Fu̍k-fa̍t-chiet

Fu̍k-fa̍t-chiet he yit-ke sî-fông ke tshung-yeu tsiet-ngit, tshai mî-ngièn tshùn-fûn ngie̍t-yèn tsṳ̂-heu thi-yit ke lî-pai-ngit. Kî-tuk-thù ngin-vì fu̍k-fa̍t-chiet siong-tsṳ̂n tshùng-sên lâu hî-mong, vi-liáu ki-ngiam Yâ-sû kî-tuk yî kûng-ngièn sâm-sṳ̍p to sâm-sṳ̍p-sâm tsṳ̂-kiên pûn tâng-sí tshai sṳ̍p-sṳ-ka tsṳ̂-heu thi-sâm thiên fu̍k-fa̍t ke ngit-tsṳ́.

CzechowiczSzymon.1758.Zmartwychwstanie
Chṳ̂n Yâ-sû Kau-fi

Liá-piên "Chṳ̂n Yâ-sû Kau-fi" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"真耶穌教會" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Chṳ̂n Yâ-sû Kau-fi he su̍k-yî Kî-tuk Sîn-kau ke Ńg-sùn-chiet kau-phai ke yit-ke fûn-tsṳ̂. Yù chûng-koet-ngìn Chong Lìn-sâng, Ngùi Pó-lò khi̍p Chong Pâ-nâ-pâ chhong-sṳ́ yî 1917-ngièn, chhai Chûng-koet Pet-kîn sat-li̍p ke kau-phai. Liá-ke kau-fi ke chú-yeu muk-tit he "chṳ́n-kiu van-mìn" ke chṳ̂n fuk-yîm chhòn-phien sṳ-kie, tén-heu Yâ-sû chai-lòi. Hien-chhai fûn-phu chhai Thòi-vàn, Sîn-kâ-phô, Hiông-kóng, Ngit-pún, Hòn-koet khi̍p Chûng-koet kok-thi. Liá-ke kau-phai mò khin-chuk Sṳn-tan-chiet yî-khi̍p Fu̍k-fa̍t-chiet.

Liá-ke fi he hí-chhû Ngi-sṳ̍p Sṳ-ki chhû yù-chhai Mî-koet chhòn-ngi̍p ke Ôn-sit-ngit Fi, Sṳ́-thù Sin-sîm Fi khi̍p Sṳ̀n-chheu-fi tén-tén kau-phai tit mêu-chúng kau-ngi. Chhù-liáu sin-fung Sṳn-kîn, chûn-sú Sṳ̍p-thiàu-kie, sú lî-pai-liuk chok-vì Ôn-sit-ngit, hàng Sṳn-chhôn fò sin-thù fu-siông sé-kiok tén lî-ngì yi-ngoi, ya-yû khiòng-thiau sin thu̍k-yit chṳ̂n-sṳ̀n, fán-tui Sâm-vi yit-thí. Su-sé sṳ̀, pit-sî mien-hiong-hâ, chhiòn sṳ̂n-thí chin-ngi̍p súi-chûng. Khì-tó sṳ̀ yeu voi kóng fông-ngièn (kóng lìn-ngièn); kho-tén kón-kúi khì-tó chhṳ-phiang, mò yèn- yî fu̍k-yo̍k. Lî-pai sṳ̀ yeu sin-thù khúi-hâ thùng-sâng khì-tó, fe̍t-he chhong lìn-kô khi̍p thiau lìn-vú.

Fu̍k-fa̍t-chiet-tó

Fu̍k-fa̍t-chiet-tó he Thai-phìn-yòng ke yit chak tó, su̍k Chile liâng-tú.

Mâ-lòi Polynesia Ngî-chhu̍k

Mâ-lòi Polynesia Ngî-chhu̍k, fe̍t-chá ham-cho Malay-Polynesia Ngî-chhu̍k, he Nàm-tó ngî-hì yî-ha ke yit-ke fûn-kî. Mâ-lòi Polynesia Ngî-chhu̍k ke ngî-ngièn ngìn-khiéu fûn-phu kóng-fat, san-pu yî Yin-thu-yòng, Nàm Thai-phìn-yòng khi̍p Pet Thai-phìn-yòng nàm-phu thi-khî, sî chṳ Fî-chû tûng-nàm ke Madagascar, tûng chṳ Chile ke Fu̍k-fa̍t-chiet-tó, pet chṳ Thòi-vân lâu Hawaii, nàm chṳ New Zealand.

Nàm-tó Ngî-hì

Nàm-tó Ngî-hì he chú-yeu yù Nàm-tó mìn-chhu̍k só sṳ́-yung ke ngî-ngièn, he sṳ-kie hien-kîm vì-yit chú-yeu fûn-pu chhai tó-yí sông ke yit-ke Ngî-hì, pâu-koat yok 1300 chúng ngî-ngièn. Khì fûn-pu chú-yeu vi-yî nàm Thai-phìn-yòng Khiùn-tó, pâu-koat Thòi-vân, Hói-nàm, Ye̍t-nàm nàm-phu, Fui-li̍t-pîn, Mâ-lòi Khiùn-tó, Madagascar, tûng tha̍t nàm Mî-chû Sî-fông ke Fu̍k-fa̍t-chiet-tó, sî to tsûng Fî-chû ngoi hói ke Madagascar, nàm tí New Zealand. Thòi-vân he Nàm-tó Ngî-hì ke ngièn thèu , kî-chhu-chhai Sîn-pet-sṳ Vû-lòi-khî ke Atayal-chhu̍k chhi lo̍k, muk-chhièn he chhiòn sṳ-kie Nàm-tó Ngî-hì kî-chhu thi chûng, he ngìn-khiéu fûn-pu sông thi-lî chui pet-tôn ke chhi lo̍k; tûng-sî ke yèn-chhûn khî-lì, chhêu-ko Thi-khiù yèn chû ke yit pan, chúng ngìn-khiéu sú thai-yok lióng yi 5000 van chṳ̂ tô, chhie̍t thai-tô-sú kî-chhu-chhai Tûng-nàm-â ke Fui-li̍t-pîn , Yin-nì, Mâ-lòi-sî-â, chṳ-yî New Guinea Yî-tûng ke Thai-phìn-yòng tó-yí yû 100 tô van ngìn.

Vòng Ngiuk-mìn

Vòng Ngiuk-mìn (黃毓民), Hiông-kóng e Sṳ̀-sṳ phìn-lun-yen, Sa-fi Mìn-tsú Lièn-sien 2008-2012 Lip Fat Vi Yi-jen tsi jit. Ki 2003-ngien khôi-sṳ́ sin Kî-tuk-kau, 2008-ngien tsiap-su Sé-lî yî 善樂堂 Kî-tuk Kau-fi.

黃毓民,香港時事評論員,社會民主連線創黨主席,2008-2012屆立法會議員之一。

Khì-thâ ngî-ngièn

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.