Kî-chhèn chṳn-khièn

Kî-chhèn chṳn-khièn (Yîn-ngî yi̍t-miàng: Municipality) he chṳ́ yit-ke koet-kâ nui chui kî-chhú ke chṳn-fú kî-kèu, thûng-sòng he tui yin ke kî chhèn Hàng-chṳn-khî ke hàng-chṳn tân-vi. Chhai m̀-thùng koet-kâ fe̍t thi-khî fi yû m̀-thùng ke chhṳ̂n-fû.

  • Chhai Chûng-koet Thai-liu̍k, he chṳ́ hiông, chṳ́n, Sṳ-hot-khî, kì he sông yit kip thi-fông chṳn-fú (yen, Yen-kip-sṳ) ke chû-sṳ̀n phu-fûn.
  • Chhai Ngit-pún, he sṳ, thín, chhûn, kì he tû tho fú yen ke chû-sṳ̀n phu-fûn.
  • Chhai Tan-ma̍k, kì he kommune.
  • Chhai Shuì-tién, kì he Kommun.
  • Chhai Hòn-koet, kì he sṳ, khiùn, Chhṳ-chhṳ-khî.
  • Chhai Thòi-vân, kì he Chhṳ̍t-hot-sṳ, sṳ lâu li su̍k-yî lâu yen ke hiông, chṳ́n, sṳ.
  • Chhai Hò-làn, kì he gemeente
  • Chhai Shuì-sṳ, kì he Gemeinde (Tet), commune (fap), comune (yi), vischnanca (lò)
  • Chhai Ngi-thai-li, kì he sṳ chṳ́n (comune)
Almere

Almere he Hò-làn Fut-lòi-fuk-làn‎-sén ke Kî-chhèn chṳn-khièn, Mien-chit vì 248.77 phìn-fông kûng-lî, 2014-ngièn ngìn-khiéu vì 196,290 ngìn.

Dantumadiel

Dantumadiel he Hò-làn Fut-lî-sṳ̂-làn-sén ke Kî-chhèn chṳn-khièn, Mien-chit vì 87.53 phìn-fông kûng-lî, 2014-ngièn ngìn-khiéu vì 19,017 ngìn.

Dongeradeel

Dongeradeel he Hò-làn Fut-lî-sṳ̂-làn-sén ke Kî-chhèn chṳn-khièn, Mien-chit vì 266.92 phìn-fông kûng-lî, 2014-ngièn ngìn-khiéu vì 24,097 ngìn.

Dronten

Dronten he Hò-làn Fut-lòi-fuk-làn‎-sén ke Kî-chhèn chṳn-khièn, Mien-chit vì 423.89 phìn-fông kûng-lî, 2014-ngièn ngìn-khiéu vì 40,363 ngìn.

Ferwerderadiel

Ferwerderadiel he Hò-làn Fut-lî-sṳ̂-làn-sén ke Kî-chhèn chṳn-khièn, Mien-chit vì 133.18 phìn-fông kûng-lî, 2014-ngièn ngìn-khiéu vì 8,755 ngìn.

Flevoland

Flevoland he Hò-làn chûng-phu ke yit sén. Mien-chit 2,343 phìn-fông kûng-lî. 1986-ngièn 1-ngie̍t 1-ngit kien sén, he Hò-làn thi 12 sén, chui-sîn ke sén-fun, fûn sṳ̀n 6 sṳ. Tûng-pet he Friesland, sî-nàm he pet Hò-làn, nàm he Utrecht, tûng-nàm he Gelderland, tûng he Overijssel. Chhiòn-kin kai vì IJsselmeer Fù ke hói pu sîn sâng thi. Kâi sén Sú-fú he Lelystad. 2005-ngièn ngìn-khiéu thai-yok 365,300 ngìn. Almere ya-he chú-yeu sàng-sṳ.

Chhai kîn-li̍t 1916-ngièn súi châi chṳ̂-heu, Hò-làn kiet-thin fûng-pit pin khôi khén Hò-làn nui-hói Zuiderzee-hói, khôi-sṳ́ Zuiderzee-hói Kûng-chhàng. 1932-ngièn, nèn vàn-chhiòn kak-lì hói ke Afsluitdijk thai thî vàn kûng. Zuiderzee-hói sùi-chho̍k kói-miàng vì IJsselmeer-fù (IJssel-hò ke chhut khiéu fù).

