm-mien he Chû-hói-sṳ. Kûng-ngièn-chhièn 214-ngièn, Hiông-kóng pûn Chhîn-chêu na̍p-ngi̍p Chûng-ngièn vòng-chêu pán thù. 1842-ngièn hí, sṳ̀n-vì Yîn-koet chhṳ̍t-mìn-thi khiûn 155-ngièn, khì-kiên yî 1941-ngièn 12-ngie̍t chṳ 1945-ngièn 8-ngie̍t chên pûn Ngit-pún Fòng-kiûn cham-liâng. Chhṳ̍t-chṳ 1997-ngièn 7-ngie̍t 1-ngit, Hiông-kóng Chú-khièn Yì-kâu Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet, thùng-sṳ̀, Hiông-kóng Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî sṳ̀n li̍p, vì Chûng-koet lióng-ke thi̍t-phe̍t hàng-chṳn-khî chṳ̂-yit.

Thi-ngi-chhṳ Sṳ-kie Thai-chan heu, Hiông-kóng Kîn-chi lâu sa-fi khoai-suk fat-chán, sṳ̀n-vì "Â-chû si séu liùng" chṳ̂-yit. Hiông-kóng he Â-chû chhung-yeu ke kîm-yùng, fu̍k-vu khi̍p hòng-yun chûng-sîm. Hiông-kóng sa-fi liâm-kiet, chhṳ-ôn yù-liòng, kîn-chi chhṳ-yù, soi-chṳ kién-tân yî khi̍p vàn-san ke fap-li̍t chṳ-thu kien-chhiòn yì vùn-miàng yî-sṳ. Hiông-kóng chhai Chhiòn-khiù Kîm-yùng Chûng-sîm chṳ́ sú sông yit-chhṳ̍t miàng-lie̍t vì chhiòn-khiù thi-sâm thai kîm-yùng chûng-sîm, lièn-sa thi 20-ngièn tet-to chhiòn-khiù chui chhṳ-yù kîn-chi thí-hì phìn-kip vì Kîn-chi Chhṳ-yù Thu-chṳ́ -sú phài-miàng thi-yit. Hiông-kóng thùng-sṳ̀ vì chhiòn-khiù khì-chûng yit-sàng chui ôn-chhiòn, sâng-fa̍t súi-phìn kô fu-yi, fàn-yùng khi̍p ngìn-kiûn su-miang chui chhòng ke Koet-chi Thai-tû-fi, su yû Tûng-fông chṳ̂-chû, Mî-sṳ̍t thiên-thòng, Kèu-vu̍t thiên-thòng, Thûng-kám chṳ̂-tû lâu Tûng fông Màn-hâ-tun tén mî-yî, yúng-yû mî-li chong-kôn, puk-yèn liâu-fat yì-chhiâ khiûn-chhai tsí-chhak ke Kau-yâ Kûng-yèn. 2012-ngièn, Kîn-chi Ho̍k-ngìn phìn-sién Hiông-kóng vì "chhiòn-khiù chui nî-kî sàng-sṳ".

John Maynard Keynes

John Maynard Keynes (1883-ngièn 6-ngie̍t 5-ngit-1946-ngièn 4-ngie̍t 21-ngit) , Yîn-koet Kîn-chi ho̍k-kâ. Keynes chú-chông chṳn-fú yin-kôi chit-khi̍t pàn-yên kîn-chi thò-sú ke kok-set, theu-ko chhòi-chṳn lâu fo-pì chṳn-chhet lòi tui-khong kín-hi sôi-thui nái-he thô-chṳ kîn-chi siau-thiàu. Keynes ke sṳ̂-sióng put-kiún he sû-pún lî ke ho̍k-sot, ya sṳ̀n-vì 1920 ngièn-thoi chṳ 1930 ngièn-thoi sṳ-kie-sin kîn-chi siau-thiàu sṳ̀-khì ke yû-háu chhet-lio̍k, yî-khi̍p kèu-chuk hí 1950 ngièn-thoi chṳ 1960 ngièn-thoi tô-koet Chṳ̂-pún chú-ngi sa-fi fàn-yùng khì ke chṳn-chhet sṳ̂-vì.

Liòng Koet-hiùng

Liòng Kuet-hiùng, Hiông-kóng Li̍p-fap-fi Sîn-kie-tûng ke Ngi-yèn (議員), mìn-tsú-phai lâu Khiung-sán Tsú-ngi Trotsky-phai sin-thù; kì pûn-ngìn tshṳ̂n-tso "tshòng-mô" (長毛梁國雄).

