Iberia Pan-tó

Iberia Pan-tó vi-yî Êu-chû sî-nàm kok, tûng lâu nàm-lìm Thi-chûng-hói, sî-piên he Thai-sî-yòng, pet-lìm Biscay-vân. Pyrenees Sân-ma̍k chhai Pan-tó tûng-pet-phu, lâu Êu-chû Thai-liu̍k lièn-chiap. Nàm-phu kak-tén Gibraltar Hói-hia̍p lâu Fî-chû tui-mong. Iberia Pan-tó thai-pgu-fun thi-khî tû su̍k-yî Thi-chûng-hói Hì-hèu-khî.

Iberian peninsula
Iberia Pan-tó
Barcelona

Barcelona he Sî-pân-ngà thi-ngi thai sàng-sṳ, ya-he Catalunya Chhṳ-chhṳ-khî sú-fú, yî-khi̍p Barcelona-sén sén-fi, Catalonia chhṳ-chhṳ-khî ngi-fi, hàng-chṳn kî-kèu, kô-tén fap-yen kiûn sat-li̍p chhai pún-sàng. Vi-yî Iberia Pan-tó ke tûng-pet mien, phîn-lìm Thi-chûng-hói, ngìn-khiéu yok 1,620,943-ngìn (2009-ngièn thúng-kie). Barcelona su̍k-yî Sṳ-kie-kip sàng-sṳ chṳ̂-yit.

Catalunya

Catalunya (Catalunya-ngî: Catalunya; Sî-pân-ngà-ngî: Cataluña) vi-yî Iberia Pan-tó tûng-pet-phu, he Sî-pân-ngà ke chhṳ-chhṳ-khî chṳ̂-yit, hâ-hot Barcelona-sén, Lleida-sén, Girona-sén lâu Tarragona-sén tén si-sén, sú-fú Barcelona. Chhiòn kin mien-chit 32,114 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 7,354,411-ngìn. Catalunya chhai Chûng Sṳ-ki vi Aragon Vòng-koet ke chhung-yeu chû-sṳ̀n phu-fun, kîm-ngit siông-tui Sî-pân-ngà khì-thâ thi-khî, chhai vùn-fa fat-chán sông khí-yû yit-thin ke chhṳ-chú-sin, he Sî-pân-ngà kîn-chi pí-káu fat-tha̍t ke thi-khî. Catalonia tông-thi thi-yit mû-ngî he Catalunya-ngî, lâu Sî-pân-ngà-ngî thùng-vi Sî-pân-ngà ke kôn-fông ngî-ngièn.

Gibraltar

Gibraltar he 14-ke Yîn-koet Hói-ngoi liâng-thú chṳ̂ yit, ya-he chui-séu ke yit-ke, vi yî Iberia Pan-tó ke ma̍t-tôn, he thûng-vông Thi-chûng-hói ke ngi̍p-khiéu. Mien-chit yok vì liuk phìn-fông kûng-lî, pet chiap Sî-pân-ngà Andalucía Cádiz-sén. Gibraltar Ki-ngâm he Gibraltar chú-yeu ke thi-phiêu chṳ̂ yit.

Sardegna

Sardegna (Yi-thai-li-ngî: Sardegna [sarˈdeɲɲa]; Sardinia-ngî : Sardìgna, Sardìnnia), vi-yî Yi-thai-li pan-tó ke sî-nàm-fông, he Thi-chûng-hói ke thi-ngi thai tó, kiùn chhṳ yî Sicilia. Khì thi-lî vi-tsì chhai Corsica nàm-mien, Sî-pân-ngà, Tunisia, Yi-thai-li chṳ̂-kiên ke Thi-chûng-hói sî-phu.

Sardegna fu-khiûn Hói-vet chên sṳ̀n sán Sardina pilchardus, liá khó-nèn he "Sardina pilchardus" yit-chhṳ̀ ke yù-lòi, he yit-ke ngièn thoi khi̍t vì kiú yén ke kú-ló tó-yí. Kì ke thi-sṳ khi khu tô pien, fàn tó hói-ngan sien khiuk chap fu̍k-chha̍p.

Sardegna ke hì-hèu vûn-fò sṳp-yun, he tién-hîn ke Thi-chûng-hói sṳt hì-hèu, than kô sân táng-phu ke chit siet khó tha̍t pan ngièn chṳ̂ kiú.

Sardegna hàn pó-liù chho̍k khì thu̍k-thi̍t ke chhòn-thúng chiet-ngit soi-mâ-chiet (Sartiglia).

Sardegna khó sot he vùn-fa ke thai lùi si̍p, tó-sông hien-chhai hàn sṳ́-yung chho̍k Sardinia-ngî, yit-chúng yù Là-tên-ngî yén sâng-chhut-lòi ke ngî-ngièn. Than-he chhai tó ke pet-phu, sa sṳ́-yung-lòi-chhṳ Iberia Pan-tó ke Catalunya-ngî. Yîn-chhṳ́, chit-sṳ́ he Yi-thai-li pún-thú ngìn, ya khó-nèn vàn-chhiòn put túng khì yi-sṳ̂ yì mò-fap kiêu-thûng.

Sî-pân-ngà

Liá-piên "Sî-pân-ngà" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"西班牙" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Sî-pân-ngà(西班牙, Sî-pân-ngà-ngî España) he yit-ke su̍k-yî Êu-chû sî-nàm-phu ke koet-kâ, lâu Phù-thò-ngà thùng-chhu chhai Iberia Pan-tó, tûng-pet-phu lâu Fap-koet chiap-khiun. Kí ke liâng-thú hàn pâu-hàm Thi-chûng-hói chûng ke Balearic khiùn-tó, Thai-sî-yòng ke Canary khiùn-tó, yî-khi̍p chhai Fî-chû ke Ceuta lâu Melilla.

Sî-pân-ngà-ngìn

Sî-pân-ngà-ngìn (Sî-pân-ngà-ngî: Españoles) he Êu-chû sî-nàm-phu Iberia Pan-tó sông ke koet-kâ Sî-pân-ngà chṳ̂ chú-thí mìn-chhu̍k, mû-ngî he Sî-pân-ngà-ngî, yì Sî-pân-ngà-ngî chet he yit-chúng chhiùng Lâ-tên-ngî fat-chán chhut-lòi ke ngî-ngièn, li̍t-sṳ́ yû-kiú. Thai-phu-fun Sî-pân-ngà-ngìn sin-fung Thiên-chú-kau. Sùi-tén Sî-pân-ngà Ti-koet ke hîn-hí, Sî-pân-ngà-ngìn ya-he san-kî kok-ke chhṳ̍t-mìn-thi.

Zaragoza

Zaragoza (Sî-pân-ngà-ngî: Zaragoza) he Sî-pân-ngà thi-ńg thai sàng-sṳ, ya-he Aragon lâu Zaragoza-sén ke sén-fú, vi-yî Iberia Pan-tó tûng-pet-phu. Zaragoza yî kú-chiak khi̍p mìn-siu̍k vùn-fa chhut-miàng, hien-kîm vi kûng-ngia̍p thi-tai, he 2008-ngièn Sṳ-kie Pok-lám-fùi ke chú-phan sàng-sṳ. Chhai kâu-thûng sông yû chhung-yeu vi-chì. Zaragoza thú-thi mien-chit vi 1,062.64 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 701,090 (2010-ngièn).

Khì-thâ ngî-ngièn

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.