Sîn fù phok chui-chó khôi khén ke phu-fûn he Noordoostpolder. Liá phién sîn thú-thi pâu-hàm liáu chhièn Urk fò Schokland-tó, pin yù Overijssel Kón-hot. Chṳ̂-heu, 1957-ngièn fò 1968-ngièn fûn-phe̍t khôi khén liáu tûng-nàm-phu fò sî-nàm-phu thi-khî. Liá-he Noordoostpolder khôi khén chṳ̂-heu, liá hong chan-heu kie-va̍k ke nang yit-hong chhùng-yeu kói-pien: yèn chho̍k khiu hói-ngan pó-liù ha̍p tsak ke súi-vet, phit-miên ngan piên Sàng-chṳ́n mò-fap thûng vông hói-yòng, yîn-chhṳ́ ngiong Noordoostpolder sṳ̀n-vì chia yù khiâu liông lièn-kiet pún-thú ke ngìn-kûng tó. 1986-ngièn, sâm-ke sṳ chṳ́n thèu piàu kiet-thin thu̍k-li̍p sṳ̀n sîn sén-fun. Flevoland yû yit-ke Thai-hîn chûng pô pô-piong sat phi, chhṳ̂n-vì Flevoland chûng pô fat sa hi (Mediumwave transmitter Flevoland).

Franekeradeel

Franekeradeel he Hò-làn Fut-lî-sṳ̂-làn-sén ke Kî-chhèn chṳn-khièn, Mien-chit vì 109.17 phìn-fông kûng-lî, 2014-ngièn ngìn-khiéu vì 20,445 ngìn.

Friesland

Friesland (Hò-làn-ngî: Friesland Provincie), he vi-yî Hò-làn pet-phu ke yit-ke sén, su̍k-yî Frisia ke yit phu-fûn. Ngìn-khiéu vì 642,230 (2006-ngièn), Sú-fú Leeuwarden.

Chhai 1996-ngièn tái yî-chhièn, Hò-làn-ngî ke Friesland yit-chhṳ̍t he kôn-fông miàng-chhṳ̂n. Than chhai 1997-ngièn, chang-sṳt miàng-chhṳ̂n kói vì Frisia-ngî ke Fryslân. Put-ko "Friesland" chṳ-kîm yî-yèn kîn-sòng sṳ́-yung, pin-chhiâ he hò ngî fân-yi̍t ke kôn-fông miàng-chhṳ̂n.

Harlingen

Harlingen he Hò-làn Fut-lî-sṳ̂-làn-sén ke Kî-chhèn chṳn-khièn, Mien-chit vì 387.67 phìn-fông kûng-lî, 2014-ngièn ngìn-khiéu vì 15,769 ngìn.

Leeuwarden

Leeuwarden he Hò-làn Fut-lî-sṳ̂-làn-sén ke Kî-chhèn chṳn-khièn, Mien-chit vì 166.99 phìn-fông kûng-lî, 2014-ngièn ngìn-khiéu vì 108,249 ngìn.

Leeuwarderadeel

Leeuwarderadeel he Hò-làn Fut-lî-sṳ̂-làn-sén ke Kî-chhèn chṳn-khièn, Mien-chit vì 41.46 phìn-fông kûng-lî, 2014-ngièn ngìn-khiéu vì 10,264 ngìn.

Littenseradiel

Littenseradiel he Hò-làn Fut-lî-sṳ̂-làn-sén ke Kî-chhèn chṳn-khièn, Mien-chit vì 132.64 phìn-fông kûng-lî, 2014-ngièn ngìn-khiéu vì 10,900 ngìn.

Noordoostpolder

Noordoostpolder he Hò-làn Fut-lòi-fuk-làn‎-sén ke Kî-chhèn chṳn-khièn, Mien-chit vì 595.43 phìn-fông kûng-lî, 2014-ngièn ngìn-khiéu vì 46,450 ngìn.

Ooststellingwerf

Ooststellingwerf he Hò-làn Fut-lî-sṳ̂-làn-sén ke Kî-chhèn chṳn-khièn, Mien-chit vì 226.11 phìn-fông kûng-lî, 2014-ngièn ngìn-khiéu vì 25,696 ngìn.

Terschelling

Terschelling he Hò-làn Fut-lî-sṳ̂-làn-sén ke Kî-chhèn chṳn-khièn, Mien-chit vì 673.99 phìn-fông kûng-lî, 2014-ngièn ngìn-khiéu vì 4,721 ngìn.

Urk

Urk he Hò-làn Fut-lòi-fuk-làn‎-sén ke Kî-chhèn chṳn-khièn, Mien-chit vì 109.91 phìn-fông kûng-lî, 2014-ngièn ngìn-khiéu vì 19,567 ngìn.

Vlieland

Vlieland he Hò-làn Fut-lî-sṳ̂-làn-sén ke Kî-chhèn chṳn-khièn, Mien-chit vì 315.80 phìn-fông kûng-lî, 2014-ngièn ngìn-khiéu vì 1,113 ngìn.

Weststellingwerf

Weststellingwerf he Hò-làn Fut-lî-sṳ̂-làn-sén ke Kî-chhèn chṳn-khièn, Mien-chit vì 228.45 phìn-fông kûng-lî, 2014-ngièn ngìn-khiéu vì 25,486 ngìn.

Zeewolde

Zeewolde he Hò-làn Fut-lòi-fuk-làn‎-sén ke Kî-chhèn chṳn-khièn, Mien-chit vì 268.86 phìn-fông kûng-lî, 2014-ngièn ngìn-khiéu vì 21,530 ngìn.

Khì-thâ ngî-ngièn

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.