Lí Tên-Fî

Lí Tên-Fî (李登輝, 1923-ngièn 1-ngie̍t 15-ngit – ), Thòi-vân tsṳn-tshṳ-kâ, nùng-ngia̍p kîn-chi-ho̍k-kâ, tsên tâm-ngim Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng (1988-ngièn -2000-ngièn). Kí he Chûng-fà Mìn-koet tshṳ 1947-ngièn hàng-hièn yî-lòi, sú-vi yù kûng-mìn tshṳ̍t-sién sán-sên ke chúng-thúng, ya-he thi-yit vi tshut-sên tshai Thòi-vân pún-thú ke chúng-thúng. Lí Tên-Fî pûn ngin-vì he Chûng-fà Mìn-koet mìn-chú-fa, pún-thú-fa ke chú-yeu tshûi-thûng-tsá. Thùng-sṳ̀ ya-he Thòi-vân sa-fi ke fat-tsán, tsu-ngi̍p ngièn-ngièn ke fa̍t-li̍t.

Lùn-tûn Thai-ho̍k

Lùn-tûn Thai-ho̍k (Yîn-ngî: University of London) he yù tô-chúng hàng-chṳn thu̍k-li̍p ke ho̍k-yen lièn-ha̍p chû-sṳ̀n ke ho̍k-fú, he sṳ-kie sông kûi-mù chui-thai ke thai-ho̍k chṳ̂-yit. Chhiòn Yîn-koet thai-yok 5% ke ho̍k-sâng tû-chhai Lùn-tûn Thai-ho̍k ke ho̍k-yen chûng ho̍k-si̍p ko. Thai-ho̍k khì-hâ ke ho̍k-yen tû yúng-yû kô-thu ke chhṳ-chhṳ-khièn, kok ho̍k-yen chhai ho̍k-su̍t sông kok yû chhṳ-kâ ke liâng-vet, li-é: Lùn-tûn Chṳn-chhṳ Kîn-chi Ho̍k-yen fu-chit Sa-fi khô-ho̍k, Fòng-kâ Yîm-ngo̍k Ho̍k-yen chôn-kûng yîm-ngo̍k, Heythrop Ho̍k-yen fu-chit Sṳ̀n-ho̍k lâu Chet-ho̍k, Courtauld Ngi-su̍t Ho̍k-yen vi sṳ-kie táng-chiâm ngi-su̍t-sṳ́ ho̍k-fú tén. Lùn-tûn Thai-ho̍k Ho̍k-yen yúng-yû Yîn-koet chui vàn-cháng ke khô-hì.

perrow="6"

Mî-kîm

Mî-kîm (美金, Yîn-ngî: United States dollar) fe̍t-chá Mî-yèn (美圓), Mî-ngièn (美元) , he Mî-koet chok-vi chhùn-khóan chai-vu ke kôn-fông fo-pì. Kì ke chhut-hien he yù 《1792-ngièn Chu-pì Fap-on》ke thûng-ko. Kì thùng-sṳ̀ ya chok-vi tú-phi fo-pì chhai Mî-koet yî-ngoi ke koet-kâ kóng-fàm sṳ́-yung. Muk-chhièn Mî-kîm ke fat-hàng he yù Mî-koet Lièn-pâng Chún-phi Ne-thúng khúng-chṳ. Mî-kîm thûng-sòng cho-tet sṳ́-yung fù-ho "$" lòi péu-sṳ, yì yung-lòi péu-sṳ Mî-fûn ke phêu-chì he "¢". Koet-chi Phêu-chún-fa Chû-chṳt vi Mî-kîm chhí-hâ ke ISO 4217 phêu-chún thoi-ho vi USD.

Sa-fi chú-ngi

Sa-fi chú-ngi he yit-chúng sa-fi kîn-chi-ho̍k (Socioeconomics) sṳ̂-sióng, chú-chông chhòi-sán ke fûn-phi yin-kâi yù khiùn-thí lòi khiung-thùng khúng-chṳ.

經濟學

這邊 "經濟學" 个頁面係漢字,有白話字連結 "Kîn-chi-ho̍k" 个頁面在這項點出。

經濟學,係一門研究人類行為撈仰般從有限資源進行合理備置嘅社會科學。經濟學嘅英文名“Economics”,係由希臘文 “οἶκος” 而來,意思係家庭、家族、財產權、撈"νόμος"或係法律諮詢,從字面上來看係指家族管理或者政府嘅管理。亞當.斯密係公認嘅“經濟學之父”,《國富論》嘅作者。

Khì-thâ ngî-ngièn

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.